Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.35: Kết quả tính hàm lượng các bon cho các bộ phân của cây theo cấp kính

Bảng 3.35: Kết quả tính hàm lượng các bon cho các bộ phân của cây theo cấp kính

Tải bản đầy đủ - 0trang

92Cấp

TTTrung bìnhHàm lượng các bon theo các bộ phận (%)

Rễ trên Rễ dưới

Thân CànhChung

mặt đất mặt đất

43,65 44,44

45,27

45,79

44,90

45,56± SD

Trung bình± 0,55

43,55± 0,32

44,04± 0,36

44,49± 0,44

45,03± 0,44

44,92± 0,40

45,3± SD

Trung bình± 1,04

42,79± 1,05

43,24± 0,70

43,64± 0,98

44,68± 0,95

44,25± 0,97

44,54± SD

Trung bình± 0,39

43,36± 0,14

43,15± 0,12

43,39± 0,15

44,58± 0,08

44,18± 0,24

44,82± SD

Trung bình± 0,92

43,72± 0,09

43,75± 0,18

44,24± 0,09

45,43± 0,35

44,4 ±± 0,53

45,29± SD

Trung bình± 1,62

44,9± 1,5

45,24± 1,92

45,24± 1,90

46,241,70

45,49± 1,71

46,48± 1,54

43,57± 2,08

43,94± 1,97

44,35± 1,90

45,23± 1,82

44,61± 1,73

45,26± 1,12± 1,16± 1,18± 1,11± 1,04± 1,10Chỉ sốkính

(cm)27-11311-15415-19519-23623-27727-31± SD

Trung bình

± SDQua Bảng 3.35 cho thấy:

Hàm lượng các bon tăng dần theo cấp đường kính. Hàm lượng các bon

cao nhất ở cấp đường kính lớn nhất (27 – 31 cm) với chỉ số là 46,48%; hàm

lượng các bon thấp nhất ở cấp đường kính nhỏ nhất (3 – 7 cm) với chỉ số là

44,96%. Đây là thông tin cơ sở để áp dụng tính các hệ số chuyển đổi các bon từ

sinh khối khô của các bộ phận cây rừng được phân chia theo cấp kính.

3.3.2. Mơ hình tương quan giữa lượng các bon tích lũy của các bộ phận cây cá

thể với nhân tố đường kính D1,3 và chiều cao Hvn

Nhân tố đường kính thân cây ln là chỉ tiêu có tương quan mật thiết với

phần lớn các nhân tố trong cơng tác tính tốn số liệu trong ngành lâm nghiệp. Luận

án xây dựng một số hàm tương quan giữa lượng tích lũy các bon tại các bộ phận và

đường kính D1,3 của cây cá thể như sau.

a. Tương quan giữa lượng tích lũy các bon của cây cá thể với nhân tố đường kính

D1,3 và chiều cao Hvn

Kết quả xây dựng các phương trình thể hiện mối tương quan giữa lượng tích93lũy các bon của các bộ phận cây cá thể với nhân tố đường kính đường kính D1,3 và

chiều cao Hvn có các chỉ số xác suất tồn tại của phương trình và tham số với giá trị P

< 0,05. Các phương trình xây dựng được thể hiện trong Bảng 3.36 như sau:

Bảng 3.36: Phương trình tương quan giữa lượng tích lũy các bon của cây cá thể với

đường kính D1,3 và chiều cao Hvn

R2SEEMAE99,00,110,10ln(Ctong) = -2,633 + 1,302*ln(D1,3*Hvn)

98,9

2

ln(Ctong) = -1,450 + 0,618*ln(D1,3 *Hvn)

98,5

2 2

Ctong = (5,006 + 0,018* D1,3 )

92,6

Ctong = exp(2,2475 + 0,1405* D1,3)

90,7

Phương trình được chọn có dạng hàm số:0,12

0,13

1,42

0,340,09

0,11

1,13

0,27TT

1

2

3

4

5Phương trình

ln(Ctong) = -1,0548 + 2,0966*ln(D1,3)ln(Ctong) = -1,0548 + 2,0966*ln(D1,3)SSRPaPb

0,42 0,00 0,00

0,46 0,00 0,00

1,63 0,00 0,00

66,93 0,00 0,00

3,93 0,00 0,00[3.36]Phương trình [3.36] có các chỉ tiêu thống kê tốt nhất với R2 = 99% ; SEE =

0,011; MAE = 0,10; SSR = 0,42. Các tham số Pa và Pb < 0,05.Các phương trình thăm dòPhương trình được chọnHình 3.13: Đồ thị phương trình tương quan giữa Ctong và D1,3

b. Tương quan giữa lượng tích lũy các bon thân cây với nhân tố đường kính D 1,3

và chiều cao Hvn

Kết quả xây dựng các phương trình thể hiện mối tương quan giữa lượng tích94lũy các bon thân cây với nhân tố đường kính đường kính D1,3 và chiều cao Hvn có các

chỉ số xác suất tồn tại của phương trình và tham số với giá trị P < 0,05 trong Bảng

3.37.

Bảng 3.37: Phương trình tương quan giữa lượng tích lũy các bon thân với đường

kính D1,3 và chiều cao Hvn của cây Đước

TTPhương trình1ln(Cthan) = -1,7072 + 2,1419*ln(D1,3)2ln(Cthan) = -3,3314 + 1,332*ln(D1,3*Hvn)3

4

5ln(Cthan) = -2,134 + 0,634*ln(D1,32*Hvn)

Cthan = exp(5,9037 - 23,6424/ D1,3)

Cthan = exp(1,6559 + 0,1442* D1,3)

Phương trình được chọn có dạng:R2

98,9đơi

SEEMAE0,110,090,45 0,00 0,000,10

5

99,21 0,10

95,22 0,25

91,50 0,330,080,35 0,00 0,000,08

0,21

0,260,35 0,00 0,00

2,14 0,00 0,00

3,75 0,00 0,009

99,2SSRPaln(Cthan) = -1,7072 + 2,142*ln(D1,3) [3.37]

Phương trình [3.37] có các chỉ tiêu thống kê với R2 = 98,99%; SEE = 0,11;

MAE = 0,09; SSR = 0,45.Các phương trình thăm dòPhương trình đượcchọn

Hình 3.14. Đồ thị phương trình tương quan giữa Cthan và D1,3

c. Tương quan giữa lượng tích lũy các bon cành cây với nhân tố đường kính D 1,3Pb95và chiều cao Hvn

Kết quả xây dựng các phương trình tương quan giữa lượng tích lũy các bon

cành của cây cá thể với với nhân tố đường kính đường kính D1,3 và chiều cao Hvn

trong Bảng 3.38 như sau:

Bảng 3.38: Phương trình tương quan giữa lượng tích lũy các bon cành với nhân

tố đường kính đường kính D 1,3 và chiều cao H vn

TT

1

2

3

4

5Phương trình

R2

ln(Ccanh) = -2,5358 + 1,8015*ln(D1,3)

92,8

ln(Ccanh) = -3,851 + 1,11*ln(D1,3*Hvn)

91,5

2

ln(Ccanh) = -2,820 + 0,525*ln(D1,3 *Hvn)

90,3

Ccanh = exp(0,27911 + 0,12210* D1,3)

87,1

Ccanh = exp(3,8516 - 19,7133/ D1,3)

87,0

Phương trình được chọn có dạng hàm số:SEE

0,26

0,29

0,31

0,36

0,35ln(Ccanh) = -2,5358 + 1,8015*ln(D1,3)MAE

0,20

0,23

0,25

0,28

0,28SSR

2,38

2,83

3,21

4,32

4,10Pa

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00[3.38]Với R2 = 92,8%; SEE = 0,26; MAE = 0,20; SSR = 2,38.Các phương trình thăm dòPhương trình được chọnHình 3.15. Đồ thị phương trình tương quan giữa Ccanh và D1,3

d. Tương quan giữa lượng tích lũy các bon lá với nhân tố đường kính D 1,3 và

chiều cao Hvn

Kết quả xây dựng các phương trình thể hiện mối tương quan giữa lượng tích

lũy các bon lá với nhân tố đường kính đường kính D1,3 và chiều cao Hvn có các chỉ sốPb

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0096xác suất tồn tại của phương trình và tham số với giá trị P < 0,05.

Bảng 3.39: Phương trình tương quan giữa lượng tích lũy các bon lá với nhân tố

đường kính đường kính D1,3 và chiều cao Hvn

TT

1

2

3

4

5Phương trình

ln(Cla) = -3,1188 + 1,5846*ln(D1,3)

ln(Cla) = -4,261 + 0,975*ln(D1,3*Hvn)

ln(Cla) = -3,366 + 0,462*ln(D1,32*Hvn)

Cla = exp(2,4895 - 17,2128/ D1,3)

Cla = 1/(-0,2970 + 9,8096/ D1,3)R2

92,01

90,22

89,47

85,62

85,63SEE

0,25

0,27

0,28

0,33

0,19MAE

0,20

0,22

0,22

0,26

0,12SSR

2,09

2,55

2,75

3,75

1,22Pa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Pb

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Phương trình được chọn:

ln(Cla) = -3,1188 + 1,5846*ln(D1,3) [3.39]

Phương trình [3.39] có các chỉ tiêu thống kê tốt nhất với R2 = 92,01%; SEE =

0,25; MAE = 0,20; SSR = 2,09.Các phương trình thăm dòPhương trình được chọnHình 3.16. Đồ thị phương trình tương quan giữa Cla và D1,3

e. Tương quan giữa lượng tích lũy các bon rễ trên mặt đất với nhân tố đường

kính D1,3 và chiều cao Hvn

Kết quả xây dựng các phương trình thể hiện mối tương quan giữa lượng tích

lũy các bon lá với nhân tố đường kính đường kính D1,3 và chiều cao Hvn có các chỉ số

xác suất tồn tại của phương trình và tham số với giá trị P < 0,05.

Bảng 3.40: Phương trình tương quan giữa lượng tích lũy các bon rễ trên mặt đất

với D1,3 của cây Đước đơi97TT

1

2

3

4

5Phương trình

ln(Cretmd) = -3,5348 + 2,2498*ln(D1,3)

ln(Cretmd) = -5,253 + 1,402*ln(D1,3*Hvn)

ln(Cretmd) = -3,968 + 0,664*ln(D1,32*Hvn)

Cretmd = (6,9567 - 36,8338/ D1,3)2

Cretmd = 1/(-0,3383 + 6,7839/ D1,3)

Phương trình được chọn có dạng:R2

SEE

93,9 0,31

94,4 0,29

93,6 0,31

82,8 0,80

76,3 0,18MAE

0,24

0,25

0,26

0,65

0,12ln(Cretmd) = -3,5348 + 2,2498*ln(D1,3)SSR

3,16

2,89

3,20

21,20

1,08Pa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Pb

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00[3.40]Phương trình [3.40] có các chỉ tiêu thống kê tốt nhất với R2 = 93,9%; SEE =

0,31; MAE = 0,24; SSR = 3,16.Các phương trình thăm dòPhương trình được chọnHình 3.17: Đồ thị phương trình tương quan giữa Cretmd và D1,3

f. Tương quan giữa lượng tích lũy các bon rễ dưới mặt đất với nhân tố đường

kính D1,3 và chiều cao Hvn

Kết quả xây dựng các phương trình thể hiện mối tương quan giữa lượng tích

lũy các bon lá với nhân tố đường kính đường kính D1,3 và chiều cao Hvn có các chỉ số

xác suất tồn tại của phương trình và tham số với giá trị P < 0,05.

Bảng 3.41: Phương trình tương quan giữa lượng tích lũy các bon rễ dưới mặt đất

với D1,3 của cây Đước đơi

TT

1Phương trình

ln(Credmd) = -3,2367 + 2,1622*ln(D1,3)R2

94,4SEE

0,28MAE

0,26SSR

Pa

Pb

2,62 0,00 0,00Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.35: Kết quả tính hàm lượng các bon cho các bộ phân của cây theo cấp kính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×