Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Tác động từ tập đoàn mẹ

d. Tác động từ tập đoàn mẹ

Tải bản đầy đủ - 0trang

doanh xăng dầu. Chiến lược bán hàng bao gồm các nội dung quản lý cửa hàng

xăng dầu, đại lý, kho dự trữ, bán bn, giá cả, phương thức thanh

tốn,...Chiến lược bán hàng cũng được cụ thể hoá bằng các hợp đồng bán hàng.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Đề đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra một cách ổn định, không chỉ

kiểm tra sản phẩm đầu cuối mà phải kiểm soát tất cả các yếu tố của quá sản

phầm dịch vụ đó. Do vậy, qui trình làm việc được viết ra mô tả các bước, năng lực,

các quyền hạn trách nhiệm, các tài liệu tham khảo, metrics đánh giá, v.v để đào

tạo cho nhiều người, nhiều người thực hiện đúng, được kiểm sốt tn thủ quy

trình để đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra như cam kết với khách hàng một

cách ổn định.

1.3.3. uản lý các quá trình trong kinh doanh xăng dầu

Xăng dầu là một trong những lĩnh khá phức tạp, bởi quá trình sản

phẩm xăng dầu đến tay người tiêu dùng phải trải qua rất nhiều giai đoạn khác

nhau như lập kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, và bơm chuyển, vận chuyển xăng

dầu…và mỗi giai đoạn đều có độ phức tạp về kỹ thuật nhất định.

Mặc khác q trình kinh doanh xăng dầu lại đòi hỏi sự tham gia của nhiều

đơn vị chun mơn. Vì vậy, cơng tác quản lý chất lượng trong q trình kinh

doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp trong ngành.

Việc áp dụng TCVN ISO 9000 vào hoạt động quản lý trong các doanh

nghiệp ngành xăng dầu vừa là thách thức vừa là nhu cầu cấp thiết bởi:

- Tạo được một chuẩn mực trong hoạt động, từ đó xác định rõ trách

nhiệm, quyền hạn của các bên tham gia vào quá trình kinh doanh, cũng như

tạo ra sự phối hợp cần thiết giữa các bên.

- Thiết lập được hồ sơ chất lượng của doanh nghiệp ở từng giai đoạn, là cơ

sở để đánh giá chất lượng các quá trình cũng như xem xét các vấn đề có liên quan

đến chất lượng sản phẩm và đưa ra các biện pháp cải tiến chất lượng

- Đáp ứng một cách thỏa đáng các yêu cầu pháp luật về quản lý ngành

và các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm.

Hệ thống quản lý chất lượng là căn cứ quan trọng được xây dựng một cách

bài bản và được quy định rất rõ ràng, chính là những căn cứ quan trọng để

một doanh nghiệp xây dựng các quá trình quản lý chất lượng và các quá trình

quản lý khác trong doanh nghiệp.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/1.3.3.1. Quá trình quản lý kỹ thuật

* Quản lý hao hụt xăng dầuSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Xăng dầu là một loại sản phẩm rất dễ bị hao hụt trong quá trình vận

chuyển, lưu kho và kinh doanh. Do đó, trong hoạt động sản xuất kinh doanh cần

phải tính tốn đường vận động của xăng dầu và có biện pháp hợp lý nhằm

hạn chế tối đa mức hao hụt. Thực tế kinh doanh xăng dầu ở nước ta những

năm qua đã rút ra một số chỉ tiêu hao hụt như sau:

Bảng 1.1. Định mức hao hụt xăng dầu

Đơn vị tính: %

Nội dung hao hụt

Nhập từ tầu, xà lan vào bể chứa

Xuất từ bể chứa ra tầu, xà lan

Vận chuyển đường thuỷ (tính cho 100 km)

Vận chuyển đường sắt (tính cho 100 km)

Vận chuyển đường ống (tính cho 100 km)

Vận tải ơ tơ (tính cho 100 km)

Lưu chứa trong bể

Khâu bán lẻXăng

0,6

0,4

0,025

0,06

0,5

0,08

0,2

0,75Dầu Diesel

0,15

0,18

0,015

0,022

0,25

0,004

0,02

0,45Nguồn: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.[16]

* Quản lý Kỹ thuật an tồn, chống cháy nổ:

Người lao động có nhiệm vụ và quyền hạn tham gia, tư vấn và phối hợp

với người sử dụng lao động trong việc xây dựng quy chế quản lý, chương trình

hành động, kế hoạch bảo hộ lao động và các biện pháp an toàn, vệ sinh lao

động, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề

nghiệp của đơn vị.

Hội đồng bảo hộ lao động tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện cơng

tác bảo hộ lao động ở các vị trí sản xuất kinh doanh để có cơ sở tham gia

vào kế hoạch và đánh giá tình hình công tác bảo hộ lao động của đơn vị. Trong

kiểm tra nếu phát hiện thấy các nguy cơ mất an tồn, có quyền u cầu người

phụ trách sản xuất thực hiện các biện pháp loại trừ nguy cơ đó.

* Kỹ thuật vận chuyển, bảo quản:

Hệ thống vận chuyển, hệ thống cảng biển, đường bộ, đường sắt, hệ

thống kho chứa, đường ống dẫn xăng dầu, cửa hàng xăng dầu... vừa là cơ sở,

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/điều kiện cho hoạt động kinh doanh xăng dầu vừa là một bộ phận quan trọng

trong kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế. Những hệ

thống này càng mởSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/rộng và hiện đại không chỉ bảo đảm cho kinh doanh xăng dầu thuận lợi và hiệu

quả mà còn mở rộng tiềm lực cho phát triển kinh tế quốc dân. Nếu hệ

thống đường sắt, đường bộ, đường biển, đường sông không được bảo quản tốt

sẽ dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp, thậm chí kinh doanh xăng dầu có thể thua

lỗ.

* Bảo vệ mơi trường:

Hoạt động kinh doanh xăng dầu còn trực tiếp liên quan đến việc bảo

vệ môi trường sinh thái. Nếu đường ống dẫn bị giò, rỉ, mặt sơng, mặt biển bị

dầu loang sẽ làm cho môi trường sinh thái ở đó bị ơ nhiễm. Độ kín của kho

chứa và phương tiện vận chuyển không bảo đảm... không chỉ làm tăng mức

thất thoát xăng dầu, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh mà còn trực tiếp gây

ơ nhiễm mơi trường sinh thái. Thực tế trong nước và thế giới các vụ cháy nổ,

đắm tầu, vỡ đường ống dẫn, xe lăn xuống vực sâu... đã gây bao nhiêu tác hại

nghiêm trọng đến mơi trường sống. Vì vậy hoạt động kinh doanh xăng dầu phải

thường xuyên gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái là một đòi hỏi tất

yếu và vơ cùng nghiêm ngặt. Việc xây dựng cảng biển, kho chứa, đường ống dẫn,

sử dụng phương tiện vận chuyển và quy chế sử dụng xăng dầu đòi hỏi phải

bảo đảm những chỉ số an toàn tuyệt đối. Hậu quả của những sai sót trong q

trình tổ chức kinh doanh có tính lan truyền, khơng chỉ thiệt hại về kinh tế mà

còn gây những tác hại nghiêm trọng về môi trường sống và các hậu quả xã hội

khác.

1.3.3.2. Quá trình Quản lý nhân sự

Để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong quá trình quản lý

nhân sự ngành kinh doanh xăng dầu có một số đặc điểm sau:

- Thu hút lực lượng lao động khá lớn. Lao động chủ yếu là lao động trẻ.

- Hệ thống các bộ phận, cơ sở mua bán xăng dầu được tổ chức thống

nhất trong phạm vi cả nước.

- Do khối lượng công việc không đồng đều giữa các giờ trong ngày, giữa

các ngày trong tháng, giữa các tháng trong năm nên tổ chức lao động đòi hỏi

phải tổ chức chặt chẽ theo nguyên tắc ca kíp.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/- Thời gian làm việc của ngành kinh doanh xăng dầu liên tục 24/24 giờ

trong ngày và 365 ngày trong năm không kể mưa, nắng, gió, bão.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Ngành kinh doanh xăng dầu là ngành quan trọng trong hệ thống cơ cấu

ngành thương mại nước ta, nguồn nhân sự lớn với nhiều loại trình độ do tính chất

đặc điểm của dịch vụ và đối tượng phục vụ là các khách hàng với nhu cầu rất đa

dạng.

Con người là yếu tố chính quyết định thành công chung của bất kỳ một

đơn vị, doanh nghiệp nào. Riêng trong ngành kinh doanh xăng dầu thì vai trò của

nguồn nhân sự lại là quan trọng hơn.

Trong ngành kinh doanh xăng dầu phần lớn lao động tiếp xúc trực tiếp với

khách hàng và họ tham gia trực tiếp các công việc nhằm đạt được các mục tiêu

của doanh nghiệp. Chất lượng dịch vụ thương mại được cung cấp cho khách hàng

khơng chỉ phụ thuộc vào trình độ, kỹ năng tay nghề của người lao động mà còn

phụ thuộc vào thái độ làm việc của họ. Cả hai yếu tố đó của người lao động đều

quyết định mức độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Sự đánh giá chất lượng dịch vụ của khách hàng: Chất lượng dịch vụ thường

chịu ảnh hưởng lớn của quá trình giao tiếp giữa khách hàng và nhân viên phục

vụ. Mỗi cử chỉ, hành động, lời nói của nhân viên trực tiếp tạo ra cho khách

hàng một cảm giác, một đánh giá về chất lượng phục vụ. Thái độ, kỹ năng phục

vụ của nhân viên chỉ bộc lộ trong quá trình khách tiêu dùng sản phẩm. Đặc trưng

này càng đòi hỏi phải nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn nhân sự, đặc biệt

là những người trực tiếp cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Vì lẽ đó, để đạt được chất lượng phục vụ tốt, để làm khách hàng hài lòng,

cần phải quan tâm đào tạo đội ngũ lao động trực tiếp. Doanh nghiệp phải luôn

quan tâm đến việc quản trị nguồn nhân sự để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách

hàng.

1.3.3.3. Q trình Quản lý tài chính

- Huy động vốn:

Trong q trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nhất

là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải có trách nhiệm tạo nguồn vốn, sử

dụng vốn đúng mục đích và đặc biệt là phải bảo toàn vốn. Bảo toàn vốn là một

yêu cầu quan trọng và có ý nghĩa kinh tế - xã hội. Nhận thức được tầm quan

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/trọng của việc quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp, có vị trí, vai trò vơ

cùng quan trọng, nó cho thấy được sự tác động của từng yếu tố khách quan,

chủ quan đếnSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/quá trình quản lý và sử dụng vốn. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp phù hợp,

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Quản lý tài chính cơng ty:

Thứ nhất, tổ chức nguồn vốn tiền tệ, bảo đảm cho q trình kinh doanh

của cơng ty khơng bị gián đoạn. Muốn như vậy, hàng năm công ty phải lập kế

hoạch vốn, kế hoạch khấu hao tài sản cố định và kế hoạch tín dụng.

Thứ hai, phân phối thu nhập của công ty, lập, quản lý và sử dụng các quỹ của

công ty như quỹ bù đắp vật chất tiêu hao, quỹ khấu hao, quỹ bù đắp vốn lưu

động, quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ phát triển sản xuất và quỹ tích

luỹ vốn nộp ngân sách nhà nước

Thứ ba, huy động và sử dụng hợp lý vốn trong quá trình sản xuất kinh

doanh, nộp các khoản cho ngân sách nhà nước, trả nợ ngân hàng, đảm bảo hoạt

động tài chính được ổn định.

1.3.4. ửa hàng xăng dầu

1.3.4.1. Khái niệm cửa hàng và cửa hàng xăng dầu

Cửa hàng là một đơn vị hoặc một bộ phận đơn vị kinh tế, cơ sở của

ngành thương mại trực tiếp bán hàng phục vụ khách hàng.

Theo khái niệm của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Cửa hàng xăng dầu là nơi

trực tiếp bán xăng dầu, các loại hàng hoá và dịch vụ khác phù hợp với đăng ký kinh

doanh và các quy định của pháp luật để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của xã hội.

1.3.4.2. Chức năng của cửa hàng

* Chức năng nghiệp vụ

Cửa hàng trực tiếp thực hiện, các nghiệp vụ kinh doanh thương mại

mua, bán, vận chuyển và bảo quản.

Tổ chức nghiên cứu nhu cầu của khách hàng. Xây dựng mặt hàng kinh

doanh, phương án kinh doanh. Để cung cấp lượng hàng hố hợp lí, đúng yêu cầu.

Nhằm có những biện pháp kinh doanh có hiêu quả.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng, tuyên truyền quảng cáo về

mặt hàng kinh doanh.

Bán hàng phục vụ khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ. Tăng cường

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/lượng bán hàng ra, thực hiện văn minh thương mại.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Tác động từ tập đoàn mẹ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×