Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

c. Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

và môi trường; đảm bảo rằng tất cả sự cố, cho dù là sự cố nhỏ hay sự cố nghiêm

trọng đềuSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/được điều tra, phân tích nguyên nhân để đưa ra các hành động khắc phục, phòng

ngừa thích hợp, cũng như ngăn ngừa sự tái diễn và đáp ứng yêu cầu của pháp luật.

* Kiểm soát chất thải

Hướng dẫn, theo dõi thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển,

xử lý và tiêu hủy an tồn về mặt mơi trường đối với các loại chất thải từ Cơng ty

đến điểm xử lý thích hợp của đơn vị có chức năng và được cấp phép hoạt động.

Cung cấp thông tin cần thiết để ngăn ngừa và giảm thiểu tối đa việc phát

sinh và các tác động không tốt của chất thải nguy hại đến sức khỏe cộng đồng

và môi trường; đáp ứng tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật và

giúp bảo vệ môi trường được tốt hơn.

d. Cải tiến

* Cải tiến liên tục

Thơng qua việc thực hiện chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, Hệ

thống quản lý chất lượng - mơi trường, XN lập và duy trì thực hiện thủ tục cải tiến

thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng - môi trường

nhằm củng cố niềm tin của khách hàng, tăng thêm lợi nhuận cho XN và khách

hàng.

XN khuyến khích các cá nhân, bộ phận thường xuyên tìm kiếm cơ hội cải

tiến hệ thống quản lý chất lượng - môi trường.

XN quy định mức khen thưởng cho cá nhân, bộ phận theo giá trị của các

sáng kiến cải tiến đem lại.

* Hành động khắc phục

XN xác lập và duy trì thực hiện thủ tục hành động khắc phục nhằm loại bỏ

các nguyên nhân gây nên sự không phù hợp.

Sự không phù hợp được phát hiện qua q trình thực hiện chính sách

chất lượng - mơi trường, mục tiêu chất lượng - môi trường, Hệ thống quản lý chất

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/lượng

- mơi trường kể cả phản hồi, khiếu nại của khách hàng. Các sự không phù hợp phải

được điều tra, xác định nguyên nhân.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/QMR có trách nhiệm giám sát, kiểm tra đánh giá việc thực hiện hành

động khắc phục để xác định sự không tái diễn của sự không phù hợp.

Hồ sơ liên quan đến hành động khắc phục được QMR và bộ phận liên quan

lưu giữ.

* Hành động phòng ngừa

XN lập và duy trì thực hiện thủ tục hành động phòng ngừa nhằm loại

bỏ những nguyên nhân tiềm ẩn có nguy cơ gây nên sự khơng phù hợp.

XN xem xét thực hiện hành động phòng ngừa tại các bộ phận liên quan và tại

các thời điểm:

Định kỳ: Sau cuộc đánh giá nội bộ, thanh tra của cơ quan chứng nhận.

Đột xuất:

+ Khi có sự đề xuất của các cá nhân, bộ phận trong và ngoài XN.

+ Khi có xu thế suy giảm chất lượng sản phẩm.

+ Khi thực hiện hành động khắc phục.

+ Khi có sự thay đổi về tổ chức hay quy mô sản phẩm.

Phương án phòng ngừa phải được lấy ý kiến của các bộ phận liên quan và

được Giám đốc phê duyệt trước khi thực hiện.

3.5. Phân tích q trình quản lý cửa hàng xăng dầu của Xí nghiệp Xăng dầu

Quảng Ninh

3.5.1. Phân tích Ma trận SWOT cho q trình quản lý các cửa hàng xăng dầu

của Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Trên cơ sở lý luận về các yếu tố ảnh hưởng đến q trình quản lý của Xí

nghiệp xăng dầu (chương 1); phương pháp nghiên cứu tại chương 2 về ma trận

Swot và thực trạng quá trình quản lý của Xí nghiệp như đã phân tích ở trên cùng

với những phân tích về thuận lợi và khó khăn của Xí nghiệp. Xây dựng ma trận

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/SWOT cho Xí nghiệp như sau:

Bảng 3.3. Ma trận SWOT về q trình quản lýSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/các cửa hàng xăng dầu của Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

O - CƠ HỘIT – NGUY CƠO1. Nhu cầu tiêuthụxăng dầu trong nước

ngày càng tăng.

O2. NĐ 84 của

phủtraoChínhquyềntựquyết giá bán cho các

doanh nghiệp tạo sự chủ

động và tránh rủi ro lỗ

Phân tích SWOTnhiều.

O3. Sự quan tâm và hỗ

trợ của Nhà nước và Tập

đoàn xăng dầu Việt Nam

về đầu tư qui mơ và năng

lực.

O4.kháchhàngtruyền thống ngành than

ổn định.

O5. Cơng nghệ thông tin

phát triển, sự phát triển

của khoa học quản lýSố hóa bởi Trung tâm Học liệuT1. Đối thủ cạnh tranh tăng.

T2. Ơ nhiễm mơi trường và

cháy nổ làm cho các quy định

bảo vệ mơi trường, PCCC

ngày càng khó khăn hơn.

T3. Khủng hoảng kinh tế

(NN thắt chặt tiền tề, kiềm

chế lạm phát).

T4. Hệ thống pháp luật về xăng

dầu còn thiếu và thường

xuyên thay đổi, dẫn đến quá

trình quản lý cửa hàng phải

thay đổi theo. Giá xăng dầu

chưa thực sự theo cơ chế

thị trường do Nhà nước vẫn

điều hành và can thiệp giá

bán để thực hiện các mục

tiêu vĩ mô khác.

T5. Khách hàng sử dụnghttp://www.lrc-tnu.edu.vn/S – ĐIỂM MẠNH

S1. Đang chiếm lĩnh thịKẾT HỢP S + OKẾT HỢP S+T- Chiến lược giữ vững thị Tận dụng ưu thế thương hiệu,trường nhiều nhất, có hệ trườngkháchhàng lợithếthươngmạiđểthống cửa hàng bán lẻtruyền thống. Tận dụng chiến thắng đối thủ cạnhnhiều nhất và rộngưu thế thương hiệu, lợi tranh.khắp(nhiều cửa hàng có lợithế thương mại để phát Có hệ thống thiết bị chữathế thương mại). S2. Hệtriển khách hàng mới cháy hiện đại, cửa hàng khangthống cơ sở vật chất kỹmở rộng thị phần.thuật, thiết bị, công nghệ- Đầuhiện đại (quản lý trực tuyến).hàngS3. Thương hiệu có truyềncường số cột bơm tại mới về PCCC và bảo vệ mơithống lâu đời, ngườicửa hàng đểSố hóa bởi Trung tâm Học liệutrang sạch đẹp, bảo vệ môithêmcửa trường,mớihoặctăng những quy định, quy chếtiếptrường đểáphttp://www.lrc-tnu.edu.vn/cậnnhanhdụngcácchất lượng, số lượng, với dung của khách hàng - Tận dụng thế mạnh về nguồn

nguồn hàng ổn định.được nhanh chóng thuận lực để tạo điều kiện choS4. Chuẩn mực quản lý kinh tiện và nhu cầu sử dụng khách hàng vượt qua thời

doanhngàycànghoàn nhiên liệu ngày càng tăng điểm khó khăn do khủngthiện theo tiêu chí của các hệ caohoảng.thống quản lý tiên tiến trên -Tận dụng thế mạnh về Hồn thiện q trình quản

thế giới. S5. Đội ngũ lãnh đạo nguồn lực để tiếp cận lý từ đó giảm chi phí, tăng

và cơng nhân bán hàng có bề áp dụng khoa học cơng mức chiết khấu cho khách

dày lịch sử và kinh nghiệm.

W – ĐIỂM YẾUnghệ mới vào quản lý hàng công nghiệp để chiến

KẾT HỢP W + O

KẾT HỢP W + TW1. Quy mô doanh nghiệp -Chiến lược tái cấu trúc Chiến lược tái cấu trúc cơ cấu

(Cơ cấu tổ chức chưa linh cơ cấu tổ chức

hoạt, bộ máy cồng kềnh).tổ chức, nghiên cứu chínhChiến lược nghiên cứu sách và dự báo thị trườngW2. Trình độ chun mơn và chính sách và dự báo -Chiến lược bảo toàn nguồn

năng lực của một số CB CNV phát triển thị trường.

còn yếu và chưa đồng đều.vốn kinh doanh.- Tận dụng khoa học kỹ -Tăng cường đào tạo nguồnW2. Cơng tác phân tích và dự thuật quản lý tiến tiến nhân lực đáp ứng yêu cầu

báo thị trường, đối thủ để tăng cường đào tạo ngày càng cao.

cạnh tranh chưa được chú mới và đào tạo lại nguồn -Xây dựng, và hoàn thiện quá

trọng đúng mứcnhân lực cho hệ thống trình quản lý, nâng cao chấtW3. Công tác marketing đôi quản lý.lượng phục vụ thông qua cáckhi còn chậm, thái độ phục - Áp dụng mơ hình quản chỉ tiêu và đo lường các yếu

vụ và chăm sóc khách hàng lý tiên tiến để hồn tố

chưa tốt.thiện quá trình quản lý.ảnhhưởngđếnquytrình quản lý.W4. Bị động về giá cả, và giá - Xây dựng bộ quy tắc - Đánh giá mức độ thỏa

giaophụ thuộcvàothị ứng xử cho cán bộ CNV.mãn của khách hàng để kịptrường thế giới, cơ chế chính - Đề xuất được chủ động, thời điều chỉnh nâng cao sự

sách chưa linh hoạt.linhhoạthơntrong thỏa mãnW5. Hệ thống quản lý chưa chính sách bán hàng.

được hồn thiện bài bản,

một số q trình quản lý còn

chưa

3.5.2.phù

hợp.

trình quản lý hệ thống chất lượng và mơi trường

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Với những mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược trong từng giai đoạn, Ban lãnh

đạo đã xác định mục tiêu chất lượng hàng năm cho từng bộ phận như bảng 3.4

Bảng 3.4. Kết quả thực hiện các mục tiêu chất lượng hàng năm

NămNội dung

các mục tiêu chất lượngKết Quả

Thực tếĐánh

GiáPhòng QLKTVượt 10%KhơngCHXDKhơng cóĐạtPhòng Kế tốnVượt 3%KhơngPhòng TCHC2 LớpĐạtPhòng TCHC1 lớpĐạtPhòng QLKTĐạt 9%ĐạtCHXDKhơng cóĐạtPhòng Kế tốnĐạt 13%KhơngCHXDĐạt 9%ĐạtPhòng Kế tốn

và CHXDChi phí 430

đồng/lítKhơngCHXDĐạt 11%KhơngGiảm chi phí điện, nước Chi phí

văn phòng phẩm 3% so với năm

2011.

Giảm chí phí bán lẻ xuống 400

đồng/lít.Văn phòng XN

và CHXDGiảm 4%ĐạtPhòng Kế tốnChi phí 450

đồng/lítKhơngChí phí quản lý / doanh thu

đạt mức dưới 4%

Triển khai thực hiện hệ thống

quản trị nguồn lực ERP.

Duy trì tỷ lệ chi phí quản lý

doanh nghiệp/ doanh thu ở mứcP. Kinh doanh và

P. Kế toánĐạt 3%.ĐạtVăn phòng XNTriển khai

SAP - ERPĐạtP. Kế tốnĐạt 5%KhơngChi phí sửa chữa cửa hàng

không vượt quá 10% định mức.20102011Đảm bảo an tồn VSLĐ, phong

trào xanh, sạch đẹp, bảo vệ

mơi trường (khơng có vi phạm).

Giảm tổng chí phí kinh doanh từ

5-10% so với năm 2009.

Tổ chức huấn luyện về an toàn

PCCC cho nhân viên mới.

Tổ chức khóa đào tạo Excel.

Chi phí sửa chữa cửa hàng

không vượt quá 10% định mức.

Đảm bảo an tồn VSLĐ, phong

trào xanh, sạch đẹp, bảo vệ

mơi trường (khơng có vi phạm).

Giảm cơng nợ xuống dưới 10%

so với doanh thu.

Duy trì hao hụt xăng dầu khơng

vượt q 10% định mức.

Giảm chí phí bán lẻ xuống 400

đồng/lít.

Duy trì hao hụt xăng dầu

khơng vượt q 10% định mức2012Số hóa bởi Trung tâm Học liệuBộ

phậnhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/2013Triển khai phân hệ quản lý dự

án của hệ thống ERP tại tất cả

các cửa hàng Xăng dầuSố hóa bởi Trung tâm Học liệuCHXD và Văn

phòng XNTriển khai

EGAS.http://www.lrc-tnu.edu.vn/ĐạtDuy trì hao hụt xăng dầu khơng

vượt q 10% định mứcCHXDĐạt 9%ĐạtNguồn: Jeanne W. Ross, peter Weill và David C. Robertson(2010), Chiến lược kiến

trúc doanh nghiệp, Nhà xuất bản ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội)Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×