Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

vii20JBICbàn các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng

Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên21

22Kdt

KFW6Hàm lượng Kali dễ tiêu

Dự án: Khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững ở

các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú8S

4N

3nL

R

Y

4E

1dN

ê

m

N

&

tn

3N

F

P

M

L

2T

O

gD

ư

N

3AT

%

M

3n

i

g

3N

R

4P

T

mư

X

5%Y

3c

S

6

O

c

%

3h

D

7ứ

B

a

3

8

t

r

3O

9o

M

n

4%

g

09vO

t

T

r

C

ơ

P

i

d

trP

n

g

E

S

pH

kclt

h

PR

c

AQ

a

P

N

mi

l

o

à

i

t

r

o

n

g

ơS

xa

i

T

at

i

T

ê

L

u

S

%

c

h

U

u

ND

n

P

L

V

ư

V

0Xn

5

2g

b

5

3i

ế

Z

an

đit

i

ê

uc

1

0c

h

un

MTT

a

g

i

ê

S

i

n

h

k

hi

(

t

ư

ơ

i

,

anDANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁNh

âBảngTên bảngTrangnDiện tích bố trí thí nghiệm khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự

t

Tt

uik

h

ô

)acavt

r

ơ

iTl

snrn

g

t

r

og

C

h

ư

ơngg1

h

a 11

12.1.T

ổ 23.1.nnhiên

Hiện trạng rừng và đất rừng phòng hộ tại khu vực nghiên

cứu

Khái qt tình hình xây dựng rừng phòng hộ vùng đồi núig 34.1.ven biển tỉnh Phú Yên48

61

66h44.2.69Sinh trưởng của các loài cây trồng trong các mơ hình trồngì

n

hh

án

ixây dựng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh PhúrpTổng kết và đánh giá các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong

kt72t54.3.rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên64.4.Nhu cầu sinh thái của các loài cây dự tuyển76t74.5.Diễn biến tỷ lệ sống của 5 loài cây sau 6 năm trồng78r84.6.Sinh trưởng D1,3, Hvn của các loài cây trồng tại tuổi 679in 9

g4.7.104.8.l

ư

Chất lượng cây trồng trong các công thức thí nghiệm chọn

lồi

Diễn biến tỷ lệ sống của các lồi cây sau 6 năm trồng theoscác biện pháp xử lý thực bì khác nhauiSinh trưởng D1.3, Hvn của các lồi cây trồng tuổi 6 trong thín

h114.9.nghiệm biện pháp xử lý thực bì

Ảnh hưởng của biện pháp xử lý thực bì tới chất lượng cây124.10.trồng

Diễn biến tỷ lệ sống của các loài cây bản địa theo phươngk 134.11.thức hỗn giao tại vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yênh 144.12.Ảnh hưởng của phương thức hỗn giao tới sinh trưởng D1,3,83

85

86

90

89

92

nl

i

ê

nhp

iq

u(tcư

ơTi,cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×