Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

ngg1

h

a 11

12.1.T

ổ 23.1.nnhiên

Hiện trạng rừng và đất rừng phòng hộ tại khu vực nghiên

cứu

Khái quát tình hình xây dựng rừng phòng hộ vùng đồi núig 34.1.ven biển tỉnh Phú Yên48

61

66h44.2.69Sinh trưởng của các lồi cây trồng trong các mơ hình trồngì

n

hh

án

ixây dựng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh PhúrpTổng kết và đánh giá các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong

kt72t54.3.rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên64.4.Nhu cầu sinh thái của các loài cây dự tuyển76t74.5.Diễn biến tỷ lệ sống của 5 loài cây sau 6 năm trồng78r84.6.Sinh trưởng D1,3, Hvn của các loài cây trồng tại tuổi 679in 9

g4.7.104.8.l

ư

Chất lượng cây trồng trong các cơng thức thí nghiệm chọn

lồi

Diễn biến tỷ lệ sống của các loài cây sau 6 năm trồng theoscác biện pháp xử lý thực bì khác nhauiSinh trưởng D1.3, Hvn của các lồi cây trồng tuổi 6 trong thín

h114.9.nghiệm biện pháp xử lý thực bì

Ảnh hưởng của biện pháp xử lý thực bì tới chất lượng cây124.10.trồng

Diễn biến tỷ lệ sống của các loài cây bản địa theo phươngk 134.11.thức hỗn giao tại vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yênh 144.12.Ảnh hưởng của phương thức hỗn giao tới sinh trưởng D1,3,83

85

86

90

89

92

nl

i

ê

nhp

iq

u(tcư

ơTi,cđ

kh

ơ

)g

i

óca

vt

r

ơtiđ

imi

đ

ro

npgh

ítar

osnagu5đ

aơidT

n

g

cb

ngS15

c

4.13

. â

y

16

4.14

s

.n17

g

4.15

.

h

18 o

4.16.

c

19

s

4.17

. ố

c20

â

4.18

. y

đ21

i

4.19

. ề

u

22

4.20

t

.

r

a

23

4.21

t.H g

v

ncủaphươngcác dạng lập địathức hỗnCấu trúc mật độ tầng cây cao rừngc

ủ giao tới

4.22 a chất

.

c lượng cây

á

c trồng bản

25

244.23 l

o

.

à

i

c

â

26

y

4.24

b

.nđịatạitỉnh Phú Yên sau thời gian khoanh

nuôicao rừng tự nhiên tại vùng đồi núiDiễn biếnkhoanh nuôitỷ lệ sốngCấu trúc tầng thứ và độ tàn che tầngcủacây cao rừng tự nhiên vùng đồi núiđen trồngven biển tỉnh Phú YêntrêncácSinh trưởng đường kính D1,3 của cácdạng lậploài cây ưu thế sau 4 năm thực hiệnđịa vùng

đ

ị đồi

núi

a

ven biểncác biện pháp khoanh nuôiti

t

ui

6sau 4 năm thực hiện các biện pháp

n

hPhúcác loài cây ưu thế tầng cây cao

khoanh nuôiẢnhCấu trúc mật độ cây tái sinh rừng tựhưởngnhiên tại vùng đồi núi ven biển tỉnhcủa dạngPhú Yên sau thời gian khoanh nuôilậpđịaCấu trúc tổ thành tầng cây tái sinhtớisinhrừng tự nhiên tại vùng đồi núi ventrưởngbiển tỉnh Phú Yên sau thời gianD1,3, Hvnkhoanh nuôi Phân cấp cây tái sinhcủatheo cấp chiều cao, chất lượng câyh đen

tại

ư tuổi 6

ở Chất

n lượng9

81

0

21

0

31

1

7tái sinh và tỷ lệ cây tái sinh có triển

vọng vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú

Yên

iđ

1

2

0imđ

ot

rSinh trưởng chiều cao vút ngọn củaYênSao9

8ótCấu trúc tổ thành (IV%) tầng cây

ven biển tỉnh Phú Yên sau thời giantỉnh9

61

1

5tự nhiên tại vùng đồi núi ven biểntuổi 6Saoisinh trưởng của Sao đen tuổi 6 trên1

0

51

0

91

1

3ưcđ

a

irn

g1

1

4G

i

áeto

xiir

đ

tcr

uđnig

mb

ìn

àn

ho

đ

ó

Tn

g

sc

â

y

đ

e

m

t

rn

g

h

oc

tnmu

L

ưn

g

t

ă

n

g

t

r

ưn

g

b

ì

n

h

q

u

â

n

hn

gsc

â

y27đ

i

ề 28

u4.25.4.26.t 29

r

a4.27.T 304.28.

314.29.ệ 324.30.lc334.31.y 344.32.t 354.33.âh

o 36Sinh trưởng đường kính gốc của 4 lồi cây tái sinh sau 4

năm khoanh nuôi

Sinh trưởng chiều cao vút ngọn của 4 lồi cây tái sinh sau

4 năm khoanh ni

Diễn biến tỷ lệ sống của các loài cây trồng bổ sung tại khu

vực nghiên cứu sau 3 năm trồng

Ảnh hưởng của phương thức trồng bổ sung tới sinh

trưởng đường kính gốc của từng loài cây giai đoạn 3 tuổi

Ảnh hưởng của phương thức trồng bổ sung tới sinh

trưởng chiều cao vút ngọn của từng loài cây giai đoạn 3

tuổi

Diễn biến chất lượng cây trồng bổ sung tại khu vực nghiên

cứu sau 3 năm trồng

Sự hoàn trả vật rơi rụng cho đất của các loài cây ở tuổi 6

Khả năng cải thiện tính chất vật lý đất của các lồi cây bản

địa ở khu vực nghiên cứu (tuổi 6)

Khả năng cải thiện tính chất hố học đất của các lồi cây

bản địa ở khu vực nghiên cứu (tuổi 6)4.34.hỗn giao trong hàng 3 loài (Dầu rái, Sao đen, Thanh thất)

tại tuổi 6

p

c

ht

l

ư

123124127128130131132

133136Đánh giá khả năng phòng hộ chắn gió của mơ hình trồngecn

ă

mxii140L

à

l

ưn

g

t

ă

n

g

t

r

ưn

g

t

h

ưn

g

x

u

y

ê

nt

ui

ag

13h

o

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG LUẬN ÁNc

TTHình101.Sơ đồ khu vực bố trí thí nghiệm của đề tài421.1.Sơ đồ q trình phục hồi rừng (David Lamb, 2003)13l 32.1Sơ đồ các bước nghiên cứu của đề tài38tsc

â

y

t

h

e

o

mt

đrn

g

N

ơTên hìnhSơ đồ bố trí thí nghiệm ảnh hưởng của phương pháp hỗnTrangn

g

14n

43g 42.2.h 5

i

67

p2.4.Sơ đồ bố trí OTC định vị tại khu vực nghiên cứu2.5.Sơ đồ bố trí các OTC thứ cấp trong OTC định vị 2.500 m2.6.Sơ đồ phẫu diện đất tại khu vực nghiên cứu84.1.94.2.Muồng đen 6 năm tuổi trồng trong thí nghiệm chọn lồi81104.3.Thanh thất 6 năm tuổi trồng trong thí nghiệm chọn lồi81114.4.Dầu rái 6 năm tuổi trồng trong thí nghiệm chọn loài82h 124.5.v

à

P

át 13

t

r

i4.6.giao tới sinh trưởng của các loài cây trồng47

2Biểu đồ so sánh sinh trưởng D1,3, Hvn của 5 lồi cây tại

tuổi 6 trong thí nghiệm chọn lồiBiểu đồ so sánh sinh trưởng D1,3, Hvn của Lim xanh và

Dầu rái tuổi 6 trong các công thức xử lý thực bì

Lim xanh 6 năm tuổi trong cơng thức xử lý thực bì theo

băng

Lim xanh 6 năm tuổi trong cơng thức xử lý thực bì tồn144.7.diện

Biểu đồ so sánh sinh trưởng D1.3, Hvn của các loài cây bản48

52

8188

89

89

95154.8.địa tại tuổi 6 ở các phương thức hỗn giao164.9.Thanh thất tuổi 6 trong mơ hình trồng hỗn giao trong hàng95174.10.Thanh thất tuổi 6 trong mơ hình trồng hỗn giao theo hàng96n 184.11.

nơ

n

g

t

h

ơ

n

H

à

mBiểu đồ so sánh sinh trưởng D1,3, Hvn của Sao đen tuổi 6

trên các dạng lập địa khác

nhau100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×