Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Phương pháp đánh giá mức độ phân tán dược chất của bột dập viên

b. Phương pháp đánh giá mức độ phân tán dược chất của bột dập viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

25-Yêu cầu: hàm lượng bột trong khoảng 90% – 110% hàm lượng trung bình,

RSD ≤ 5%2.3.4. Phương pháp đánh giá tiêu chuẩn chất lượng viên nén NaD giải phóng

nhanh

2.3.4.1. Phương pháp định lượng NaD trong viên nén

Hàm lượng NaD trong viên nén được xác định bằng phương pháp đo độ hấp

thụ tử ngoại, tiến hành như sau:

Mẫu thử: Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình, nghiền thành bột mịnsau đó cân mb bột (tương đương 12,5 mg NaD), cho vào bình định mức 100ml,

thêm 50ml nước, lắc đều. Siêu âm 20 phút, thêm nước tới vạch 100ml, lắc đều, lọc

qua giấy lọc mịn, loại bỏ 20ml dịch lọc đầu. Lấy 2ml dịch lọc này pha lỗng bằng

ethanoltrong bình định mức 25ml. Đo độ hấp thụ tử ngoại của dịch pha lỗng ởbước sóng hấp thụ cực đại, được kết quả.Mẫu chuẩn:

Pha dung dịch gốc: cân chính xác 625 mg NaD chuẩn () cho vào bình địnhmức 50ml, pha lỗng bằng ethanol cho vừa đủ thể tích, lắc kỹ cho tan.

Lấy 1ml dịch chuẩn gốc pha loãng 100 lần bằng nước cất. Lắc kỹ rồi hút 2ml

dịch đã pha loãng cho vào bình định mức 25ml, cho ethanolđến vạch, lắc kỹ.Đo độ hấp thụ tử ngoại của dung dịch pha lỗng trong ethanolở bước sóng hấpthụ cực đại, được kết quả.Mẫu trắng: ethanol

Hàm lượng % NaD trong viên nén(H)Yêu cầu: hàm lượng NaD từ11,25 mg - 13,7mg[4].

2.3.4.2. Phương pháp đánh giá độ hòa tan của NaD

a. Trong mơi trường HCl 0,1 NKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

26Tiến hành trên máy thử hòa tan ERWEKA DT60 với các điều kiện như sau:

-Nhiệt độ: 37± 0,50C.-Tốc độ khuấy: 50 vòng/phút-Mơi trường thử hòa tan: 900ml HCl 0,1 N.-Thiết bị: cánh khuấy .-Mỗi mẫu làm với 6 viên lấy kết quả trung bình.-Thời gian: 1 giờ.-Rút mẫu tại các thời điểm 1, 2, 3, 4, 5, 15, 30, 45, 60 phút. Mỗi thời điểm hút

10ml mẫu, có bổ sung thể tích.

Xác định lượng dược chất hòa tan bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ:

Mẫu trắng: dung dịch HCl 0,1 N.

Mẫu chuẩn: cân chính xác 0,75g NaD pha lỗng với 50ml ethanol 96% trongbình định mức 50ml. Hút 1ml dịch gốc vào bình định mức 100ml, pha loãng bằng

nước cất cho vừa đủ thể tích. Hút 10ml dịch này vào bình định mức 100ml, pha

loãng bằng dung dung dịch HCl 0,1 N cho vừa đủ thể tích được dung dịch chuẩn

nồng độ 15 µg/ml.

Mẫu thử: mẫu được lấy ở các thời điểm khác nhau và được lọc qua màng lọc

0,45µm.

Đo độ hấp thụ của mẫu thử,mẫu chuẩn tại bước sónghấp thụ cực đại.

Cơng thức tính % dược chất giải phóng tại các thời điểm:

Nồng độ dung dịch thử tại thời điểm t:Xác định phần trăm dược chất giải phóng tại thời điểm t:Trong đó:

lần lượt là độ hấp thụ của mẫu thử, mẫu chuẩn tại các thời

điểm.27: nồng độ dung dịch thử tại các thời điểm.

: dung dịch chuẩn (15µg/ml).

V: thể tích mơi trường thử hòa tan.

n: thể tích dịch hút tại mỗi thời điểm.

b. Trong môi trường đệm acetat pH 4,5

Tiến hành tương tự phép thử hòa tan dược chất trong mơi trường HCl 0,1 N

với mơi trường thử hòa tan, mẫu trắng là hệ đệm acetat pH 4,5. Đo quang tại bước

sóng hấp thụ cực đại.

c. Trong mơi trường đệm phosphat pH 6,8

Tiến hành tương tự phép thử độ hòa tan dược chất trong môi trường HCl 0,1 N

với môi trường thử hòa tan, mẫu trắng là đệm phosphat 6,8. Đo quang tại bước sóng

hấp thụ cực đại.

Yêu cầu: > 85% dược chất giải phóng sau 15 phút trong 3 mơi trường HCl

0,1 N; đệm pH 4,5; đệm pH 6,8[26].

2.3.4.3. Độ đồng đều hàm lượng

Áp dụng theo quy định thử đồng đều hàm lượng viên nén được quy định trong

phụ lục 11.2, Dược Điển Việt Nam IV.

Phép thử đồng đều hàm lượng của các chế phẩm đơn liều dựa trên cơ sở định

lượng hàm lượng hoạt chất của từng đơn vị, để xác định mỗi hàm lượng riêng lẻ có

nằm trong giới hạn cho phép so với hàm lượng trung bình hay không. Phép thử

đồng đều hàm lượng được tiến hành trên 10 đơn vị riêng lẻ lấy ngẫu nhiên.

Yêu cầu:hàm lượng của từng đơn vị nằm trong giới hạn 85% - 125% hàm

lượng trung bình.

2.3.4.4. Độ mài mòn

- Tiến hành: trên máy ERWEKA TA10.

- Cân chính xác 20 viên (khối lượng), làm sạch bụi, cho vào trống quay càiđặt tốc độ quay 100 vòng/phút, thời gian quay 4 phút. Sàng viên qua rây 2000, cân

lại khối lượng viên().Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

28-Độ mài mòn –X (%) được tính theo cơng thức:u cầu: độ mài mòn dưới 1%[23],[4].

2.3.4.5. Độ cứng

Độ cứng của viên được xác định trên thiết bị thử độ cứng ERWEKA SVM

khi viên nứt vỡ. Làm với 3 viên/mẫu, lấy kết quả trung bình[10].

Yêu cầu:lực bẻ vỡ viên: 110 N – 120 N.29CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Xác định độ tan bão hòa của natri diclofenac

Khảo sát độ tan bão hòa của NaD trong một số dầu, chất diện hoạt, chất đồng

dung môi để lựa chọn thành phần tham gia vào công thức hệ TNH.

+ Dầu: dầu đậu nành, dầu ngô, dầu hướng dương.

+ Chất diện hoạt: Cremophor RH 40, Tween 80, Labrasol.

+ Chất đồng dung mơi: Transcutol.

Phương pháp được tiến hành như trình bày ở mục 2.2.1.1 Kết quả độ tan bão

hòa được thể hiện trong bảng 3.1.

Bảng 3.1: Độ tan bão hòa của NaD trong một số dung môi

Dung môiĐộ tan (mg/ml)Dầu đậu nành0,25Dầu ngô0,084Dầu hướng dương0,20Cremophor RH 40440Tween 80120Labrasol300Transcutol620Các dầu thực vật (nhóm dầu an tồn và dễ hấp thu) được sử dụng trong nghiên

cứu này. Trong các dầu nghiên cứu, NaD có độ tan cao nhất trong dầu đậu nành ,

được lựa chọn là một thành phần của hệ TNHdo thuận lợi cho việc phối hợp hệ

TNH vào viên nén (giảm khốilượng viên).

Để đảm bảo an toàn và tương hợp sinh học, các chất diện hoạt(Tween 80,

Cremophor RH 40, Labrasol)được lựa chọn trong nghiên cứu này. Đâylà chất diện

hoạt an tồn, ít độc tínhvà được dùng phổ biến trongchế phẩm đường uống.Hơn

nữa, đây là các chất diện hoạt không ion hóa, có HLB cao (Tween 80: HLB = 15;

Cremophor: HLB = 14- 16; Labrasol:HLB = 14) cần thiếttrong công thức hệKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

30TNHđể tạo vi nhũ tương trong môi trường dạ dày, cũng như tạo vi nhũ tương ổn

đinh với sự thay đổi của pH và ion trong môi trường phân tán. Ngoài ra, các chất

diện hoạt này còn có khả năng làm tăng tính thấm dược chất ở đường tiêu

hóa[8],[5],[24].Kết quả cho thấy Cremophor RH 40 có khả năng hòa tan NaD cao

nhất. Hơn nữa, Cremophor RH 40 có hoạt tính ức chế P – glycoprotein, cải thiện sự

hấp thu dược chất và có khả năng tự nhũ hóa tốt (tốt hơn so với Tween 80 và

Labrasol)[5], [9], [18].

Trong nghiên cứu này ,Transcutol được lựa chọn làm chất đồng dung mơi và

đồng diện hoạtdo có khả năng hòa tan một lượng lớn dược chất và hỗ trợ q trình

tự nhũ hóa (giúp dễ dàng, nhanh chóng tạo vi nhũ tương) và có khả năng làm tăng

tính thấm của dược chất [5], [18].

Vì những lý do trên, dầu đậu nành, Cremophor RH 40 và Transcutol được lựa

chọn là các thành phần của hệ TNH trong các nghiên cứu tiếp theo.

3.2. Xây dựng công thức hệ tự nhũ hóa

3.2.1. Xây dựng cơng thức hệ tự nhũ hóa khơng chứa dược chất

Xây dựng giản đồ pha gồm 3 đỉnh tương ứng với 3 thành phần: dầu đậu nành

(pha dầu), Cremophor RH 40 (chất diện hoạt) và Transcutol (chất đồng dung môi).

Tiến hành pha chế các hỗn hợp gồm DĐN/Transcutol/Cremophor RH 40 (hỗn hợp

OTC) với các tỷ lệ khác nhau (hình 3.1) theo mục 2.3.1.2a.

Hỗn hợp OTC sau khi pha chế, để ổn định 72 giờ và đánh giá hình thức.

Các mẫu đồng nhất trong suốt được lựa chọn để đánh giá khả năng tự nhũ hóa

trong mơi trường HCl 0,1 N theo mục 2.3.1.2a.31Hình 3.1: Giản đồ phahệ 3 thành phần DĐN/Transcutol/Cremophor RH 40

không chứa dược chất

Kết quả thể hiện trong hình 3.1 cho thấy:

- Vùng tạo vi nhũ tương trong suốt (tương ứng hệ A, vi nhũ tương có kích

thước giọt < 50 nm), có tỷ lệ pha dầu (DĐN) thấp (5 - 15%), tỷ lệ chất diệt hoạt

(Cremophor) cao (từ 65 - 90%) và tỷ lệ chất đồng dung môi (Transcutol) thấp (từ 5

- 25%).

- Nhìn chung , khi tỷ lệ chất diện hoạt tăng (từ 65 đến 90%), nhũ tương tạo

thành trong suốt. Tuy nhiên, khi tỷ lệ này giảm, nhũ tương tạo thành đục hơn và đục

dần. Kết quả này liên quan khả năng hình thành nhũ tương có kích thước giọt lớn

dần khi tỷ lệ Cremophor RH 40 giảm.

Tăng lượng chất diện hoạt là tăng chất giúp ổn định bề mặt phân cách

dầu/nước. Khi tỷ lệ chất diện hoạt tăng, lớp màng/lớp áo chất diện hoạt sắp xếp kín

tốt hơn được tạo ra tại bề mặt phân cách dầu/nước của giọt dầu và sức căng bề mặt

trong hệ giảm, các giọt dầu có kích thước nhỏ hơn có xu hướng hình thành[17],

[14].Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

32Như vậy, khi tăng tỷ lệ pha dầu hoặc giảm tỷ lệ Cremophor thì khả năng tự

nhũ hóa của hỗn hợp dầu /Transcutol/Cremophor giảm, kích thước giọt nhũ tương

hình thành lớn dần.

12 hệ OTC tự nhũ hóa tạo vi nhũ tương trong suốt được lựa chọn để xây dựng

cơng thức hệ tự nhũ hóa chứa NaD trong các nghiên cứu sau.

3.2.2. Xác định công thức hệ tự nhũ hóa chứa natri diclofenac

3.2.2.1. Xác định cơng thức hệ OTC chứa 9% natri diclofenac có khả năng nhũ hóa

tốt nhất

Pha chế hỗn hợp 9%NaD trong 12 hệ OTCđã được chọn lựa từ nghiên cứu

3.2.1. Các bước tiến hànhvà đánh giá được trình bày trong mục 2.3.1.2b.

Kết quả thể hiện trên hình 3.2.Hình 3.2: Giản đồ pha hệ 3 thành phần DĐN/Transcutol/Cremophor RH 40chứa

9% NaD

Kết quảtrong hình 3.2 cho thấy:

-Khả năng tự nhũ hóa tạo vi nhũ tương đã thay đổi khi kết hợp dược chất trong

hỗn hợp OTC.33-Trong 12 hệ OTC tạo được vi nhũ tương khi chưa có 9% NaD. Duy nhất

hệNaD/OTC tỷ lệ 1:1:8 (OTC 118)có khả năng tự nhũ hóa hình thànhvi nhũtương.

Do đó, chúng tôi lựa chọn hệ OTC 118 để tiến hành các nghiên cứu tiếp theo.

3.2.2.2. Xác định nồng độ NaD trong hệ OTC 118

Pha chế các hệ NaD/OTC 118 với nồng độ khác nhau(9%; 10%; 12,5%; 15%;

17,5% (kl/kl)), tiến hành đánh giá khả năng nhũ hóa của các hệ theo mục 2.3.1.2b.

Kết quảthu được như sau:

+Mẫu 9%: trong suốt (hệ A).

+Mẫu 10%: trong suốt (hệ A).

+Mẫu 12,5%: trong mờ (hệ B).

+Mẫu 15%: màu trắng hơi xanh (hệ C).

+Mẫu 17,5%: đục, có tủa.

Nhận xét:

-Như vậy , việc kết hợp nồng độ dược chất khác nhau trong hệ OTC 118đã

làm thay đổi khả năng nhũ hóa của hệ . Kết quả này phù hợp với nghiên cứu

của một số tác giả khi đánh giá khả năng nhũ hóa của hệ tự nhũ hóa chứa

ibuprofen và hệ tự nhũ hóa chứa carvedilol[5], [14].-Mẫu 9% và 10% NaD/OTC 118 tạo vi nhũ tương (hệ A).-Mẫu 10% được lựa chọn trong nghiên cứu tiếp theodo nồng độ dược chấttrong chất lỏng cao hơn,lượng chất lỏng đưa vào viên sẽ ít hơn , tạo điều kiện

thuận lợi cho quá trình tạo viên.

3.2.3. Đánh giá sơ bộ một số đặc tính hệ tự nhũ hóachưa có NaD và hệ tự nhũ

hóa chứa 10% NaD

3.2.3.1. Kích thước giọt nhũ tương tạo thành bởi hệ tự nhũ hóa

Để khẳng định kích thước giọt dầu tạo thành , tiến hành đ ánh giá kích thước

giọt của hệ OTC 118(500 mg/100ml HCl 0,1 N/2 giờ) và hệ tự nhũ hóa chứa 10%Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

34NaD/OTC 118(125 mg/500mlHCl 0,1 N/2 giờ) bằng thiết bị Zetasizer Nano ZS90Malvern.Hình 3.3. Đồ thị phân bố kích thước giọt của hệ OTC 118 trong HCl 0,1 NHình 3.4: Đồ thị phân bố kích thước giọt của hệ NaD/OTC 118 trong HCl 0,1 N

Kết quả được trình bày trong hình 3.3 và 3.4 cho thấy hệ tự nhũ hóa OTC 118

và hệ tự nhũ hóa 10% NaD/OTC 118 có khả năng tạo nhũ tương trong suốt với kích

thước trung bình rất nhỏ(20,14nm và 20,82nm). Như vậy, theo phân loại hệ tự nhũ

hóa trình bày trong mục 1.2, hệ TNH chúng tơi bào chế được thuộc nhóm hệ tự nhũ

hóa tạo vi nhũ tương (SMEDDS).353.2.3.2.Xác định thời gian nhũ hóa của hệ NaD/OTC 118 trong HCl 0,1 N

Đánh giá khả năng giải phóng dược chất của hệ10% NaD/OTC 118 trong500ml môi trường HCl 0,1 N theo điều kiện thử hòa tan trình bày trong mục 2.3.4.2.

Bảng 3.2: % GPDC của hệ NaD/OTC tại các thời điểm khác nhau

Thời gian (phút)

% GPDC1234589,1498,7398,9599,1899,37Kết quả trình bày trong bảng 3.2cho thấy thời gian nhũ hóa của hệ

NaD/OTClà 2 phút.

Hệ tự nhũ hóa chứa 10% NaD/OTC 118 tạo vi nhũ tương có kích thước giọt

nhỏ (20,82 nm) với thời gian nhũ hóa ngắn (2 phút) được lựa chọn để bào chế viên

nén NaD giải phóng nhanh trong các nghiên cứu tiếp theo.

3.3. Khảo sát điều kiện định lượng NaD

3.3.1. Khảo sát điều kiện định lượng NaD trong bột dập viên và viên NaD giải

phóng nhanh

Tiến hành quét phổ UV của dung dịch NaD nồng độ 10 µg/ml trong ethanol

96%, dải sóng 200-300 nm bằng máy đo quang phổ UV-VIS.

Kết quả cho thấy NaD có đỉnh hấp thụ cực đại ở bước sóng 283 nm. Do đó

chúng tơi chọn bước sóng 283 nm để khảo sát tương quan giữa nồng độ dung dịch

NaD và độ hấp thụ.

Pha các dung dịch chuẩn NaD có nồng độ lần lượt là 5, 8, 11, 14, 17 µg/ml.

Đo độ hấp thụ của dung dịch tại bước sóng 283 nm. Kết quả khảo sát được thể

hiện ở bảng 3.3 và hình 3.5.

Bảng 3.3: Độ hấp thụ quang của NaD trong dung mơi ethanol 96%

Nồng độ (µg/ml)

Độ hấp thụ581114170,180,2790,3780,4830,59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Phương pháp đánh giá mức độ phân tán dược chất của bột dập viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×