Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Thời gian chiết: 16 giờ (Chiết ở nhiệt độ phòng) và 3 giờ (Chiết ở nhiệt độ 40 ± 5 C).

- Thời gian chiết: 16 giờ (Chiết ở nhiệt độ phòng) và 3 giờ (Chiết ở nhiệt độ 40 ± 5 C).

Tải bản đầy đủ - 0trang

34Tiếp tục nghiên cứu phương pháp tinh chế khác để lựa chọn được phương pháp

tinh chế có hiệu suất cao, sản phẩm sạch đạt tiêu chuẩn, dễ thức hiện và chi phí thấp.Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiTÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

1. Bộ Y Tế (2009), “ Dược điển Việt Nam IV ”, tr. 820 – 825.

2. Bộ Y Tế (2007), “ Dược lý học ”, tr. 199 – 201.

3. Bộ Y Tế (2007), “ Hóa dược ”, 2, tr. 213 – 214.

4. Đỗ Tất Lợi (2004), “ Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam ”, tr.640 – 642.

5. Bộ môn Công nghiệp Dược (2009), “ Thực tập kỹ thuật sản xuất dược phẩm, ”,

Đại học Dược Hà Nội, tr. 55 – 59.

6. Bộ môn Công nghiệp Dược (2007), “ Kỹ thuật sản xuất dược phẩm ”, Đại học

Dược Hà Nội, 1, tr.145 – 241.

7. Viện Dược liệu (2004), “ Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam ”, 2,

tr.820 – 825.

Tài liệu tiếng Anh

8. Dongk j. et al. (2007), Low temperature molar heat capacities and thermal

stability of crystalline artemisinin, Thermochimica Acta, (463), pp. 2 – 5.

9. Hao J. et al. (2002), Microwave-assisted extraction of artemisinin from

Artemisis annua L., Separation and Purification Technology, (28), pp. 191 –

196.

10. Kohler M. et al. (1997), “Extraction of artemisinin and artemisinic acid from

Artemisis annua L. using supercritical carbon dioxide”, Journal of

Chromatography A, (785), pp. 353 – 360.

11. Lapkin A. et al. (2006), “Comparative Assessment of Technologies for

Extraction of Artemisinin”, pp. 2 – 9.

12. Nakase I. et al. (2009), “Transferrin receptor-dependent cytotoxicity of

artemisinin-transferrin conjugates on prostate cancer cells and induction of

apoptosis”, Cancer Letter, (274), pp. 290 – 298.13. Malcolm Cutler FSC Development Services Ltd, Alexei Lapkin and Pawel K.

Plucinski Department of Chemical Engineering University of Bath (2006),

Comparative Assessment of Technologies for Extraction of Artemisinin, pp.

3 – 10 .

14. Merck, The Merck Index fourteenth (2006), pp. 133 – 134.

15. World Health Organization Geneva (2003), The International Pharmacoeia, (5),

pp. 201.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Thời gian chiết: 16 giờ (Chiết ở nhiệt độ phòng) và 3 giờ (Chiết ở nhiệt độ 40 ± 5 C).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×