Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Xây dựng hàm hồi quy giữa phản xạ phổ mặt nước và hàm lượng chất lơ lửng

4 Xây dựng hàm hồi quy giữa phản xạ phổ mặt nước và hàm lượng chất lơ lửng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.7 Kết quả hời quy bội tuyến tính nhằm xác định hàm lượng TSS

Nghiên cứu lựa chọn thông số TSS với giá trị sai số chuẩn 1,57 mg/L, hàm lượng

TSS trong nước mặt lưu vực Hồ Trị An có thể được xác định với độ chính xác đảm bảo

theo phương trình tuyến tính sau:

TSS (mg/l) = 418.433B1 + 128,558B2 + 142,524B3 + 131,491B4 – 76,887

Ở đây B1, B2, B3, B4, là giá trị phản xạ phổ tại các kênh 2, 3, 4 và 1 ảnh vệ tinh

quang học Landsat ngày 12/2/2010.

3.4.2 Xác định hàm lượng TSS

Sau khi xây dựng được hàm hồi quy thể hiện mối quan hệ giữa phổ phản xạ mặt

nước và hàm lượng chất lơ lửng ở hồ Trị An, trong đồ án tiến hành xác định hàm lượng

TSS cho cả khu vực nghiên cứu. Hàm lượng TSS được xác định dựa trên cơng cụ mơ

hình hóa Modeler của phần mềm ERDAS Imagine 2014.62Hình 3.8 Ví dụ xác định hàm lượng TSS sử dụng công cụ mơ hình hóa

trong phần mềm ERDAS Imagine

Kết quả xác định hàm lượng TSS cho khu vực nghiên cứu được thể hiện ở hình

3.6Hình 3.9 Kết quả xác định hàm lượng TSS theo cơng thức 3.1

63Để tính tốn hàm lượng TSS cho riêng khu vực hồ Trị An cần tách ranh giới của

hồ với đất liền xung quanh. Để tách ranh giới nước – đất liền, ảnh tỉ lệ ở kênh 2/kênh 4

ảnh Landsat được sử dụng do ở ảnh tỉ lệ này, nước có giá trị lớn hơn 1 còn đất liền có

giá trị nhỏ hơn 1. Điều này có thể giải thích do nước có khả năng phản xạ phổ giảm dần

theo chiều dài bước sóng, trong khi đó thực vật và đất có phản xạ phổ ở kênh 4 (cận

hồng ngoại) lớn hơn rất nhiều so với kênh 2 (xanh lục).

Kết quả xác định hàm lượng TSS ở hồ Trị An sau khi tách phần đất liền được thể

hiện trên hình 3.10.Hình 3.10 Kết quả xác định hàm lượng TSS cho khu vực hồ Trị An

sau khi tách ranh giới nước – đất liền

3.5 Thành lập bản đồ phân bố hàm lượng chất lơ lửng trong nước mặt hờ Trị An

Sau khi tính tốn hàm lượng thơng số TSS, tiến hành tách riêng khu vực phân bố

hàm lượng chất lơ lửng trong nước mặt hồ Trị An để đánh giá phân bố hàm lượng TSS.

64Quá trình thực hiện được tiến hành trên phần mềm ArcGIS 10.1. Kết quả xây dựng bản

đồ phân bố hàm lượng TSS trong nước mặt hồ Trị An trình bày trên hình dưới đây:Hình 3.6 Kết quả đánh giá phân bố hàm lượng TSS xác định từ ảnh vệ tinh quang học

Landsat

65Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Xây dựng hàm hồi quy giữa phản xạ phổ mặt nước và hàm lượng chất lơ lửng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×