Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 7: GIẤY CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH

PHỤ LỤC 7: GIẤY CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 8: DANH SÁCH BỆNH NHÂN

Danh sách bệnh nhân hen

Số thứ

tự

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33Năm sinh

Số hồ sơ

A13-0024178

N15-0128769

A06-0096401

A07-0009176

B10-0020358

A05-0100252

A04-0082473

N15-0054969

B06-0027620

N15-0017559

N16-0028839

A06-0001300

N15-0029575

N16-0007978

B10-0018416

N15-0357168

B09-0079422

N14-0152057

A13-0052349

N14-0357736

A03-0090513

A11-0008401

A09-0162007

N14-0127352

A12-0290986

N14-0350340

N15-0130783

A09-0137462

N15-0262899

A11-0255712

N15-0243803

A06-0044430

N15-0190006Họ tên

Nguyễn Thị Bích Ch

Huỳnh Trọng Ngh

Lê Hồng Ph

Lê Tường A

Nguyễn Hồng M

Nguyễn Ngơ Gia H

Lê Chí N

Vũ Như N

Phạm Hồng Th

Lê Ngọc Mỹ Y

Trần Bá Đ

Cao Hoàng N

Hoàng Phương D

Trương Lê Anh T

Phạm Nguyễn Nhật N

Nguyễn Huỳnh Như H

Đinh Nhật M

Vũ Thị Ng

Trần Nguyễn Quỳnh Q

Nguyễn Thị Thanh T

Nguyễn Quang T

Nguyễn Duy L

Phạm Thị Mộng L

Phạm Văn Kh

Lưu Minh K

Phạm Ngọc Hoàng Đ

Trần Thị Diễm H

Nguyễn Thị Yến N

Lê Thị Cao Ng

Nguyễn Thị Mỹ Nh

Lê Đình H

Bạch Trung P

Nguyễn Thị Hồng HGiới

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nữ1998

1998

1998

1999

1999

1999

1999

1999

1997

1997

1997

1997

1996

1996

1996

1995

1995

1994

1994

1993

1993

1993

1992

1992

1992

1992

1992

1992

1991

1991

1991

1991

199034

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72N15-0046805

N13-0054321

A11-0199403

A07-0024520

A02-0112512

B09-0015013

N15-0067042

A12-0109521

N15-0178680

N15-0125668

N15-0145188

A11-0146607

N15-0072392

N15-0088875

N15-0158294

N14-0045642

N15-0132615

N15-0153712

A07-019361

N17-0336677

N13-0027287

A10-0041468

N15-0107688

A13-0023406

N15-0085064

N15-0023100

A04-0005725

N14-0215254

A09-0167241

N14-0115523

A13-0162022

N15-0112622

N15-0112622

A05-0083690

A04-0071303

N14-0329800

N14-0269626

A11-0315687

N15-0107644Nguyễn Thị Mỹ Tr

Nguyễn Thị Thuy T

Huỳnh Thị N

Nguyễn Thị Mộng Th

Lê Thị Bích Ph

Triệu Thị Ngọc Tr

Nguyễn Thị Hoàng L

Phan Thị Hồng Y

Nguyễn Thị Diễm P

Lê Thanh Nh

Nguyễn Văn Tr

Nguyễn Anh Q

Trần Hữu Ph

Nguyễn Trần Diễm Q

Hoàng Thị H

Võ Huỳnh Ngọc D

Nguyễn Thị M

Vũ Thị Ng

Nguyễn Thảo T

Nguyễn Thị P

Đinh Thị Ngân T

Lê Thị Thu Th

Vũ Minh Th

Nguyễn Thị Minh Ng

Trần Thị Mỹ Tr

Đỗ Thị Thu A

Nguyễn Thị Thanh H

Trịnh Thị Hồng P

Nguyễn Thị Kim T

Nguyễn Minh T

Phạm Thị Ánh L

Nguyễn Thị Kim Nh

Trần Thị T

Trương Ngọc Anh Th

Lê Thị Minh N

Trần Thị S

Lê Trọng T

Lê Kim Q

Nguyễn Thị DNữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ1990

1990

1990

1990

1989

1988

1988

1988

1988

1988

1987

1987

1987

1987

1986

1986

1986

1986

1986

1986

1985

1985

1985

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

198273

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111N13-0062741

N14-0203178

A12-0239612

A10-0016321

A06-0150970

N14-0068858

N15-0172340

A13-0036994

A11-0014006

N15-0251768

A10-0043482

N16-0025058

A13-0071307

N16-0022428

N13-0005111

N15-0293641

N14-0301074

A07-0056948

N15-0298991

A10-0084610

N16-0031525

N14-0064411

A13-0057910

N16-0029283

N15-0017817

A11-0079551

A10-0048031

A10-0229946

A03-0075364

N14-0169300

A09-0205156

N16-0047601

N15-0010221

A12-0301475

A11-0204279

A10-0238235

A10-0067445

N15-0343366

A06-0055410Trần Thị Bích L

Hồng Thị Nh

Lê Quốc H

Trương Thị Y

Nguyễn Thị Phi Y

Dương Thị Út S

Phan Văn H

Trương Thị Tuyết M

Võ Thị Yến Ph

Trần Thị Lan T

Phạm Quang S

Nguyễn Thị Thái H

Lê Thị Bích H

Nguyen Thi C

Đỗ Thị Thu N

Nguyễn Thành L

Cao Ngọc H

Phạm Thiên K

Ngô Ngọc P

Phạm Thanh H

Nguyễn Tấn B

Đinh Thị Thu L

Nguyễn Thị Diệp Th

Trần Hữu N

Trịnh Văn H

Vòng Sếnh S

Phan Thị D

Trần Thị Kim H

Lâm Thị Kim Th

Nguyễn Thị Long Ch

Nguyễn Thị Kim C

Nguyễn Thị Bích P

Trần Quang K

Phan Thị Phi P

Ngô Thị U

Nguyễn Thị Kim H

Lương Thị Hồng P

Phan Thị T

Trần Thị Mỹ PhNữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ1982

1982

1982

1982

1982

1982

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1980

1979

1979

1979

1979

1979

1978

1978

1978

1978

1978

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1976

1976

1976

1976112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150A11-0217875

N15-0087128

N15-0174619

N13-0066121

B06-0034429

A13-0117330

A05-0080280

N15-0026517

A04-0111443

A08-0025015

A09-0139196

A13-0117330

N15-0164878

A10-0041306

A10-0078525

N14-0294892

A03-0024488

A09-0195970

N14-0169901

A12-0206518

N14-0137657

B10-0069582

A06-0157775

A10-0212630

A07-0019950

N15-0191857

N14-0343561

A07-0105123

A09-0096439

B05-0032005

A13-0069112

A09-0181164

N15-0266593

A08-0140914

B10-0025967

A10-0206328

A08-0108698

N14-0143031

A05-0019646Nguyễn Thị T

Lê Ngọc L

Bui Kim A

Nguyễn Ngọc Th

Lý Thị Thanh Ch

Nguyễn Thị H

Huỳnh Thị Túy P

Nguyễn Thị Nh

Nguyễn Xuân H

Ngô Văn B

Nguyễn Phước B

Nguyễn Thị H

Nguyễn Thị Ng

Nguyễn Thị Thu Ng

Trần Văn T

Nguyễn Thị Thu Th

Võ Thị G

Phạm Thị Ngọc Q

Phu Phước V

Phan Thị Ngọc B

Lê Thành T

Đặng Thị Ninh K

Huỳnh Thị M

Lê Thị Thanh L

Nguyễn Thị Ngọc G

Phạm Hữu Đ

Nguyễn Phú L

Đỗ Thị Ngọc D

Vũ Thị Mai L

Phạm Nguyễn Giang Th

Phạm Phú Đ

Lưu Thi H

Hồ Tấn V

Phạm Tuấn K

Đoàn Văn D

Lê Thị Ngọc B

Nguyễn Trọng A

Phạm Văn Hồng Đ

Vũ Thị Kim CNữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nữ1976

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1973

1973

1973

1973

1973

1973

1973

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1970151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189A06-0116432

B06-0010007

A12-0040076

N15-0236361

A04-0047839

N15-0266593

A10-0133957

N13-0100963

N14-0095486

N15-0344943

A07-0018943

A05-0049825

N14-0084896

N14-0266414

A05-0094120

N15-0137201

N15-0123303

N14-0204460

N16-0022324

N14-0163942

N15-0232401

A03-0063088

N14-0329993

B07-0028179

N15-0312714

A06-0030193

A11-0191100

A06-0073899

A08-0131986

A05-0041170

N14-0045251

A12-0005833

N15-0060155

A07-0043583

N15-0105577

N16-0010998

A12-0091886

N15-0231471

N16-0016929Nguyễn Văn T

Nguyễn Thị A

Ngô Thành V

Phạm Thị Kim Y

Lý H

Huỳnh Văn U

Nguyễn Thị D

Phan Thị Huỳnh H

Lê Thị T

Phạm Hữu K

Đặng Thị Tuyết L

Nguyễn Văn X

Phạm Đăng T

Nguyễn Thúy H

Ngơ Thị Bích V

Phạm Thị H

Trịnh Minh Th

Nguyễn Thanh T

Huỳnh Kim L

Tăng Phị H

Bui Văn K

Võ Thị H

Trần Thị Mỹ H

hoàng Thị Mai H

Nguyễn Thị Hoàng O

Vũ Thị Thanh M

Đinh Thị L

Thái Ngọc C

Phạm Quang Th

Châu Ngọc N

Trần Ngọc Minh L

Trần Thị Lan A

Nguyễn Thị Duy H

Phạm Thị H

Lâm Thị D

Trần Thị H

Nguyễn Thị Tr

Ngô Thúy K

Nguyễn Thị Ánh TNam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ1970

1970

1970

1969

1969

1969

1969

1969

1969

1969

1969

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1967

1967

1967

1967

1966

1966

1966

1966

1966

1966

1966

1966

1966

1966

1965

1965

1965

1965190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228N15-0221478

A06-0080389

N15-0336098

A03-0047145

A11-0125428

A10-0233142

N15-0142747

N15-0051826

A06-0102492

N15-0242337

A08-0082060

A06-0126141

B10-0038982

N15-0350287

B09-0016188

A08-0210375

A12-0142418

A09-0109428

N14-0356355

A04-0067033

A07-0153600

N14-0281315

A12-0196616

N13-0009078

N14-0278447

A03-0035036

A12-0246911

A12-0155944

A03-0072605

A03-0080002

A09-0171326

N15-0128126

N17-0262597

A04-0028877

N15-0335834

N15-0348594

A05-0024097

N15-0066616

A12-0118907Nguyễn Văn K

Phạm Thị Hồng Y

Nguyễn Quang T

Phạm Thị S

Trần Đắc L

Bui Thị L

Nguyễn Thị B

Trần Liệt N

Trần Thanh S

Lê Thị V

Võ Ngọc K

Nguyễn Văn H

Phạm Thị H

Nguyễn Thanh T

Nguyễn Kim P

Bui Thị S

Bui Thị Bé B

Trương Ngọc L

Lâm Thị L

Tô Thị T

Bui Ngọc T

Trần Thị Hoàng M

Nguyễn Thanh C

Cao Duy Ch

Trần Duy N

Lê Duy Ng

Lê Thị Mẫu Đ

Trương Thị H

Võ Thị C

Võ Thị Th

Bui Thị S

Bâu Thị Bích Ng

Lê Thị Ph

Trần Tuyết H

Nguyển Thị Kim L

Mai Văn H

Ngô Gia L

Nguyễn Thị Thu L

Nguyễn Thị Yến TrNam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nữ1965

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1963

1963

1963

1963

1963

1963

1963

1963

1962

1962

1962

1962

1962

1962

1962

1962

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1959

1959229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267A03-0091796

N15-0316935

A02-0108389

A06-0086831

A02-0046335

B11-0043482

N15-0146537

A04-0083881

A06-0032244

A11-0039330

A02-0056441

A04-0069297

A06-0109028

A12-0064807

N13-0079720

A05-0054795

N14-0187358

A10-0206478

N16-0234467

B08-0078195

N15-0331630

A10-0114015

A07-0039383

A08-0040635

N13-0081833

A09-0237672

A10-0068597

A10-0113069

A03-0053324

A07-0004737

B09-0062987

N15-0120488

A09-0049983

A07-0052779

B09-0032871

B05-0025208

A13-0121731

A11-0035260

A08-0122601Lê Thị K

Nguyễn Kim C

Nguyễn Thị C

Vũ Thị Thanh T

Phạm Thị H

Nguyễn Thanh H

Hoàng Thị V

Bui Văn Th

Lê Thị S

Nguyễn Ph

Phạm Thị Thu B

Kim Ngọc A

Nguyễn Thị C

Nguyễn Văn M

Ngô Thanh S

Nguyễn Thị Kim H

Lê Cảnh V

Trịnh Quốc H

Trần M

Nguyễn Thị Bích T

Nguyễn Văn V

Đỗ Thị D

Huỳnh Cơng S

Phạm Thị Nh

Huỳnh Thị Ng

Huỳnh Kim Tr

Lê Thị Nguyệt Ng

Lê Thị H

Trần Thị C

Trương Kim H

Vũ Thị Minh T

Lý Thị G

Nguyễn Lương Ch

Đàm Mai H

Phạm Thị B

Mai Thị Thanh T

Trần Thị Ng

Lê Văn B

Nguyễn Văn QNữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam1959

1959

1958

1958

1958

1958

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1956

1956

1956

1956

1956

1956

1956

1956

1956

1955

1955

1955

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1953

1953

1952

1952

1952268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278A11-0229600

N15-0166891

A11-0275787

N15-0102037

A04-0112559

A05-0010000

N15-0083985

A12-0214057

A02-0007737

N14-0330144

A02-0078958Nguyễn Thị Thanh T

Lê Thị Q

Bui L

Thái Thị Sa Kh

Nguyễn Thi H

Hoàng Ngọc Q

Nguyễn Thị T

Trần Kim X

Nguyển Kim X

Dương M

Nguyễn Văn ChNữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nam1952

1951

1951

1950

1950

1949

1948

1947

1947

1943

1940Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam1983

1977

1962

1999

1975

1956

1997

1972

2000

1970

2000

1959

1997

1954

1954

1993

1996

1963

1978

1956Danh sách bệnh nhân hen đã ngưng điều trị

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20N13-0082499

N15-0154640

A06-0110637

B08-0005502

A08-0219547

A08-0111467

A09-0004495

A09-0147618

A07-0132006

A01-0063112

B13-0002816

A03-0012011

N16-0013043

A01-0098988

N13-0128548

A08-0087467

N15-0107371

B09-0016188

A03-0019044

A04-0084653Phạm Minh Đ

Cao Thị Hoàng Y

Huỳnh Nữ H

Đặng Thị Thùy A

Phạm Thị S

Vũ Thị Th

Nguyễn Thị Bích T

Nguyễn Thị Tường V

Phan Thiện Nh

Tơ Thị L

Nguyễn Võ Ái M

Mai Thị H

Vũ Thanh Th

Võ Thị L

Lê Thi N

Trần Thế L

Hà Ngân Tr

Nguyễn Kim P

Dương Ngọc Tr

Nguyễn Vĩnh PhPHỤ LỤC 9: DANH SÁCH NHÂN VIÊN HỖ TRỢ THU THẬP SƠ

LIỆU

Họ tênChức danhCơng việc hỗ trợCai Thanh NghĩaĐiều dưỡngĐo FeNO và đo hô hấp kýTrần Thị ThúyĐiều dưỡngĐo hô hấp kýNguyễn Thị Thanh HàĐiều dưỡngTìm hồ sơ gốc (giấy) của

bệnh nhân lưu giữ tại phòng

khámTrần Thị Mỹ CảnhThư kýTìm hồ sơ gốc (giấy) của

bệnh nhân lưu giữ tại phòng

khámNguyễn Thị Thuy TrangĐiều dưỡngTìm hồ sơ gốc (giấy) của

bệnh nhân lưu giữ tại phòng

khámNguyễn Nhật QuỳnhBác sĩGhi chép số liệu vào bệnh án

nghiên cứu (Nghiên cứu sinh

là người thu thập dữ liệu

chính)Phạm Nhật DuyThư kýNhập số liệu vào form nhập

liệu (google form) và lưu trữ

dưới định dạng excelGhi chú: các công việc được Nghiên cứu sinh hướng dẫn kỹ lưỡng trước

khi bắt đầu. Vì là đồng nghiệp cùng cơ quan nên những vướng mắc được giải

đáp kịp thời. Kỹ thuật đo FeNO được Nghiên cứu sinh học tập tại đại học

Leiden, Hà Lan và do chính hãng Aerocrince hướng dẫn và tài trợ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 7: GIẤY CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×