Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả đánh giá cảm quan bột chè

Kết quả đánh giá cảm quan bột chè

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 3: Kết quả đánh giá bột chè khi bổ Sung maltodextrin ở tỷ lệ 2/10

Thành

viênmàumùivịtrạng thái143.53.54.52443.55343.534.5443.534.554.53.53.54.5TB4.13.63.34.6Bảng 4: Kết quả đánh giá bột chè khi bổ sung maltodextrin ở tỷ lệ 3/10

Thành viênMàuMùiVịTrạng thái1443.55243.53.5534.543.554443.54.554.53.535TB4.23.83.44.9Bảng 5: Kết quả đánh giá bột chè khi bổ sung maltodextrin ở tỷ lệ 4/10

Thành viênMàuMùiVịTrạng thái14.5334253.53.54.534.53.534.5453.534.554.53.534.5TB4.73.43.14.4Bảng 6: Kết quả đánh giá bột chè khi bổ sung maltodextrin ở tỷ lệ 5/10

Thành viênMàuMùiVịTrạng thái153.53424.53.534.534.53.534.5453.534.554.53.53.54TB4.73.53.14.3Phục Lục 2: Kết quả xử lý số liệu

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỜI GIAN CÔ ĐẶC CỦA DỊCH CHÈ

10:32 Thursday, December 30, 2017 1

The ANOVA Procedure

Class Level Information

ClassLevelsCT5Values

40°C 50°C 60°C 70°C 80°CNumber of Observations Read

15

Number of Observations Used

15

10:32 Thursday, December 30, 2017 2

The ANOVA Procedure

Dependent Variable: time_100ml_ time(100ml)

DFSquaresMean SquareModel4Error10Corrected TotalSum of

F ValueSource

Pr > F20.52293333

0.20520000

145.13073333

0.0205200020.72813333R-SquareCoeff VarRoot MSE0.9901002.5595240.143248SourceDFCT4250.04 <.0001time_100ml_ Mean

5.596667Anova SS Mean Square F ValuePr > F20.52293333

5.13073333

250.04 <.0001

10:32 Thursday, December 30, 2017 3The ANOVA Procedure

Duncan's Multiple Range Test for time_100ml_

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.

Alpha

0.05

Error Degrees of Freedom

10

Error Mean Square

0.02052

Number of Means

2

Critical Range

.26063

.27234

.27925

.2836Means with the same letter are not significantly different.

Duncan GroupingMeanN CTA7.30003 40°CB6.50003 50°CC5.47333 60°CD4.46673 70°CQUẢ PHÂN

TÍCH CHẤT HỊA TAN DỊCH CƠ

D KẾT

4.2433

3 80°C

20:02 Thursday, January 1, 2018 1

The ANOVA Procedure

Class Level Information

ClassLevelsCT5Values

40°C 50°C 60°C 70°C 80°CNumber of Observations Read

15

Number of Observations Used

15

20:02 Thursday, January 1, 2018 2

The ANOVA Procedure

Dependent Variable: ch_t_kh__h_a_tan ch?t khơ hòa tan

Sum of

SquaresSourceDFModel45.106893331.27672333100.022800000.00228000Error

Corrected Total14Mean Square F ValueCoeff VarRoot MSE0.9955550.3961720.047749DFCT4559.97 <.00015.12969333R-SquareSourcePr > Fch_t_kh h_a_tan Mean

12.05267Anova SS Mean Square F Value Pr > F

5.106893331.27672333

559.97 <.0001

20:02 Thursday, January 1, 2018 3The ANOVA Procedure

Duncan's Multiple Range Test for ch_t_kh h_a_tan

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.

Alpha

0.05

Error Degrees of Freedom

10

Error Mean Square

0.00228

Number of Means

2

Critical Range

.086873

.090784

5

.09308

.09455Means with the same letter are not significantly different.

Duncan GroupingMeanN CTA

A

A

A

A12.44333360°C12.43000370°C12.39333380°CB12.080003 50°CC10.91667

3 40°C

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TANIN DỊCH CƠ

20:02 Thursday, January 1, 2018 1

The ANOVA Procedure

Class Level InformationClassLevelsCT5Values

40°C 50°C 60°C 70°C 80°CNumber of Observations Read

15

Number of Observations Used

15

20:02 Thursday, January 1, 2018 2

The ANOVA Procedure

Dependent Variable: tanin tanin

SourceDFModel4Sum of

Squares

0.97845311Mean Square F Value

0.24461328Pr > F111.12 <.0001Error100.02201435Corrected Total140.002201431.00046745R-SquareCoeff VarRoot MSEtanin Mean0.9779960.4098140.04691911.44897SourceDFCT4Anova SS Mean Square F Value Pr > F

0.978453110.24461328

111.12 <.0001

20:02 Thursday, January 1, 2018 3The ANOVA Procedure

Duncan's Multiple Range Test for tanin

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.

Alpha

0.05

Error Degrees of Freedom

10

Error Mean Square

0.002201

Number of Means

2

Critical Range

.085363

.089204

5

.09146

.09291Means with the same letter are not significantly different.

Duncan GroupingMeanN CTA11.86540370°CB11.535203 80°CC11.432833 40°CD11.321203 50°CE QUẢ

11.09020

3 60°C

KẾT

PHÂN TÍCH

TANIN KHI THAY ĐỔI THỜI GIAN CƠ

22:04 Thursday, January 5, 2018 1

The ANOVA Procedure

Class Level Information

ClassLevelsValuesCT43.45' 4.15' 4.45' 5.15'Number of Observations Read

12

Number of Observations Used

12

22:04 Thursday, January 5, 2018 2

The ANOVA Procedure

Dependent Variable: tanin tanin

SourceDFModel3Error8Sum of

SquaresMean Square F Value0.05873333

0.00186667Corrected Total110.0195777883.90 <.00010.000233330.06060000R-SquareCoeff VarRoot MSE tanin Mean0.9691970.1304460.015275SourceDFCT3Pr > F11.71000Anova SS Mean Square F Value Pr > F

0.058733330.01957778

83.90 <.0001

22:04 Thursday, January 5, 2018 3The ANOVA Procedure Duncan's

Multiple Range Test for tanin

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.

Alpha

0.05

Error Degrees of Freedom

8

Error Mean Square

0.000233

Number of Means

2

Critical Range

.028763

.029974

.03065Means with the same letter are not significantly different.

Duncan GroupingMeanN CTA11.8033333.45'B

B

B11.723333 4.15'11.706673 4.45'C11.606673 5.15'KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT HỊA TAN KHI THAY ĐỔI THỜI GIAN CƠ

21:51 Thursday, January 5, 2018 1

The ANOVA Procedure

Class Level Information

ClassLevelsCT4Values

3.45' 4.15' 4.45' 5.15'Number of Observations Read

12

Number of Observations Used

12

21:51 Thursday, January 5, 2018 2

The ANOVA Procedure

Dependent Variable: ch_t_kh__h_a_tan ch?t khơ hòa tan

SourceDFModel3Error8Corrected TotalSum of

SquaresMean Square F Value0.12440000

0.00186667

110.041466670.12626667Coeff VarRoot MSE0.9852160.1230550.015275DFCT3177.71 <.00010.00023333R-SquareSourcePr > Fch_t_kh h_a_tan Mean

12.41333Anova SS Mean Square F Value Pr > F

0.12440000

0.04146667

177.71 <.0001

21:51 Thursday, January 5, 2018 3The ANOVA Procedure

Duncan's Multiple Range Test for ch_t_kh h_a_tan

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.

Alpha

0.05

Error Degrees of Freedom

8

Error Mean Square

0.000233

Number of Means234Critical Range.02876.02997.03065Means with the same letter are not significantly different.

Duncan GroupingMeanN CTA12.5566735.15'B12.4433334.45'C12.3766734.15'D KẾT

12.27667

3 3.45'

QUẢ PHÂN

TÍCH ĐỘ ẨM SAU SẢN PHẨM SẤY

11:04 Thursday, December 30, 2017 1

The ANOVA Procedure

Class Level Information

ClassLevelsCTValues4 24h 36h 48h 60hNumber of Observations Read

15

Number of Observations Used

12

11:04 Thursday, December 30, 2017 2

The ANOVA Procedure

Dependent Variable: dm d? ?m

Sum of

SquaresSourceDFModel3172.9491667Error81.6800000Corrected Total11R-SquareMean Square F Value

57.6497222Pr > F274.52 <.00010.2100000174.6291667Coeff VarMean 0.990380Root MSE d

6.062945m0.4582587.558333

SourceDFCT3Anova SS Mean Square F ValuePr > F172.9491667

57.6497222 274.52 <.0001

11:04 Thursday, December 30, 2017 3The ANOVA Procedure

Duncan's Multiple Range Test for dmNOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.

Alpha

0.05

Error Degrees of Freedom

8

Error Mean Square

0.21

Number of Means

2

Critical Range

.86283

.89914

.9194Means with the same letter are not significantly different.

Duncan GroupingMeanN CTA13.06673 24hB9.10003 36hC

C

C4.23333 48hKẾT QUẢ

PHÂN TÍCH TANIN SAU SẤY

3.8333

3 60h

11:04 Thursday, December 30, 2017 1

The ANOVA Procedure

Class Level InformationClassLevelsCTValues4 24h 36h 48h 60hNumber of Observations Read

12

Number of Observations Used

12

11:04 Thursday, December 30, 2017 2

The ANOVA Procedure

Dependent Variable: tanin tanin

SourceDFModel3Error8Sum of

Squares

0.68250000

0.70666667Mean Square F Value

0.22750000

0.088333332.58Pr > F

0.1266Corrected Total111.38916667R-SquareCoeff VarRoot MSE tanin Mean0.4913023.5207410.297209SourceDFCT38.441667Anova SS Mean SquareF ValuePr > F0.68250000

0.22750000

2.58 0.1266

11:04 Thursday, December 30, 2017 3The ANOVA Procedure

Duncan's Multiple Range Test for tanin

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.

Alpha

0.05

Error Degrees of Freedom

8

Error Mean Square

0.088333

Number of Means

2

Critical Range

.55963

.58324

.5963Means with the same letter are not significantly different.

Duncan GroupingMeanNCTA

8.8333

3 48h

A

B A

8.4333 3 24h

B A

B A

8.2667 3 36h

B

QUẢ PHÂN

TÍCH CHẤT HỊA TAN SAU SẤY

3 60h

B KẾT8.2333

11:44 Thursday, December 30, 2017 1

The ANOVA Procedure

Class Level Information

Class

CTLevelsValues4 24h 36h 48h 60hNumber of Observations Read

Number of Observations Used12

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả đánh giá cảm quan bột chè

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×