Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
các phu]ơng nán sc……….

các phu]ơng nán sc……….

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐHSPKT VINH

KHOA CKĐLGVHD: Nguyễn Văn ThiêmPA1

So sánh các phươnga ns.

Kết luận ta lựa chọn phươnga…….

Xây dựng quy trình sc.

a. Yêu cầu kỹ thuật cần đạt đợc

- Các mặt 3, 4, 6 th¼ng, ph¼ng, song song víi nhau, song

song víi các mặt dẫn trợt trên thân máy

- Mặt 7 phẳng, mặt 8 vuông góc với mặt 7, mặt 9 hợp với 8

một góc quy chuẩn.

- Các mặt 3, 4, 6 vuông góc với các mặt dẫn trợt phía trên 7,

8, 9

b. Nội dung của phơng án.

+ Xác định lợng mòn:

- Đế ụ động đợc lau sạch dùng bột màu và các mặt băng máy

để xác định lợng mòn, dùng căn lá, thớc thẳng, đồng hồ so

để xác định lợng mòn ở các mặt phía trên

Sau khi xác định đợc lợng mòn ta có các bảng tiến trình

công nghệ sau:

Phơng án 1: Mài

N/

CBớc Nội dung công việcSVTH: Nguyn Vn ThunChuẩ

nMáyDa Ghi

oH: KCKCK K10B

27chúTRNG HSPKT VINH

KHOA CKL

GVHD: Nguyn Vn Thiờm

Đế

ụ1

- Mài sửa các mặt 3, 4, MặtIđộng6 đặt độ thẳng độ 3,4,6đợc gáphẳng (0,02/L)lên giá 2

sửatrên- Kiểm tra độ song

song của 3,4,6 với cácchữathân

máymặt 3,4,6 trên thânbànmáymáy

Mài

II1- Mài sửa mặt 7 hết l- Băng

ợngmònthẳngđạt(0,02/L)độ máy

độphẳng.

2- Kiểm tra độ song

song của 7 với mặt

băng máyIII1

2- Mài sửa mặt 8 hết Mặt

độ mòn7- Kiểm tra 8 vuông góc

với 7 sai số 0,02/L

IV1

2- Mài mặt 9 hết độ Mặt

mòn8- Kiểm tra 9 hợp với 8

một gãc quy chuÈnSVTH: Nguyễn Văn ThuậnĐH: KCKCK K10B

28TRƯỜNG ĐHSPKT VINH

KHOA CKL

(0,02/L)GVHD: Nguyn Vn ThiờmPhơng án 2: Cạo

N/

C

I

ChuẩBớc Nội dung công việcDa Ghi

ochú- Cạo sửa các mặt 3, 4, MặtCạo Cácgiá sửa6 đặt độ thẳng độ 3,4,6thô mặtchữaphẳng (0,02/L)bànlên 1nMáy2máytrên- Kiểm tra độ song

song của 3,4,6 với cácMàithân

máyCạo

tin

hmặt 3,4,6 trên thân

máyphải

bắt

điểm

đều

đạt 16

18điểII1- Cạo sửa mặt 7 hết l- Băngm/ợngđộ máy25x25độ(mm2)mònthẳngđạt(0,02/L)phẳng.

2- Kiểm tra độ song

song của 7 với mặt

băng máySVTH: Nguyn Vn ThuậnĐH: KCKCK K10B

29TRƯỜNG ĐHSPKT VINH

IIIKHOA CKĐL

GVHD: Nguyễn Văn Thiêm

1

- C¹o sửa mặt 8 hết Mặt

2độ mòn7- Kiểm tra 8 vuông góc

với 7 sai số 0,02/L

IV1

2- Cạo mặt 9 hết độ Mặt

mòn8- Kiểm tra 9 hợp với 8

một góc quy chuẩn

(0,02/L)2. Biện luận lựa chọn phơng án sửa chữa hợp lý

- Với các phơng án sửa chữa đế ụ động máy tiƯn 1A62 ta

nhËn thÊy:

+ NÕu chóng ta sư dơng ph¬ng án Mài thì đâu là phơng

pháp sửa chữa cho độ chính xác cao, năng suất cắt gọt cao,

tuy vậy với phơng án này đòi hỏi phải có loại máy mài chuyên

dụng, các thiết bị gá đặt thích hợp mà các nhà máy, xí

nghiệp vừa và nhỏ đặc biệt là ở xởng trờng không thể đáp

ứng đợc, hơn nữa giá thành cũng rất là đắt vì vậy phơng

án này không khả quan.

+ Còn nu chúng ta lựa chọn phơng án cạo thôi tuy n/s cắt

gọt thấp mất nhiều thời gian sửa chữa nhng lại cho độ chính

xác cao, không cần gá đặt phức tạp phù hợp với điều kiện

sẵn có và đợc sử dụng rộng rãi thông dụng với những nhà

SVTH: Nguyễn Văn ThuậnĐH: KCKCK K10B

30TRƯỜNG ĐHSPKT VINH

KHOA CKĐL

GVHD: Nguyễn Văn Thiờm

maý xí nghiệp vừa và nhỏ cũng nh tại xởng trờng hơn nữa

chi phí cho qúa trình cạo là không tốn kém lắm

Vậy ta chọn phơng án cạo là hợp lý.SVTH: Nguyễn Văn ThuậnĐH: KCKCK K10B

31TRƯỜNG ĐHSPKT VINH

KHOA CKĐLGVHD: Nguyễn Vn ThiờmBảng quy trình công nghệN/

C

IChuẩBớc Nội dung công việcDa Ghi

ochú- Cạo sửa các mặt 3, 4, MặtCạo Cácgiá sửa6 đặt độ thẳng độ 3,4,6thô mặtchữaphẳng (0,02/L)1nMáylờn bn 2

máytrên- Kiểm tra độ song

song của 3,4,6 với cácMàithân

máyCạo

tin

hmặt 3,4,6 trên thânphải

bắt

điểm

đều

đạt 16máy18điểII1- Cạo sửa mặt 7 hết l- Băngm/ợngđộ máy25x25độ(mm2)mònthẳngđạt(0,02/L)phẳng.

2- Kiểm tra độ song

song của 7 với mặt

băng máyIII1

2- Cạo sửa mặt 8 hết Mặt

độ mòn7- Kiểm tra 8 vuông gãc

víi 7 sai sè 0,02/LSVTH: Nguyễn Văn ThuậnĐH: KCKCK K10B

32TRƯỜNG HSPKT VINH

IVKHOA CKL

GVHD: Nguyn Vn Thiờm

1

- Cạo mặt 9 hết độ Mặt

2mòn8- Kiểm tra 9 hợp với 8

một góc quy chuẩn

(0,02/L)3. Biện luận nguyên công:

a. Nguyên công 1:

+ Gá : đế ụ động đợc gá lên giá sửa chữa sao cho mặt 3, 4,

6 hơng lên trên

+ Bớc 1: Cạo 3, 4, 6 hết độ mòn

+ Bớc 2: Kiểm tra 3, 4, 6 song song với các mặt trợt băng máy

+ Dụng cụ: Dao cạo thô, cạo tinh bột mầu, thớc thẳng căn lá

0,02 băng máy

Hình vẽ6SVTH: Nguyn Vn Thun4 3ĐH: KCKCK K10B

33TRƯỜNG ĐHSPKT VINH

KHOA CKĐLGVHD: Nguyễn Văn Thiêm+ Yªu cầu kỹ thuật:

- Mặt 3, 4, 6 phẳng, thẳng (0,02/L) số điểm bắt bột mầu

đều đặt 16 - 18 điểm/25x25 (mm2)

- Mặt 3, 4, 6 song song với các mặt trợt thân máy

b. Nguyên công II:

+ Gá: Đế ụ động đợc gá lên giá sửa chữa sao cho 7 hớng lên

trên

+ B1: Cạo sửa 7 hết độ mòn

+ B2: Kiểm tra 7 song song với các mặt băng máy

+ Dụng cụ: Dao cạo thô, tinh, bột mầu bà rà thớc thẳng, căn lá

0,02, băng máy đồng hồ so

Hình vẽ

SVTH: Nguyn Văn ThuậnĐH: KCKCK K10B

34TRƯỜNG ĐHSPKT VINH

KHOA CKĐLGVHD: Nguyễn Văn Thiêm7+ yêu cầu kỹ thuật

- Mặt 7 phẳng, thẳng (0,02/L) số điểm bắt bột mầu đều

đạt 16 - 18điểm/ 25x25

- Mặt 7 song song với băng máy (0,02/L)

c. Nguyên công 3.

+ Gá: Đế ụ động đợc gá lên giá sửa chữa sao cho 8 hớng lên

trên

+ B1: Cạo mặt 8

+ B2: KiĨm tra 8 vu«ng gãc víi 7

+ Dơng cơ: Dao cạo thô, tinh, bột mầu bàn rà thớc thẳng, căn

lá 0,02, thíc gãc

H×nh vÏSVTH: Nguyễn Văn ThuậnĐH: KCKCK K10B

35TRƯỜNG ĐHSPKT VINH

KHOA CKLGVHD: Nguyn Vn Thiờm+ yêu cầu kỹ thuật

- Mặt 8 phẳng, thẳng (0,02/L) số điểm bắt bột mầu đều

đạt 16 - 18điểm/ 25x25

- Mặt 8 vuông góc với mặt 7 (0,02/L)

d. Nguyên công 4

+ Gá: Đế ụ động đợc gá lên giá sửa chữa sao cho 9 hớng lên

trên

+ B1: Cạo mặt 9

+ B2: Kiểm tra 9 hợp với 8 mét gãc quy chuÈnSVTH: Nguyễn Văn ThuậnĐH: KCKCK K10B

36TRƯỜNG ĐHSPKT VINH

KHOA CKĐL

GVHD: Nguyễn Văn Thiêm

+ B3: KiÓm tra 3, 4, 6 vu«ng gãc víi 7, 8, 9

+ Dơng cơ: Dao cạo thô, tinh, bột mầu bàn rà thớc thẳng, căn

lá 0,02, đồng hồ so

Hình vẽ+ yêu cầu kỹ thuật

- Mặt 9 phẳng, thẳng (0,02/L) số điểm bắt bột mầu đều

đạt 16 - 18điểm/ 25x25

- Mặt 7, 8, 9 vuông gãc víi 3, 4, 6 ( sai sè 0,02/L).SVTH: Nguyễn Văn ThuậnĐH: KCKCK K10B

37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

các phu]ơng nán sc……….

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×