Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. Các loại hinh ngân hàng

VI. Các loại hinh ngân hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

VI Các loại hinh ngân hàngCơ cấu tổ chức:

- NH sở hu công ty và công ty sở hu NH: các

tập đoàn ngân hàng phát triển mạnh trong

nhng nm cuối thế kỉ 20.- NH đơn nhất và NH có chi nhánh:

Loại hinh NH theo tính chất hoạt động: Ngân

hàng đa nng và ngân hàng chuyên doanh.VI Các loại hình ngân hàngLoại hinh NH theo tính chất hoạt

động:Ngân hàng đa nng và ngân hàng

chuyên

doanh.

- NH TM, NH chính sách,.

-V Hệ thống NHVN

Sè lỵng NH: NHNN: 1; NHTM qc doanh (5), NHTM

cỉ phần(37), chi nhánh NH nớc ngoài (48), NH nc

ngoi (5), NH liên doanh (5) (2010)Cơ chế: tự chủ tài chính, cạnh tranhCông nghệVốn, mạng lớiNH Chính sách, Hờ thng Quy tín dụng nhân dân, Công ty

tài chính, Công ty cho thuờ ti chinhV. Hệ thống NHVN

Mạng lới

Hội sở chính ----Phòng giao dịch

---- Các phòng ban

---- Các trung tâm

---- Các công ty con

Chi nhánh cấp tỉnh (Thành phố, Quận)-Chi nhánh cấp I

Phòng giao dịchV. HƯ thèng NH VIỆT NAM

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Loại hình TCTD

NHTM NN

NHTM CP

Chi nhánh NHNNg

NH Liên doanh

NH 100% vốn nước ngoài

VP đại diện NHNNg

NH chính sách

Cơng ty tài chính

Cơng ty Cho thuờ TC

Cỏc TCTD hp tỏcS lng

(31/12/2010)

5

37

48

5

5

48

2

17

13

915Bảng tổng kết tài sản của nh

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.Tài sản

Tiền mặt và khoản tơng

đơng

Tiền gửi tại NHNN

Chng khốn

TiỊn gưi và cho vay c¸c

TCTD kh¸c

Dư nợ tín dụng

C¸c khoản đầu t

Tài sản cố định

Tài sản khácNguồn vốn

A. N phi tr

1.

Tiền gửi của các TCTD

2.

Tiền gửi của cá nhân

và TCKT

3.

Vay các từ NHNN

4.

Vay các TCTD khác

5.

Các khoản vay khác

B. Vốn và các quỹ

1.

Vèn ®iỊu lƯ

2.

Q dù trữ bỉ sung

VĐLệ

3.

Q khác

4.

Lợi nhuận cha chiaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. Các loại hinh ngân hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×