Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Nội dung quản lý

2 Nội dung quản lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2.1 Quản lý quy mô và cơ cấunhằm đa ra và thực hiện các biện

pháp để gia tng qui mô và thay đổi

cơ cấu một cách có hiệu quả nhất.cơ cấu nợ ảnh hởng tới cơ cấu tài sản

và quyết định chi phí của ngân

hàng.2.2.1 Quản lý quy mô và cơ cấu

Nội dung quản lý:

- Thống kê đầy đủ, kịp thời các thay

đổi về các loại nguồn, tốc độ quay

vòng mỗi loại

- Phân tích kỹ lỡng các nhân tố gắn

liền với thay đổi đó

- Lập kế hoạch nguồn cho từng giai

đoạn phù hợp với yêu cầu sử dụng.2.2.1 Quản lý quy mô và cơ cấuNH lớn có quy mô nguồn lớn, tốc độ tng trởng

nguồn có thể không cao nh NH nhỏ. NH ở

trung tâm tiền tệ có cơ cấu nguồn khác với

NH ở xa.Phân chia các loại khách hàng gắn với quy mô

và tốc độ gia tng của mỗi nguồn: có tiền gửi

lớn, truyền thống, nhạy cảm với nhng thay

đổi về công nghệ, lãi suất và chất lợng dịch

vụ kèm theo2.2.1 Quản lý quy mô và cơ cấuKế hoạch nguồn đợc xây dựng cho từng

giai đoạn, bao gồm kế hoạch gia tng quy

mô, khả nng thay đổi cơ cấu nguồn,

hoặc tim kiếm nguồn mới.Kế hoạch nguồn đợc đặt trong kế hoạch

sử dụng và lợi nhuận kỳ vọng, bao gồm kế

hoạch về lãi suất, mở chi nhánh hoặc

điểm huy động, loại nguồn huy động,

cách thức tiếp thị2.2.2 Quản lý lãi suấta. Mục tiêu quản lý

b. Nội dung quản lýa. Mục tiêu quản lý lãi suất

Là việc xác định các loại và cơ cấu lãi

suất trả cho các nguồn tiền khác nhau

nhằm đảm bảo duy tri quy mô và kết

cấu nguồn phù hợp với yêu cầu sinh lợi

của ngân hàng.Lãi suất chi trả càng cao:

- làm tng chi phí của ngân hàng, nhng

- quy mô huy động lớn, mở rộng cho vay

và đầu t.

b. Nội dung quản lý lãi suất

Nghiên cứu nhân tố ảnh hởng tới lãi suất huy

động

-Khả nng tiết kiệm và gia tng tiết kiệm của

quốc gia

-Nhu cầu đầu t của doanh nghiệp, nhà nớc và hộ

gia đinh

-Tỷ lệ lạm phát

-Tỷ lệ sinh lời của các hoạt động đầu t khác,

-Trinh độ phát triển của thị trờng tài chính,

-Khả nng sinh lời của ngân hàng,

-ộ an toàn của các ngân hàng, ....

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Nội dung quản lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×