Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHỮNG LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT & NƯỚC LỢ THƯỜNG GẶP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VIỆT NAM

NHỮNG LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT & NƯỚC LỢ THƯỜNG GẶP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

BCHình 31A. Cá mào gà đỏ (Coilia macrognathos)

B. Cá mòi (Anodontostoma chancunda)

C. Cá thiểu (Paralaubuca riveroi)78II.Bộ OsteoglossiformesBộ Osteoglossiformes chỉ có một họ phân bố ở ĐBSCL, VN với những đặc điểm nhận

dạng như sau:

- Cơ thể thon dài, dẹp bên

- Lườn bụng bén, gốc vi hậu môn dài và gắn liền với vi đi.

- Thân và đầu phủ vẩy tròn, nhỏ

Họ 3. Notopteridae

LỒI 13. Chitala ornata ( Gray)Cá còmLỒI 14. Notopterus notopterus ( Pallas)Cá thát látII. Bộ Cypriniformes

Ở ĐBSCL, VN có bốn họ cá thuộc bộ Cypiniformes phân bố. Chúng có những đặc điểm

nhận dạng như sau:

- Thân được bao phủ bởi những vẫy tròn

- Lườn bụng tròn,

- Hàm trên và hàm dưới khơng có răng nhưng răng hầu thường phát triển và xếp theo một

thứ tự nhất định. Họ 4 . Cyprinidae

Họ phụ . Abraminae

LOÀI 15. Paralaubuca riveroi ( Fowler)Cá thiểuLOÀI 16. Parachela oxygastroides (Bleeker)Cá lành canhLOÀI 17. Macrochirichthys macrochirus (C + V) Cá rựa

Họ phụ . Garrinae

LOÀI 18. Epalzeorhynchos coatesi (Fowler)Cá nútHọ phụ . Rasborinae

LOÀI 19. Esomus goddardi Fowler

LỒI 20. Rasbora aurotaenia SmithCá lòng tong bay

Cá lòng tong đáLỒI 21. R. lateristriata (Bleeker)Cá lòng tong đáLỒI 22. R. sumatra (Bleeker)Cá lòng tong đáLỒI 23. Luciosoma bleekeri Stiend.Cá lòng tong mươngHọ phụ. Cyprininae

79LOÀI 24. Leptobarbus hoevenii (Bleeker)

LOÀI 25. Hampala macrolepidota Valenciennes

LOÀI 26. Hampala dispar SmithCá chài

Cá ngựa

Cá ngựaLOÀI 27. Probarbus jullieni SauvageCá chài sócLỒI 28.Cosmochilus harmandi SauvageCá duồng bayLỒI 29. Puntioplites proctozysron (Bleeker)

LOÀI 30. Balantiocheilos melanopterus (Bleeker)

LOÀI 31. Cyclocheilichthys enoplos (Bleeker)

LOÀI 32. Cyclocheilichthys apogon (C + V)Cá dảnh

Cá học trò

Cá cóc

Cá ba kỳ đỏLỒI 33. Cyclocheilichthys repasson (Bleeker)Cá ba kỳ trắngLỒI 34. Puntioplites bulu (Bleeker)Cá dảnh bơngLỒI 35. Puntius leiacanthus (Bleeker) Cá rằm

LOÀI 36. Puntius stigmatosomus

H. M. Smith

LOÀI 37. Puntius partipentazona (Fowler)

LOÀI 38. Puntius binotatus ( C + V )

LOÀI 39 Barbonymus daruphani H. M. SmithCá mè vinhLOÀI 40 Barbonymus altus ( Gunther)Cá he vàngLOÀI 41. Barbonymus gonionotus ( Bleeker)Cá mè vinhLOÀI 42. Barbonymus schwanenfeldii ( Bleeker)Cá he đỏLOÀI 43. Puntius orphoides ( C + V )Cá đỏ mangLOÀI 44 Catlocarpio siamensis BoulengerCá hơLỒI 45 Cirrhinus jullieni SauvageCá linh ốngLOÀI 46 Cirrhinus microlepis SauvageCá duồngLOÀI 47 Cirrhinus molitorella (Valenciennes)Cá trơi (cá trơi Ấn )LỒI 48 Cirrhinus (Valenciennes)Cá mrigalLỒI 49 Thynnichthys thynnoides BleekerCá linh cámLOÀI 50 Osteochilus spilopleura FowlerCá linh rìaLỒI 51 Osteochilus melanopleurus (Bleeker)Cá mè hơiLỒI 52 Ostechilus schlegeli (Bleeker)Cá mè hươngLOÀI 53 Osteochilus hasseltii (C + V)Cá mè lúi80LOÀI 54 Osteochilus vittatus (C + V)Cá lúi sọcLOÀI 55. Labiobarbus lineatus (Sauvage)

ACá linh rìaBCHình 32A. Cá lòng tong đá (Rasbora lateristriata lateristriata)

B.Cá cóc (Cyclocheilichthys enoplos)

81C.Cá mè vinh (Barbodes gonionotus)

LỒI 56. Labiobarbus siamensis (Smith)

LỒI 57. Amblyrhynchichthys truncatus (Ble.)Cá linh rìa

Cá trao tráoLOÀI 58. Barbichthys laevis (C + V)Cá ba lưỡiLOÀI 59. Cirrhinus caudimaculatus FowlerCá linh gióLỒI 60. Labeo indramontri H. M. SmithCá linh chuốiLOÀI 61 Labeo chrysophekadion (Bleeker)Cá ét mọiHọ 5. Cobitidae

LỒI 62. Acanthopsis choirorhynchos (Bleeker)Cá chìa vơiLỒI 63. Botia modesta BleekerCá heoLOÀI 64. Botia lecontei FowlerCá heoLOÀI 65. Botia hymenophysa (Bleeker)Cá heoLOÀI 66. Botia eos TakiCá heoHọ 6. Gyrinocheilidae

LOÀI 67. Gyrinocheilus aymonieri (Tirant)

IV. Bộ SiluriformesCá mâyBộ Siluriformes ở ĐBSCL, Việt Nam có nhiều giống lồi phân bố ở các thủy vực nuớc

nước ngọt, lợ và mặn như: Các sông lớn, kênh, vùng cửa sông, các đầm nước lợ và biển

ven bờ. Các lồi cá thuộc bộ này có những đặc điểm nhận dạng như: - Cơ thể thon dài.

Thân trần hoặc phủ tấm xương

-Râu thường phát triển-Khơng có răng hầu dạng điển hình.

Họ 7. Siluridae

LỒI 68. Belodontichthys dinema Bleeker

LỒI 69. Wallago attu (Block)Cá trèn răng

Cá leoLOÀI 70. Ompok hypophthalmus BleekerCá trèn ốngLOÀI 71. Ompok bimaculatus (Block)Cá trèn bầuLOÀI 72. Kryptopterus cryptopterus (Bleeker)Cá trèn láLOÀI 73. Kryptopterus moorei H. M. SmithCá trèn mởLOÀI 74. Micronema bleekeri Gunther82Cá kếtLOÀI 75. Kryptopterus sp

Họ 8. Clariidae

LOÀI 76. Clarias macrocephalus Gunther

LOÀI 77. Clarias batrachus (Linaeus)Cá trèn lá

Cá trê vàng

Cá trê trắngHọ 9. Plotosidae

LOÀI 7. Plotosus canius HamiltonCá ngátHọ 10. Pangasiidae (Schilbeidae)

LOÀI 79. Helicophagus waandersii BleekerCá tra chuộtLOÀI 80. Pangasius bocourti Sauvage

Cá ba sa

LOÀI 81. Pangasius conchophilus Roberts and Vidthayanon Cá hú

LOÀI 82. Pangasius kunyit

Cá tra bần

LOÀI 83. Pangasianodon gigas (Chevey)

Cá tra dầu

LOÀI 84. Pangasius hypophthalmus SauvageCá tra niLỒI 85. Pangasius krempfi Fang and ChauxCá bơng lauLỒI 86. Pangasius larnaudii BocourtCá vồ đémLỒI 87. Pangasius macronema BleekerCá xác sọcLOÀI 88. Pangasius micronema BleekerCá traLOÀI 89. Pangasius pleurotaenia SauvageCá xác bầuLOÀI 90. Pangasius polyuranodon BleekerCá dứaLOÀI 91. Pangasius sanitwongsei SmithCá vồ cờHọ 11. Bagridae

LOÀI 92. Bagrichthys macropterus BleekerCá chốt chuốiLOÀI 93. Pseudomystus siamensis ReganCá chốt chuộtLOÀI 94. Mystus cavasius (Hamilton)Cá chốt giấyLOÀI 95. Mystus rhegma FowlerCá chốt sọcLOÀI 96. Mystus vittatus (Block)Cá chốt sọcLOÀI 97. Hemibagrus wyckii BleekerCá lăngLOÀI 98. Mystus wolffii BleekerCá chốt trắngLOÀI 99. Mystus gulio HammiltonCá chốt trắngLOÀI 100. Hemibagrus planiceps (C + V)Cá chốtLỒI 101. Mystus bocourti Bleeker

ACá chốt cờ83BCHình 33 A. Cá trê (Clrias batrachus)

B. Cá bông lau (Pangasius krempfi)

C. Cá chốt (Mystus planiceps)

Họ 12. Sisoridae84LOÀI 102. Bagarius bagarius HamiltonCá chiênHọ 13. Ariidae

LOÀI 103. Osteogeneiosus militaris LinnaeusCá úc thépLOÀI 104. Arius cealatus (Cuvier and Valenciennes) Cá úc nghệ

LOÀI 105. Arius venosus (Cuvier and Valenciennes) Cá úc nghệV.LOÀI 106. Arius sciurus SmithCá úc trắngLOÀI 107. Arius truncatus (C + V)Cá úc sàoLOÀI 108. Arius sagon HamiltonCá vồ chóLỒI 109. Arius stormii BleekerCá thiềuLỒI 110 Hemipimelodus borneensis (Bleeker)Cá úc mímBộ Cyprinodontiformes

Ở ĐBSCL, bộ cá này có một họ với 2 giống phân bố

Họ 14. Aplocheilidae

LOÀI 111 Aplocheilus panchax HamiltonCá bạc đầuHọ 15. Poeciliidae

LOÀI 112 Lebistes reticulatus Peter

VI.Cá bảy màuBộ BeloniformesCác loài cá thuộc bộ Beloniformes phân bố ở ĐBSCL có những đặc điểm nhận

dạng như sau:

-Thân dạng ống dài-Xương hàm kéo dài ra phía trước-Vi đi tròn

Họ 16. Hemirhamphidae

LỒI 113. Zenarchopterus ectunctio HamiltonCá lìm kìmLỒI 114. Zenarchopterus clarus MohrCá lìm kìmLỒI 115. Z . pappenheimi MohrCá lìm kìmLỒI 116. Dermogenys pusillus Van HasseltCá lìm kìmHọ 17. Belonidae

LỒI 117. Strongyluga strongyluga V. Hasselt85Cá nháiVII.LỒI 118. Xenentodon canciloides Hamilton

BỘ GasterosteiformesCá nháiỞ ĐBSCL, bộ cá này có một họ với 2 giống phân bố ở các thủy vực nước

ngọt, lợ và mặn. Chúng có những đặc điểm phân loại như sau:

- Thân phủ tấm xương

- Vi lưng có nhiều gai đứng độc lập.

Họ 18. Syngnathidae

LỒI 119. Doryichthys boaja BleekerCá ngựa xươngVIII. Bộ Mugiliformes

Bộ Muligiformes có hai họ, phân bố ở các thủy vực nước ngọt và lợ như: Sông, kênh,

vùng cửa sông, đầm nước lợ. Các lồi cá thuộc bộ cá này có những dặc điểm như sau:

- Mắt nằm dưới màng gelatin

- Khơng có cơ quan đường bên

- Một số tia vi ngực tách rời và kéo dài thành sợi.

Họ 19. PolynemidaeIX.LOÀI 120. Eleutheronema tetradactylum ShawCá chétLOÀI 121 Polynemus longipectoralis W + BCá phèn vàngLOÀI 122. Polynemus paradiseus LinnaeusCá phèn trắngBộ Synbranchiformes

Bộ này gồm những lồi có những đặc điểm nhận dạng như sau:

- Thân hình trụ dài giống như rắn

- Các vi kém phát triển

- Lỗ mang hẹp và nằm ở mặt bụng.

Họ 20. Synbranchidae

LOÀI 123. Monopterus albus ( Ziew)

Họ 21. Synbranchidae

LOÀI 124. Ophisternon bengalensis (Me & Cl)X.Bộ Perciformes86Lươn

LịchỞ ĐBSCL bộ Perciformes có 5 bộ phụ với nhiều giống loài cá hiện diện ở hầu hết các

thủy vực nức ngọt, lợ và mặn như: Sông, kênh, đồng ruộng, vùng cửa sông, đầm nước lợ

và biển ven bờ. Những lồi cá này có chung những đặc điểm nhận dạng như sau:ABCHình 34A. Cá lìm kìm (Zenarchopterus papapenheini)

87B. Cá chét (Eleutheronema tetradactylum)

C. Cá chẻm (Lates calcarifer)

-Thân phủ vẩy lược-Vi lưng hoặc vi hậu mơn có gai cứng.

Họ 22. Sciaenidae

LOÀI 125. Nebia soldado LacepèdeCá sửuHọ 23. Toxotidae

LOÀI 126. Toxotes charareus HamiltonCá mang rổHọ 24. Ambassidae

LOÀI 127. Parambassis wollfii BleekerCá sơn bầuLOÀI 128. Parambassis siamensis Fowler

Cá sơn gián

LOÀI 129. Parambassis gymnocephala Lacepède Cá sơn

Họ 25. Centropomidae

LOÀI 130. Lates calcarifer (Block)Cá chẻmHọ 26. Coiidae

LOÀI 131. Datnioides quadrifasciatus Sev.Cá hườngLOÀI 132. Datnioides microlepis BleekerCá hườngHọ 27. Nandidae

LOÀI 133. Pristolepis fasciatus BleekerCá rơ biểnLỒI 134. Nandus nandus HamiltonCá hường vệnHọ 28. Scatophagidae

LOÀI 135. Scatophagus argus LinnaeusCá nâuHọ 29. Anabantidae

LOÀI 136. Anabas testudineus BlochCá rơ đồngHọ 30. Osphronemidae

LỒI 137. Trichopsis vittatus (C + V)Cá bãi trầuLOÀI 138. Betta taeniata ReganCá lia thiaLOÀI 139. Betta splendens ReganCá lia thiaLOÀI 140. Trichogaster trichopterus PallassCá sặc bướm88Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHỮNG LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT & NƯỚC LỢ THƯỜNG GẶP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×