Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

941. Tỉ lệ NMCT tái phát chiếm tỉ lệ cao, đặc điểm lâm sàng khơng điển hình,

biến cố sau tái phát cao chính vì vậy theo dõi, quản lý, và điều trị bệnh nhân bị

nhồi máu cơ tim là rất quan trọng.

2. Bệnh cảnh lâm, cận lâm sàng của nhồi máu cơ tim tái phát cũng nặng nề

hơn nhiều bệnh nhồi máu cơ tim cấp lần đầu do đó cần được quan tâm ưu tiên

chăm sóc kỹ hơn để đưa hướng điều trị thích hợp cho từng bệnh nhân cụ thể.

3. Bảo hiểm xã hội, cơ sở phúc lợi xã hội cũng cần quan tâm tới nhóm bệnh

nhân này thỏa đáng để chia sẻ kinh phí điều trị nội khoa lâu dài cũng như can

thiệp mạch mạch vành PCI cho bệnh nhân có chỉ định can thiệp kịp thời. Đối với

bệnh nhân bị tổn thương mạch vành nặng, tổn thương phức tạp khơng can thiêp

PCI, cần được giải thích ngay, và cung cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho họ tiến hành

can thiệp mạch vành cao hơn (ngoại khoa – CABG).TÀI LIỆU THAM KHẢO95TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1. Lê Thi Thu Ba (2007) "Khảo sát yếu tố tiên lượng nặng và tử vong trong NMCT cấp ở

người lớn tuổi tại BV.Thống Nhất". Luận văn thạc sĩ y khoa, Trường ĐHYK –TP.HCM

2. Đỗ Kim Bảng (2002) "Nghiên cứu khr năng dự đoán vị trí tổn thương trên điên tâm đồ trên

bệnh nhân NMCT cấp". Luân văn tốt nghiệp BS Nội trú bệnh viên, Trường DDHYK.Hà

Nợi.

3. Trương Quang Bình (2001) "Nghiên cứu các rối loạn lipide, lipoprotein ở bệnh nhân bệnh

động mạch vành". Luận án tiến sĩ Y học, Đại học Y Dược TP.HCM 2001.

4. Nguyễn Hải Cường (2005) "Gía trị của thang điểm TIMI trong phần nguy cơ của BN hội

chứng mạch vành cấp không ST chênh". Luận văn thạc sĩ y khoa trường ĐHYK –

TP.HCM, 36-37.

5. Nguyễn Thị Kim Chung, Mai Quốc Thơng (2004) "Tình hình nhồi máu cơ tim tại bệnh viên

Đà Nẵng". Tạp chí tim mạch học(Phj san đặc bieetj2- Kỷ yếu toàn văn các đề tài

nghiên cứu khoa hoc), 37, Tr 198-193.

6. Hồ Thượng Dũng (2009) "Bài giảng siêu âm động mạch vành". Tài liệu giảng dậy Siêu âm

tim mạch-bệnh lý tim mạch BV.Thống Nhất.

7. Nguyễn Huy Dung (2004) "Xử lý NMCT cấp". Hồi sức cấp cứu nội khoa, Nhà xuất bản Y

học TP.HCM, 50 – 63.

8. Nguyễn Huy Dung (2004) "Nhồi máu cơ tim". Bệnh mạch vành, nhà xuất bản Y học

TP.HCM, 139 – 172.

9. Nguyễn Huy Dung (2004) "Hội chứng động mạch vành cấp” bài giảng cấp cứu nội khoa".

Nhà xuất bản y học, Trang 9-39.

10. Châu Ngọc Hoa (2012) "Chuyên đề tim mạch -Viễn cảnh mới của khuyến cáo điều trị tăng

huyết áp". Hội thảo Tim mạch 2012.

11. Nguyễn Thi Hoa (2011) "Khảo sát biến chứng suy tim cấp ST chênh lên ở người cao tuổi".

Luận văn thạc sĩ Y khoa trường ĐHYK –TP.HCM, trường ĐHYK –TP.HCM.

12. Điêu Thanh Hùng (2008) "Mối tương quan giữa Điên tâm đồ và chụp ĐMV ở người bệnh

NMCT cấp có tuổi". Luận văn thạc sĩ Y khoa Trường ĐHYK –TP.HCM.

13. Nguyễn Văn Kính (2012), Nghiên cứu bệnh chứng lồng trong đoàn hệ,

14. Phạm Gia Khải, Nguyễn Lân Việt (1997) "Nhồi máu cơ tim". Bài giảng bệnh học nội khoa,

Nhà xuất bản Y học, 2, Tr82-94.

15. Nguyễn Duy Khương (2008) "Khảo sát các biến chứng rối loạn nhịp tim của NMCT cấp ở

người lớn tuổi tại BV.Thống Nhất". Luận văn thạc sĩ Y khoa, Trường ĐHY DươcTP.HCM.

16. Nguyễn Thị Liên, Huỳnh Văn Minh (2004) "Nghiên cứu ứng dụng đo kích thước vùng tim

bị nhồi máu bằng thang điểm của Selvester". Tạp chí tim mạch học(Phụ san đặc biệt

2- Kỷ yếu toàn văn các đề tài nghiên cứu khoa hoc), 37, 167-176.

17. Ong Thị Tố Linh (2008) "Khảo sát tình trạng suy tim sau 3 tháng NMCT". Luận văn tốt

nghiệp bác sĩ nội trú y khoa trường ĐHYK –TP.HCM.

18. Trần Thị Mai (2004) "Khảo sát hình thái tổn thương ĐMV qua 214 trường hợp chụp ĐMV

cản quang tại BV.Chợ Rẫy 8/2001-7/2002". Luận văn CKII, Trường ĐHY DượcTP.HCM, Tr 2-4.

19. Hội tim mạch học Việt Nam (2004) "Hướng dẫn thực hành lâm sàng về cơn đau thắt ngực

không ổn định/ nhồi máu cơ tim khơng có ST chênh". nhà xuất bản Y học, nhà xuất

bản Y học.

20. Bùi Xuân Nghĩa (2009) "Yếu tố tiên lượng nặng ở BN bị hội chứng mạch vành cấp". Luận

văn thạc sĩ y khoa, Trường ĐHYK –TP.HCM, Tr 36-37.

21. CaoThanh Ngọc (2007) "Khaỏ sát điều trị NMCT cấp có ST chênh lên tại BV. Chợ Rãy

2005-2006". Luận văn tôt nghiệp bác sĩ nội trú, Trường ĐHYK –TP.HCM.

22. Dương Vân Ngọc (1999) "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến biến chứng và tử vong

của NMCT cấp ở người lớn tuổi". Luận văn CKII, Trường ĐHYD-TP. HCM.96

23. Võ Thành Nhân (2003) "Tình hình hoạt đợng đơn vị can thiệp BV.Chợ Rẫy trong 2 năm

2001-2002". Kỷ yếu các báo cáo khoa học Hội nghị Tim mạch Việt-Đức, Nh XBY hocTP.HCM 2003, lần thứ 3, Tr 67.

24. Võ Thành Nhân (2004) "Hội chứng động mạch vành cấp". Tiếp cận mới trong chẩn đoán

và điều trị, Đại học Y Dược TP.HCM, Tài liệu cập nhập sau Đại học

25. Võ Thành Nhân, Mai Trí Luận (2012) "Điều trị đau thắt ngực khơng ổn định và NMCT cấp

không ST chênh". Bệnh DDM vành ở người cao tuổi, Trang 108-115.

26. Võ Thành Nhân, Mai Trí Luận (2012) "Điều trị NMCT cấp có ST chênh". Bệnh DDM vành

ở người cao tuổi, Trang 139-160.

27. Đăng Vạn Phước (2006) "Bệnh động mạch vành trong thực hành lâm sàng". Nhà xuất

bản Yhọc TP.HCM.

28. Đặng Vạn Phước (2005) "Hội chứng động mạch vành cấp: lựa chọn biện pháp điều trị cho

bệnh nhân ở nhiều nhóm nguy cơ khác nhau và vai trò các thuốc kháng kết tập tiểu

cầu". Tài liệu cập nhập sau Đại học, Hội tim mạch học TP.HCM.

29. Đặng Vạn Phước, Lê Thanh Liêm, Lê Thị Thanh Thái (2000) "Suy tim trong NMCT". Suy

tim trong thưc hành lâm sang, Nhà xuất bản ĐH quốc gia TP.HCM, tr 143-175.

30. Đặng Vạn Phước, Trương, Quang Bình (2008) "Nhận xét Tăng huyết áp ở mức trên lâm

sàng". Tăng huyết áp trong thực hành lâm sàng NXB Y học 2008, Tr10-11.

31. Võ Quảng (2000) "Bệnh động mạch vành tại Việt Nam Đại hợi tim mạch quốc gia -VN".

Kỷ yếu tồn văn các đề tài khoa học, VIII, Tr 444 – 446.

32. Võ Quảng (2002) "Bệnh động mạch vành tai Việt Nam". Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa

học – Đại hội tim mạch quốc gia Việt Nam lần VIII/12-15/04/2000, Trang 444 - 446.

33. Hoàng Văn Quý, Huỳnh Văn Minh Nguyễn Cửu Lợi (2004) "Nhận xét 500 trường hợp

làm trắc nghiệm gắng sức tại khoa nội tim mạch – BV.Trung ương Huế". Kỷ yếu cơng

trình khoa học Bệnh viện Trung ương Huế 2004, trang 130-132.

34. Đăng Thị Thùy Quyên, Hồ Thượng Dũng (2005) "Khảo sát RL- nhịp tim ở BN NMCT cấp

theo dõi liên tục 72 giờ đầu tại BV Thống Nhất". TP.HCM.

35. Nguyễn Quang Quyền (1999) "Tim". Bài giảng giải phẫu học, Nhà xuất bản Yhọc TP.HCM.

36. Nguyễn Quang Quyền, Phạm Đăng Diệu (1999) "Giải phẫu người". ATLAS, 222 – 255.

37. Nguyễn Ngọc Rạng (2012), Nghiên cứu đoàn hệ

38. Nguyễn Ngọc Rạng (2012) "Các bước tiến hành mợt cơng trình nghiên cứu khoa học.".

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, 1, 5-7.

39. Nguyễn Ngọc Sơn, Huỳnh Văn Minh, Nguyễn Cửu Lợi (2004) "Đánh giá sự tương quan

về vị trí tổn thương giữa điện tâm đồ bề mặt và kết quả chụp mạch vành ở BN nhồi

máu cơ tim cấp". Tạp chí tim mạch học(Phj san đặc biệt 2- Kỷ yếu toàn văn các đề tài

nghiên cứu khoa hoc), 37, Tr238-242.

40. Phạm Hoàng Tiến (2001) "Nhận xét 137 trường hợp nhồi máu cơ tim điều trị tại viện tim

mạch Việt Nam". Tạp chí Y học thực hành số 296, 390, (số 10), Trang 9-10.

41. Nguyễn Quang Tuấn (2006) "Cách nhìn mới trong xơ vữa đợng mạch". Đại hội tim mạch

học tồn quốc 2006, Nhà xuất bản Y học TP.HCM.

42. Nguyễn Quang Tuấn (2011) "Can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị NMCT cấp".

Luận án tiến sĩ Y học. Đại học y khoa Hà Nội, 4, (Bàn luận về một số yếu tố ảnh

hưởng đến tiên lượng bệnh nhân NMCT được can thiệp ĐMV qua da), 212-214.

43. Thach Nguyễn, Shigeru S, Graeme S et al (2007) "Management for ST-segment Elevation

Myocardial Infractio". Management of Comples Cardiovascular Problems, 25-67.

44. Lê Thi Thái, Nguyễn Hiếu Thịnh (2000) "Điều trị NMCT cấp tại khoa nội tim mạch". Kỷ yếu

toàn văn các đề tài khoa học BV.Chợ Rẫy.

45. Lê Thị Thái, Nguyễn Hiếu Thịnh (2001) "Điều trị NMCT cấp tại khoa nội tim mạch BV.Chợ

Rẫy". Kỷ yếu nghiên cứu khoa học, BV.Chợ Rẫy(2001).

46. Nguyễn Hồng Thanh (2002) "Nhận xét đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và xử trí qua 94

trường hợp nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trong 10 năm (19912000)". Kỷ yếu toàn văn các vấn đề khoa học tham dự Đại hội tim mạch quốc gia lần

IX, Trang 117-123.

47. Hồ Huỳnh Quang Trí, Phạm Nguyễn Vinh (2008) "Chống tim trong hội chứng ĐMV cấp".

Bệnh học tim mạch, tập 2, Tr114-122.97

48. Hồ Huỳnh Quang Trí, Phạm Nguyễn Vinh (2008) "Dịch tễ, bệnh sinh và yếu tố nguy cơ

của xơ vữa ĐMV". Bệnh học tim mạch, Nhà xuất bản Y học-TP.HCM tập 2, tr 75 –76.

49. Nguyễn Văn Trí, Trần Thanh Bình, Nguyễn Thanh Huân (2010) "Cấp cứu những bệnh

thường gặp ở người cao tuổi". Nhà xuất bản Yhọc, Tr22-26.

50. Phan Văn Trực, cs (2011) "Một vài nhận xét ban đầu về NMCT tái phát". Kỷ yếu báo cáo

khoa học kỹ thuật- BV.Thống Nhất, 13.

51. Nguyễn Lân Việt, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Tuấn (2006) "Khuyên cáo của Hội

tim mạch học Việt Nam về chẩn đốn và điều trị NMCT khơng và có ST chênh lên".

khuyến cáo về các bệnh lý tim mạch và chuyện hóa giai đoạn 2006-2010, Nhà xuất

bản y học TP.HCM, Tr107-115,145-152.

52. Nguyễn Lân Việt, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Tuấn (2006) "Tăng huyết áp ở người

lớn". Khuyên cáo tim mạch và chuyển hóa 2006-2010, Nhà xuất bản y học TP.HCM,

22-27.

53. Phạm Nguyễn Vinh (2001) "Yếu tố nguy cơ của bệnh động mạch vành". Kỷ yếu báo cáo

khoa học, hội nghị tim mạch học Đức – Việt lần 6, Trang 145-47.

54. Phạm Nguyễn Vinh (2011) "MEDI-ACS Study-Nghiên cứu sổ bộ điều trị bệnh nhân nhập

viên do hội chứng mạch vành cấp". Hội tim mạch học TP.HCM, Đại học y khoa Phạm

Ngọc Thạch- BV Tâm Đức.

55. Phạm Nguyễn Vinh, Đỗ Thi Kim Chi, Phạm Thu Linh (2008) "Hội chứng ĐMV cấp không

ST-chênh lên: Cơn đau thắt ngực không ổn định và NMCT không ST- chênh lên".

Bệnh học tim mạch Nhà xuất bản Y học TP.HCM, tập 2, tr 103

56. Phạm Nguyễn Vinh, Hồ Huỳnh Quang Trí (2008) "Nhồi máu cơ tim cấp: Chẩn đoán và

điều trị". Bệnh học tim mạch, Nhà xuất bản Y học TP.HCM, tập 2, (28), Tr78- 88; 8997.

57. Phạm Nguyễn Vinh, Đào Hữu Trung, Đỗ Thị Kim Chi (2003) "Siêu âm tim". Bệnh học tim

mạch Nhà xuất bản Yhọc TP.HCM, tập 1, Tr 99-100.TÀI LIỆU TIẾNG ANH

58. Morrow David A, Ford ES, et al (2001) "Prevalence of Obesity, diabetes and obesity

related health risk factor". JAMA-2003, 289, 76-79.

59. ACC/AHA/SCAI (2008) "Guideline update for Percutaneous Coronary Intervention (2008)".

A report of the ACC/AHA task force on practice guidelines, J Am Coll Cardiol, 51, 1-37.

60. Adnan K, Julinda M, et al Stefan N (2004) "A Randomized Trial Comparing Myocardial

Salvage Achieved by Stening Versus Baloon Angioplasty in Patients With Acute

Myocardial Infartion Considered Ineligible For Reperfusion Theraphy". J Am Coll

Cardiol, 43, 734-41.

61. Andrew D, Sachin P, et al Charles R (1998) " Dangers of Delay of Initiation of Either

Thrombolysis or Primary Angioplasty in Acute Infraction With Increasing Use of

Primary Angioplasty". Am J Cardiol, 1173-1177.

62. Annex BH, Larkin TJ, Safian RS O'Neill WW (1994) "Evaluation of thrombus removal

transluminal extraction coronary atherectomy by percutaneous coronary angioscopy".

Am J Cardiol, 81, 606-609.

63. Antman EM, Braunwald E, et al (2005) "Guidelines for the managerment of patients with

unstable angina and non ST segment elevation myocardial infartion". Circulation

aCC/AHA, Task Force on Practive Guidelines, Pp.1193-1209.

64. Antman EM, Cohen M, et al Bernink PJ ( 2000) "The TIMI risk score for unstable angina/

non-ST elevation MI: a method for prognostication and therapeutic decision making".

JAMA 2000, 284, 835-842.

65. et all Antman EM (2008) "2007 Focused Update of the ACC/AHA 2004 Guideline for the

Management of Paitients With ST-Elevation Myocardial Infraction". J Am Coll Cardiol,

51, 210-47.98

66. AR Ness, J Hughes, PC Elwood, E Whitley, GD Smith and ML Burr (2002) "The long-term

effect of dietary advice in men with coronary disease: follow-up of the Diet and

Reinfarction trial (DART)". European Journal of Clinical Nutrition, 10, 56, 512 – 518.

67. The Global Use of Strategies to Open Occluded Coronary Arteries (1996) "(GUSTO) IIb

Investigators". A comparision of recomninant hirudin with heparin for the treatment of

acute coronary syndromes, N Engl J Med, 335, 775-782.

68. American Heart Association (2003) "Heart Disease and stroke statistics- Update". DallarTexas, American Heart Association 2002.

69. B Spencer, King III, Sidney C, Smith JR, et al (2007) "A report of the American College of

Cardiology/American Heart Association Task Force on practric Guidelines". Focused

Update of the ACC/AHA/SCAI 2005 Guideline Update for Parcutaneous coronary

Intervention, J.Am Coll. Cardiol, (51), pp172-209.

70. Barron HV, Bowly LJ, at all Breen T (1998) "Use of reperfusion therapy for acute

myocardial infraction in the United State : data from the national registry of myocardial

infraction ". Criculation, 1150-11156.

71. Barry MK, Cindy LG, Robert DS (1997) "Transluminal extraction catheter". The new

manual of interventional cardiology". 561-568.

72. Bertrand ME, Simoons ML, Fox KAA, et al (2002) "Management of acute coronary

syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation". Eur Heart

J, 23, pp 1809-1840.

73. Deepak L Bhatt, Marcus D Flather (2004) "Handbook of Acute Coronary Syndromes".

Remedica Chicago.

74. Deepak L Bhatt, Marcus D Flather (2004) "Handbook of Actue Coronary Syndromes

Remedica".

75. Bhatt DL, Flether MD (2003) "Handbook of acute coronary syndromes". Reme

dicaChicago, pp 241-270.

76. Bhatt DL, MT Roe, Peterson ED et al (2004) "Utilization of early invasive management

strategies for high-risk patients with non-ST-segment elevation acute coronary

syndromes: results from the CRUSADE quality improvement initiative". JAMA 2004,

(292), Pp 2096-2104.

77. Birkhead JS, Norris RM, (2001) "Redenfinition of myocardial infarction". Lancet 358-764.

78. Bodh IJ (1998) "Adjunctive pharmacologic therapies in acute myocardial infraction".

Cardiac Intensive Care 133-160.

79. Boersma E, Harrington R, Moliterno D et al (2002) "Platelet glycoprotein Iib/IIIa inhibitors

in acute coronary syndromes: A meta – analysis fo all major randomised clinical trials".

Lancet 2002, 359, 189-196.

80. Br Med, J Antiplatelet Trialist's Collaboration (1988) "Secondary prevention of vascular

disease by prolonged anti-platelet therapy". 320.

81. Braunwald E, Fausi AS, Kasper DL, et al (2008) "Hanrrison’s Principles of internal

medicine". Mc Graw-Hill, Boston, pp1426-1459.

82. Braunwald E, Mark DB, et al Jones JH (2002) "Unstable angina diagnosis and

management". AHCPR Publication, 94-0602.

83. Braunwald E, Antman EM, et all Beasely JW (2000) "ACC/AHA guidelines for the

management of patients with unstable angina and non-ST-segment elevation

myorcardial infraction: a report of the American College of Cardiology / American Heart

Associatio Task Force on Practice Guidelines". J Am Coll Cardiol, 36, 970-1062.

84. Braunwald E, Antman EM, et al Beasley JW (2002) "ACC/AHA 2002 guideline update for

the managament of patients with unstable angina and non-ST segment elevation

myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology/ American Heart

Association ". Task Force on Practice Guidelines, Committee on the Management of

Patients with Unstable Angina.

85. Braunwald E, Bonow RO, Libby P, Zipes D P (2005) "Braunwald’s Heart disease-A".

Texbook of cardialvascular medicine, Elsevier Saunders, Philadenphia, pp1130-1242.

86. Bugiardini R (2004) "Risk stratification in acute coronary syndrome: Focus on unstable

angina/non-ST segment elevation myocardial infarction". Heart 2004, 90, Pp 729- 731.99

87. Canno CP (2002) "Evidence-Based Risk Stratification to Target Therapies in Acute

Coronary Syndromes". Cannon Circulation 2002, (106), 1588-1591.

88. Cannon CP, Weintraub WS, et al Demopoulos LA (2001) "Comparison of early invasive

and conservative strategies in patients with unstable coronary syndromes treated with

the glycoprotein IIb/IIIa inhibitor tirofiban". N Engl J Med, 344, 1879-87.

89. Cindy LG, Kevin FB, et al Jean M (1993) "A Comparerison of Immediate Angioplasty With

thrombolytic Theraphy for Acute Myocardial Infartion". N Engl J Med, 328, Pp 673-4.

90. Collinson J, Flather MD, et al Fox KAA (2000) " for the PRAIS-UK Investigators: Clinical

outcomes, risk stratification and practise patterns of unstable angina and myocardial

infarction without ST elecation: Prospective Ragistry of Acute Ischaemic ". Syndromes

in the UK (PRAIS-UK), Eur Heart J 2000, (21), Pp1450 – 1457.

91. Conor FL, Jonathan SR, Allan MR (2002) " How long is too long ?Association of time delay

to successful reperfusion anh ventricular function outcome in acute myocardial

infraction: The case of trombolytic therapy before planned angioplasty for acute

myocardial infraction". Am Heart J, 144, 456-62.

92. Charles V, Pollack, Frank D. et al Jr MA (2006) "Application of the TIMI Risk Score for

Unstable Angina and Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome to an Unselected

Emergency Deparment Chest Pain Population". Acad Emerg Med 2006, 13, 13-18.

93. Daiji Saito, Teruo Shiraki, Takefumi Oka, Akio Kajiyama, Toshiyuki Takamura (2002) "Risk

Factors Indicating Recurrent Myocardial Infarction After Recovery From Acute

Myocardial Infarction". Circulation Journal, The Department of Cardiology Iwakuni

National Hospital, Vol.66.

94. Dargie HJ (2001) "Carvediol Post-infract Survial Controlled Evaluation (CAPRICORN): A

Multinational ,Randomized , Double-blind Study on the Effects of Carvedilol on

Mortality and Morbidity in Patients With Left Ventricular Dysfunction after MI".

Prensented at the AC meeting.

95. RT van Domburg, J.W. Deckers, P.F.M.M. van Bergen, A.J. Azar, J.J.C. Jonker, M.L.

Simoons (2001) "Prognostic significance of nonfatal myocardial reinfarction in

survivors of a first infarction". Netherlands Heart Joumal Volume 9, (Number 4/5),

Pp.116- 122.

96. Douglas GE, Ronald EV (1998) "Acute Myocardial Infraction: Thrombolysis, Angioplasty or

Stenting". Idian Heart J, 50, 2047-2053.

97. Fauci , Kasper Braunwald, et el, (2010) Access Medicine, Harrison’s Principles Of Internal

Medicine. 18 Edi,

98. Flavio R, William W (2002) "Acute Myocardial Infraction : Reperfusion Treatment". Heart,

50, 298-305.

99. Frans VW, Donald SB (2002) "Reperfusion for ST-Segment Elevation Myocardial

Infraction". Criculation, 105, 2813-2816.

100. French JK, White HD ( 2004) "Clinical implication of the new definition of myocardial

infarction". Heart, 90 :99-106.

101. Gerald C, Tmmis, Steven B.H. Timmis (1998) "The Restoration of Coronary Blood Flow

in Acute Myocardial infraction". J Interven Cardiol, 11, S9-S17.

102. Gerrit V, Menko-Jan DB, et al Felix Z (1999) "Improvement in Three- Month Angiographic

Outcome Suggested After Primary Angioplasty for Acute Myocardial Infraction (Zwolle

Trial) Compared With Successful Thrombolysis". Am J Cardiol, 84, 763-767.

103. Goldlist D, Michael Bloom, Daniel Kreichman, Manish Sood, Katherine Zukotynski (2002)

"Geriatric Medicin".

104. Gordon , K annel T, BWHjortland, MC Namara PM (1978) "Menopause and coronary

heart disease". The Framingham Study, 2, (Ann Intern Med 2005-heart attack), pp

157-161.

105. Grace Investigator (2001) "GRACE (Globe registry of actue coronary evenets): a

multinational registry of Patients hospitalized with acute coronary syndromes. The

Grace investigators". Am Heart J 2001, 41, ( 1), Pp190-9.100

106. Gregg WS, Bruce RB, John JG et al (1998) "Prospective , Multicenter Study of the Safety

and Feasibility of Primary Stenting in Acute Myocardial Infraction: In-Hospital and 30Day Results of the PAMI Stent Pilot Trial". J Am Coll Cardiol, 31, 23-30.

107. Grzybowski M, Clement EA, et al Parsonset L (2003) "Mortality Benefit of Immediate

Revascularization of Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infraction in Patients

With Contandications to Thrombolytic Therapy: A Propensity Analysis". JAMA, 290,

1891-3.

108. Guo X H, Yap YG, Chen LJ (2000) "Correlation of Coronary Angiography with “

Tombstoning” Electrocardiographic Pattern in Patients after Acute Myocardial

Infartion". Clin Cardiol, (23), Pp.347-352.

109. Harlan WR, Oberman A, Grimm R et al (1977) "Chronic Congestive heart Failure in

Coronary Artery disease". Clinical Criteria, Ann Interne Med 86, 133-138.

110. Hasdai D, S Behar, L.Wallentin (2002) "A prospective survey of th charactistics,

treatments and outcomes of patients with acute coronary syndromes(Euro Heart

Survey ACS)". European Heart Journal, 23, 1190-1201.

111. Hasdai D, Behar S, et al Wallentin L (2002) "A prospective survey of the characyeristis,

treatment and outcomes of patients with acute coronary syndromes in Europe and the

Mediteriant basin: The Euro heart survey of acute coronary syndromes". Eur Heart J

2002, (23), 1190-201.

112. Hirish J (1991) "Heparin". N Engl J Med, 324, 1565-1574.

113. Hochman JS, Buller CE, Sleeper LA, et al (2000) "The shock investigators.Cardiogenic

shock complitating acute myocardial infrction. Etiologies management and outcome. ".

J Am Coll Cardiol, 36, 1063- 1070.

114. Hollander , Juddd E (2003) "Acute coronary syndromes in emergency department :

diagnosis, risk stratification and management". Acute coronary syndromes, pp.157.

115. Huberdina L, Koek Jan, W. P. F. Kardaun, Evelien Gevers, Agnes de Bruin, Joannes B.

Reitsma, Diederick E. Grobbee, Michiel L. Bots (2007) "Acute myocardial infarction

incidence and hospital mortality: routinely collected national data versus linkage of

national Registers".

116. J , Mackay, G Mensah (2004) "Atlas of Heart Disease and Stroke. Geneva". World Health

Organization.

117. De Lenos JA, Morrow DA, et al Bentley JH (2001) "The prognosis value of B-type

natriuretic peptic in patients with actue coronary syndromes". N Engle J Med 2001,

107, 2786-92.

118. Jeffrey S (2004), INTER HEART, Available at: ttp:/www. theheart. org.Accessed

119. Jugdutt BI (1984) "Intravenous nitroglycerin in acute myocardial infraction: myocardial

salvage". Cardiovas Rev Rep, 5, 1145.

120. Katharina Meyera, Anja Simmeta, Christoph Junkerb (2007) "Acute myocardial infarction

and associated deaths in Switzerland – an approach to estimating incidence".

Kardiovaskuläre Medizin 2007, Nr 9, (10), 279-284.

121. Latini R, Tognoni G, et al Maggioni AP (2000) "Clinical effects of early angiotensinconverting enzyme inhibitor treatment for AMI are similar in the presence or absence of

aspirin". J Am Coll Cardiol, 35, 1801-1807.

122. Lee KL, Woodlief L, Topol EJ, et al (1995) "Predictor of 30 days mortality in the era of

refusion for acute myocardial infarction result from an enternational trial of 41021

patiens". Circulation ACC/AHA, (91), 1659- 1668.

123. Luc M, Martial H, et al Khalife K (2000) "A Comparrison of Synstematic Stenting and

Conventional Baloon Angioplasty During Percutaneous Transluminal Coronary

Angioplasty For Acute Myocardial Infarction". J Am Coll Cardiol, 35, 1729-36.

124. Marcel T, Xavier F, et al Florence D (2000) "Coronary Thrombo-Aspiration". J Interven

Cardiol, 13, 197-200.

125. Marco J (1995) "Infarcutus du myocarde aigu". LA maladie coronaire, 265-290.

126. Margreeth O, Rutger LA, et al Pieter-Jan DK (1998) "Effects of Aspirin on AngiotensinConverting Enzyme Inhibition and Left Ventricular Dilation Obe Year After Acute

Myocardial Infraction". Am J Cardiol, 81, 1178-1181.101

127. Marc S.Sabatine MD, David A. Morrow (2002), Multimarker Approach to risk Stratification

in Non-ST Elevation Acute Coronary Syndromes. Sinultaneous Assessmnet of

Troponin I, C-Reactive Protein and B-Type Natriuretic Peptide. American Heart

Association, Circulation is available at htt://www.circulationaha.ogr,

128. Mehta RH, Sadiq I, et al Goldberg RJ (2004) "Effectiveness of Primary Percutaneous

Coronary Intervention Compared With That Of Thrombolytic Therapyin Elderly Patients

With Acute myocardial Infraction". Am Heart J, 147, 253-9.

129. Montalescot G, Barragan P, et al Wittenberg O (2001) "Platelet glycoprotein IIb/IIIa

inhibition with coronary Stenting for acute myocardial infraction". N Engl J Med, 344,

1895-1903.

130. Omland T, et al Peterson A "N – terminal pro B type natriuretic peptic and long – term

maortality in acute coronary syndromes". Circulation 2002, 106, 2913-8.

131. De Araujo Goncalves P, Ferreira J, Aguiar C et al (2005) "TIMI, PURSUIT-and GRACE

risk scores: sustained prongostic value and interaction with revascularization in

INSTEACS". Eur Heart J, Published online ahead of print March 11, 2005.

132. Pastenak RC, Grundy SM, Levy D, Thompson PD (1996) " Spectrum of risk factors for

coronary heart disease". J Am Coll Cardiol, pp 978-990.

133. de KAm PJ, Voors AA, et all van de Berg MP (2000) "On behalf of the FAMIS, CAPTIN

and CATS investigators-Effects of very early angitensi-converting enzyme inhibition on

LV function dilation after MI in patients receving trombolysis". J AM Coll Cardiol, 36,

2047-2053.

134. Abhiram Prasad (2008) "Acute Coronary Syndromes". Mayo Clinic Internal Medicine

Review, Mayo Foundation for Medical Education and Research, 8th, Pp.92-100.

135. Psaty BM, Smith NL, Siskovick DS, et all (1997) "Health outcomes associated with

antihypertensive therapies used as fisrt-line agents". JAMA, 277:793-745.

136. Robert AK, Robert BJ (2001) "Consequences of Brief Ischemia: Stunning

Precondition,and their Clinical Implication". Circulation 2001, 104, 3158-3167.

137. Robert DS, Mark F (1998) "Coronary thrombolysis for treatment of acute myorcardial

infraction". Cardilac Intensive Care, 133-160.

138. Rogers WJ, Bowlby LJ, et al Chandra NC (1994) "Treatment of myocardial infraction in

the United States (1990-1993). Observation from the national registry of myocardial

infraction". Circulation, 90, 2103-2144.

139. Ross A, Coyne K, et al Hammond M (1999) "Enaxoprin and unfractioned heparin as

adjunctive therapy for r-PA in AMI: Results of the Heparin and Reperfusion trials

II(HART II) pilot study". J Am Coll Cardiol, 33, 383A.

140. Ross A, Coyne K, et al Reiner JS (1999) "A randomized trial comparing primary

angiooplasty with a strategy of short-acting trombolysis and immediate planned rescue

angioplasty in AMI:The PACT trial". Criculation, 34, 1954-1962.

141. Mac Mahon S, Pero .R, et al Cutler .j (1990) "Blood pressure, strock and coronary heart

disease. Prolong differences in blood pressure: prospective observational studies

corrected for the regression dilution bias". Lancet 1990, Part 1, (335), 765-774.

142. Severi S, Orsini E, Marraccini P, et al (2002) "The basal electrocardiogram and the

exercise stress test in assessing prognosis in patients with unstable angina". Eur Heart

J, 9:8441-446.

143. Shigeru S, Geogre H, et al Kunikane K (1996) "Primary Stent Implantation Without

Coumadin in Acute Myocardial Infraction". J Am Coll Cardiol, 28, 74-81.

144. Staessen JA, Gasowski J, Wang jg, et al (2000) "Risks of untreated and treated isolated

systolic hypertension in the elderly". Lancet, 355:865-872.

145. Stenestrand U, et al Wallentin L (2001) "The Swedish Register of Cardiac Intensive Care

(RIKS-HIA) Early Statin treatment following AMI and 1-year survival". JAMA, 285, 430436.

146. Stone G, Grines C, et al Cox D (2001) "A prospective multicenter , interational

randomized trial comparing four reperfusion stratergies in AMI: Principal report of the

controlled abciximab an device investigation to lower late angioplasty complication

(CADILLAC) trial". J Am Coll Cardiol, 37, 342A.102

147. Subodhh V, Paul WM, et al Richard DW (2002) "Fundamental of Reperfusion Injury for

the Clinical Cardiologist". Criculation, 105, 2332-2336.

148. Thach Nguyễn, Shigeru S, Graeme S et al (2001) "Management for ST-segment

Elevation Myocardial Infractio". Management of Comples Cardiovascular Problems,

25-67.

149. Thomas HM, William M, et all Halit S (2001) "Cardiovascular dissease in the United

States and Prevention Approaches". The Heart, 1, 3-19.

150. Uri R (2000) "Corronary ultrasound trombolysis : state -of- art and clinical perspective".

Strategic approaches in coronary intervention, 164-175.

151. Vantrimpont P, Rouleau JL, et al Wun CC (1997) "For the SAVE investigators-Additive

benefitcial effects of beta-blockers to angiotensin converting anzyme inhibitors in the

survival and ventricular enlagrement (SAVE) study". J AM Coll Cardiol, 29, 229-236.

152. Weaver D, Simes J, et al Betriu A (1997) "Comparision of primary PTCA versus

intravenous thrombolytic therapy for AMI: A quantative review". JAMA, 278, 20932098.

153. William JS, James HO (1998) "Primary angioplasty in acut myocardial infraction".

Cardiac intensive Care, 161-180.

154. et al Wright RS (2000) "2011". 2011-ACCF/AHA Forcused Update of The Guidelines For

The Magement of Patients With Angina/Non ST-Elevation Myocardial Infartion, J Am

Coll Cardiol, 57.

155. Yusuf S (2001) "The Clopidogrel in Unstable angina to prevent Recurrent Events (CURE)

trial". Presented at the 50th Annual Scientific Session of the American College of

Cardiology in Orlando, Florida.

156. Yusuf S, Woods K Teo K (1993) "Intravenous mangesium in acute myocardial

infraction :an effective, safe, simple, and inexpensive intervention". Criculation, 87,

2043.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×