Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(Nguồn kết quả khảo sát)

(Nguồn kết quả khảo sát)

Tải bản đầy đủ - 0trang

115Phượng. Lưu Quang Hiệp. Nguyễn Văn Phú (2002) [26]. Nguyễn Văn Quang

(1999) [29]. Restrom P.A.F.H (1995) [33]. Từ đây đến cuối luận án, để tiện cho

việc theo dõi đánh giá hiệu quả việc ứng dụng phác đồ điều trị phục hồi sau chấn

thương khớp cổ chân, luận án quy ước Nhóm VĐV bị chấn thương khớp cổ chân

đơn thuần là nhóm A (n=13) và Nhóm VĐV bị chấn thương khớp cổ chân phối

hợp với bệnh lý khác là nhóm B (n=10)

Bảng 3.10: Tỷ lệ bệnh nhân bị tổn thương đơn thuần hay phới hợp theo giới

Giới tính

Chấn thương

khớp cổ chânNam

SốNữ

%Số26.1lượng

7834.8-Viêm khớp cổ chân3-Thoát vị đĩa đệm C5/S1%Số%30.4lượng

1356.528.71045.513.114.35417.414.3514.3528.7-Sau phẫu thuật nối gân14.350014.35asin14.350014.35-Sau phẫu thuật tái tạo dây14.350014.35-Sau phẫu thuật nối gân14.350014.35duỗi ngón 3.4.5 bàn chân

Tổng1460.99

39.1

23

100

(Nguồn kết quả khảo sát)Đơn thuần

Phới hợp với bệnh lý

khác:lượng

6Tổng-Viêm điểm bám gân asinchằng chéo trước khớp gối116Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ bệnh nhân bị tổn thương đơn thuần

hay phối hợp theo giới

3.3.5. Triệu chứng lâm sàng khi nhập viện

Kết quả bảng 3.11 cho thấy: với nhóm VĐV có chấn thương khớp cổ chân

đơn thuần có dấu hiệu không vững khớp cổ chân chiếm tỷ lệ 61.5%. Điều này

tương ứng với tổn thương dây chằng khớp cổ chân độ II. Các triệu chứng đau,

hạn chế vận động nhận thấy ở 100% VĐV. Dấu hiệu sưng khớp nhận thấy ở

92.3% bệnh nhân. Dấu hiệu X-quang,m CT, MRI đều đặc trưng cho tổn thương

dây chằng khớp cổ chân. Ở nhóm VĐV có chẩn đốn tổn thương dây chằng kết

hợp với một số bệnh lý khác cũng có trạng thái tương tự. Kết quả tỷ lệ dương

tính các dấu hiệu lâm sàng này cũng đã được tìm ra ở các nghiên cứu của một số

tác giả trong và ngoài nước Đặng Quốc Bảo, Lê Quý Phượng [3]. Moll J.M.H.

(2000) [20]. Chachula L.A.. Cameron K.L.. Svoboda S.J. (2016) [48].117Bảng 3.11: Triệu chứng lâm sàng của VĐV khi nhập viện (n = 23)

Triệu chứng lâm sàng

Khớp cổ chân không vững

Đau

Hạn chế vận động

Sưng khớp

Dấu hiệu X - quangChấn thương khớp cổ chân (n=23)

Nhóm A (n=13)

Nhóm B (n=10)

Sớ lượng

%

Sớ lượng

%

8

61.5

4

40.0

13

100

10

100

13

100

10

100

12

92.3

9

90.0

+

+

+

+

(Nguồn kết quả khảo sát)Biểu đồ 3.6. Triệu chứng lâm sàng của từng nhóm khi nhập viện118Bảng 3.12: Đặc điểm bệnh học và mức độ chấn thương khớp cổ chân

Nhóm A

Tiêu chí. chỉ tiêu

Chấn thương cấp tính

Chấn thương mãn tính

Tổng cộng:

Chấn thương độ I

Chấn thương độ II

Tổng cộng:n

13

0

13

5

8

13(n=13)

Tỷ lệ %

56.5

0

56.5

21.7

34.8

65.5Nhóm BTổng sớ(n=10)

(n = 23)

n

Tỷ lệ %

n

Tỷ lệ %

6

26.1

19

82.6

4

17.4

4

17.4

10

43.5

23

100

6

26.1

11

47.8

4

17.4

12

52.2

10

43.5

23

100

(Nguồn kết quả khảo sát)Từ kết quả ở bảng 3.12 cho thấy. phần lớn các chấn thương khớp cổ chân là

chấn thương cấp tính ở cả hai đối tượng với tỷ lệ là 82.6%. tuy nhiên tỷ lệ này ở

VĐV có tổn thương đơn thuần vẫn cao hơn với tỷ lệ là 13/13 so với nhóm bệnh

nhân có tổn thương phối hợp với tỷ lệ 6/10. Điều này có thể hiểu là VĐV sau khi

bị chấn thương thường được khám và chẩn đoán và điều trị sớm. nên tỷ lệ chấn

thương mãn tính khơng cao.

Về mức độ nặng. nhẹ và độ phức tạp của chấn thương. cho thấy hầu hết

chấn thương cổ chân không quá nặng. tỷ lệ chấn thương độ I ở VĐV nhóm tổn

thương đơn thuần là 5/13 VĐV. tỷ lệ chấn thương độ 2 là 8/13. Đối với nhóm

VĐV có chấn thương phối hợp. tỷ lệ chán thương độ I là 6/10; còn chấn thương

độ II là 4/10.

Tỷ lệ chấn thương đơn thuần. phối hợp. mức độ nặng nhẹ của chấn thương

ở khách thể nghiên cứu cũng phù hợp với các kết quả nghiên cứu của Jones B.H.

at all (1999) [63]. Lê Quý Phượng (2000) [25]. Denker J.. Jii M.C. (2016) [53] và

Prucz R.B.. Friedrich J.B. (2015) [78].

3.3.6. Đánh giá kết quả điều trị theo bảng lượng giá chức năng sinh

hoạt của người bệnh tại Bệnh viện thể thao Việt Nam119Kết quả nghiên cứu cho thấy số ngày điều trị trung bình của nhóm A là

12.7 ngày. Số ngày điều trị trung bình của nhóm B là 19.7 ngày (bảng 3.13 và

3.14)

Bảng 3.13: Thời gian điều trị của VĐV nhóm A

TTHỌ VÀ TÊNGIỚI

TÍNH

NữTUỔI

20MƠN THỂ

THAO

Điền kinh1Đỗ Ngọc A2Phạm Thị Cẩm GNữ17Boxing3Nguyễn Thị LNữ25Vật4Bùi Bá HN21Bóng đá5Đàm Văn HN23Đua thuyền6Ngô Thị Quỳnh NNữ17Điền kinh7Phạm Nguyễn Vân NNữ16Điền kinh8Nguyễn Anh SN24Futsal9Trần Thị TNữ19Điền kinh10Trần T Huyền TNữ18Lặn11Trần Thế TN25Futsal12Lê Đình TN17Điền kinh13Trịnh Văn VN16Điền kinhTHỜI GIAN ĐIỀU TRỊ

18/11-3/12/16

(15 ngày)

05/12-15/12/16

(10 ngày)

18/11-01/12/16

(13 ngày)

10/1-19/1/17

(8 ngày)

15/12/16-02/1/17

(16 ngày)

05/12-15/12/16

(11 ngày)

19/4-26/5/16

(18 ngày)

21/4-28/4/16

(5 ngày)

28/11-20/12/16

(23 ngày)

03/5-07/5/17

(04 ngày)

30/9-04/10/16

(7 ngày)

01/12-21/12/16

(20 ngày)

04/1-19/1/16

(15 ngày)Bảng 3.14: Thời gian điều trị của VĐV nhóm B

TTHỌ VÀ TÊNGIỚI TUỔI

TÍNH

N

17MƠN THỂ

THAO

Bóng đá1Nguyễn Hồng H2Hồng Ngọc HN23Bóng đá3Nguyễn Thị KNữ23Điền kinh4Đinh Quốc HN19CanoingTHỜI GIAN ĐIỀU TRỊ

17/3-22/3/16

(6 ngày)

09/8-17/10/17

(52 ngày)

14/7-04/8/16

(22 ngày)

24/11-29/12/16

(22 ngày)1205Bùi Ngọc LN15Bóng đá6Phạm Tiến SN25Điền kinh7Nguyễn Huy TN22Điền kinh8Trần Văn TN19Bóng đá9Trương Tuấn TN18Cầu mây10Bùi Thị Hải YNữ17Karatedo08/3-25/3/16

(15 ngày)

28/11-02/12/16

(34 ngày)

02/12-12/12/16

(11 ngày)

16/2-02/3/17

(15 ngày)

07/1-25/1/16

(18 ngày)

15/6-29/6/17

(14 ngày)Kết quả bảng 3.15 và 3.16 cho thấy: vào thời điểm nhập viện. số điểm

trung bình của nhóm A là 29.6. nhóm B là 27.0. Như vậy sự khác biệt là không

đáng kể.

Sau 1 tuần điều trị số điểm trung bình của nhóm A là 40.8. nhóm B là

36.5. Sau 2 tuần điều trị số điểm trung bình của nhóm A là 53.0 nhóm B là 49.1.

Như vậy vấn đề hồi phục của VĐV nhóm A nhanh hơn nhóm B. Vì nhóm B có

số ngày điều trị dài hơn. nên sau 3 tuần chỉ số hồi phục là 55.8 điểm. Khi xuất

viện số điểm trung bình của nhóm A là 59.4. nhóm B là 59.5. Như vậy số điểm

hồi phục là tương đương nhau.Bảng 3.15: Bảng lượng giá chức năng sinh hoạt của VĐV nhóm A (n=13)

Mức độ trợ giúp cho mỗi sinh hoạt:

1. Phụ thuộc

4. Chỉ giám sát

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

122. Trợ giúp trung bình

5. Độc lậpTIÊU CHÍ/Lượng giá lầnCHỈ TIÊU

Ngày đánh giá:

Ăn uống

Chải tóc

Đánh răng

Tắm

Mặc quần áo

Đi vệ sinh

Nằm ngửa – sấp

Nằm ngửa – ngồi

Đứng – ngồi

Từ sàn đứng lên

Khả năng di chuyển

Dụng cụ trợ giúp

Tổng điểm:1

Ngày bắt đầu

2.2

5.0

4.2

2.8

2.5

2.2

2.2

2.2

2.2

1.2

1.2

1.2

29.6Lượng3. Trợ giúp tối thiểu

Lượnggiá lần 2

giá lần 3

Sau 1 tuần Sau 2 tuần

3.2

4.2

5.0

5.0

4.5

5.0

3.7

4.6

3.5

4.6

3.4

4.6

3.3

4.6

3.4

4.6

3.4

4.6

2.5

3.7

2.7

3.6

2.4

3.8

40.8

53.0Lượng giá

lần 4

Kết thúc

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

4.8

4.6

5.0

59.4(Nguồn kết quả khảo sát)Biểu đồ 3.7. Đánh giá mức độ kết quả điều trị theo Bảng lượng giá nhóm ABảng 3.16: Bảng lượng giá chức năng sinh hoạt của VĐV nhóm B (n=10)

Mức độ trợ giúp cho mỗi sinh hoạt:

1. Phụ thuộc

4. Chỉ giám sát

TIÊU CHÍ. CHỈ

STTTIÊU

Ngày đánh giá:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Ăn uống

Chải tóc

Đánh răng

Tắm

Mặc quần áo

Đi vệ sinh

Nằm ngửa – sấp

Nằm ngửa – ngồi

Đứng – ngồi

Từ sàn đứng lên

Khả năng di chuyển

Dụng cụ trợ giúp

Tổng điểm:2. Trợ giúp trung bình

5. Độc lập

LượngLượng3. Trợ giúp tối thiểu

LượngLượngLượnggiá lần 1 giá lần 2 giá lần 3 giá lần 4 giá lần 5

Ngày bắt

Sau 1

Sau 2

Sau 3

Khi kết

đầu

2.1

4.8

3.9

2.1

2.3

2.1

2.1

2.1

2.1

1.1

1.1

1.1

27.0tuần

3.1

5.0

4.0

3.2

3.0

3.1

3.0

3.0

3.0

2.0

1.9

2.0

36.5tuần

4.1

5.0

4.9

4.5

4.2

4.2

4.2

4.2

4.0

3.3

3.1

3.4

49.1tuần

4.9

5.0

5.0

4.9

4.9

4.6

4.5

4.5

4.4

4.2

4.3

4.2

55.8thúc

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

4.9

4.9

4.7

59.5(Nguồn kết quả khảo sát)Biểu đồ 3. 8. Đánh giá mức độ kết quả điều trị theo Bảng lượng giá nhóm BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(Nguồn kết quả khảo sát)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×