Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 7. Thành phần các mẫu trong quy trình thử nghiệm đánh giá ảnh hưởng của bài thuốc trên sự ngưng tập tiểu cầu

Bảng 7. Thành phần các mẫu trong quy trình thử nghiệm đánh giá ảnh hưởng của bài thuốc trên sự ngưng tập tiểu cầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

51mg/ml, nếu coi mẫu chứng không xảy ra hiện tượng ức chế ngưng tập tiểu cầu hay

% ức chế ngưng tập tiểu cầu bằng 0% thì dịch chiết bài thuốc nồng độ 1 mg/ml có

% ức chế ngưng tập tiểu cầu là 67,76%, và của mẫu thử nồng độ 2 mg/ml có thể

ức chế ngưng tập tiểu cầu tới 84,58% so với mẫu chứng (p < 0,05).

3.4. Bàn luận

3.4.1. Về thực vật

Đề tài đã xác định tên khoa học, mô tả đặc điểm hình thái và các đặc

điểm vi phẫu và đặc điểm bột của 3 dược liệu rễ cau, rễ dừa, rễ chuối tiêu

trong bài thuốc, góp phần vào việc tiêu chuẩn hóa, kiểm nghiệm các dược liệu

và kiểm nghiệm bài thuốc. Theo tổng quan tài liệu, ở nước ta có 10 lồi chuối

khác nhau nên việc thu hái rễ chuối rất dễ nhầm lẫn. Các đặc điểm hình thái

và đặc điểm vi học của cây chuối tiêu là cơ sở để tránh nhầm lẫn loại chuối sử

dụng trong bài thuốc chữa huyết khối tĩnh mạch chi với các lồi chuối khác

nhau ở nước ta.

3.4.2. Về hóa học

Kết quả định tính sơ bộ các nhóm hợp chất bằng phản ứng hóa học chỉ ra

thành phần hóa học của rễ cau có chứa flavonoid, tanin, saponin, acid hữu cơ,

đường khử. So với thành phần hóa học của rễ cau đã được báo cáo trong các

tài liệu [9], [13], [14], có thêm flavonoid, tanin, và khơng thấy có alkaloid.

Rễ dừa có flavonoid, tanin, saponin, acid hữu cơ, đường khử, sterol,

tương tự các nhóm chất được xác định trong một số nghiên cứu đã báo cáo

trong các tài liệu tổng quan.

Kết quả thực nghiệm cho thấy thành phần trong rễ của loài chuối sử

dụng trong bài thuốc có thành phần tương tự loài chuối Musa paradisiaca L.,

gồm flavonoid, tanin, saponin, đường khử, sterol.

Kết quả định tính 3 dược liệu và bài thuốc bằng phản ứng hóa học làm cơ

sở cho việc tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm bài thuốc sau này.Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

523.4.3. Thăm dò ảnh hưởng in vitro của bài thuốc trên q trình đơng máu

và trên sự ngưng tập tiểu cầu.

Hiện tượng các tiểu cầu kết dính với nhau tạo thành đám ngưng tập gọi

là sự ngưng tập tiểu cầu. Hiện tượng tăng ngưng tập tiểu cầu xảy ra ở cả 3 cỏ

chế gây ra huyết khối là tổn thương nội mơ, tăng tính đơng máu, rối loạn

huyết động. Các tế bào máu trong đó có tiểu cầu đã ngưng tập được giam giữ

bởi mạng lưới fibrin được hình thành thơng qua q trình đơng máu với 2 con

đường đông máu nội sinh và đông máu ngoại sinh. Vì thế, ngưng tập tiểu cầu

và hoạt động của các yếu tố đơng máu đóng vai trò quan trọng trong q hình

thành huyết khối. Chúng tơi đã tiến hành thăm dò ảnh hưởng in vitro của

dịch chiết nước bài thuốc trên 3 thơng số đặc trưng của q trình đông máu

(APTT, PT, TT) và trên sự ngưng tập tiểu cầu, thấy rằng dịch chiết nước của

bài thuốc có tác dụng kéo dài cả 3 thời gian APPT, PT, TT và làm giảm độ

ngưng tập tiểu cầu so với mẫu chứng (p < 0,05). Kết quả này chứng tỏ khả

năng ức chế hệ đông máu nội sinh, ức chế hệ đông máu ngoại sinh, ức chế sự

chuyển fibrinogen thành fibrin và tác dụng ức chế ngưng tập tiểu cầu so với

mẫu chứng của dịch chiết nước bài thuốc một cách có ý nghĩa thống kê.

Để đánh giá ảnh hưởng in vitro của bài thuốc lên q trình đơng máu và

sự ngưng tập tiểu cầu, chúng tôi đã sử dụng các dịch chiết bài thuốc ở các

nồng độ khác nhau được pha lỗng từ một dịch chiết ban đầu. Trong khn

khổ của đề tài, chúng tôi tiến hành đo trên 3 mẫu đối với 1 nồng độ. Mẫu

chứng được tiến hành song song với mẫu thử. Kết quả được đo trên máy

CA1500 và máy đo Chronolog (Mỹ) tại khoa huyết học bệnh viện Bạch Mai

có độ chính xác cao. Ưu điểm của mơ hình thử nghiệm này là đơn giản, phù

hợp với phạm vi đề tài khóa luận tốt nghiệp sinh viên. Tuy nhiên, để nâng cao

độ tin cậy của kết quả thử nghiệm nên tiến hành trên số lượng mẫu lớn hơn

(từ 6 mẫu trở lên đối với một nồng độ). Chuẩn bị các dịch chiết ban đầu trong53các điều kiện khác nhau để xác định độ lặp lại của kết quả. Huyết tương thử

nghiệm lấy từ nhiều đối tượng ở các lứa tuổi, giới tính khác nhau. Có thể thay

mẫu chứng bằng các dung dịch đệm gần giống với điều kiện in vivo trong cơ

thể.

Kết quả thăm dò ảnh hưởng in vitro của bài thuốc trên q trình đơng máu

và trên sự ngưng tập tiểu cầu đã bước đầu giải thích tác dụng chữa bệnh huyết

khối tĩnh mạch chi theo kinh nghiệm dân gian. Kết quả nghiên cứu của đề tài

có thể làm tiền đề định hướng cho việc tiêu chuẩn hóa, kiểm nghiệm bài thuốc

và tiếp tục nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng in vivo của bài thuốc trên q trình

đơng máu và sự ngưng tập tiểu cầu.Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

54Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

4.1. Kết luận

Sau một thời gian thực hiện, đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra và thu được

một số kết quả như sau:

4.1.1.Về thực vật

 Đã xác định tên khoa học của cau là Areca catechu L., dừa là Cocos

nucifera L., chuối là Musa paradisiaca L.

 Đã mô tả đặc điểm vi phẫu và đặc điểm bột rễ cau, rễ dừa, rễ chuối tiêu

góp phần tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm bài thuốc.

4.1.2. Về hóa học

 Định tính các nhóm chất trong 3 dược liệu và bài thuốc bằng phản

ứng hóa học cho thấy:

- Rễ cau có chứa flavonoid, tanin, saponin, acid hữu cơ, đường khử.

- Rễ dừa có flavonoid, tanin, saponin, acid hữu cơ, đường khử, sterol.

- Rễ chuối tiêu có flavonoid, tanin, saponin, đường khử, sterol.

- Bài thuốc có flavonoid, tanin, saponin, đường khử.

4.1.3. Ảnh hưởng in vitro của bài thuốc trên q trình đơng máu

Kết quả thăm dò cho thấy bài thuốc có tác dụng làm kéo dài các thời gian

PT, APTT, TT so với mẫu chứng một cách có ý nghĩa thống kê.

4.1.4. Ảnh hưởng in vitro của bài thuốc của bài thuốc trên sự ngưng tập

tiểu cầu

Ở cả 4 nồng độ thử nghiệm (2 mg/ml, 1 mg/ml, 0,5 mg/ml và 0,25

mg/ml), bài thuốc đều thể hiện tác dụng ức chế sự ngưng tập tiểu cầu so với

mẫu chứng một cách có ý nghĩa thống kê.554.2. Đề xuất

Với những kết quả nghiên cứu bước đầu thu được trên đây, chúng tôi đề xuất :

- Nghiên cứu ảnh hưởng in vivo của bài thuốc trên q trình đơng máu và

trên sự ngưng tập tiểu cầu.

- Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm của thuốc chữa huyết khối tĩnh

mạch chiKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiTÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Lê Đình Bích, Trần Văn Ơn (2007), Thực vật học, NXB y học, Hà Nội, tr.

346- 347, 356-358.

2. Bộ môn Dược liệu (2010), Thực tập dược liệu, Trường đại học Dược Hà

Nội, Hà Nội.

3. Bộ môn Giải phẫu bệnh Đại học Y Hà Nội (2005), Giải phẫu bệnh học,

NXB Y học, Hà Nội, tr. 35-49.

4. Bộ môn Nội Đại học Y Hà Nội (2007), Nội khoa cơ sở, tập I, NXB Y

học, Hà Nội, tr.136-137.

5. Bộ mơn Tốn tin (2010), Xác suất và thống kê, Trường Đại học Dược Hà

Nội, tr.138 -140.

6. Bộ Y tế (2008), Bách khoa thư bệnh học, tập IV, NXB Giáo dục, Hà Nội,

tr. 137-138.

7. Bộ Y Tế (2009), Kỹ thuật xét nghiệm huyết học – truyền máu, NXB Y

học, Hà Nội, tr.77-81, 97-99.

8. Bộ Y tế (2008), Sinh lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội,tr.126-129.

9. Bùi Ngọc Phương Châu (2010), “ Nghiên cứu chiết tách, xác định thành

phần hợp chất hóa học trong hạt và rễ cau ”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị

Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010, tr.

464- 468.

10. Võ Văn Chi (1997), Từ điển cây thuốc Việt Nam, NXB Y học, tr. 250251.

11. Phạm Hoàng Hộ (2000), Cây cỏ Việt Nam, NXB Trẻ, tp. Hồ Chí Minh,

tập , tr. 427-431.

12. Đỗ Tất Lợi (1999), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Y học,

Hà Nội, tr.172-174, 918- 919.13. Lê Thanh Phước, Bành Nguyễn Anh Hào ( 2011), “ Góp phần khảo sát

thành phần hóa học của rễ cau ( Areca catechu L.)”, Tạp chí Khoa học,

Trường Đại học Cần Thơ, 19b, tr. 80-84.

14. Lê Thanh Phước, Bành Nguyễn Anh Hào ( 2011), “ Nghiên cứu thành

phần hóa học trong cao Ethyl acetat của rễ cau ( Areca catechu L.)”, Tạp

chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 21a, tr. 134-138.

15. Sanofi Aventis ( 2010), Thuyên tắc tĩnh mạch huyết khối, Thơng cáo báo

chí, 09.04.2010.

16. Viện Dược liệu (2004), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, Tập

2, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, tr. 350-353, 465-469, 687-689.

17. Viện Dược Liệu (2006), Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của

thuốc từ thảo dược, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr. 119.

Tiếng Anh

18. Anderson FA J (1991), ” Population-Based Perspective of the Hospital

Incidence and Case-Fatality Rates of Deep Vein Thrombosis and

Pulmonary Embolism The Worcester DVT Study”, Arch Intern Med,

151(5), pp. 933-938.

19. Bethesda (2008),” The Surgeon General’s Call to Action to Prevent Deep

Vein Thrombosis and Pulmonary Embolism”, US Dept of Health and

Human Services, MD: September 2008.

20. Biswas Subrata Kumar, Anusua Chowdhury, Joysree Das, Sheikh Zahir

Raihan, Manik Chandra Shill , Utpal Kumar Karmakar (2011),

“Investigation of antibacterial activities of ethanol extracts of Musa

paradisiaca L.”, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 01 (06),

pp.133-135.Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi21. Chan Edward, Craig R. Elvith (2006), “ Cocos nucifera (coconut)”,

Species Profiles for Pacific Island Agroforestry, ver.2.1, pp. 1-27.

22. Dandjesso . C, JR. Klotoé, TV. Dougnon, J. Sègbo1, J-M. Atègbo, F.

Gbaguidi, L. Fah, B. Fanou, F. LokoandK. Dramane (2012),“Phytochemistry and hemostatic properties of some medicinal plants sold

as anti-hemorrhagic in Cotonou markets (Benin)”, Indian Journal of

Science and Technology,Vol. 5 No. 8, pp. 3105-3109.

23. JhaU, Oswal RJ, Shelke TT, Navegire VN (2011), “ Effect of Musa

paradisiaca L. extract against hyperammonemia in rats”, International

Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 2(4), pp.553-556.

24. JhaU, Oswal RJ, Shelke TT, Rajesh KS(2011), “ Diuretic effect of

methanolic extract of Musa paradisiaca L. root in rats”, Der Pharmacia

Lettre, 3(4), pp 404-407.

25. Karadi R.V., Arpan Shah, Pranav Parekh, Parvez Azmi (2011),

“Antimicrobial Activities of Musa paradisiaca and Cocos nucifera”,

International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical

Sciences, Vol. 2 (1), pp. 264-267.

26. Komala M Sivakumar, M Mohammed Moideen, Ruby Varghese,

Basheeruddin Sheik, CK Dhanapal (2011), “Preliminary Phytochemical

Screening and Anti-Bacterial activity of Cocos nucifera Linn root ”,

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences,

Vol. 2, pp.468-477.

27. Mallick Chhanda, Kazi Monjr Ali, Kausik Chatterjee, Debidas Ghosh

(2010), “ Diabetes induced Testicular Disorders Vis-a-vis Germ Cell

Apoptosis in Abino Rat: Remedial Effect of Hexane Fraction of Root of

Musa paradisiaca L. and Leaf of Coccina india”, Journal of Heathy

Science, 56(6), pp. 641- 654.28. Mallick Chhandan, Rajkumar Maiti, Debidas Ghosh (2006), “

Antidiabetogenic Effects of Separate and Composite Extract of Seed of

Jamun (Eugenia jambolsans) and Root of Kadali (Musa paradisiaca) in

Streptozotocin-induced Diabetic Male Albino Rat”, International Journal

of Pharmacology, 2(5), pp. 492-503.

29. Manicam Caroline, Janna Ong Abdullah, Eusni Rahayu Mohd Tohit,

Zainina Seman, Sieo Chin Chin and Muhajir Hamid (2010), “In vitro

anticoagulant activities of Melastoma malabathricum Linn. aqueous leaf

extract: A preliminary novel finding”, Journal of Medicinal Plants

Research, Vol. 4(14), pp. 1464-1472.

30. Marzouk Belsem , Ehsen Haloui, Najoua Akremi, Mahjoub Aouni, Zohra

Marzouk and Nadia Fenina2 ( 2012), “Antimicrobial and anticoagulant

activities of Citrullus colocynthis Schrad. leaves from Tunisia

(Medenine)”, African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Vol.

6(26), pp. 1982-1988.

31. Milagros Garcia Mesa, Anna Lisa Piccinelli, María Antonia Alfonso

Valiente, Aldo Pinto, Alessia Fazio, Luca Rastrelli(2011), “Inhibition of

human platelet aggregation in vitro by standardized extract of Wendtia

calycina”, Brazilian Journal of Pharmacognosy Brazilian Journal of

Pharmacognosy, 21(5), pp. 884-888.

32. Najim Abbas Jabir Al-Awwadi B.V.Sc..M.V.Sc.,DEA.,Ph.D.(2010),

“Effects of Achillea santolina extracts andfractions on human platelet

aggregation in vitro and on rat arteriovenous shunt thrombosis in vivo”,

Thi-Qar Medical Journal, Vol(4) No(3), pp.131-141.

33. Pal D, Sarkar A, Gain S, Jana S, Mandal S ( 2011), “CNS depressant

activities of roots of Coccos nucifera in mice”, Acta Pol Pharm, 68(2),

pp. 54 -249.Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi34. Pierre Sạlnier, Lynn Crosbie, Asim K. Duttaroy, “Inhibitory effect of

aqueous extracts of some herbs on human platelet aggregation in vitro”,

Platalets, 16(8), pp. 469-473.

35. Sampath K. P. Kumar, Debjit Bhowmik, S.Duraivel, M.Umadevi (2012),

“Traditional and Medicinal Uses of Banana”, Journal of Pharmacognosy

and Phytochemistry, Vol. 1 No. 3, pp. 57-70.

36. Skanderup Susan , Inge Tarnow, Alfonso Guzman,Per Mølgaard, Henrik

Toft Simonsen ( 2012), “Mapuche Herbal Medicine Inhibits Blood

Platelet Aggregation”, Evidence-Based Complementary and Alternative

Medicine, Volume 2012, pp. 1-9.

37. Staples W. George , Robert F. Bevacqua (2006), “ Areca catechu ( betel

nut palm)”, Species Profiles for Pacific Island Agroforestry, ver.I.3, pp. 117.

38. Wetwitayaklung P., Chutima Limmatvapariat, Sindhchai Keokitichai

(2006), “ The study of antoxidant capacity in various part of Areca

catechu L.”, Naresuan University Journal, 14(1), pp. 1-14.

39. Yakubu MT, Oyeyipo TO, Quadri AL, Akanji MA( 2013),” Effects of

aqueous extract of Musa paradisiaca root on testicular function

parameters of male rats.”, Journal of Basic and Clinical Physiology and

Pharmacology, Volume 24, Issue 2, pp. 151–157.

Internet

40. www. benhviendetmay.vn.

41. www. Flora of China @ efloras.org.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 7. Thành phần các mẫu trong quy trình thử nghiệm đánh giá ảnh hưởng của bài thuốc trên sự ngưng tập tiểu cầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×