Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu diễn số phức. Tập hợp điểm

Biểu diễn số phức. Tập hợp điểm

Tải bản đầy đủ - 0trang

A. -1+2iB. 1+2iC. -1-2iD. 1-2i 2z

3

A. 4

B.4

C. 4i

D.4i

Câu 4: Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn | z i |4;2z  26

Câu 3: Cho số phức z thỏa mãn: 3zA. 1B. 2C. 320i, khi đó phần ảo của z là:D. 4z

Câu 5: Cho z = 1- 2i. KhiA. 1đó

bằng: ziB.154

C.  i

33i34

D.  i

551i 20 1i 10

Câu 6: Cho số phức z 1i  1, sau khi thu gọn z bằng:i 

B.2A. 2C.D.01 iz2 1

Câu 7: Nếu |z| = 1 thì:z

A. Bằng 0B. Là số thực C. là số ảoD. có phần thực bằng phần ảoCâu 8: Cho số phức z thỏa mãn (z i z )( 1)là số thực. Tập hợp các điểm biểu diễn z trên mặt phẳng phức là

đường thẳng:

A. x0C. y 10B.  xx  y 10D. x y 1 05 Câu 9:

Modun của số phức z thỏa mãn z 

A. 23i là:

2i

C. 2B. 42D. 8Câu 10: Trong mặt phẳng phức, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn: | z 3i |

A. Đường tròn tâm I (3;1), bán kính là 2 B. Đường tròn tâm I (3;-1), bán kính là 2

C. Đường thẳng y = 2

D. Đường thẳng y = -2

Câu 11: Trên mặt phẳng phức, phương trình z2 (1iz)  5i  0 có 2 nghiệm z z1, 2 . Khi đó | z1 | | z2 | cógiá trị là:

A. 5B. 25C. 3| z i | là:5D. 4Câu 12: Tổng tất cả các nghiệm phức của phương trình z2 z 0là:A. 0

B. 1

C. 2

Câu 13: Cho số phức z  (1 i 3)(1i), một acgumen của z là:

485

D.3 123

3i26C. 2 (14  3 )i3i 3 i . Khi đó z6 là:

B. 26Câu 16: Số phức z thỏa mãn hệ:

A. i12isin12 ). Khi đó z5 là:B.55Câu 15: Cho số phức zD.1212Câu 14: Cho số phức z2(cos12

A. 17C. B.A.A.D.2

D. 26i26iC.(15  3)ilà:B.1C. 1iD.1i40z  (22 ) .i 7 1i 3  được viết dưới dạng lượng

giác là: Câu 17: Số phức 1i 

A. 2

19

isin(7 cos1912 12

12)12B.212 C. 2 (7 cos77 isin121213(7 cos

)13

isinD.2(7 cos)

isin )12Câu 18: Số phức z có phần ảo âm. Khi đó số phức  z

| z  z i| là số phức có:

A. Phần thực bằng 0

B. Phần ảo bằng 0

C. Phần thực dương

D. Phần ảo dương

Câu 19: Số phức z thỏa mãn điều kiện |z-1| ≤ 2, và z

diễn số phức z có diện tích bằng:

A. 1B.20: Phần thực của số phức  z có phần ảo khơng âm. Khi đó phần mặt phẳng biểuC. 2D.4 Câu1 (1i)  (1i) ... (1i) là:

B.250

C. 250

D.250 1

2100A. 0

Câu 21: Trong các số phức thỏa mãn điều kiện |z+2i|=|z-4-2i|, số phức z có modun bé nhất là:

A. 1iB.1i C. 2D.22 i Câu 22: Cho số phức

z thỏa mãn |z-i|≤ 1, tập hợp các số phức   (1 i z) 1 là:

A. Đường tròn tâm I (0;1), bán kính là 2 B. Hình tròn tâm I (0;1), bán kính là 2

C. Đường tròn tâm I (1;0), bán kính là 2

D. Đường tròn tâm I (1;0), bán kính là 2

Câu 23: Cho số phức z thỏa mãn |z| = 1. Khi đó |z – 2i| đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất lần lượt là:

A. 2;0B.3;1C. 3;1

49D.3;2Câu 24: Trên tập số phức, tập nghiệm của phương trình: zz ii  4 1 là:

A. {0;1}B.{0;i}C. {0;1}D.{0;i}Câu25: Trong các số phức z thỏa mãn điều kiện |z - 4+2i| = 5 , số phức có modun nhỏ nhất là:2 15  

15 

A. 4   2i

B.1i

33C. 1 2iD.2i

22 z 1. Biết z = 3+4i là 1 nghiệm củaCâu26: Trên tập số phức, cho phương trình: z phương trình,z 7 nghiệm còn lại của phương trình là:47 4 47 5 52 2i

C. 3 - 4i

Câu 27: Cho số phức z thỏa mãn z  1z1. Khi đó z2016  z20161 bằng:

A.iB.1

A. 2B. 23

i 21

C.2D. 29 +7i3

2iD.0Câu 28: T là tập các số phức thỏa mãn |z – i| ≥ 2 và |z+1| ≤ 4. Gọi z z1 2, T lần lượt là các số phức có modun

lớn nhất và nhỏ nhất trong T. Khi đó z1z2 là: A. 5 - iB. - 5 - iD. -5 – 3i z Câu 29: Cho số phức z thỏa mãn: |z z |2C. 5 – 3i3;

2là số thực.Khi đó, |z| bằng: z

B. 2

C. 4

D. 3

III.PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIANA. 1Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ a 2; 1;2 , b3;0;1 , c   4;1; 1. Tìm tọa độm a b c  3 2

A. m   4;2;3?

B. m    4; 2;3C. m   4; 2;3 D. m   4;2;3Câu 2: Cho a0;0;1 ; b1;1;0 ; c1;1;1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng:

A. ab. 1B.cosb c,  2/3C. b  a . cD. a b c  0

Câu 3: Trong không gian Oxyz cho a 1;2;3 ; b   2;1;1. Xác định tích có hướng ab; 

50A. 1;7;5B.  1; 7;3C. 1;7;3D.  1; 7;5Câu 4: Trong không gian Oxyz cho vectơ a1;1;2 và b1;0;m với m . Tìm m để góc giữa hai véctơa b, có số đo bằng 450.

Một học sinh giải như sau:a b,  61 2mm 1Bước 1: cosBước 2: Theo YCBT2a b,  45 suy ram m1  12   1 2m

3m 1 * 126022Bước 3: Phương trình * 12m2  3 m2  1 m2 4m  20 m

m 2 626Hỏi bài giải trên đúng hay sai ? Nếu sai thì sai từ bước nào ?

A. Sai từ Bước 3B. Sai từ Bước 2C. Sai từ Bước 1D. ĐúngCâu 5: Cho điểm A1; 2; 3, B3;4;5 . Toạ độ trung điểm I của đoạn AB là:

A. 1; 2; 1B. 1;1;4C. 2;0;1D. .1;1;0.Câu 6: Cho điểm M3; 2; 0, N2;4;1 . Toạ độ của MN là:

A. 1; 6; 1B. 3;1;1C. 1;0;6D.  1;6;1 Câu 7: Bộ ba điểm M, N, P nào sau đây không tạo thành tam giác:M(1; 3;1)M(1; 2; 4)A. N(0;1; 2)B. N(2; 5; 0)P(0; 0;1)P(0;1; 5)M(0; 2; 5)

C. N(3; 4; 4)

P(2; 2;1)Câu 8: Trong không gian Oxyz, cho các điểm A2; 1;6 ,

thể tíchM(1;1;1)

D. N( 4 ; 3;1)

P( 9 ; 5;1) B  3; 1; 4 , C5; 1; 0, D1;2;1. TínhV của tứ diện ABCD?

A. 30B. 40Câu 9: Cho tứ giác ABCD có A0;1; 1 ,C. 50 B1;1;2 , C1; 1;0 ,  D0;0;1. Tính độ dài đường cao AHcủa hình chóp A.BCD?

2D. 6032

51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu diễn số phức. Tập hợp điểm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×