Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÔ VĂN MINH - LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I.docx

TÔ VĂN MINH - LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I.docx

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiBỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘITÔ VĂN MINHKHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ

CỦA CÁC NHÀ THUỐC

NĂM 2014LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP 1

CHUYÊN NGÀNH : TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DƯỢC

MÃ SỐ

: CK 60720412

Nơi thực hiện

: Trường Đại Học Dược Hà Nội

Thời gian

: Từ 01/01/2014 đến 30/12/2014

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thái HằngHÀ NỘI2016LỜI CẢM ƠNTơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu Trường Đại học Dược

Hà Nội, Trường Trung cấp Quân Y 2 và quý Thầy, Cô, nhất là Bộ môn Quản lý

kinh tế dược, Phòng Sau Đại học Trường Đại học Dược Hà Nội đã tận tình

giảng dạy, cung cấp nhiều thơng tin, kiến thức quý báu, giúp đỡ và tạo điều kiện

thuận lợi cho tơi trong suốt q trình học tập và thực hiện thành cơng đề tài. Xin

tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Thái Hằng , Bộ môn Quản lý

kinh tế dược Trường Đại học Dược Hà Nội đã tận tình hướng hướng dẫn, chỉ

bảo để tơi hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp.

Trân trọng cảm ơn đến Ban Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh,

Lãnh đạo Phòng Quản lý dịch vu y tế - Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng

Y tế Quận 3 và các anh chị đồng nghiệp nơi tơi đang cơng tác và cùng tồn thể

gia đình, người thân đã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, khích lệ cho tơi trong

suốt q trình học tập, nghiên cứu, thực hiện thành công đề tài đúng thời gian

quy định.

Xin chân thành cảm ơn !

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2016Học viên: Tô Văn MinhKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiMỤC LỤC

MỤC LỤC ................................................................................................................................. 1

ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................................ 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN .................................................................................................... 3

1.1. Tình hình cung ứng với thuốc và mạng lưới bán lẻ thuốc ở Việt Nam ........................... 3

1.1.1.Vài nét về hệ thống hành nghề dược ở Việt Nam ...................................................... 4

1.1.2. Các yêu cầu về hành nghề bán lẻ thuốc ................................................................... 5

1.2. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC"- GPP VÀ LỘ

TRÌNH THỰC HIỆN GPP Ở VIỆT NAM ............................................................................. 7

1.2.1 Thực hành tốt nhà thuốc - GPP.................................................................................. 7

1.2.2. Lộ trình thực hiện GPP tại Việt Nam ........................................................................ 9

1.2.3. Chức năng nhiệm vụ của người hành nghề bán lẻ thuốc (Điều 27, 28 Luật Dược)13

1.2.4. Đạo đức hành nghề của người bán lẻ thuốc ........................................................... 13

1.3.Một số nét về đặc điểm kinh tế, xã hội và mạng lưới kinh doanh thuốc tại Thành phố

Hồ Chí Minh ......................................................................................................................... 13

1.3.1.Một số đặc điểm kinh tế, xã hội của TP. Hồ Chí Minh ........................................... 13

1.3.2.Một số đặc điểm mạng lưới kinh doanh thuốc tại TP. Hồ Chí Minh ....................... 13

1.3.3.Một số nét về đặc điểm kinh tế, xã hội và mạng lưới của các nhà thuốc tại Quận 3

.......................................................................................................................................... 16

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................... 18

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ....................................................................................... 18

2.2.PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................................................. 18

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................................. 19

2.4. CỠ MẪU NGHIÊN CỨU ............................................................................................. 19

2.4.1. Các biến số nghiên cứu:.......................................................................................... 20

2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu: nghiên cứu tài liệu ................................................. 23

2.5. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU .............................................................................. 24

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................................. 25

3.1. Khảo sát sự phát triển và phân bố của các nhà thuốc trên địa bàn Quận 3 năm 2014: . 25

3.1.1. Sự phân bố các nhà thuốc trên địa bàn Quận 3. ..................................................... 25

3.1.2.Tình hình thực hiện tiêu chuẩn GPP của các nhà thuốc trên địa bàn Quận 3. ......... 26

3.2. Khảo sát việc chấp hành các nguyên tắc GPP tại các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP năm

2014 . .................................................................................................................................... 323.2.1. Khảo sát việc chấp hành các nguyên tắc GPP tại các nhà thuốc sau khi đạt chuẩn

GPP. .................................................................................................................................. 32

3.2.2. Khảo sát các vi phạm và nguyên nhân trong hoạt động hành nghề của các nhà

thuốc qua việc thanh tra, kiểm tra năm 2014.................................................................... 49

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN ...................................................................................................... 53

4.1. Khảo sát sự phát triển và phân bố của các nhà thuốc trên địa bàn Quận 3 năm 2014... 53

4.2. Khảo sát việc chấp hành các nguyên tắc GPP tại các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP năm

2014. ..................................................................................................................................... 54

4.2.1. Khảo sát việc chấp hành các nguyên tắc GPP tại các nhà thuốc sau khi đạt chuẩn

GPP. .................................................................................................................................. 54

4.2.2.Khảo sát các vi phạm và nguyên nhân trong hoạt động hành nghề của các nhà thuốc

qua việc thanh tra, kiểm tra năm 2014.............................................................................. 57

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................................ 59

KẾT LUẬN: ......................................................................................................................... 59

KIẾN NGHỊ: ........................................................................................................................ 61Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiDANH MỤC HÌNH

HÌNHTÊN HÌNHTRANG1.1Số lượng cơ sở kinh doanh thuốc tại Tp. Hồ Chí

Minh năm 2014141.2Số lượng nhà thuốc tại Tp. HCM giai đoạn 1999 2007153.3Sự phân bố các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP263.4Số lượng và tỉ lệ nhà thuốc biến động trong năm 2014273.5Số lượng hồ sơ đăng ký thẩm định283.6Số lượng và tỉ lệ điểm đạt được sau quá trình thẩm

định303.7Số lượng nhà thuốc thẩm định cấp mới và tái thẩm

định GPP năm 201431DANH MỤC BẢNG

BẢNG

TÊN BẢNG

TRANG

1.1

Các chỉ tiêu về tiêu chuẩn cung ứng thuốc cho cộng đồng

6

1.2Các chỉ tiêu tham gia phục vụ của mạng lưới cung ứng

thuốc71.3Số lượng cơ sở kinh doanh thuốc tại TP. Hồ Chí Minh

năm 2014143.4

3.5

3.6

3.7

3.8Sự phân bố các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP

Số lượng và tỉ lệ nhà thuốc biến động trong năm 2014

Số lượng hồ sơ đăng ký thẩm định

Số lượng và tỉ lệ điểm đạt được sau quá trình thẩm định

Số lượng nhà thuốc thẩm định cấp mới và tái thẩm định

GPP năm 2014

Hoạt động người quản lý chuyên môn tại cơ sở bán lẻ25

27

28

29

313.932thuốc

3.10

3.11

3.12Điều kiện và trách nhiệm của người bán lẻ thuốc

Diện tích và cơ sở vật chất của cơ sở bán lẻ

Điều kiện và tiêu chuẩn trang thiết bị bảo quản thuốc34

36

383.13

3.14

3.15Hồ sơ, sổ sách và các văn bản quy phạm pháp luật

Tính pháp lý của nhà cung ứng thuốc cho cơ sở

Thực hiện các quy chế chuyên môn và thực hành nghề

nghiệp40

43

443.16Thực hiện kiểm tra, kiểm soát đảm bảo chất lượng thuốc473.17Kết quả khảo sát cho ta biết việc thanh tra,kiểm tra của50các nhà thuốcKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiĐẶT VẤN ĐỀ

Với trách nhiệm của ngành Dược là tạo nguồn thuốc, tổ chức cung ứng

hướng dẫn sử dụng hợp lý an toàn hiệu quả là một trong 2 nhiệm vụ cơ bản của

Chính sách Quốc gia về thuốc của Việt Nam.

Thuốc là chất hoặc Hỗn hợp các chất dùng cho người nhằm mục đích phòng

bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh hoặc điều chỉnh chức năng sinh lý của cơ thể

bao gồm: thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vắc- xin, sinh phẩm y tế.

Hay nói cách khác thuốc là loại hàng hóa đặc biệt nếu sử dụng khơng đúng mục

đích, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và nguy hại đến tính mạng con

người. Do đó trong q trình sử dụng đòi hỏi phải đảm bảo hợp lý, an toàn và

hiệu quả. Hoạt động kinh doanh bán lẻ thuốc là một khâu quan trọng trong bốn

nhiệm vụ cơ bản của chu trình cung ứng thuốc quốc gia.

Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm: Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh

nghiệp, tủ thuốc trạm y tế và cơ sở chuyên bán thuốc đơng y thuốc từ dược liệu.

Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơ thị lớn của cả nước,

thành phố phát triển mạnh trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hoá, xã hội, có

mật độ dân số đơng và có số lượng nhà thuốc đứng đầu cả nước khoảng 5.306

nhà thuốc tính đến năm 2014 nên việc quản lý hoạt động hành nghề Dược và

việc chăm sóc sức khỏe là một trong những chiến lược hàng đầu của Thành phố

Hồ Chí Minh và các cơ sở điều trị cũng là tuyến điều trị cuối cùng của các tỉnh

phía nam.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý nhà nước về Y tế, chịu sự

chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh , đồng thời chịu sự chỉ

đạo chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Y tế. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí

Minh có chức năng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ

trong chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn thành

phố. Có kế hoạch quản lý, hướng dẫn kiểm tra, giúp đỡ các hoạt động của các tổ

chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hành nghề Y dược, tạo điều kiện cho mọi

hoạt động có hiệu quả và đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Nhận thức

1được tầm quan trọng đó, về lĩnh vực Dược để thực hiện đúng lộ trình “Thực

hành nhà thuốc tốt”-GPP của Bộ Y tế nên Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã

xác định, để thực hiện tốt của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố ngoài các

văn bản được ban hành làm tiêu chuẩn, thước đo đánh giá cho mọi hoạt động

hành nghề của các nhà thuốc thì nhận thức của con người, chủ nhà thuốc đóng

vai trò hết sức quan trọng, có hiểu đúng, hiểu rõ về mục đích, lợi ích việc thực

hiện đúng theo quy định.

Trước thực trạng trên, tôi thực hiện đề tài: “Khảo sát hoạt động hành nghề của

các nhà thuốc tại Quận 3-Thành phố Hồ Chí Minh-Năm 2014” với các mục tiêu

sau:

Mục tiêu tổng quát:

Khảo sát hoạt động hành nghề của các nhà thuốc tại Quận 3 năm 2014.

Mục tiêu cụ thể:

1. Khảo sát sự phát triển và phân bố của các nhà thuốc trên địa bàn Quận 3 năm

2014.

2. Khảo sát việc chấp hành các nguyên tắc GPP tại các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn

GPP. Để từ đó có những đề xuất và biện pháp tăng cường quản lý nhà nước

trong việc thực hiện GPP tại các nhà thuốc trên địa bàn Quận 3.2Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiCHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Tình hình cung ứng với thuốc và mạng lưới bán lẻ thuốc ở Việt Nam

* Thị trường thuốc Việt Nam hiện nay

Nền kinh tế phát triển của nước ta tuy trên đà phục hồi do ảnh hưởng biến

động của kinh tế thế giới và tình hình chính trị trên thế giới diễn biến hết sức

phức tạp đã làm sức mua giảm, hàng tồn kho lớn, áp lực về nguồn vốn, số lượng

doanh nghiệp bị giải thể tăng … nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của

ngành dược vẫn duy trì tương đối ổn định và đảm bảo cung ứng kịp thời, đủ

thuốc phục vụ cơng tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh thiên

tai.

* Chiến lược phát triển ngành dược Việt Nam

Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn từ nay đến

2020 và tầm nhìn 2030 tại Quyết định số 68/QĐ- TTg ngày 10/01/2014 của Thỉ

tướng Chính phủ. Để tăng cường việc tiếp, sử dụng thuốc sản xuất trong nước

bên cạnh triển khai đồng bộ các giải pháp tại Đề án“ Người Việt Nam ưu tiên

dùng thuốc Việt Nam”, Bộ Y tế đã có kế hoạch để triển khai chương trình truyền

thơng“ Con đường thuốc Việt”,“ Ngơi sao thuốc Việt ”

* Chất lượng thuốc: Chất lượng thuốc đã được quản lý chặt chẽ toàn diện

ở tất cả các khâu từ sản xuất, bảo quản, lưu thông, phân phối, bán buôn bán lẻ

với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện trong việc triển khai các

tiêu chuẩn thực hành tốt[12].

* Vấn đề giá thuốc: Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Cơng

thương, UBND các tỉnh, thành phố triển khai nhiều giải pháp quyết liệt về quản

lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định tại Thông tư 50/2011/ TTLT- BYTBTC- BCT, Thông tư 01/2012/ TTLT- BYT- BCT, Thông tư 11/ 2012/ TT-BYT.

Các quy định mới về đấu thầu đã được đảm bảo công bằng và minh bạch, cải

cách thủ tục hành chinh nên đã giảm được 20-30% so với giá kế hoạch,góp phần

bình ổn thị trường dược phẩm trong bố cảnh chung của nền kinh tế, không để3xãy ra trường hợp tăng giá đột biết và bất hợp lý. Theo số liệu thống kê của

Tổng cục thống kê, mức độ tăng giá của nhóm hàng dược phẩm năm 2013 là

3,45% và thấp hơn mức độ tăng giá của hàng hoá tiêu dùng chung (CPI là

6,04%)[21].

* Tổng giá trị tiền thuốc: Tổng giá trị tiền thuốc ước sử dụng ước sử dụng

năm 2013 là 2.775 triệu USD, tăng 6,7% so với năm 2012. Giá trị thuốc sản xuất

trong nước năm 2013 ước tính đạt khoảng 1.300 triệu USD, tăng 8,3% so với

năm 2012[4].

1.1.1.Vài nét về hệ thống hành nghề dược ở Việt Nam

* Hệ thống cung ứng thuốc: Đến năm 2014 hệ thống cung ứng thuốc ở

Việt Nam phát triển rộng khắp, đảm bảo đưa thuốc đến tận tay người dân,

bao gồm các loại hình, gồm:

- Cơng ty cổ phần dược phẩm;

- Cơng ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm;

- Doanh nghiệp tư nhân dược;

- Nhà thuốc tư nhân;

- Đại lý thuốc của doanh nghiệp;

- Quầy thuốc;

- Tủ thuốc trạm y tế;

- Cơ sở chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

*Số lượng: Các loại hình hành nghề dược trên ngày càng tăng cả về số

lượng lẫn chất lượng và phát triển cả lên vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa.

*Phân bố: Các loại hình hành nghề tư nhân phân bố tập trung chủ yếu ở các

tỉnh thành phố lớn, có nền kinh tế phát triển như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí

Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẳng…Khác nhau giữa các vùng kinh tế như:

Công ty cổ phần bao gồm cả Công ty tư nhân và doanh nghiệp Nhà nước đã

dược cổ phần hố, Cơng ty TNHH, Nhà thuốc tư nhân, mật độ phân bố tập trung

chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng Sông Hồng, Nhà thuốc, quầy

thuốc, Đại lý bán lẻ thuốc tập trung chủ yếu ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

4Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi- Sự phân bố cơ sở bán lẻ thuốc cũng không đồng đều tập trung chủ yếu ở

thành thị, khu đơng dân cư; còn thiếu hoặc yếu ở vùng sâu, vùng xa .

- Cho đến nay, mạng lưới hành nghề bán lẻ thuốc phát triển mạnh về số

lượng, phong phú về chủng loại thuốc, hoạt động hành nghề dược nói chung,

hoạt động của mạng lưới bán lẻ thuốc nói riêng là một khâu quan trọng trong

quá trình cung ứng thuốc, nó đã có nhiều đóng góp đưa thuốc đến tận tay người

dân, tích cực phục vụ tốt cho nhu cầu phòng và chữa bệnh cho nhân dân.

- Hoạt động hành nghề bán lẻ thuốc đã khẳng định vai trò và vị trí của mình

trong nền kinh tế thị trường, đã mang lại lợi ích cho xã hội, cho người tham gia

hành nghề và cho cả ngành Y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn một số vấn đề bất

cập xãy ra trong quá trình hoạt động hành nghề dược như: đường đi của thuốc

phức tạp, qua nhiều giai đoạn trung gian đã ảnh hưởng đến giá cả và chất lượng

thuốc, vẫn còn một số cơ sở bán lẻ thuốc vi phạm những quy định của Ngành

còn nhiều thiếu sót, đã ảnh hưởng đến uy tín và kết quả hoạt động chung của

Ngành. Một số cơ sở chưa nhận thức rõ hoạt động kinh doanh thuốc là kinh

doanh loại hàng hố đặc biệt, đã có xu hướng chạy theo lợi nhuận, bán thuốc vi

phạm các qui chế của chuyên môn: bán tự do một số thuốc mà theo quy định bán

phải theo đơn, hoặc gợi ý cho bệnh nhân mua những thuốc mà mình muốn bán,

bán thuốc quá hạn dùng, thuốc kém phẩm chất hoặc coi nhẹ công tác tư vấn sử

dụng thuốc…trong việc sử dụng thuốc hợp lý an toàn và hiệu quả.

1.1.2. Các yêu cầu về hành nghề bán lẻ thuốc

* Chỉ tiêu về tiêu chuẩn cung ứng thuốc cho cộng đồng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra các tiêu chuẩn cung ứng thuốc cho

tuyến y tế cơ sở, tạo điều kiện cho người dân lựa chọn thuốc dễ dàng, phù hợp

với sinh hoạt, phong tục tập quán của địa phương theo bảng 1 như sau:5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÔ VĂN MINH - LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I.docx

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×