Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SINH CON RỒI MỚI SINH CHA SINH CHÁU GIỮ NHÀ RỒI MỚI SINH ÔNG

SINH CON RỒI MỚI SINH CHA SINH CHÁU GIỮ NHÀ RỒI MỚI SINH ÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

bỏ ra một số tiền lớn để trả một món nợ từ đời nảo đời nào, hắn thấy xót

ruột.Nghĩthế,hắnbỗngcóbụngmuốnnuốttrơisốbạcthơmthảobạnứng

cholàmvốnngàyxưa.Thếlàđếnnửađêm,hắnđánhthứcvợdậy,bànvới

vợ.Đượcvợđồngtình,hắnlàmngay.NhânlúcGiápngủsayởnhàngồi,

cả hai vợ chồng lén tới cầm dao đâm chết. Đoạn hắn và vợ hắn mang xác

Giápbímậtđàolỗchơndướimộtgốckhếsauvườn.

*

**

CâykhếnhàẤttừđótựnhiênxanhtốtrườmràhơntrước.Nhưnglạthay

nămấychỉcómộtquảrấtlớn.Haivợchồngcóhơingạcnhiênnhưngcũng

chẳngmấyquantâm.Khiquảkhếchín,vợẤtháiăn.Vàtrongnămđó,vợ

Ấtcóthai,đếnkỳsinhramộtđứacontrai.VìhiếmconnênẤtrấtmừngkhi

thấy thằng bé khơi ngơ và chóng lớn. Nhưng đứa con của hắn có một tật

câm,lên7tuổimàkhơngbiếtnói,làmcho2vợchồnghếtsứclobuồn.Ấtcố

tìmthầychạythuốc,lễchùalễđềnnhưngđềuvơhiệu.

MộthơmvợẤtxớicơmchocon,nhânthanvớiconrằng:

-Conơi!Mẹmongconkhơnlớnđểhọchànhđỗđạtchochamẹmởmàymở

mặt.Saoconchẳngnóichẳngrằnglàmchomẹkhổ.

Tựnhiênthằngbébậtramộtcâu:-"Mẹcứmờimộtơngquanvềđây,ơngta

sẽlàmchoconnóiđược".

Thếrồinólạinínbặt,hỏimấycũngkhơngnóinữa.Túngthế,haivợchồng

Ấtnghelờicon,sắmlễvậtđimờiquanhuyệnvềxemthửthếnào.Nểlờimờimọckhẩnkhoảncủahaivợchồng,quanhuyệnchosắpvõng,dắt

mộtđồnlínhtrángtheohầuvềthẳngnhàẤt.Thằngbéthấymặtquanquả

nhiênnóiđược.NótựxưnglàGiáp,kểhếttìnhđầuchomọingườinghe:nào

choẤtvaytiền,nàomangtiềnđikiếmbạnđểtoangiúpbạn,nàogiấutiềnở

đâu,bịgiếtnhưthếnào,v.v...Nghethủngcâuchuyện,quanhuyệnsailính

đàogốckhếvàđàoởmécổngnhàẤt,quảthấyđúngnhưlờithằngbé.

LậptứcquansaigiamcổvợchồngnhàẤtlạichờngàyrapháptrường.Còn

baonhiêutàisảncủatộinhânđềugiaocảchothằngbé.Và,thằngbé,vốnlà

Giáptáisinh,sauđólạitrởvềnhàGiáp.

KhiGiáprađi,đứacháunộicủamìnhmớiđẻ,bâygiờthìnóđãlên8,hơn

mìnhmộttuổi.Vìthếmớicócâu:

Sinhconrồimớisinhcha,

Sinhcháugiữnhàrồimớisinhơng[1].

KHẢODỊ

Truyệnnàycónơikểkhác:

CóhaingườibạnnghèolàĐơngvàNam.Trướckhichiataymỗingườimột

ngảlàmăn,họhẹnnhaunếungườinàykháthìnhớgiúpđỡngườikia.Đơng

làmănngàymộtgiàu,cómộtcontraiđihọcthiđậulàmđếntriphủ.Consinhracháu,hạnhphúcgiađìnhkhơngaibìkịp.

Mộthơm,Đơngsựcnhớtớibạncũ,nhờngườitìmhỏithìraNamđangsống

mộtcuộcđờichậtvật.Đơngbènlấybanénbạcgóivàomảnhvảichovào

đònốngrồigiảbộquầnáoráchrướitìmđếnthămbạn.Ravề,Đơngvờbỏ

qnđònốnglạinhàNam.Thấyđònốngnặng,Nambổrađượcbạc,từđó

sẵnvốn,làmănngàymộtthịnhlên.Khithấybạnkhá,Đơnglạigiảnghèo

đếnchơi.Namsợbạnkểviệcđònống,bèngiếtchếtlơirasauvườnvùilại

rồitrồngcâylênchomấttích.

VợNamsinhra1contrai.KhácvớiđứabéconẤtởtruyệntrên,nósuốt

ngày khóc nhè. Và khi biết nói, nó ln mồm chửi cha mắng mẹ, dỗ mấy

cũng khơng nghe. Lớn lên, nó bảo cha mẹ muốn khỏi bị chửi thì đem lên

quanmàtừ,nếukhơng,cònkhốnvớinónhiềunữa.Vàcũngnhưtruyệntrên,

khigặpquannótốcáotấtcảtộilỗicủachamẹ.Khinóvềnhàcũthìngười

cháuđã30tuổi[2].

Vềchủđềhếtlònggiúpbạnvốnliếngnhưngbịbạnphảnbội,ngườiNghệancònkểmộttruyệnkhác,giốngmởđầumàkháckếtthúcnhưsau:

Có hai người bạn ở cách tỉnh, một giàu một nghèo. Cũng như truyện trên,

ngườigiàuchongườinghèovay300quanlàmvốn.Sau3nămkhơngthấy

bạnđến,ngườigiàungờbạnthấtcơlỡvậnrồikhơngdámđếnnhà,bèngiắt

3thỏibạcđịnhgiúpnữanếubạnquảlàmănthấtbại.Đếnnơimớibiếttình

hình của bạn khơng như mình tưởng. Về phần người kia, thấy bạn đến sợ

bạnđòinợcũ,bènphụcrượusay,giếtchết,đemvùisauhồinhà,rồitrồng

lênđómộtcâyquỳ.Khơngngờcâyquỳmọctốtmộtcáchlạthường,hoanó

tobằngcáinón.Thiênhạlấylàmlạrủnhauđếnxem.Vợngườichếtlúcấy

đangđitìmchồng,nghenóihoalạcũngvàoxem.Vừađếnnơithìtựnhiên

hoahéo,câyđổ,bịngườikiabắtvạkiệnlênquan.Quanvềkhámchođàogốcthấycóxácngườicòncócả3thỏibạc.Ngườivợlănrakhócnóichồng

tơiđâyrồi.Bènkểđầuđichoquannghe.Quansaigơnglạiđểchờngàyra

pháptrường[3].

Vềhìnhảnhơngđầuthaisinhracháu,sáchLantrìkiếnvănlụccótruyện

NguyễnKhắcHồnh:

LàngMìn(Hưng-n)cómộtngườitênlàNguyễnKhắcHồnhlấyvợsinh

đượcmộtngườicontraiđặttênlàKhoan.Khoanlớnlênthơngminhhọcrất

giỏi.Năm20tuổithiđậuơngnghè.Vinhquycùngvớivuquymộtngày,nỗi

sungsướngcủagiađìnhấykểsaochoxiết.

NămconnghèKhoanlên6tuổithìNguyễnKhắcHồnhchết.KhắcHồnh

đượcvuaDiêmVươngchođầuthailàmconmộtngườimõởlàngDương

Trạch.Đứabénàysinhrakhơngbiếtnóinhưnglạibiếtmọiviệccủakiếp

trước.Mộthơm-lúcđóđứabéđãlên6tuổi-làngDươngTrạchlàmđình,

địnhrướcnghèKhoanđếnlàmlễcấtnóc,lúcchađứabéraolàngđểchodân

tìnhmangcờquạtđiđónơngnghèthìtựnhiênđứabénóilênđược.Nóbảo

chanó:-"Chađimượn1cáisập,1chiếcchiếucạpđiềuvềkêgiữanhàcho

con".Ngườimõ chiềutheo ýconxem nóđịnh làmgì.Khi nghèKhoan đi

quanhà,nóđứngsẵnởcổnggọi:-"NghèKhoanvàođâytaobảo".Khoan

nghe lời hỗn xược, nổi giận bước vào nhà đã thấy thằng bé ngồi trên sập,

dõngdạcbảo:-"NghèKhoan!Màycóbiếttaolàaikhơng?".Khoanchắclà

ma quỷ hiện vào nó, đáp: - "Khơng, nếu nhà ngươi có tiền oan nghiệp

chướng gì thì cứ nói". - "Tao là Nguyễn Khắc Hồnh đây!". Thấy Khoan

khơngtin,đứabélạinói:-"Màychongườivềmang2cáitủsáchđếnđây,

taođọcchomàxem!".

Khimangsáchđến,nóđọcvanhváchtừngquyển,từngbàichoKhoandòvà

vạch đoạn nào sửa, đoạn nào chấm câu,... của mình dạy con ngày xưa.Khoanngạcnhiênvìchỉcóơngtavàchaơngtamớibiếtrõnhưthế.Ơng

bènsụplạyxinlỗi.Rồisaukhilàmlễcấtnóc,Khoanrướccha-tứclàđứa

bé-vàngườimõvềnhàphụngdưỡng.

VợHồnhbấygiờđã70tuổi.Ngheđứabéxưnglàchồngmình,bàcụnhất

địnhkhơngchịunhưngkhinghenókểnhữngviệcmàchỉcóchồngqcố

của mình với mình biết thơi thì mới chịu nhận. Hồnh sau đó sai dọn một

chỗởriêng,luyệntậpvănbàivớicháunội.Năm20tuổiđithiđậuơngnghè.

MộttruyệnkháccủaTrung-quốc:

ỞDương-châucómộtngườihọTrầnlàmnghềningựa,năm50tuổibỗng

bịbệnh,thấycómộtngườicưỡingựaxơngvàođánhchomộtgậy,rồibòlên

lưng ngựa kéo đi, ơng kêu la khơng được. Đi mãi đến Thiểm-tây, Hàmdươngthấyhắnquẳngmìnhvàomộtcáibuồngcóđànbàđẻ.Tựnhiênthấy

ngườibỗngbéchoắtlại,rồiđượcngườitachobú.Kýứclúcnàyyếuhẳnđi.

Dầndầnlớnlênbiếtơngbốlàmnghềbánlụa.Mộthơmbốchomẹmộttấm

lụanóiđólàlụaq.Anhtalúcnàylên6tuổilấyxem.Mẹbảo:-"Lụaq

củabốđấy!"-"Qgìthứấy".Mẹkểlạivớibố.Bốhỏicon.Connhânđó

kể lại kiếp trước, khai cả tên bố, mẹ,... Lại nói: - "Tơi đã có đứa con trai

ngồi20tuổi".Thấybốmẹkhơngtin,anhnói:-"CứvềGiang-namdòtìm

thìbiết".BốconbènđưanhauđếnGiang-namthìconanhtahồitrướcnay

đã già, râu rậm rì, mà anh ta (tức là bố) hãy còn trẻ con. Kể lại việc nhà

nhiều người không tin, anh kể rõ mắc nợ bao nhiêu, lại chỉ chỗ chơn 300

lạngvàngchỉcómìnhmìnhbiết,...Bấygiờngườinhàmớichịulàđúng.Khi

từbiệtravềainấyđềukhóc.

MườinămsauTrầnlớnlênkếnghiệpbố.LạiđiGiang-namhỏiđếnchỗcũ.

Lúcnàyngườiconđãchết,đểlạingườicháu.VợTrầnvẫnsốngnghèoni

cháu.Trầnchovợ300lạngvàngđểsắmhậusựvàdưỡnglão.Khiravềcònmuarượuthịtcúngởmộcũ[4].[1]TheoNguyễnVănNgọcTruyệncổnướcNam(A.Ngườita),tậpI.

[2]TheoThựcnghiệpdânbáo(1923).

[3]BảnkhailàngVĩnh-an.

[4]TheoTântềhài,quyển7.NguyễnđổngChi

KhoTàngTruyệnCổTích

47.CONVỢKHƠNLẤYTHẰNGCHỒNGDẠINHƯBƠNGHOA

LÀICẮMBÃICỨTTRÂUXưa,cómộtngườiđànbàlàmnghềdệtvải.Nàngbảntínhthơngminhtháo

vát,nhưnglấyphảingườichồngđầnđộnkhơnglàmđượcnghềgìnênthân.

Mộthơm,vợđưachochồngmấytấmvảibảomangrachợbán.Vợdặn:"Nếukhơngđượcbốnquanmỗitấmthìđừngcóbán,nghe!"Chồngmangvảirachợđikhắpnơi,raokhảncảcổmàchảcóaimuacả.Mãi

về sau có một ông cụ già mua cho hai tấm. Nhưng ông ta lại khơng mang

tiềntheo.Ơngcụbảohắn:

-Chốcnữaanhđếnnhàtơilấytiềnnhé!Nhàtơicũngởtrongxãnàythơi.

Hắnhỏi:

-Nhàơngởđâu?

- Tơi ở chỗ: "chợ đơng khơng ai bán, chỗ kèn thổi tò le, chỗ cây tre một

mắt".Đếnđótơisẽtrảtiềnngay.Đến chiều hắn đi tìm người mua hang chịu của hắn. Gặp ai hắn cũng hỏithăm"chỗchợđơngkhơngaibán,chỗkènthổitòle,chỗcâytremộtmắt"là

ởđâu,nhưngchẳngmộtaibiếtthếnàomàtrảlời.Ngườitachỉnóivớihắn:

-Thơirồi,anhmắcphảitaybịpbợmnàođấythơi!

Hắnđiloanhquanhmãiđếntốimịtkhơngtìmđượcnhà,đànhphảitrởvề

ơmmặthuhukhóc.

Vợhắnhỏitạisaothìhắnkểchovợnghetấtcảcâuchuyện.Ngườivợbảo:

-Cũngdễtìmthơi!"Chỗchợđơngkhơngaibán"làcáinhàtrường,"chỗkèn

thổitòle"làbụilauvìkhigióthổinghenhưtiếngkènsáo,"chỗcâytremột

mắt"làbụihànhhaytỏigìđó.Vậyanhphảikiếmngườiđóởmộtcáitrường

học,gầnđócóbụilau,trướccửacóvườntrồnghànhtỏi.

Quangàysau,anhchồnglạicấtbướcđitìm.Quảđúngnhưlờingườivợnói,

hắngặpơnglãohơmqua.Đólàmộtthầyđồdạyhọctrò.Thấyhắnđến,ơng

đồliềnhỏixemnhờaimáchchomàbiếtđượcchỗởcủamình.Hắnđáp:"Tơitìmơngsuốtcảmộtbuổichiềuhơmqua.Maynhờcóvợtơimáchcho

đấy".Ơngthầynghĩ:-"Ngườiđànbànàyhẳnlàmộtcơgáithơngminhtài

trí,ítngườisánhkịp".Hơmđónhânnhàcógiỗ,ơngđồmờihắnngồilạiăn

cỗ.Hắntacắmđầuchénmộtbữanonêlạiđượcơngđồgửiphầnvềbiếuvợ.

Nhưngkhitrảtiền,ơngđồcòngửihắnmộtgóikhácbảođưachovợ.Trong

đóchỉcómộtcụcphântrâuởgiữacócắmmộtcánhhoanhài.Hắntachẳng

hiểugìcảcứviệccầmlấyvềnhà.

Ngườivợtrơngthấy,hiểuýơngthầymuốnmỉamaimình:

ConvợkhơnlấythằngchồngdạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SINH CON RỒI MỚI SINH CHA SINH CHÁU GIỮ NHÀ RỒI MỚI SINH ÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×