Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÌNH HUỐNG: Chị A là công chức thuộc Tổng cục Y Bộ T, phát hiện trưởng phòng tài chính- kế toán của Tổng cục thông đồng với lãnh đạo Tổng cục tham ô một số lượng tiền khá lớn của Nhà nước. Chị A đã viết đơn tố cáo với cơ quan có thẩm quyền, nhưng vì sợ bị

TÌNH HUỐNG: Chị A là công chức thuộc Tổng cục Y Bộ T, phát hiện trưởng phòng tài chính- kế toán của Tổng cục thông đồng với lãnh đạo Tổng cục tham ô một số lượng tiền khá lớn của Nhà nước. Chị A đã viết đơn tố cáo với cơ quan có thẩm quyền, nhưng vì sợ bị

Tải bản đầy đủ - 0trang

D Ự TH Ảo:

PHÁT HIỆN THAM NHŨNG

•Phát hiện thơng qua hoạt động kiểm tra, thanh tra,

kiểm toán, giám sát

– Phát hiện có dấu hiệu tham nhũng phải tiếp tục làm rõ tính chất,

mức độ của hành vi tham nhũng làm căn cứ xử lý, ra kết luận và

chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền xử lý

– Áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để nâng cao hiệu quả

xử lý tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng

– Hai phương án trong xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng•Thơng tin, phản ánh và tố cáo về tham nhũng

– Giảm nhẹ trách nhiệm phải chứng minh về dấu hiệu tham nhũng

– Mở rộng phạm vi chủ thể có thể cung cấp thơng tin về vụ việc có

dấu hiệu tham nhũng

– Đa dạng các kênh thơng tin cho cơ quan có thẩm quyền trong

phát hiện và xử lý tham nhũng2.7. Vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng,

chống tham nhũng.• Xuất phát từ đặc thù thể chế chính trị tại Việt

Nam, “xã hội” trong phòng, chống tham nhũng

được tập trung vào một số chủ thể nhất định,

bao gồm:

 Mặt trận Tổ quốc.

 Doanh nghiệp.

 Các hiệp hội ngành nghề, báo chí, ban thanh

tra nhân dân và công dân.Trân trọng cám ơn(1) Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ

chức, đơn vịDỰ THẢO: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ

quan, tổ chức, đơn vị• Về cơng khai, minh bạch:

- Bỏ 18 điều về nội dung trong các lĩnh vực; bổ

sung thêm tổ chức;

- Quy định về nguyên tắc, hình thức, nội dung, trách

nhiệm người đứng đầu;

- Chế độ họp báo, phát ngôn, quyền yêu cầu cung

cấp thông tin;

- Trách nhiệm giải trình;

- Báo cáo, cơng khai báo cáo về tham nhũng và

phòng, chống tham nhũng.(2) Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

(Mục 2 Chương II Luật PCTN)(3) Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí cơng

tác của cán bộ, công chức, viên chức

(Mục 3 Chương II Luật PCTN)Chưa có phương

thức kiểm sốt

xung đột lợi ích

hiệu quả, nhiều

biện pháp hình

thức, khó thực hiệnNộp lại q tặng

Kết quả

879 CBCC nộp lại quà tặng, tổng

3,3 tỷ đồng;

10 trường hợp vi phạm được phát

Hạn chế

hiện và xử lý.

-Hình thức

-Thiếu khả thi

-Hiệu quả thấp

-Lợi dụng để biếu xén, đưa hối

lộ vì vụ lợi còn khá phổ biến.DỰ THẢO: Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức,

tiêu chuẩn• Về xây dựng chế độ liêm chính: quy tắc ứng xử; những

việc khơng được làm; tặng quà và nhận quà tặng; quy tắc

đạo đức nghề nghiệp; quy tắc đạo đức kinh doanh; giáo

dục liêm chính

• Về kiểm sốt xung đột lợi ích: khái niệm (là tình huống

mà trong đó người được giao nhiệm vụ, cơng vụ nếu thực

hiện hoặc khơng thực hiện có thể mang lại lợi ích khơng

chính đáng); trách nhiệm thơng báo; trách nhiệm tiếp

nhận, xử lý và các biện pháp kiểm sốt xung đột lợi ích

• Về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên

chức và cải cách hành chính, đổi mới cơng nghệ quản lý

và phương thức thanh toán.(4). Minh bạch tài sản, thu nhập của cản bộ, công chức

(Điều 44 – Điều 53) Nghĩa vụ kê khai tài sản (Điều 44)

 Các loại tài sản phải kê khai (Điều 45)

Thủ tục kê khai tài sản

Công khai bản kê khai tài sản

Nghĩa vụ giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm

Về yêu cầu giải trình việc kê khai tài sản, thu nhập

Xác minh tài sản và thủ tục xác minh tài sản

Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản

Công khai kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản (Điều 50).

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản.

Xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Kiểm soát thu nhậpThảo luận: VẤN ĐỀ KÊ KHAI

TÀI SẢN, THU NHẬP? Vai trò của cơ quan TTr về XM khối tài sản khủng và

tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ - quá trình thăng tiến của

"hot girl" xứ Thanh Trần Vũ Quỳnh Anh?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÌNH HUỐNG: Chị A là công chức thuộc Tổng cục Y Bộ T, phát hiện trưởng phòng tài chính- kế toán của Tổng cục thông đồng với lãnh đạo Tổng cục tham ô một số lượng tiền khá lớn của Nhà nước. Chị A đã viết đơn tố cáo với cơ quan có thẩm quyền, nhưng vì sợ bị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×