Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DỰ THẢO. MINH BẠCH VÀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP (tiếp)

DỰ THẢO. MINH BẠCH VÀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP (tiếp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

(5). Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để

xảy ra tham nhũng (Điều 53 – Điều 55 Luật PCTN).Xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra

TN

Kết quả

Xử lý 918 người

(800 xử lý kỷ luật,

118 xử lý hình sự)

Hạn chế

-Xử lý còn ít

một số vụ án lớn chưa quy

trách nhiệm và xử lý

- Có sự bao che, thiếu kiên

quyết, nể nang, né tránh

- Tình huống xung đột lợi ích

của người đứng đầu.D Ự TH ẢO:

Trách nhiệm của người đứng đầu

– Khái niệm người đứng đầu (bao gồm cả

các tổ chức Đảng)

– Các biện pháp người đứng đầu được áp

dụng

– Xử lý trách nhiệm người đứng đầu và văn

hóa từ chức (khơng bị xử lý kỷ luật nếu từ

chức trước khi xem xét trách nhiệm)(6). Cải cách hành chính, đổi mới cơng nghệ quản

lý và phương thức thanh toán (Mục 6 Chương II)2.5. Các biện pháp phát hiện tham nhũngTÌNH HUỐNG: Chị A là công chức thuộc Tổng cục Y Bộ

T, phát hiện trưởng phòng tài chính- kế tốn của Tổng cục

thơng đồng với lãnh đạo Tổng cục tham ô một số lượng tiền

khá lớn của Nhà nước. Chị A đã viết đơn tố cáo với cơ quan

có thẩm quyền, nhưng vì sợ bị trù dập nên chị yêu cầu cán

bộ tiếp dân đọc đơn xong phải hủy đơn ngay trước mặt chị.

Hỏi:

• 1. u cầu của chị A có hợp pháp khơng, vì sao?

• 2. Thẩm quyền giải quyết vụ việc trên thuộc về ai ?

• 3. Thủ tục giải quyết vụ việc trên như thế nào ?

• 4. Trong trường hợp chị A không đồng ý với quyết định

xử lý tố cáo của người có thẩm quyền thì chị A có quyền

tố cáo tiếp khơng, tại sao?D Ự TH Ảo:

PHÁT HIỆN THAM NHŨNG

•Phát hiện thơng qua hoạt động kiểm tra, thanh tra,

kiểm tốn, giám sát

– Phát hiện có dấu hiệu tham nhũng phải tiếp tục làm rõ tính chất,

mức độ của hành vi tham nhũng làm căn cứ xử lý, ra kết luận và

chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền xử lý

– Áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để nâng cao hiệu quả

xử lý tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng

– Hai phương án trong xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng•Thơng tin, phản ánh và tố cáo về tham nhũng

– Giảm nhẹ trách nhiệm phải chứng minh về dấu hiệu tham nhũng

– Mở rộng phạm vi chủ thể có thể cung cấp thơng tin về vụ việc có

dấu hiệu tham nhũng

– Đa dạng các kênh thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong

phát hiện và xử lý tham nhũng2.6. Xử lý hành vi tham nhũng2.6.1. Đối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự (Điều 68 Luật PCTN)Người có hành vi tham nhũng quy định (Đ3).Xửkỷ

luật,

xửhình

sựNgười khơng tố cáo, tố giác khi biết được hành vi tham

nhũng.

Người không xử lý báo cáo, tố giác, tố cáo về hành vi tham

nhũng.

Người có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người phát hiện

hành vi tham nhũng.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra hành vi tham

nhũng.Người thực hiện hành vi khác.(1) Hình thức kỷ luật bao gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng

chức; Cách chức; Buộc thơi việc.(2) Truy cứu trách nhiệm hình sự theo phần các tội phạm về tham nhũng đã2.6.2. Xử lý đối với người có hành vi tham nhũng (Điều 69)Người có hành vi tham nhũng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ

luật, truy cứu trách nhiệm hình sự;Trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và bản án, quyết định đã có hiệu lực

pháp luật thì phải bị buộc thôi việc;Đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại

biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;Người có hành vi tham nhũng đã bị xử lý về mặt hình sự thì đồng thời cũng phải chịu

xử lý kỷ luật với hình thức buộc thơi việc; đối với đại biểu các cơ quan quyền lực nhà

nước thì đương nhiên bị mất quyền đại biểu;Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải áp dụng

các biện pháp cần thiết để, thu hồi, tịch thu tài

sản TN(Điều 70).Nguyên tắc xử lý tài sản tham nhũng2.6.3. Xử lý tài sản tham nhũng (Mục 2)Tài sản TN phải được trả lại cho chủ sở hữu,

người quản lý họp pháp hoặc sung quỹ nhà nước.Người đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi

bị phát hiện hành vi đưa hối lộ thì được trả lại tài

sản đã dùng dể hối lộ.

Việc tịch thu tài sản TN, thu hồi tài sản TN được

thực hiện bằng QĐ của CQNN có thẩm quyền

theo QĐ của PL.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DỰ THẢO. MINH BẠCH VÀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP (tiếp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×