Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tuân theo pháp luật

Tuân theo pháp luật

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chấp hành nghiêm quyết định thanh tra

Đúng quyết định thanh tra:

Đúng đối tượng, nội dung, phạm vi, thời gian, tiến độ,…

Thực hiện đúng chế độ báo cáo, xin ý kiến,…

Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra;3. Bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, cơng khai, dân

chủ, hợp pháp, hợp lý và kịp thời

ĐChính xác, khách quan, trung thực;ĐCông khai, dân chủ;

Hợp pháp, hợp lý;

Kịp thời.Đ4. Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung và thời

gian thanh tra (Tham khảo-TTVCC)

Các cơ quan xây dựng kế hoạch thanh tra.

Xử lý các việc chồng chéo về thanh tra:

Tổng thanh tra Chính phủ:

Xử lý chồng chéo giữa thanh tra các bộ, giữa thanh tra bộ với thanh tra tỉnh;

Chánh thanh tra bộ:

- Chủ trì xử lý chồng chéo trong phạm vi QLNN của Bộ;

- Phối hợp với Chánh thanh tra tỉnh xử lý chồng chéo trên địa bàn tỉnh, TP;

Chánh thanh tra tỉnh:

- Chủ trì xử lý chồng chéo giữa TTra các sở, giữa TTra sở với TTra quận, huyện

- Chủ trì phối hợp với Chánh TTra Bộ xử lý chồng chéo trên địa bàn tỉnh, TP;5. Khơng làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng

Làm việc phải có kế hoạch, lịch làm việc, nội dung cụ thể với từng

phòng, ban, cá nhân;

Tìm hiểu đối tượng để lựa chọn thời gian, phương pháp thích hợp;

Trong q trình làm việc phải linh hoạt, phối hợp, giúp đỡ đơn vị;

Tuyệt đối không gây phiền hà, khó khăn, sách nhiễu, vụ lợi;II. PHÂN LOẠI CUỘC THANH TRATIÊU CHÍ

PHÂN LOẠI1Phân loại theo tính kế hoạch2Phân loại theo quy mô và phạm vi

tiến hành cuộc thanh tra3Phân loại theo chức năng, nhiệm vụTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tuân theo pháp luật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×