Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết thúc cuộc thanh tra

Kết thúc cuộc thanh tra

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Kết thúc cuộc thanh tra

Những công việc cần làm

3.1. Báo cáo kết quả của thành viên đoàn thanh tra;

3.2. Báo cáo kết quả thanh tra;

3.3. Xem xét báo cáo kết quả thanh tra;

3.4. Xây dựng dự thảo kết luận thanh tra;

3.5. Hoàn thiện và ban hành kết luận thanh tra;

3.6. Giao trả hồ sơ, tài liệu cho đối tượng thanh tra;

3.7. Tổng kết hoạt động của đoàn thanh tra;

3.8. Bàn giao hồ sơ cuộc thanh tra.3. Kết thúc cuộc thanh tra

3.1. Báo cáo kết quả của các thành viên

- Trong vòng 05 ngày các thành viên phải báo cáo kết quả nhiệm vụ

được giao;

- Nội dung báo cáo (dựa vào mẫu số 33 TT 05):

+ Nêu nhiệm vụ được phân công, kết quả kiểm tra, xác minh;

+ Nhận xét, đánh giá về từng nội dung và căn cứ đánh giá;

+ Xác định rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân, trách nhiệm;

+ Kiến nghị, đề xuất việc xử lý;

- Nếu cần thiết Trưởng đoàn yêu cầu báo cáo bổ sung.3. Kết thúc cuộc thanh tra

3.2. Báo cáo kết quả thanh tra

- Trưởng đồn chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thanh tra;

- Báo cáo kết quả:

Thanh tra hành chính (Điều 49 Luật TTra); thanh tra chuyên ngành (Điều 5 NĐ 07): về cơ bản giống nhau,

khác nếu nội dung cần phải có ý kiến của cơ quan chun mơn thì phải chờ kết luận của cơ quan này.

- Nội dung và kết cấu của báo cáo (mẫu 33 TT 05).

Chú ý:

- Họp đồn để thảo luận;

- Khi có ý kiến khác nhau Trưởng đoàn xem xét quyết định;

- Nếu cần có thể tham khảo ý kiến của các cơ quan hữu quan;

- Nếu có hành vi tham nhũng?

+ Nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu;

+ Nguyên nhân: năng lực quản lý, thiếu trách nhiệm hay bao che cho người có hành vi tham nhũng.3. Kết thúc cuộc thanh tra

3.3. Xem xét báo cáo kết quả thanh tra

- Người ra QĐTT trực tiếp hoặc giao cho cơ quan chuyên môn nghiên

cứu, xem xét báo cáo kết quả thanh tra;

- Nếu cần làm rõ hoặc bổ sung thêm:

+ Người ra QĐTT tổ chức họp đoàn để nghe báo cáo trực tiếp;

+ Chỉ đạo bằng văn bản yêu cầu Trưởng đoàn, các thành viên báo cáo;

+ Họp đoàn thảo luận, hoàn chỉnh báo cáo bổ sung;

- Hoàn chỉnh báo cáo kết quả thanh tra.3. Kết thúc cuộc thanh tra

3.4. Xây dựng Dự thảo kết luận thanh tra

- Người ra QĐTT chỉ đạo Trưởng đoàn xây dựng Dự thảo KLTT;

- Nội dung Dự thảo:

TTra hành chính (Điều 50 Luật TTra, 15 ngày, mẫu 34 TT 05); TTra chuyên ngành (Điều 27 NĐ 07);

- Người ra QĐTT tự nghiên cứu hoặc giao cho cơ quan chuyên môn nghiên cứu Dự thảo KLTT và tham

mưu (bằng văn bản);

- Nếu cần thiết:

+ Có thể yêu cầu Trưởng đoàn, thành viên đoàn báo cáo hoặc yêu cầu đối tượng giải trình để làm rõ;

+ Thanh tra bổ sung, trưng cầu giám định hoặc tham khảo ý kiến các cơ quan;

+ Có thể gửi Dự thảo KLTT cho đối tượng thanh tra. Nếu đối tượng giải trình bằng văn bản và có chứng cứ

thì Trưởng đồn nghiên cứu và đề xuất hướng xử lý.

Lưu ý: Dự thảo KLTT là tài liệu mật (TT 08/2015/TT-BCA ngày 27/01/2015).3. Kết thúc cuộc thanh tra

3.5. Hoàn thiện và ban hành kết luận thanh tra

- Người ra QĐTT xem xét Dự thảo KLTT và chỉ đạo Trưởng đoàn hoàn thiện KLTT;

- Người ra QĐTT ký ban hành KLTT (chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận Báo cáo

KQTT);

- Gửi KLTT:

+ Đối tượng thanh tra;

+ Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp;

+ Cơ quan TTNN cấp trên;

+ Thủ trưởng CQ QLNN ra QĐ thì gửi thêm cho Thủ trưởng CQ TTNN cùng cấp;

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi có u cầu (Điều 39);

- Cơng khai KLTT (Điều 46 NĐ 86): thời hạn 10 ngày.3. Kết thúc cuộc thanh tra

3.6. Giao trả hồ sơ, tài liệu cho đối tượng thanh tra

- Giao trả hồ sơ, tài liệu

Sau khi có KLTT Trưởng đồn Ttra có trách nhiệm giao trả những tài

liệu không cần thu giữ;

- Việc giao trả hồ sơ, tài liệu được lập thành biên bản (mẫu 08 TT 05).3. Kết thúc cuộc thanh tra

3.7. Tổng kết hoạt động đoàn thanh tra

- Đánh giá kết quả cuộc thanh tra (so với mục đích, yêu cầu, nội dung

cuộc thanh tra);

- Đánh giá tinh thần, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật;

- Rút ra bài học kinh nghiệm;

- Đề nghị khen thưởng, kỷ luật (nếu có);

- Những kiến nghị, đề xuất khác (nếu có);

- Trưởng đồn báo cáo nội dung tổng kết, rút kinh nghiệm với người ra

quyết định.3. Kết thúc cuộc thanh tra

3.8. Bàn giao hồ sơ cuộc thanh tra

- Hồ sơ thanh tra theo Điều 59 Luật Ttra:

+ QĐTT; biên bản thanh tra; báo cáo, giải trình của ĐTTT; báo cáo kết

quả thanh tra;

+ KLTT;

+ Văn bản về việc xử lý, kiến nghị việc xử lý;

+ Tài liệu khác có liên quan;

- Bàn giao hồ sơ: cho cơ quan ra QĐTT (Điều 43 NĐ 86);

- Việc bàn giao hồ sơ thanh tra phải lập thành biên bản (Mẫu 35-TTr).KẾT THÚC

Chúc các đồng chí

Sức khỏe

Hạnh phúc

Thành đạt

Trân trọng cám ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết thúc cuộc thanh tra

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×