Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp chuyển ô

Phương pháp chuyển ô

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 2: kiểm tra tính tối ưu của phương án ban đầu

Địa

Địa

Địa

Địa

điểm A điểm B điểm C điểm D Cung

Nhà máy

I47+Nhà máy

II123

90Nhà máy - 8

III

80

Cầu78010081008

200110

1090116

10+

601201605Tính Ơ cải tiến : Ơ1A =(4+5)-(1+8)= 0150

450Bước 2: kiểm tra tín tối ưu của phương án ban đầu

Địa

Địa

Địa

Địa

điểm A điểm B điểm C điểm D Cung

Nhà máy

I4Nhà máy

II12+- 908073Nhà máy

8

III

80

Cầu710

90110081008+ 110200- 16

+5

10

60150120450160Tính Ơ cải tiến : Ơ 1B =(7+5+8)-(1+16+3)= 0Bước 2: kiểm tra tín tối ưu của phương án ban đầu

Địa

Địa

Địa

Địa

điểm A điểm B điểm C điểm D Cung

Nhà máy

I4Nhà máy

II127

3

90Nhà máy

8

III

80

Cầu80+10

907-1

100810081102005

- 16

+

10

60150120450160Tính Ơ cải tiến : Ơ 1C =(7+5)-(1+16)= -5Bước 2: kiểm tra tín tối ưu của phương án ban đầu

Địa

Địa

Địa

Địa

điểm A điểm B điểm C điểm D Cung

Nhà máy

I4Nhà máy

II1271

1003

90Nhà máy

8

III

80

Cầu780-110

1016

+908+-1008

200

51060150120160450Tính Ơ cải tiến : Ơ2D =(8+16)-(8+5)= 11Bước 2: kiểm tra tín tối ưu của phương án ban đầu

Địa

Địa

Địa

Địa

điểm A điểm B điểm C điểm D Cung

Nhà máy

I4Nhà máy +

II1271

1003

90Nhà máy 8

III

80

Cầu78088

200110

1090-100+ 1651060150120160450Tính Ô cải tiến : Ô 2A =(12+16)-(8+8)= 12Bước 2: kiểm tra tín tối ưu của phương án ban đầu

Địa

Địa

Địa

Địa

điểm A điểm B điểm C điểm D Cung

Nhà máy

I47Nhà máy

II12 -71

100390Nhà máy

8

III

80+Cầu9080+88

200110

10-1001651060150120160450Tính Ơ cải tiến : Ơ3B =(10+8)-(3+16)= -1Bước 2: kiểm tra tính tối ưu

A

Nhà máy

I4Nhà máy

II12Nhà máy

8

III

80

Cầu

80BC773

9081

100

816

10

120Cung

100

200110

1090D5

60

160150

450Ơ 1A =(4+5)-(1+8)= 0

Ơ 2A =(12+16)-(8+8)= 12

Ô 1B =(7+5+8)-(1+16+3)= 0 Ô2D =(16+8)-(8+5)= 11

Ô 1C =(7+5)-(1+16)= -5

Ơ3B =(10+8)-(3+16)= -1Phương pháp MODI

• MODI- Modifed distribution method

• Gọi số hàng là Ni; số cột là Mj ; Chi phí vận

chuyển trên 1 đơn vị sản phẩm là Cij

• Lập hệ phương trình cho tất cả các Ơ dùng rồi

theo cơng thức là Cij = Ni + Mj

• Cho giá trị bất kì Ni = 0 để tính các giá trị Ni và Mj

• Lập hệ phương trình có các Ơ chưa sử dụng

theo cơng thức:

- Kij = Cij - (Ni + Mj) ; Kij là hệ số cải tiến.

• Thay các giá trị Ni và Mj để tính KijNhà máy IM1

A

4M2

B

7M3

C

7N1

N2

N3Nhà máy II123

90Nhà máy III

CầuC14=N1+M4=1

C22=N2+M2=3

C23=N2+M3=88

80

808cung

100

200120

1090M4

D

1

100

816

10

120C31=N3+M1=8

C33=N3+M3=16

C34=N3+M4=55

60

160150

450C14=N1+M4=1

C22=N2+M2=3

C23=N2+M3=8Cho gá trị N1=0, thay vào

phương trình Cij ta có

M2=7

M1= 4C31=N3+M1=8

N2=-4

M3= 12

C33=N3+M3=16

N3=4

M4= 1

C34=N3+M4=5

Tính chỉ số cải tiến với các Ô chưa sử dụng

K11=C11-(N1+M1)=4-(0+4)=0

K12=C12-(N1+M2)=7-(0-7)=0

K13=C13-(N1+M3)=7-(0+12)= -5

K21=C21-(N2+M1)=12- (-4 +4)=12

K24=C24-(N2+M4)=8-(-4+1)=11

K32=C32-(N3+M2)=10-(4+7)= -1Bước 3: cải tiến để tìm phương án

tối ưu

• Chọn ơ có giá trị cải tiến âm nhỏ nhất

để cải tiến

• Chuyển tối đa số sản phẩm có thể

chuyển được theo đúng đường khép

kín đã vẽ

• Số sản phẩm lớn nhất có thể chuyển

được chính là số sản phẩm nhỏ nhất

của các ô chứa dấu(-)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp chuyển ô

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×