Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bước 3: cải tiến để tìm phương án tối ưu

Bước 3: cải tiến để tìm phương án tối ưu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 2: kiểm tra tính tối ưu

A

Nhà máy

I4Nhà máy

II12Nhà máy

8

III

80

Cầu

80BC7

3

907*1

100

816

10

120Cung

100

200110

10908D5

60

160150

450Ơ 1A =(4+5)-(1+8)= 0

Ô 2A =(12+16)-(8+8)= 12

Ô 1B =(7+5+8)-(1+16+3)= 0 Ô2D =(16+8)-(8+5)= 11

Ô 1C =(7+5)-(1+16)= -5

Ô3B =(10+8)-(3+16)= -1Cải tiến Ô23

A

Nhà máy

I4Nhà máy

II12Nhà máy

8

III

80

Cầu

80B

7C

+7D

100

90Cung18

8

90

110

10

- 16

+ 5

10

70

60

90

120

1601003200

150

450TC= 90*1+70*5+110*8+80*8+90*3+10*7=2300Kiểm tra tính tối ưu của phương án

A

Nhà máy

I4Nhà máy

II12BC77

103

90D1101

10090

8Cung8

200Nhà máy

8

10

16

5

III

70

150

80

Cầu

80

90

120

160

450

Ô 1A =(4+5)-(1+8)= 0

Ô2D =(7+8)-(8+1)= 6

Ô3B =(10+8+1)-(3+7+5)= 4

Ô 1B =(7+8)-(7+3)= 5

Ô 3C =(16+1)-(7+5)= 5

Ô 2A =(12+7+5)-(8+1+8)= 7Điểm xuất phát và điểm đích

trùng nhau

• Xe xuất phát tại điểm xuất phát sau khi đi

đến các điểm dừng trong mạng lưới sẽ

thay lại điểm xuất phát

• Ví dụ: xe buýt, xe khách, xe giao hàng..

• Cần xây dựng lộ trình sao cho đường đi

khơng cắt nhau. Minh họa hình 6-5

• nghiên cứu ví dụ 6-6 trang 229 và ví dụ 67 trang 230Hình 6-5. Ví dụ về sắp xếp điểm đỗKho

hàngLộ trình khơng tốt do

đường đi cắt nhauKho

hàngLộ trình tốt do đường đi

khơng cắt nhauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bước 3: cải tiến để tìm phương án tối ưu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×