Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÔNG THỨC TÍNH CHUYỂN

CÔNG THỨC TÍNH CHUYỂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

BẢNG 1HỆ SỐ (1+r)-n1%2%3%5%8%9%10%10.99010.98040.97090.95240.92590.91740.090120.98030.96120.94260.90700.85730.84170.826430.97060.94230.91510.86380.79380.77220.751340.96100.92380.88850.82270.73500.70840.683050.95150.90570.86260.78350.68060.64990.6209BẢNG 1HỆ SỐ (1+r)n1%2%3%5%8%9%10%11.01001.02001.03001.05001.08001.09001.100021.02011.04041.06091.10251.16641.18811.210031.03031.06121.09271.15761.25971.29501.331041.04061.08241.12551.21551.36051.41161.464151.05011.10411.15931.27631.14931.53861.6106TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

• Là tồn bộ chi phí dự tính để đầu tư xây dựng cơng trình được

ghi trong quyết định đầu tư

• Là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực

hiện đầu tư xây dựng cơng trình

• Được tính tốn và xác định trong giai đoạn lập dự án phù hợp với

nội dung dự án và thiết kế cơ sở

• Tổng mức đầu tư bao gồm: chi phí xây dựng,chi phí thiết bị, chi

phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý

dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự

phòngTỔNG MỨC ĐẦU TƯ

• Phương pháp xác định theo thiết kế cơ sở của dự án

- tổng mức đầu tư được tính tốn trên cơ sở cộng các khoản mục chi phí

- trên cơ sở khối lượng cơng việc, đơn giá, các định mức chi phí• Phương pháp tính theo diện tích hoặc cơng suất sử dụng của

cơng trình và giá xây dựng tổng hợp, suất vốn đầu tư xây

dựng cơng trình

- sử dụng chỉ tiêu suất chi phí xây dựng và suất chi phí thiết bị hoặc giá

xây dựng tổng hợp để tính tốn• Phương pháp xác định theo số liệu của các cơng trình xây

dựng có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự đã thực hiện

- tham khảo các cơng trình cùng loại, cùng cấp có quy mơ và cơng suất

tương tự• Kết hợp các phương phápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÔNG THỨC TÍNH CHUYỂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×