Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp khám nghiệm theo đường song song

Phương pháp khám nghiệm theo đường song song

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.3. Ưu điểm và hạn chế

a. Ưu điểm

Phương pháp khám nghiệm hiện trường song song có một số

ưu điểm, đó là dê thực hiện vì khơng có ranh giới tự nhiên để

phân chia thành khu vực. Vì được thực hiện với những hiện trường

rộng và tương đối bằng phẳng nên cách thức thực hiện dê dàng

và khá phổ biến. Việc khám nghiệm cũng được tiến hành theo các

đường song song nên đảm bảo tính tuần tự của biện pháp khám

nghiệm, từ đó phát hiện, ghi nhận, thu lượm các dấu vết, vật

chứng của vụ phạm tội được đầy đủ, có thứ tự, tránh bỏ sót các

các dấu vết (dù nhỏ hay lớn).

b. Hạn chế

Phương pháp khám nghiệm này có một số hạn chế là thời

gian khám nghiệm dài, cần độ tỉ mỉ cao, gặp rất nhiều khó khăn

đối với địa hình gồ ghề. Do khơng có ranh giới tự nhiên phân chia

thành khu vực nên thường phải sử dụng nhiều lực lượng và

phương tiện, đồng thời hiệu quả đạt được không cao. Do thiếu cơ

sở để nhận định về quá trình gây án của thủ phạm nên khơng thể

đánh giá và kết luận ngay tại chỗ về nguyên nhân và quá trình

hình thành dấu vết, vật chứng, về mối liên quan giữa các dấu vết,

vật chứng với nhau và với lời khai. Từ đó thiếu cơ sở để nhận định

về khả năng tồn tại của các dấu vết ẩn, vi vết, vì vậy thường bỏ

sót những dấu vết này.

III. Đánh giá chung

Mỡi phương pháp khám nghiệm cụ thể có những ưu điểm và

những hạn chế nhất định, vì thế trước khi tiến hành khám nghiệm

người chủ trì phải nắm vững lực lượng, phương tiện và đặc điểm

tình hình thực tế của hiện trường để xác định phương pháp khám

nghiệm cho phù hợp. Tùy thuộc vào thực tế từng vụ việc cụ thể,

10khi khám nghiệm mỡi hiện trường có thể áp dụng một phương

pháp. Nhưng có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau như

chiến thuật chia khu vực và xoáy ốc, hoặc chia khu vực và song

song…

Các phương pháp khám nghiệm hiện trường có mỡi quan hệ

bổ sung, hỡ trợ cho nhau, khơng loại trừ nhau. Vì vậy, khi khám

nghiệm một loại hiện trường cụ thể có thể sử dụng kết hợp các

phương pháp khám nghiệm khác nhau, phù hợp với tính chất của

sự việc xảy ra, đặc điểm của sự xuất hiện dấu vết, vật chứng trên

hiện trường và đặc điểm cấu trúc của hiện trường đó.

KẾT LUẬN

Qua tìm hiểu về các phương pháp khám nghiệm hiện trường,

ta cũng phần nào hiểu được các phương pháp khám nghiệm cũng

như ưu, nhược điểm của từng phương pháp đó. Khám nghiệm

hiện trường được xác định là một bộ phận trọng yếu của cơng tác

điều tra tại hiện trường, góp phần thu thập chứng cứ cũng như

giúp cho việc xây dựng kế hoạch điều tra, tiến hành các biện

pháp điều tra khác phù hợp, đúng hướng. Mỡi phương pháp khám

nghiệm có các ưu điểm và nhược điểm khác nhau, cái quan trọng

là cần tìm ra phương pháp nào phù hợp nhất để có được kết quả

tối ưu.11DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình khoa học điều tra Hình sự (2014), Nhà

xuất bản Cơng an nhân dân;

2. Trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật tố tụng hình sự (2014), Nhà xuất bản

Cơng an nhân dân;

3. Nguoibaovequyenloi.com, Vai trò của cơng tác khám nghiệm hiện trường các vụ

án hình sự, Truy cập ngày 10/01/2018;

http://nguoibaovequyenloi.com/User/ThongTin_ChiTiet.aspx?

MaTT=201391683411531495&MaMT=23

4. Luatduonggia.vn, Phương pháp khám nghiệm hiện trường theo khu vực, Truy cập

ngày 10/01/2018;

https://luatduonggia.vn/phuong-pha-p-kha-m-nghie-m-hie-n-truo-ng-theo-khu-vuc

5. Luatduonggia.vn, Phương pháp khám nghiệm hiện trường dựa vào phương thức

gây án đã được nhận định, Truy cập ngày 10/01/2018;

https://luatduonggia.vn/phuong-phap-kham-nghiem-hien-truong-dua-vao-phuongthuc-gay-an-da-duoc-nhan-dinh

6. Luatduonggia.vn, Phương pháp khám nghiệm hiện trường theo hình xốy ốc từ

ngồi vào trung tâm hoặc từ trung tâm ra ngoài, Truy cập ngày 10/01/2018;

https://luatduonggia.vn/phuong-phap-kham-nghiem-hien-truong-theo-hinh-xoayoc-tu-ngoai-vao-trung-tam-hoac-tu-trung-tam-ra-ngoai

7. Luatduonggia.vn, Phương pháp khám nghiệm hiện trường theo cách cuốn chiếu,

Truy cập ngày 10/01/2018;

https://luatduonggia.vn/phuong-phap-kham-nghiem-hien-truong-theo-cach-cuonchieu

8. Luatduonggia.vn, Phương pháp khám nghiệm hiện trường theo đường song song,

Truy cập ngày 10/01/2018;

https://luatduonggia.vn/phuong-phap-kham-nghiem-hien-truong-theo-duong-songsongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp khám nghiệm theo đường song song

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×