Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Phương pháp nghiên cứu

6 Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân12Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân1.6.2 Phương pháp thu thập dữ liệuĐề tài nghiên cứu thu thập cả nguồn thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp.

 Thông tin thứ cấp: Nghiên cứ dữ liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu được thu

thập chủ yếu từ các nghiên cứu của trong nước lẫn ngoài nước. Ngoài ra, còn có

các thơng tin liên quan từ sách báo, tạp chí, từ các trang báo mạng, các diễn đàn

của hội sinh viên trường KTQD, tin tức thời sự hàng ngày, các tài liệu từ trường

đại học KTQD liên quan đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên….Từ đó, có

thể thấy được tầm quan trọng của văn hóa ứng xử học đường sinh viên hiện nay.

Mối bận tâm đó được thể hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng, các nghiên

cứu, các bài phỏng vấn trong thời gian này.

 Thông tin sơ cấp được thu thập từ phương pháp điều tra khảo sát nhằm thuthập được thông tin thực tế dưới quan điểm của nhiều sinh viên tại các

chương trình đào tạo khác nhau của trường ĐH KTQD, phản ánh văn hóa

ứng xử học đường của sinh viên đa dạng, phong phú.

Phương pháp điều tra khảo sát bằng bảng hỏi: Bảng hỏi được xây dựng dựa theo

mơ hình nghiên cứu của đề tài nhằm thu thập thông tin đưa vào phân tích và kiểm

định các giả thuyết.

Tổng thể: Đối tượng tham gia khảo sát là toàn thể sinh viên hiện đang học tại

trường đại học KTQD (tổng cộng khoảng 45,000 sinh viên, bao gồm sinh viên

thuộc các chươn trình học tại chức) 2. Tuy nhiên, do thời gian và điều kiện khó có

thể có được số liệu của tồn bộ sinh viên như vậy. Nhóm đối tượng để dùng trong

nghiên cứu này sẽ là các sinh viên năm 1, năm 2, năm 3, năm 4 của các chương

trình EBBA, IBD, tiên tiến chất lượng cao, và các chương trình chính quy còn lại

(khơng bao gồm các chương trình học tại chức và thạc sĩ tại trường). Số lượng

phiếu sẽ được thả đều cho các chương trình đào tạo để đảm bảo tính khách quan.

Mẫu nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu tiến hành phát 300 mẫu phiếu điều tra tớicác sinh viên năm một đến năm bốn thuộc các chương trình EBBA, Tiên tiến

chất lượng cao và các chương trình đào tạo khác của trường (không bao gồm

2 Số liệu của phòng cơng tác chính trị và quản lý sinh viên trường KTQD(2014)13Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dâncác chương trình học tại chức, và các chương trình cao học của trường),

bằng phương pháp phát phiếu trực tiếp tại các chương trình đào tạo thuộc

phạm vi nghiên cứu. Sau khi người tham gia khảo sát đã hồn thành phiếu,

nhóm nghiên cứu tiến hành thu phiếu ngay hoặc hẹn thời gian thu phiếu. Địa

điểm, số lượng phiếu và thời gian phát phiếu khảo sát cụ thể là:

+ Chương trình EBBA: phát 50 phiếu tới sinh viên các lớp vào thời gian nghỉ giải

lao giữa giờ và thu lại phiếu sau khi đối tượng khảo sát hoàn thành phiếu, lúc tan

học và hẹn ngày thu lại phiếu.

+ Chương trình Tiên tiến Chất lượng cao: phát 60 phiếu tới sinh viên các lớp vào

lúc tan học và hẹn ngày thu lại phiếu.

+ Các chương trình khác: phát 120 phiếu tới sinh viên các lớp vào lúc tan học và

hẹn ngày thu lại phiếu.

Nhóm nghiên cứu phát phiếu với số lượng đều các khoa để kết quả có thể phản ánh sự

khác nhau về văn hóa ứng xử học đường của các chương trình trong cùng một trường đại

học, cũng như tạo điều kiện để nhóm nghiên cứu có thể phân tích số liệu thu được một

cách thực tế nhất.

1.6.3 Phương pháp phân tích số liệu

Nhóm nghiên cứu đã xử lí số liệu bằng phần mềm spss 16, cụ thể như sau:

-Kiểm định độ tin cậy reliability test : nhằm xác định xem dữ liệu thu thập được có-đáng tin cậy hay khơng theo hệ số alpha (α)

Phân tích nhân tố khám phá EFA: nhằm tìm ra các yếu tố có giá trị trong thang đo-lường các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên KTQD

Sử dụng mơ hình hồi quy đa biến để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố

đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên trường đại học KTQD1.7 Cấu trúc đề tài

Chương 1. Giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu

Chương 2. Cơ sở lý luận chung về văn hóa ứng xử của sinh viênCác yếu tố tácđộng đến văn

hóaứngxửcủa sinh viên

tại KTQD

14Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânChương 3. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên

trường đại học KTQD

Chương 4. Đề xuất phương án xây dựng văn hóa ứng xử học đường của sinh viên tại

trường KTQD

Chương 5. Kết luận15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×