Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PL 8. Kết quả kiểm định EFA lần 1

PL 8. Kết quả kiểm định EFA lần 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân10.7203.00111.6312.62812.5882.45213.5342.22614.4852.01915.4501.87616.4031.68017.3691.53618.3411.42119.3101.29420.2851.18621.2471.02722.216.89923.179.74724.139.57878.43

2

81.06

0

83.51

1

85.73

7

87.75

6

89.63

2

91.31

3

92.84

8

94.26

9

95.56

3

96.74

9

97.77

7

98.67

5

99.42

2

100.0

0Extraction method: principal component analysis.Hệ số tải EFA lần 1

Rotated component matrixa

Component

1

2

Giang

vien .796

nghiem tuc34Giang

vien .757

cong bang86567Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânGiang

vien .753

quan tam

Giang vien than .700

thien

Giang

vien .640

khuyen khich

Giai tri

internet

Dtdd

Giai tri

dtddtren.805tren.786

.772Noi chuyen qua

internet.673Giai tri tren tv

Tnguyen

Vnghe

Clb

Knm

Giang

vien

nuoc ngoai.831

.753

.743

.728

.770Chuong trinh

hoc

Can bo quan ly.719Khuvuc

Noi quy de tiep

can.568.599

.879Noi quy linh

hoat

Noi quy ro rang.851

.782Hv bo

Hv me

Tuoi

Extraction

method:

principal

component

Rotation method: varimax with kaiser normalization.

A. Rotation converged in 15 iterations.87.885

.878

.748

analysis.Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânPL 9. Kết quả kiểm định EFA lần 2

Kmo and bartlett's test

Kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy.

Bartlett's

test

of Approx. Chi-square

sphericity.711

1096.099Df

Sig.253

.000Phương sai trích EFA lần 2Cumulative %Total% of varianceCumulative %Total% of varianceCumulative %of Rotation sums of squared

loadings% of variance1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22Extraction sums

squared loadingsTotalComponentTotal variance explained

Initial eigenvalues4.814

3.491

2.298

1.797

1.465

1.126

.995

.859

.778

.669

.625

.545

.494

.480

.421

.399

.341

.317

.291

.255

.217

.18120.929

15.180

9.993

7.815

6.370

4.896

4.327

3.734

3.385

2.907

2.717

2.369

2.147

2.089

1.830

1.735

1.483

1.380

1.264

1.107

.942

.78820.929

36.109

46.102

53.916

60.286

65.183

69.509

73.244

76.628

79.535

82.251

84.621

86.768

88.857

90.686

92.421

93.904

95.284

96.548

97.655

98.597

99.3854.814

3.491

2.298

1.797

1.465

1.12620.929

15.180

9.993

7.815

6.370

4.89620.929

36.109

46.102

53.916

60.286

65.1833.437

2.649

2.558

2.339

2.280

1.73014.942

11.518

11.123

10.168

9.913

7.52014.942

26.460

37.582

47.750

57.663

65.18388Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân23.141.615100.00Extraction method: principal component analysis.

Hệ số tải lần 2:

Rotated component matrixa

Component

1

2

Giang vien .799

quan tam345Giang vien .776

cong bang

Giang vien .758

nghiem tuc

Giang vien .717

than thien

Giang vien .685

khuyen

khich

Giai tri tren

internet.832Dtdd

Giai tri tren

dtdd.810

.783Noi chuyen

qua internet.652Tnguyen

Vnghe

Knm

Clb

Tuoi

Noi quy de

tiep can.833

.763

.737

.698

.880Noi quy linh

hoat

Noi quy ro

rang

Giang vien

nuoc ngoai.851

.788

.767896Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PL 8. Kết quả kiểm định EFA lần 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×