Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PL 11. Kết quả hồi quy với biến phụ thuộc là SVSV

PL 11. Kết quả hồi quy với biến phụ thuộc là SVSV

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânCoefficientsa

Unstandardized

Standardized

Coefficients

CoefficientsModelB

1(Constant).370HDNK

.711

CN

-.959

QDNT

.263

MT

-.750

GV

1.835

GD

-.273

a. Dependent Variable: SVSVStd.

Error

2.076tSig.Beta.275

.410

.309

.338

.355

.234.225

-.195

.073

-.215

.479

-.096.178.8592.582

-2.340

.852

-2.221

5.173

-1.166.011

.021

.396

.028

.000

.246PL 12. Kết quả hồi quy với biến phụ thuộc là SVGV

Model Summary

ModelRR Square.486a1Adjusted R Square.237Std. Error of the

Estimate.1973.21730a. Predictors: (Constant), GD, GV, CN, HDNK, QDNT, MTANOVAa

Model

1Sum of

Squares

RegressiondfMean

Square372.077662.013Residual1200.71911610.351Total1572.797122a. Dependent Variable: SVGV

b. Predictors: (Constant), GD, GV, CN, HDNK, QDNT, MT94F

5.991Sig.

.000bKhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânCoefficientsa

Unstandardized

Standardized

Coefficients

CoefficientsModelB

1(Constant).917HDNK

.865

CN

.047

QDNT

-.008

MT

-.495

GV

1.868

GD

-.385

a. Dependent Variable: SVGVStd.

Error

2.525tSig.Beta.335

.499

.376

.411

.431

.285.236

.008

-.002

-.122

.420

-.11795.363.7172.585

.093

-.020

-1.204

4.331

-1.353.011

.926

.984

.231

.000

.179Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânPL 13. Kêt quả hồi quy với biến phụ thuộc là SVCV

Model Summary

ModelRR Square.522a1Adjusted R Square.272Std. Error of the Estimate.2353.15682a. Predictors: (Constant), GD, GV, CN, HDNK, QDNT, MTANOVAa

Sum of

df

Squares

432.601

6Model

1Regression

Residual1156.001116Total1588.602122Mean

Square

72.100FSig.

.000b7.2359.966a. Dependent Variable: SVCV

b. Predictors: (Constant), GD, GV, CN, HDNK, QDNT, MTModelCoefficientsa

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B1(Constant)

-7.984

HDNK

.298

CN

1.045

QDNT

.899

MT

.329

GV

1.390

GD

-.009

a. Dependent Variable: SVCVStd.

Error

2.477

.328

.489

.368

.403

.423

.280tSig.Beta.081

.181

.215

.081

.311

-.00396-3.223

.907

2.137

2.441

.816

3.283

-.032.002

.366

.035

.016

.416

.001

.974Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânPL14. Bảng ma trận hệ số tương quan giữa các biến

CorrelationsSVSVPearson

correlatio

nSvcvTuoi1.743

**.601

**-0.02 0.06

5.390 0.09 0.14

**

6

7000115

1115

.635

**0.83

6

115

0.04

1

0.66

7

115

0.04

7

0.62

1

115

10.30

9

115 115

.391 0.13

**

30.11

6

115

0.08

3SVGVPearson

correlatio

n0.73

9

115

0.09

900.15

6

115 115

.377 .289

**

**0.37

7

115

.258

**0.99

9

115

0.14

80.2900.00

5

115

0.03

7

0.69

9

115

.291

**0.115 0.27

2

115

115

0.08 0.00

6

3Sig. (2tailed)0N115

.601

**115

.635

**Sig. (2tailed)00N115

-0.02115

0.041115

0.047Sig. (2- 0.836

tailed)

115

N0.6670.621

115

0.099SVCV Pearson

correlati

onTuoiHĐN

KGVPearson

correlation0

115

1Pearson

correlati

on0.065115

0.031Sig.

(2tailed)

N0.490.7390.29115

Pearson .

correlati 390*

on

*

Sig. (2- 0115

.

391*

*

0115

.

377*

*

0115

0.04

4

0.64115

0.133115

.289115

-tailed)

N

MT115

.743

**Pearson115

0.096115

0.14

1

0.13

40.49

115

0.03

1115

0.14

1

0.13

4

115

1115

0.01

9

0.83

9

115

0.0097GvMtQd

ntSvgvSig.

(2-tailed)NHdn

kSvsv0.00

2

115 115

0.04 0.05

4

4

0.64 0.56

8

115 115

0.01 0.00

9

3CnGd0.14

5

0.12

2

115

00.07

3

0.43

7

115

0.08

1

0.39

115

0.10

30.36

3

115

0.170.97

8

115

.195

*0.83 0.97 0.00

9

1

20.070.03

7115

1115

0.09

2115

0.03

1115

0.08

50.32

8

115

0.060.74

1

115

0.100.36

7

115

0.15115

.

641

**

0115 115

.641 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PL 11. Kết quả hồi quy với biến phụ thuộc là SVSV

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×