Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương sai trích EFA lần 1

Phương sai trích EFA lần 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

128Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared

Initial Eigenvalues

Comp% ofLoadingsCumulative% of

Total VarianceLoadingsCumulative

%% of

Total VarianceCumulativonent Total Variance%e%19.25325.00825.008 9.25325.00825.008 4.81213.00713.00723.1818.59833.606 3.1818.59833.606 4.18211.30324.31032.5666.93640.541 2.5666.93640.541 3.94010.64934.95942.2896.18546.727 2.2896.18546.727 3.6379.83044.78952.0375.50552.232 2.0375.50552.232 2.7547.44352.23261.6694.51156.74371.5994.32361.06681.5184.10365.16991.4213.84269.011101.2723.43772.448111.1603.13675.584121.1183.02178.60513.9242.49781.103129Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared

Initial Eigenvalues

Comp% ofLoadingsCumulative% of

Total VarianceLoadingsCumulative

%% of

Total VarianceCumulativonent Total Variance%e%19.25325.00825.008 9.25325.00825.008 4.81213.00713.00723.1818.59833.606 3.1818.59833.606 4.18211.30324.31032.5666.93640.541 2.5666.93640.541 3.94010.64934.95942.2896.18546.727 2.2896.18546.727 3.6379.83044.78952.0375.50552.232 2.0375.50552.232 2.7547.44352.23261.6694.51156.74371.5994.32361.06681.5184.10365.16991.4213.84269.011101.2723.43772.448111.1603.13675.584121.1183.02178.60513.9242.49781.103130Hệ số EFA lần 1131Rotated Component Matrixa

Component

12A1

A2345.581

.534A4

B1

B2

B3.536B4.783B5.565B6.614B7

B8.589B9

C1

C2.606

.711Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương sai trích EFA lần 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×