Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương sai trích EFA lần 3

Phương sai trích EFA lần 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

138Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared

LoadingsInitial Eigenvalues

Comp

onent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27Total

6.634

3.020

2.287

1.810

1.671

1.460

1.387

1.238

1.106

.999

.826

.691

.639

.554

.444

.410

.316

.302

.246

.213

.187

.139

.132

.098

.091

.068

.034% of

Variance

24.571

11.186

8.469

6.703

6.189

5.407

5.136

4.584

4.096

3.701

3.058

2.561

2.368

2.053

1.645

1.517

1.169

1.117

.911

.790

.691

.514

.490

.362

.335

.251

.127Cumulative

%

24.571

35.757

44.226

50.929

57.118

62.525

67.662

72.245

76.341

80.042

83.100

85.661

88.028

90.081

91.726

93.243

94.412

95.529

96.440

97.230

97.921

98.435

98.925

99.287

99.622

99.873

100.000Total

6.634

3.020

2.287

1.810

1.671% of

Variance

24.571

11.186

8.469

6.703

6.189Cumulative

%

24.571

35.757

44.226

50.929

57.118Rotation Su

Total

3.713

3.713

3.256

2.515

2.224139Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared

LoadingsInitial Eigenvalues

Comp

onent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26Total

6.634

3.020

2.287

1.810

1.671

1.460

1.387

1.238

1.106

.999

.826

.691

.639

.554

.444

.410

.316

.302

.246

.213

.187

.139

.132

.098

.091

.068% of

Variance

24.571

11.186

8.469

6.703

6.189

5.407

5.136

4.584

4.096

3.701

3.058

2.561

2.368

2.053

1.645

1.517

1.169

1.117

.911

.790

.691

.514

.490

.362

.335

.251Cumulative

%

24.571

35.757

44.226

50.929

57.118

62.525

67.662

72.245

76.341

80.042

83.100

85.661

88.028

90.081

91.726

93.243

94.412

95.529

96.440

97.230

97.921

98.435

98.925

99.287

99.622

99.873Extraction Method: Principal Component

Analysis.Total

6.634

3.020

2.287

1.810

1.671% of

Variance

24.571

11.186

8.469

6.703

6.189Cumulative

%

24.571

35.757

44.226

50.929

57.118Rotation Su

Total

3.713

3.713

3.256

2.515

2.224140Hệ số EFA lần 3141Rotated Component Matrixa

1

A1

B2

B3

B4

B5

B8

B9

C1

C3

C4

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

E1

E2

E3

E4

A

B

C

DComponent

2

3

45.530

.626

.614

.676

.597

.754

.785

.650

.528

.771

.687

.546

.506

.534

.640

.694

.559

.567

.538

.711

.787

.556

.555

.643

.705

.588Extraction Method: Principal Component

Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser

Normalization.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương sai trích EFA lần 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×