Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG

2 GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

102Qua nghiên cứu lí luận và thực trạng chương trình giáo dục ở các trường

hoà nhập tiểu học cho thấy cần có khung chương trình thống nhất giữa các

trường hồ nhập để giúp cho giáo viên có định hướng trong dạy-học, giúp nhà

trường thuận lợi quản lí, giám sát đánh giá chất lượng dạy-học của giáo viên và

học sinh. Chương trình được thiết kế linh hoạt, tuỳ thuộcvào khả năng của trẻ

và điều kiện của mỗi nhà trường, từ đó các nhà trường thiết kế chương trình chi

tiết. Thiết kế thời gian của cấp học nên chú ý đến sự phù hợp với đặc điểm tâm

sinh lí lứa tuổi và điều kiện để trẻ khuyết tật có khả năng chuyển tiếp lên bậc

học cao hơn trong điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Với mục tiêu giúp các

em phát triển tối đa khả năng của mình nên chương trình giáo dục trẻ khuyết tật

cần thiết kế, xây dựng thêm một số môn học đặc thù cho các dạng khuyết tật

khác nhau.

4.2.1 Phát triển đa dạng hóa các hoạt động bổ trợ

Đối với chương trình đào tạo dành cho trẻ khuyết tật, các hoạt động bổ trợ

là yếu tố tác động tương đối lớn tới sự hài lòng của trẻ. Thực tế, hoạt động bổ

trợ là hoạt động theo sát và có yếu tố phát triển khả năng của trẻ khuyế tật, có

tính định hướng, giúp học sinh phát triển những kĩ năng giao tiếp, liên hệ với

thế giới bên ngồi như trẻ em bình thường.

Nhà trường cần tích cực tổ chức các hoạt động mang tính giáo dục và hòa

nhập cao, giúp nâng cao tư duy, nhận thức, rèn luyện thể chất cũng như các kĩ

năng mềm, kĩ năng cứng cần thiết để trẻ khuyết tật có đủ kĩ năng cần thiết sau

khi ra trường giúp trẻ hòa nhập dễ dàng với xã hội trong tương lai.

4.2.2 Cải thiện và nâng cao cơ sở vật chất

Có nhiều yếu tố trực tiếp ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo, trong đó

khơng thể khơng kể đến yếu tố cơ sở hạ tầng, giáo cụ trực quan… Dó đó, việc103tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ tiên tiến hiện đại sẽ góp phần

nâng cao năng suất lao động, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều

kiện dễ dàng cho thầy cơ và trẻ khuyết tật có cơng cụ tốt nhất cho việc dạy và

học.

4.2.3 Hồn thiện nội dung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo cho trẻ khuyết tật hiện nay ở Việt Nam vẫn chưa

được hoàn thiện. Nhà trường kết hợp với Bộ GĐ – ĐT cần từng bước đổi mới

chương trình, nội dung đào tạo, xây dựng chương trình phù hợp với nhu cầu

thực tế của trẻ khuyết tật

Thêm vào đó, nhà trường cần giảm thời gian dạy lý thuyết, tăng cường

thời lượng thực hành, ứng dụng vào đời sống giúp trẻ khuyết tật từng bước làm

quen với công nghệ mới tiên tiến, tăng cường đào tạo bồi dưỡng kiến thức

ngoại ngữ, tin học … - những kiến thức thiết yếu ở thời đại tiên tiến hiện nay.

4.2.4 Đổi mới và hoàn thiện phương pháp giảng dạy

Đổi mới phương pháp với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, học

đi đôi với hành:

-Đảm bảo nội dung và kiến thức cơ bản cho từng môn học.

Đổi mới phương pháp giảng dạy chủ động, khai thác tính chủ động ở học sinh

Tổ chức các hội nghị, hổi thảo về phương pháp giảng dạy học sinh khuyết tật,

mở các khóa đào tạo giảng dạy hồ nhập và chuẩn bị cho việc áp dụng các

phương tiện giảng dạy hiện đại.

4.2.5 Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên

Bồi dưỡng là hoạt động nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng

chuyên môn cho đội ngũ khi mà những kiến thức, kỹ năng được đào tạo trước104đây không đủ để thực hiện có hiệu quả hoạt động chuyên mơn, nghiệp vụ trong

nhà trường.

Hình thức bồi dưỡng cần đa dạng và linh hoạt như: bồi dưỡng định kỳ, bồi

dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng trong năm học và bồi dưỡng hè với các hoạt

động cụ thể:

- Bồi dưỡng chuyên đề: cần được bắt đầu từ các vấn đề đại cương về dạy

học hòa nhập trẻ khuyết tật, đến nội dung của các chuyên đề theo nhóm đối

tượng trẻ khuyết tât, tiến tới bồi dưỡng các chuyên đề cho từng trẻ khuyết tật cụ

thể; đi từ việc trang bị kiến thức đến việc các đối tượng được bồi dưỡng có đủ

kỹ năng giáo dục và dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật thuộc vị trí cơng việc mình

phụ trách.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn: theo chuyên đề hoặc lồng ghép với các nội

dung khác trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhưng phải đảm bảo giáo dục trẻ

khuyết tật luôn được trao đổi, thảo luận trong tất cả các buổi sinh hoạt của tổ

chuyên môn.

- Hội giảng: nhằm nâng cao năng lực đội ngũ. Hoạt động này thường được

xác định là một trong những nội dung của hội thi nghiệp vụ sư phạm. Hội giảng

cần được tổ chức hàng năm trong nhà trường với nội dung và hình thức tổ chức

phong phú, do Ban Giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường quyết định.

Hình thức Hội giảng có thể chuyển thành hình thức thi giáo viên dạy giỏi

trẻ khuyết tật. Hình thức này có thể diễn ra trong phạm vi trường, hay cụm

trường, hoặc cấp độ Phòng, thậm chí là cấp tỉnh, thành phố.

- Dự giờ: được thực hiện với mục đích tư vấn hỗ trợ giáo viên có thể điều

chỉnh cơng việc giảng dạy của mình trên lớp đạt hiệu quả cao hơn, đặc biệt là

hiệu quả giảng dạy đối với trẻ khuyết tật.

- Các hoạt động bồi dưỡng khác: Báo cáo điển hình, viết sáng kiến kinh

nghiệm, tham quan thực tế, giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các trường bạn về

giáo dục và dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật.1054.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI UBND

Để sự hài lòng đối với chương trình đào tạo hồ nhập dành cho trẻ khuyết

tật được cải thiện một cách triệt để thì bên cạnh sự nỗ lức của phía các cơ sở

giáo dục đào tạo, sự hợp tác của học sinh trong học tập, sự phối hợp của giáo

viên trong công tác giảng dạy thì đóng góp của các cơ quan chức năng là một

phần không thể thiếu.

4.3.1 Đổi mới công tác chỉ đạo, quản lí giáo dục trẻ khuyết tật

Nguyên tắc đổi mới quan điểm xây dựng và thực hiện chính sách giáo dục

trẻ khuyết tật là:

- Chuyển từ quan điểm trợ giúp nhân đạo sang quan điểm bảo đảm quyền

con người và nhìn nhận các đối tượng có hồn cảnh khó khăn là một bộ phận

của nguồn nhân lực.

- Thay các biện pháp hỗ trợ cá nhân bằng việc tạo môi trường, điều kiện,

cơ hội tiếp cận bình đẳng, khơng rào cản đối với các đối tượng có hồn cảnh

khó khăn.

4.3.2 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vấn đề giáo dục trẻ khuyết

tật

Với mục đích làm chuyển biến một cách cơ bản nhận thức của xã hội và

bản thân các đối tượng có hồn cảnh khó khăn về vấn đề giáo dục, giúp đỡ tạo

điều kiện cho trẻ em có hồn cảnh khó khăn các cơ hội tiếp cận một nền giáo

dục có chất lượng để mau chóng hòa nhập cộng đồng.

- Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền Luật Người khuyết tật và những chủ

trương, chính sách, chương trình trợ giúp giáo dục trẻ khuyết tật.106- Nêu gương tốt về các đối tượng có hồn cảnh khó khăn vươn lên trong

cuộc sống và những tổ chức, cá nhân hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực giáo

dục trẻ khuyết tật.

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản

lý, giáo viên, nhân viên hỗ trợ tham gia giáo dục trẻ khuyết tật.

4.4.3 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục trẻ khuyết tật

Với mục đích xây dựng hệ thống thống kê, dự báo về nhu cầu giáo dục trẻ

khuyết tật, nắm chắc số lượng, loại và mức độ các đối tượng có hồn cảnh khó

khăn, thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giáo dục trẻ khuyết

tật, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giáo dục trẻ khuyết tật nhằm xây dựng chiến

lược và kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật phù hợp.

- Nội dung: Tiến hành khảo sát, phân loại, mức độ nhu cầu giáo dục đặc

biệt trong toàn quốc; xây dựng hệ thống thống kê, dự báo cập nhật từng năm về

nhu cầu giáo dục trẻ khuyết tật cho các đối tượng có hồn cảnh khó khăn.

4.4.4 Đào tạo nguồn nhân lực cho giáo dục trẻ khuyết tật

- Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở các

trường sư phạm về giáo dục đặc biệt; đảm bảo có ít nhất 1 đến 2 học phần về

giáo dục trẻ khuyết tật. Tăng cường công tác đào tạo giáo viên nòng cốt trực

tiếp dạy trẻ em có hồn cảnh khó khăn theo nhiều hình thức. Mở thêm mã

ngành đào tạo cử nhân sư phạm cho các trường sư phạm khu vực; các trường sư

phạm địa phương; đào tạo, cấp chứng chỉ, mở mã ngành đào tạo cao học về

giáo dục đặc biệt.

- Xây dựng chương trình, tổ chức bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ quản lý

giáo dục, giáo viên tham gia giáo dục trẻ khuyết tật. Đẩy nhanh bồi dưỡng

chuyên môn về can thiệp sớm, giáo dục trẻ khuyết tật cho cán bộ, giáo viên cốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×