Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PL12. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 2

PL12. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

133Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared

LoadingsInitial Eigenvalues

Comp

onent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29Total

7.267

3.069

2.330

1.820

1.694

1.568

1.405

1.298

1.197

1.029

.893

.749

.702

.576

.540

.495

.399

.360

.293

.276

.220

.193

.142

.127

.103

.088

.074

.059

.034% of

Variance

25.058

10.583

8.034

6.274

5.841

5.408

4.843

4.477

4.129

3.549

3.078

2.583

2.421

1.986

1.861

1.708

1.377

1.241

1.010

.951

.758

.665

.490

.440

.355

.304

.253

.202

.117Cumulative

%

25.058

35.641

43.675

49.950

55.791

61.198

66.042

70.519

74.648

78.197

81.276

83.859

86.280

88.266

90.128

91.836

93.213

94.454

95.464

96.415

97.173

97.839

98.329

98.768

99.123

99.428

99.681

99.883

100.000Total

7.267

3.069

2.330

1.820

1.694% of

Variance

25.058

10.583

8.034

6.274

5.841Cumulative

%

25.058

35.641

43.675

49.950

55.791Rotation Su

Total

4.148

3.999

3.345

2.540

2.148134Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared

LoadingsInitial Eigenvalues

Comp

onent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28Total

7.267

3.069

2.330

1.820

1.694

1.568

1.405

1.298

1.197

1.029

.893

.749

.702

.576

.540

.495

.399

.360

.293

.276

.220

.193

.142

.127

.103

.088

.074

.059% of

Variance

25.058

10.583

8.034

6.274

5.841

5.408

4.843

4.477

4.129

3.549

3.078

2.583

2.421

1.986

1.861

1.708

1.377

1.241

1.010

.951

.758

.665

.490

.440

.355

.304

.253

.202Cumulative

%

25.058

35.641

43.675

49.950

55.791

61.198

66.042

70.519

74.648

78.197

81.276

83.859

86.280

88.266

90.128

91.836

93.213

94.454

95.464

96.415

97.173

97.839

98.329

98.768

99.123

99.428

99.681

99.883Extraction Method: Principal ComponentTotal

7.267

3.069

2.330

1.820

1.694% of

Variance

25.058

10.583

8.034

6.274

5.841Cumulative

%

25.058

35.641

43.675

49.950

55.791Rotation Su

Total

4.148

3.999

3.345

2.540

2.148135Hệ số EFA lần 2136Rotated Component Matrixa

1

A1

A2

B2

B3

B4

B5

B8

B9

C1

C3

C4

C5

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

E1

E2

E3

E4

A

B

C

DComponent

2

3

45.534

.528

.618

.638

.658

.575

.742

.743

.701

.568

.736

.681

.562

.576

.531

.666

.720

.579

.593

.553

.703

.764

.507

.578

.658

.667

.557Extraction Method: Principal Component

Analysis.137PL13. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 3KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of

.549

Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square 2393.58

Sphericity

2

df351Sig..000Phương sai trích EFA lần 3138Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared

LoadingsInitial Eigenvalues

Comp

onent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27Total

6.634

3.020

2.287

1.810

1.671

1.460

1.387

1.238

1.106

.999

.826

.691

.639

.554

.444

.410

.316

.302

.246

.213

.187

.139

.132

.098

.091

.068

.034% of

Variance

24.571

11.186

8.469

6.703

6.189

5.407

5.136

4.584

4.096

3.701

3.058

2.561

2.368

2.053

1.645

1.517

1.169

1.117

.911

.790

.691

.514

.490

.362

.335

.251

.127Cumulative

%

24.571

35.757

44.226

50.929

57.118

62.525

67.662

72.245

76.341

80.042

83.100

85.661

88.028

90.081

91.726

93.243

94.412

95.529

96.440

97.230

97.921

98.435

98.925

99.287

99.622

99.873

100.000Total

6.634

3.020

2.287

1.810

1.671% of

Variance

24.571

11.186

8.469

6.703

6.189Cumulative

%

24.571

35.757

44.226

50.929

57.118Rotation Su

Total

3.713

3.713

3.256

2.515

2.224Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PL12. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×