Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PL13. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 3

PL13. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

138Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared

LoadingsInitial Eigenvalues

Comp

onent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27Total

6.634

3.020

2.287

1.810

1.671

1.460

1.387

1.238

1.106

.999

.826

.691

.639

.554

.444

.410

.316

.302

.246

.213

.187

.139

.132

.098

.091

.068

.034% of

Variance

24.571

11.186

8.469

6.703

6.189

5.407

5.136

4.584

4.096

3.701

3.058

2.561

2.368

2.053

1.645

1.517

1.169

1.117

.911

.790

.691

.514

.490

.362

.335

.251

.127Cumulative

%

24.571

35.757

44.226

50.929

57.118

62.525

67.662

72.245

76.341

80.042

83.100

85.661

88.028

90.081

91.726

93.243

94.412

95.529

96.440

97.230

97.921

98.435

98.925

99.287

99.622

99.873

100.000Total

6.634

3.020

2.287

1.810

1.671% of

Variance

24.571

11.186

8.469

6.703

6.189Cumulative

%

24.571

35.757

44.226

50.929

57.118Rotation Su

Total

3.713

3.713

3.256

2.515

2.224139Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared

LoadingsInitial Eigenvalues

Comp

onent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26Total

6.634

3.020

2.287

1.810

1.671

1.460

1.387

1.238

1.106

.999

.826

.691

.639

.554

.444

.410

.316

.302

.246

.213

.187

.139

.132

.098

.091

.068% of

Variance

24.571

11.186

8.469

6.703

6.189

5.407

5.136

4.584

4.096

3.701

3.058

2.561

2.368

2.053

1.645

1.517

1.169

1.117

.911

.790

.691

.514

.490

.362

.335

.251Cumulative

%

24.571

35.757

44.226

50.929

57.118

62.525

67.662

72.245

76.341

80.042

83.100

85.661

88.028

90.081

91.726

93.243

94.412

95.529

96.440

97.230

97.921

98.435

98.925

99.287

99.622

99.873Extraction Method: Principal Component

Analysis.Total

6.634

3.020

2.287

1.810

1.671% of

Variance

24.571

11.186

8.469

6.703

6.189Cumulative

%

24.571

35.757

44.226

50.929

57.118Rotation Su

Total

3.713

3.713

3.256

2.515

2.224140Hệ số EFA lần 3141Rotated Component Matrixa

1

A1

B2

B3

B4

B5

B8

B9

C1

C3

C4

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

E1

E2

E3

E4

A

B

C

DComponent

2

3

45.530

.626

.614

.676

.597

.754

.785

.650

.528

.771

.687

.546

.506

.534

.640

.694

.559

.567

.538

.711

.787

.556

.555

.643

.705

.588Extraction Method: Principal Component

Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser

Normalization.142PL14. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 4KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of

.569

Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square 2151.19

Sphericity

2

df325Sig..000Phương sai trích EFA lần 4143Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared

LoadingsInitial Eigenvalues

Comp

onent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26Total

6.337

2.842

2.285

1.796

1.669

1.436

1.311

1.164

1.100

.955

.785

.678

.628

.469

.430

.406

.314

.289

.246

.207

.179

.132

.131

.091

.072

.050% of

Variance

24.374

10.932

8.787

6.906

6.417

5.524

5.043

4.477

4.230

3.672

3.019

2.609

2.415

1.804

1.654

1.560

1.208

1.112

.946

.795

.688

.509

.504

.348

.278

.191Cumulative

%

24.374

35.305

44.092

50.998

57.416

62.940

67.983

72.460

76.690

80.361

83.380

85.989

88.404

90.208

91.862

93.422

94.630

95.742

96.688

97.483

98.171

98.679

99.184

99.532

99.809

100.000Extraction Method: Principal Component

Analysis.Total

6.337

2.842

2.285

1.796

1.669% of

Variance

24.374

10.932

8.787

6.906

6.417Cumulative

%

24.374

35.305

44.092

50.998

57.416Rotation Su

Total

3.646

3.457

3.150

2.522

2.154Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PL13. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×