Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PL14. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 4

PL14. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 4

Tải bản đầy đủ - 0trang

143Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared

LoadingsInitial Eigenvalues

Comp

onent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26Total

6.337

2.842

2.285

1.796

1.669

1.436

1.311

1.164

1.100

.955

.785

.678

.628

.469

.430

.406

.314

.289

.246

.207

.179

.132

.131

.091

.072

.050% of

Variance

24.374

10.932

8.787

6.906

6.417

5.524

5.043

4.477

4.230

3.672

3.019

2.609

2.415

1.804

1.654

1.560

1.208

1.112

.946

.795

.688

.509

.504

.348

.278

.191Cumulative

%

24.374

35.305

44.092

50.998

57.416

62.940

67.983

72.460

76.690

80.361

83.380

85.989

88.404

90.208

91.862

93.422

94.630

95.742

96.688

97.483

98.171

98.679

99.184

99.532

99.809

100.000Extraction Method: Principal Component

Analysis.Total

6.337

2.842

2.285

1.796

1.669% of

Variance

24.374

10.932

8.787

6.906

6.417Cumulative

%

24.374

35.305

44.092

50.998

57.416Rotation Su

Total

3.646

3.457

3.150

2.522

2.154144Hệ số EFA lần 4145Rotated Component Matrixa

1

B2

B3

B4

B5

B8

B9

C1

C3

C4

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

E1

E2

E3

E4

A

B

C

DComponent

2

3

45.558

.648

.646

.673

.576

.747

.794

.638

.507

.774

.688

.588

.504

.527

.700

.677

.565

.560

.536

.705

.779

.548

.587

.627

.700

.618Extraction Method: Principal Component

Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser

Normalization.

a. Rotation converged in 7

iterations.146PL15. Kết quả hồi quy biến thỏa mãn theo 5 biến độc lập

Model Summary

Std. Error

Mode

lR1.714aRAdjusted Rof theSquareSquareEstimate.510.479 .72180643a. Predictors: (Constant), time, REGR factor

score 4 for analysis 1, REGR factor score 5 for

analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1,

REGR factor score 3 for analysis 1, REGR

factor score 2 for analysis 1, sex147ANOVAb

Model

1Sum of

SquaresMean

SquaredfRegressio

n54.5505Residual80.450130135.000135TotalFSig.10.910 17.630.000a.619a. Predictors: (Constant), REGR factor score 5 for analysis 4,

REGR factor score 4 for analysis 4, REGR factor score 3 for

analysis 4, REGR factor score 2 for analysis 4, REGR factor score

1 for analysis 4

b. Dependent Variable: REGR factor score 1 for

analysis 5Coefficientsa

Unstandardized

Coefficients

Model

1(Constant)BStd. ErrorStandardize

d

Coefficients

BetatSig..0001.000-8.430E18.067Chuong trinh dao

tao.244.068.2443.607.000Doi ngu Giao vien.361.068.3615.330.000Doi ngu can bo phuc

vu va ho tro gia duc.325.068.3254.802.000Co so vat chat.150.068.1502.221.028Chuong trinh bo tro.293.068.2934.327.000a. Dependent Variable: Do hai long chungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PL14. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 4

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×