Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Các dạng toán về quy tắc tính đạo hàm

B. Các dạng toán về quy tắc tính đạo hàm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lời giải2

y ′ = −10 x 4 +

.

x

y=2x +1

x+2Ví dụ 2. Đạo hàm của hàm số

nhận giá trị nào sau đây:

a = −3

a=5

A.

.

B.

.a

bằng biểu thức có dạng( x + 2)a =3

C.

.

Lời giảiD.2.

Khi đóa = −5a.Đáp án C.

( 2 x + 1) ′ ( x + 2 ) − ( 2 x + 1) ( x + 2 ) ′ = 3 ⇒ a = 3.

y′ =

2

2

( x + 2)

( x + 2)

STUDY TIP ax + b ′ ad − bc÷=

2

 cx + d  ( cx + d )

x2 − x + 1

y=

x −1Ví dụ 3. Đạo hàm của hàm số

bằng:

a.b = −2

a.b = −1

A.

.

B.

.vớic≠0bằng biểu thức có dạnga.b = 3

C.

.

Lời giải( 2 x − 1) ( x − 1) − ( x 2 − x + 1) x 2 − 2 x

y′ =

=

⇒ a.b = −2.

2

2

( x − 1)

( x − 1)

y = x+Cách 2:ad − bc ≠ 0

ax 2 + bxĐáp án A.Cách 1:1

1

x2 − 2x

⇒ y′ = 1 −

=

2

2

x −1

( x − 1) ( x − 1)( x − 1)D.2.

Khi đóa.b = 4.a.bVớia.a′ ≠ 0ta cóSTUDY TIP

 ax 2 + bx + c ′ aa′x 2 + 2ab′x + bb′ − ac′÷=

2

( a′x + b′)

 a′x + b′ x2 + x + 3

y= 2

x + x −1Ví dụ 4. Đạo hàm của hàm số

a+b

bằng:

a+b = 4

a+b = 5

A.

.

B.

.bằng biểu thức có dạnga + b = −10

C.

.

Lời giải(x

D.ax + b

2+ x − 1)2.

Khi đóa + b = −12.Đáp án D.Cách 1:−4 ( 2 x + 1)

x2 + x −1 + 4

4

8x + 4

y=

= 1+ 2

⇒ y′ =

=−

2

2

2

x + x −1

x + x −1

( x2 + x − 1) ( x 2 + x − 1) u ′ u′v − uv′

 ÷=

v2

vCách 2: Áp dụng

( 2 x + 1) x 2 + x − 1 − x 2 + x + 3 ( 2 x + 1)

−8 x − 4

y′ =

=

2

x2 + x − 1

x2 + x − 1(() ())( ax 2 + bx + c ′

 2

÷

 a1 x + b1 x + c1 )(Ví dụ 5. Đạo hàm của hàm số

là:

2x + a −1

2ax + 1 − a

A.

.

B.

.)(với a là hằng số) tại mọi2ax + 3a 2 − 2a + 1y ′ = 2ax + a − 1C.

Lời giảiSTUDY TIP

( c)′ = 0Với c là hằng số thì

( c.u ) ′ = c.u′( x ) ′ = nx

nn −1⇒ a + b = −12STUDY TIP

a b 2

a c

b c

x +2

x+

a b

a1 c1

b1 c1

= 1 1

2

a1 x 2 + b1 x + c1y = ax 2 + ( a − 1) x + a3 − a 2Đáp án D.2,n∈¥*. D.2ax + a − 1x∈¡.ax + by = x + x +1

2Ví dụ 6. Đạo hàm của hàm số

a −b

đó

bằng:

a −b = 2

a − b = −1

A.

.

B.

.(x

y′ =

Ví dụ 7. Đạo hàm của hàm số

A.

C.4 ( x − x + 1)45 ( x 2 − x + 1)4Đáp án C.a −b =1

C.

.

Lời giải+ x + 1) ′=2 x2 + x + 1Đáp án C.22bằng biểu thức có dạng( 2 x − 1)

( 2 x − 1)y = ( x 2 − x + 1)2x +1

2 x2 + x +12 x2 + x + 1D.a − b = −2. Khi.⇒ a −b =15là:.B..5 ( x 2 − x + 1)4(x( 2 x − 1)D.

Lời giải

y ′ = 5 ( x 2 − x + 1)4(x22− x + 1)4.− x + 1) ′ = 5 ( x 2 − x + 1)4.( 2 x − 1)STUDY TIP

u n ′ = n.u′u n−1 , n ∈ ¥ *( )Vớiu = u ( x):( u ) ′ = 2u′uy = ( x 2 + 1) ( 5 − 3x 2 )Ví dụ 8. Đạo hàm của hàm số

a

T=

b

đó

bằng:

−1

−2

A.

.

B.

.bằng biểu thức có dạng3

C. .

Lời giảiD.−3ax3 + bx. Khi.Đáp án D.y′ = ( x 2 + 1) ′ ( 5 − 3x 2 ) + ( x 2 + 1) ( 5 − 3 x 2 ) ′ = 2 x ( 5 − 3 x 2 ) + ( x 2 + 1) ( −6 x ) = −12 x 3 + 4 x

STUDY TIP

u = u ( x ) , v = v ( x ) : ( uv ) ′ = u ′v + uv′Với

y = x 2 ( 2 x + 1) ( 5 x − 3 )

ax 3 + bx 2 + cx

Ví dụ 9. Đạo hàm của hàm số

bằng biểu thức có dạng

a+b+c

. Khi đó

bằng:

31

51

34

24

A. .

B.

.

C. .

D.

.

Lời giải

Đáp án A.Cách 1:y′ = 2 x ( 2 x + 1) ( 5 x − 3) + x 2 .2 ( 5 x − 3) + x 2 ( 2 x + 1) .5 = 40 x 3 − 3 x 2 − 6 xCách 2: Nhân vào rút gọn ta được

a + b + c = 31y = 10 x 4 − x 3 − 3 x 2 ⇒ y′ = 40 x 3 − 3 x 2 − 6 xnênSTUDY TIPu = u ( x ) , v = v ( x ) , ω = ω ( x ) ⇒ ( uvω ) ′ = u ′vω + uv′ω + uvω ′xy=

Ví dụ 10.a2 − x2Đạo hàm của hàm số

a2

a23

a2 − x2

a2 + x2

A.

.

B.(())(alà hằng số) là:

2a 2(a3.C.

Lời giải2− x2 )a2(a3.D.2− x2 )3.Đáp án D.a2 − x2 +

y′ =a2 − xx2

a2a2 − x2 =

2(a2− x2 )y=3ax1(x2+ 1)3x +1

a

Ví dụ 11. Đạo hàm của hàm số

bằng biểu thức có dạng

. Khi đó

nhận giá trị nào sau đây:

a = −4

a = −1

a=2

a = −3

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải

Đáp án B.x2 +1

− x2 + 1 ′

−x

y′ = −

=

=

⇒ a = −1

2

x +1

2 x 2 + 1. x 2 + 1

x 2 + 1. x 2 + 1()(()2)()STUDY TIP

u′u =

u = u ( x) :

2 u( )2

 x + x + 1 khi x ≤ 1

f ( x) = 

 x − 1 + 3 khi x > 1Ví dụ 12. Đạo hàm của hàm số

khi x < 1

2 xf ′( x) =  1

 2 x − 1 khi x > 1A.

.B.là:

2 x + 1 khi x < 1f ′( x) =  1

 x − 1 khi x > 1

.C.2 x + 1 khi x ≤ 1f ′( x) =  1

 2 x − 1 khi x > 1

.D.

Lời giải2 x + 1 khi x < 1f ′( x) =  1

 2 x − 1 khi x > 1

.Đáp án D.

x < 1: f ′ ( x ) = 2 x + 1

Với

1

x > 1: f ′ ( x ) =

2 x −1

Với

f ( x ) − f ( 1)

x −1

lim+

= lim+

= +∞

x = 1,

x →1

x →1

x = 1.

x −1

x −1

Với

ta có

nên khơng có đạo hàm tại

2 x + 1 khi x < 1f ′( x) =  1

 2 x − 1 khi x > 1Vậy

STUDY TIP

Loại bài toán kết hợp giữa tính đạo hàm bằng cơng thức và tính đạo hàm bằngVí dụ 13. Tính đạo hàm của hàm sốA.C.Với − x khi x < 1f ′( x) =  1

 − x 2 khi x > 1− x khi x < 1f ′( x) =  1

 x 2 khi x > 1Đáp án B.

x < 1: f ′ ( x ) = − xx > 1: f ′ ( x ) = −

Với1

x2..định nghĩa tại 1 điểm

 3 − x2

 2 khi x < 1

f ( x) = 

1

khi x ≥ 1

 xB.D.

Lời giảix0 ..

− x khi x < 1f ′ ( x ) = −1 khi x = 1

 1

− 2 khi x > 1

 x− x khi x < 1f ′ ( x ) = 1

khi x = 1

 1

− 2 khi x > 1

 x..Vớix = 1,ta cóHàm số liên tục tạiXétVậy

-1f ( x ) = lim+ = 1

+

 xlim

→1

x →1 x

⇒ lim+ f ( x ) = lim− f ( x ) = 1 = f ( 1)2

x →1

x →1

3x

 lim f ( x ) = lim

=

1

 x →1−

x →1−

2x = 1.f ( x ) − f ( 1)

= lim+

 xlim

+

x →1

 →1

x −1

f ( x ) − f ( 1)= lim− lim

x →1

x →1

x −11

−1

x

= −1

x −1

⇒ f ′ ( 1) = −1

3 − x2

−1

2

= −1

x −1

− x khi x < 1f ′ ( x ) = −1 khi x = 1

 1

− 2 khi x > 1

 xSTUDY TIP

Trên các khoảng xác định ta tính đạo hàm bằng quy tắc.

x = x0

Tại điểm

ta xét đạo hàm bằng định nghĩa.Ví dụ 14. Cho hàm số

4

A. .f ( x ) = ( 3 x 2 − 1)

8B..2. Giá trịf ′ ( 1)là:

−4

C.

.

Lời giảiD.24.Đáp án D.f ′ ( x ) = 2 ( 3x 2 − 1) ( 3x 2 − 1) ′ = 12 x ( 3 x 2 − 1) ⇒ f ′ ( 1) = 24Cách 1:

Cách 2: Sử dụng MTCTNhập vào màn hình:

Nhận xét: Bằng cách 2 ta có thể tính nhanh chóng đạo hàm tại một điểm

xác địnhx = x0.

STUDY TIP

Dùng MTCT:Tính đạo hàm của hàm số tại một điểm chỉ ra

Ví dụ 15. Cho hàm sốf ( x ) = x −1. Đạo hàm của hàm số tạix =1là:x = x0.A.1

20

C. .

Lời giải1

B. ..D. Không tồn tại.Đáp án D.f ′( x) =

Ta có:12 x −1f ′ ( 1)Khơng tồn tạif ′( x)xác định vớix >1.STUDY TIP

Với bài tốn này nếu sử dụng MTCT thì kết quả là màn hình hiển thị thơng báo “Math

ERROR” và khơng tính được.f ( x ) = −2 x 4 + 4 x 2 + 1Ví dụ 16. Cho hàm số

( −1; 0 ) ∪ ( 1; +∞ )

A.

.. Tập các giá trị của

( −1;0 )

( 1; +∞ )

B.

.

C.

.

Lời giảixđểf ′( x) < 0

D.là:

( −∞;0 ).Đáp án A. −1 < x < 0

f ′ ( x ) = −8 x3 + 8 x ⇒ f ′ ( x ) < 0 ⇔ 

x > 1

STUDY TIP

Nhận biết được loại bài toán kết hợp việc tính đạo hàm và giải bất phương trình.Ví dụ 17. Cho hàm số

 1 ; +∞ ÷

 3A.

.f ( x ) = x + x2 + 1x. Tập các giá trị của để

1 

 1

; +∞ ÷ −∞; ÷

3

 3

B.

.

C.

.

Lời giải2 x. f ′ ( x ) − f ( x ) ≥ 0D.Đáp án A.f ′( x) = 1+x

x2 + 1=f ( x)

x2 + 1⇒ 2 x. f ′ ( x ) − f ( x ) ≥ 0 ⇔ 2 x.f ( x)

x2 + 1)(− f ( x) ≥ 0x ≥ 0

1

⇔ 2 x ≥ x 2 + 1 do f ( x ) > x + x 2 = x + x ≥ 0 ⇔  2

⇔ x≥

3

3 x ≥ 1Vậy 1x ∈  ; +∞ ÷

 3STUDY TIP• x ≥x⇒ x +x≥0

 f ( x ) ≥ 0, g ( x ) ≥ 0

• f ( x) ≤ g ( x) ⇔ 

 f ( x ) ≤ g ( x ) 2 ; +∞ ÷

 3

là:.Ví dụ 18. Cho hàm số

−2 2

A.

.{1

f ( x ) = x3 − 2 2 x 2 + 8x − 1

3}B.{ 2; 2}.. Tập các giá trị của

−4 2

C.

.

Lời giải{}xđể

D.f ′( x) = 0{ 2 2}là:.Đáp án D.f ′ ( x ) = x2 − 4 2 x + 8

f ′( x) = 0 ⇔ x = 2 2

STUDY TIP

- Nhận biết được loại bài toán kết hợp giữa việc tính đạo hàm và giải phương trình.

- Sau khi tính được đạo hàm ta có thể thử các đáp án vào phương trình để tìm ra

kết quả.f ( x) =

Ví dụ 19. Cho hàm số

 2

0; 

 3

A.

.x3

x −1. Tập nghiệm của phương trình

2 3

0; − 

0; 

3 2

B.

.

C.

.

Lời giảif ′( x) = 0D.là:

30; − 

2

.Đáp án C.f ′( x) =3x 2 ( x − 1) − x3( x − 1)2=2 x3 − 3x 2( x − 1)2x = 0

f ′ ( x ) = 0 ⇔ 2 x − 3x = 0 ⇔ 

x = 32

32f ( x) =

Ví dụ 20. Cho hàm số

y′ ≤ 0

∀x ∈ ¡

với

là:

−∞; 2 

A.

.((thỏa mãn)mx 3

− mx 2 + ( 3m − 1) x + 1

3B.( −∞; 2].. Tập các giá trị của tham số( −∞;0]C.

Lời giảiĐáp án C.y′ = mx 2 − 2mx + 3m − 1

y′ ≤ 0 ⇔ mx 2 − 2mx + 3m − 1 ≤ 0 ( 1)

+ Vớim=0thì (1) trở thành−1 ≤ 0nên đúng với∀x ∈ ¡..D.( −∞;0 ).mđể+ Với

Vậym≠0khi đó (1) đúng vớia < 0

m < 0

∀x ∈ ¡ ⇔ 

⇔

⇔m<0

 ∆′ ≤ 0

1 − 2m ≥ 0m≤0

STUDY TIPChoVí dụ 21. Cho hàm số

và chỉ khi:

m ≤ −1

A.

.a > 0

f ( x ) ≥ 0, ∀x ⇔ 

∆ ≤ 0

a < 0

f ( x ) ≤ 0, ∀x ⇔ 

∆ ≤ 0f ( x ) = ax 2 + bx + c, a ≠ 0f ( x ) = 2mx − mx3B.. Sốm > −1.x =1là nghiệm của bất phương trình−1 ≤ m ≤ 1

C.

.

Lời giảiD.f ′( x) ≤ 1m ≥ −1khi.Đáp án D.f ′ ( x ) = 2m − 3mx 2Sốx =1là nghiệm của bất phương trìnhf ′ ( x ) ≤ 1 ⇔ 2m − 3m ≤ 1 ⇔ m ≥ −1.DẠNG 2. ĐẠO HÀM CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Phương pháp chung:

- Vận dụng các công thức đạo hàm bốn hàm số

và hàm hợp của nó.y = sin x,y = cos x,y = tan x,y = cot x- Vận dụng phối hợp các quy tắc đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương và hàm số

hợp

- Vận dụng các phương trình lượng giác cơ bản, phương trình bậc nhất với sinx và

y' = 0

cosx, phương trình tích số…để giải phương trình

Chú ý: Biến đổi lượng giác để thu gọn các hàm số, biểu thức lượng giác

STUDY TIP

(sin n u ) ' = n sin n −1 u.(sin u ) '

(cos n u ) ' = n cos n −1 u.(cos u ) '(tan n u ) ' = n tan n −1 u.(tan u ) '

(cot n u ) ' = n cot n −1 u.(cot u ) 'Ví dụ 16. Đạo hàm của hàm số

30 cos 3 x.sin 5 x

A.

.

8cos8 x − 2 cos 2 x

C.

.

Đáp án Cy = 2sin 3 x.cos 5 xcó biểu thức nào sau đây?

−8cos 8 x + 2 cos 2 x

B.

.

−30 cos 3x + 30sin 5 x

D.

.Lời giải

y = sin 8 x − sin 2 x ⇒ y ' = 8cos8 x − 2 cos 2 xCách 1: Ta có

y ' = 6 cos 3 x.cos 5 x − 10sin 3 x.sin 5 x

Cách 2:

= 3cos8 x + 3cos 2 x − 5cos 2 x + 5cos8 x= 8cos8 x − 2 cos 2 x

Nhận xét: Nếu dùng cách 1 sử dụng công thức biến đổi từ tích sang tổng rút

y'

gọn rồi sau đó việc tính đạo hàm

sẽ đơn giản hơn.

STUDY TIP

1

sin a cos b = [sin(a − b) + sin(a + b)]

2

1

cos a cos b = [cos( a − b) + cos( a + b)]

2

y=sin x + cos x

sin x − cos xVí dụ 17. Đạo hàm của hàm số

trị a là:

a =1

a = −2

A.

.

B.

.

Đáp án Bcó biểu thức dạng

C.a =3.a

(sin x − cos x) 2D.a=2Lời giải

(cos x − sin x)(sin x − cos x) − (sin x + cos x)(cos x + sin x)

−2

y'=

=

2

(sin x − cos x)

(sin x − cos x) 2⇒ a = −2Áp dụng quy tắc:u

u ' v − uv '

( )' =

v

v2. Vậy giá..STUDY TIP

sin 2 x + cos 2 x = 1y = cot x

Ví dụ 18. Đạo hàm của hàm số

là:

−1

−1

1

2

2

sin x cot x

2sin x cot x

2 cot x

A.

.

B.

.

C.

.

Đáp án B

Lời giảiD.− sin x

2 cot x.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Các dạng toán về quy tắc tính đạo hàm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×