Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài toán tính tích phân

Bài toán tính tích phân

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo như biến đổi câu 1, ta có:a2

 a  ln a  1

2a� a 1  3 � a  2 .00Câu 11: Đáp án B.� a.e a  e a  1  1Câu 12: Đáp án B.� a 1Thử máy tính.Câu 19: Đáp án A� 1

1 �

I �d x  12

3�

x  1

x  1 �

0 �

Gợi ý:

1Câu 13: Đáp án D

3I �

f  u  du 

1111�f  u  du  �f  u  du  6  5  1

6I �

sin n x.cos xdx

0x

1

�t 

6

2Câu 14: Đáp án C

001

2

2� n  3.

Câu 20: Đáp án D

2

0�

cos xdx  �

cos xdx  sin x  sin x22Cách 1: Thử bằng máy tính

Lấy giá trị n càng lớn càng tốt. Giả sử n  100 . 11  2101Câu 15: Đáp án DNhập biểu thứcTa có:

f  xt3 f  x�t dt  3

20Thay�ff0x4�

3f3 433 x3f3 x3 4   12 � f  4  12 x.cos   x .Câu 16: Đáp án DdxCách 2: Giải chi tiết

In 1�1

� x1 e

n �� I  1n 1

dx n 11dx nd  e x  1�1  exn 1ex

dx  1 1 ex

n 1  ln 1  e xncos  x  a  dx  sin a20� sin  a  a   sin a  sin a

2Trong 4 phương án, chỉ có phương án D thỏa mãn.

Câu 17: Đáp án C

Cách 1: Thử bằng máy tínhsin xdx  dv

xu

Cách 2: Tích phân thành phần: �

Câu 18: Đáp án Bx100n 1ex

dx1 ex

nn 1

n� I  1  ln 1  e n  ln 1  e n 1a21

1 e44

Máy tính cho kết quả �2.35 �10 �0 . 4.cos  4 

3n 101t n 1 2 �1 � 1

1

�I �

t n dt 

�� .n  1 0 �2 � n  1 64

0I �

cos x dx  �

cos x dx  �

cos x dx20Đặt sin x  t . Đổi cận: x  0 � t  03

2aaI �

x.e x dx  x.e x  �

e x dxTa ln có

n 1limn ��n ��1

1 e

n 1  limlimn ��ln  1  e n xn1dx  lim �

1  ln 1  e n  ln  1  e n 1  �n ���ln  1  e n 

n.n ln 1  e n 1

n 1.  n  1 1  n   n  1  0Câu 21: Đáp án C

LOVEBOOK.VN|388Cách 1: Thử bằng máy tính1

1

 ln12  ln 7  ln 12  ln 7

2

24  x2  tCách 2: Đặt� a  1; b  1 � a  b  0Câu 22: Đáp án DCâu 26: Đáp án DCách 1: Thử bằng máy tính

2

21

21�t dtsin x  t � I 1

2Cách 2: Đặt5

dx

1 d  2 x  1 1 ln 2 x  12�

2x 1

2

1

1 2x 1

1ee11I �

2 x  1  ln x  dx   �

2 x.ln xdx  �

2 xdx

1 e2  1  2�

x.ln xdxCâu 27: Đáp án D1�1

dx  duln x  u�x

� �2�xdx  dv �x  v

�2

Đặt

e11ee��

x ln xdx  �

udv  uv 1  �

vdu

e1444dx

1

1 �

�1

I  �2

�

dx  �

dx

�x  x 3 x  x  1

x x 1�

3

3�

  ln x  ln x  1   ln 4  ln 5   ln 3  ln 4 

43  ln 3  2 ln 4  ln 5

� S  a b c  0

Câu 28: Đáp án Bex2

x

 ln x.

 �dx

2 1 12111000I �

x.e x dx  3�

e x dx

 2 x  3 .e x dx  2�e2 e2 1 e2 1

    

2 4 4 4 4

� I  e2  1 1

1

 ln 9  ln1  ln 3

2

2�mn3ee55Câu 23: Đáp án D

en 11

1

�1 � 1

x dx 

�� � .�n 364 �2 � n  1 64

0

nTương tự các bài trên

1e 1 e  32

2

22Câu 24: Đáp án A1001x2

x2  x  1

1 

x 1

Dễ nhận thấy x  1

x2

x2  x  1

1 

x 1

x 1

Ta thấy 3 phương án B, C, D có cùng đạo hàm.1��

x.e x dx  x.e x  �

e x dx

011� I  2 x.e x  �

e x dx  2 x.e x  e x  3e  1

000a  3; b  1

Suy ra, đáp án B: a  2b  1

Câu 29: Đáp án DVậy phương án A sai.t  1  cos x , t �0 � t 2  1  cos x

� 2tdt   sin xdxCâu 25: Đáp án DĐổi cận:11x2

1

2x  4

dx  .�2

dx

2x  4x  7

2 0 x  4x  7

0

2

1

1

1 d  x  4x  7  1

 .� 2

 ln  x 2  4 x  7 

2 0 x  4x  7

2

0LOVEBOOK.VN|389x  0 � t  2; x 2

� t 1

22

sin 2 xdx

2 cos x.sin x

I�

�

dx

1  cos x 0 1  cos x

014  t 2  1 t�t222dt  4 �

 t  1 dt  4 �

 x 1 dx

2211Câu 34: Đáp án Dasin x

I �

dx

13cos

x

00I1 3cos atdt

2

t

3

2asin 7 x

2sin 7 a

 2�

sin x.d  sin x   2.7 0

7

013cos a�dt2� sin a  1 � a   k 2

7

2a0�22

2

1  3cos a  .2

3

3062tdt

 sin xdx

3Iaa� t 2  1  3cos x � 2tdt  3sin xdx2

3aI �

sin 5 x.sin 2 xdx  2 �

sin 6 x.cos xdxĐặt 1  3cos x  t , t �0�I ln 2 2

ln 2 2

5

 ln 2  ln 5  ln 3 

 ln 2  ln

2

2

3� a  2; b  1; c  1 � a  b  c  4Câu 30: Đáp án A1

 k 2  0 � k 2   � k  

2

2

41

39

a  20 �  2k  20 � k 

2

42

� 1  3cos a  1 � cos a  0

3� k  0;1; 2;3; 4;5;6;7;8;9 � Có 10 giá trị của a.

Câu 35: Đáp án C 3

�a  ;

2 2�1

sin 2 xdx  dv � cos 2 x  v�� 2�x  1  u�dx  du

ĐặtSuy ra, đáp án A

Câu 31: Đáp án A

1I�

g '  x  dx  2 � g  1  g  1  2

4

400� g  1  2  g  1  2  3  1

4x

 t � dx  2dt

Đặt 2Suy ra, đáp án C.11ln 2Thử các đáp án, suy ra m  1

Câu 37: Đáp án BCâu 33: Đáp án C

1 �dx 

�x  x

2e  1 �

0 �

4Câu 36: Đáp án C�I �

2 f  t  dt  2 �

f  t  dt  2.  3   6ln 201

1

cos 2 xdx

 x  1 cos 2 x  �

2

20

0Câu 32: Đáp án A2

4I �

udv  uv  �

vdu

 x  1 sin 2 xdx  �12

4

04ln 2�xdx 

0ln 22e x

 �

 x  1 dx  � x dx

2e  1

0

0

x

�x 2

� ln 2 d  2e  1

 �  x�  � x

2e  1

�2

�0

0

ln 2ln 2

ln 2 2 ln 2  ln 2e x  1

0

2ln 22e  1  2e

dx2e x  1

0

xxI �

x ln  2 x  1 dx

0� 2

�2 x  1 dx  duln  2 x  1  u �

� �2�xdx  dv

�x  1  v

�2 8

Đặt

444I �

udv  uv 0  �

vdu

00LOVEBOOK.VN|39044

�x 2 1 �

�x 2 1 � 2

�  �

ln 2 x  1  �

.

dx

�  �

2

8

2

x1

�2 8 �

0

0

4463

4 x2 1

63

1

 ln 9  �

dx  ln 9  �

 2 x  1 dx

8

4  2 x  1

8

40

0� a  63; b  4; c  3 � S  63  4  3  70

Câu 38: Đáp án A3e .sin 3 xdx  �

u dv  u v  �

vdu2x111e2 x

e2 x

e2 x

3

.sin 3 x  � .3.cos 3 xdx 

.sin 3 x  .I

2

2

2

2�I 

dx

I �

� �sin x.sin �x  �

6

� 6�sin 3x  u1 � 3cos 3xdx  du1Đặt463

1

63

 ln 9   x 2  x   ln 3  3

8

4

4

0e2 x

3 2x

.cos 3 x  �

e .sin 3xdx

2

2e2 x .cos 3 x 3 �e2 x .sin 3 x 3 �

 .�

 I�

2

2 � 2

2 �13

�cos 3 x 3I  e2 x �

 .sin 3 x �

4

4

� 2

�2 cos 3 x 3� I  e2 x �

 .sin 3 x �

13

� 13

Ta có:2 3 5

�a b   � � �

�

�

sin �

.cos x  cos �x  �

.sin x

13 13 13 .

�x  � x � sin �x  �

6�

6�

� 6� �1Câu 40: Đáp án A

sin

sin

6

6

Câu 41: Đáp án B�  ��

cos �x  ��1

1

cos x

� 6 ��

.� sin x

� �

� �

sin x.sin �x  � sin �

sin �x  ��

6 �

� 6�

� 6 ��Câu 42: Đáp án D� �

cos �x  �

cos x

6�

I  2 � dx  2 � �

dx

� �

 sin xsin �x  �

6

6

� 6�Đặt

3

3�3�

1

3

 2.ln �

�2 �

� 2 ln 2  2 ln1  2 ln 2

� �5dx

I �

1 x 3x  13 x  1  t � 3x  t 2 � 3dx  2tdtĐổi cận: x  1 � t  2x 5�t  4

442

tdt

dt

I � 2

 2�

3 2 �t  1 � 2  t  1  t  1

t��3 �

4�3�

3

3

 4 ln �2ln

22ln2ln

22ln�2 �

4

2

� �1 �

�1

�

dt

� t 1 t  1 �

2�� S  23 2  7  ln t  1  ln t  1   2 ln 3  ln 5

4

2Câu 37: Đáp án C� ee2 x dx  dv

v�� 2cos 3 x  u

3sin 3 xdx  duĐặt

2xI �

udv  uv  �

vdue

e

.cos 3 x  � .3sin 3xdx

2

2

2x2xLOVEBOOK.VN|391� a  2; b  1 � a 2  ab  3b 2  5

Câu 43: Đáp án D

Đặt t  3 x � dt  3dx . Đổi cận:x  0 � t  0; x  2 � t  6

2�I �

f  3x  dx 

0661

1

f  t  dt  �

f  x  dx30

301

 .12  4

3x2

�I 

2Câu 44: Đáp án C 2.2  3  1 13

17

 43

2

2Câu 45: Đáp án A2Ta có2I�

x  2 f  x   3g  x  �

dx

Ta có1222111�

xdx  2 �

f  x  dx  3 �

g  x  dx

2

2

2000I �dx  �

f  x  dx  2 �

sin xdx

�f  x   2sin x � 5  2 cos x 02  7

2. Ứng dụng của tích phân trong hình

họcCâu 1: Đáp án C

Giao điểm tại x  2  3 x � x  1 �2

21212x3 3x 2

1

2

 �

x  2  3 x dx  2x 1 

3

2

6

11 1 9 11

  

4 4 4 4Câu 5: Đáp án A23V �

2 x 9  x 2 dx  18

0Câu 2: Đáp án CCâu 6: Đáp án Acắt trục hồnh tại điểm có hồnh độbằng 2x

Giao điểm 2  3  x � Nhẩm được nghiệm 1

112x x2

S�

2  x  3 dx 

  3x

ln 2 2

0

0

x2Thể tích0�

 x3  3x2  2 x  dxS�

x 2  2  3 x dxy   2  x e232x

23�

 x3  3x 2  2 x  dx  �

 x3  3x 2  2 x  dxV �

 2  x  e x dx

202 1

1

1 5

 3

ln 2 2

ln 2 ln 2 2Sử dụng phương pháp tích phân thành phần� V    2e 2  10 Câu 7: Đáp án BCâu 3: Đáp án DCâu 8: Đáp án B0x 1

S�

dx 

1 x  20� 3 �

1

dx1 � x  2 �0 x 1  3ln x  20

1Ta xét phương trình hồnh độ giao điểm2 x3  x 2  x  5  x 2  x  5

x0� 2 x 3  2 x  0 � �

x  �1

 1  3ln 2  3ln 3 1  3ln2

3

 3ln  1

3

21S

Lúc này ta có�2 x3 2 x dx  11Ta bấm máy và cũng được kết quả như trên:Câu 4: Đáp án C

1S�

x 3  3 x 2  2 x dx

0Câu 9: Đáp án A

LOVEBOOK.VN|392Xétphươngtrìnhhồnh x  1 .e2 x  0 � x  1 .độgiaođiểmVậy diện tích hình phẳng1

V �

 x 4   x 4  4 x3  4 x 2  �

dx

0y   x  1 .e 2 x

được giới hạn bởi đồ thị hàm số

,

trục hoành và các đường thẳng x  0 , x  2 được4 � 

�

 x 4  x3 � 

 4 x  4 x  dx   . �3 �0 30

(đvtt)tính bởi cơng thức:Câu 11: Đáp án C12013phẳng giới hạn bởi các đường y  2  cos x ,2�

 x  1 .e2 x dx  �

 x  1 .e2 x dx

12

2I1  �

 x  1 .e2 x dx I 2  �

 x  1 e 2 x dx

1

1

Đặt

;Khi đób1

1 2x

I 0  .e2 x .  x  1  �

e dx

2

2

a

a

b1 �1

1 � e 3

I1    � .e0  .e 2 � 

2 �4

4 � 4 4.

Vậy từ đây ta có 2    11�3Vx   �

 x  1 dx   �x3  x �  43�0

0

(đvtt).

2x0x2  2 x   x2 � �

x 1

Câu 14: Đáp án BKhi đó thể tích khối tròn xoay có được khi quay

hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm sốy  x 2  2 x; y   x 2 quay quanh trục Ox được tính

bởi cơng thức2 2  x  � xee1

1

e

S  � dx  �dx  ln x 1  1

1 x

1 x

Ta có

.

Câu 15: Đáp án C

Ta có: Phương trình tung độ giao điểmy2

 1 � y  �2

4dx

2 2LOVEBOOK.VN|3930(đvtt).1Xét phương trình hồnh độ giao điểmthì0y  x 2  1, x  0, x  1 và trục hoành khi quay

quanh Ox là:Câu 10: Đáp án CTa thấy trên

ta có cơng thứcVx   �

 2  sin x  dx    2 x  cos x Thể tích khối tròn xoay được tạo nên bởi hình

phẳng

giới

hạn

bởi

các

đườnge4 e 2 3

I  I1  I 2   

4 2 4

Suy ra 0;1Câu 12: Đáp án BCâu 13: Đáp án A1

1 � e4 e2

�1

I 2  .e 4  � .e4  .e2 � 

2

4 � 4 4

�40(đvtt).2V �

 x2  2 x     x     1phẳng giới hạn bởi các đường y  2  sin x ,

x  0 , x   và trục hồnh khi quay quanh Ox là:b20Thể tích khối tròn xoay được tạo nên bởi hình1

1

 .e 2 x .  x  1  .e 2 x

2

4

a

a.1

2

0Vx   �

 2  cos x  dx    2 x  sin x 1

x  1  u � dx  du; vdv  e 2 x dx � v  .e 2 x

2

Đặt

b

2 và trục hồnh khi quay quanh Ox là:xx0,102Thể tích khối tròn xoay được tạo nên bởi hìnhS  �

 x  1 .e2 x dx  �

 x  1 .e2 x dx

0112 2x 2, do vậy22�y 2 �

�y 34 4 8

�S  �1

dy�  y�    

4

3 3 3�12

�2

2 �.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài toán tính tích phân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×