Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong tổng thể thiết kế của Quảng trường còn công trình Đền thờ Bác Hồ và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Quảng Bình sẽ xây dựng sau và sẽ thực hiện các thủ tục môi trường riêng theo đúng quy định. Quảng trường đi vào hoạt động sẽ là nơi tham q

Trong tổng thể thiết kế của Quảng trường còn công trình Đền thờ Bác Hồ và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Quảng Bình sẽ xây dựng sau và sẽ thực hiện các thủ tục môi trường riêng theo đúng quy định. Quảng trường đi vào hoạt động sẽ là nơi tham q

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong tổng thể thiết kế của Quảng trường còn công trình Đền thờ Bác Hồ và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Quảng Bình sẽ xây dựng sau và sẽ thực hiện các thủ tục môi trường riêng theo đúng quy định. Quảng trường đi vào hoạt động sẽ là nơi tham q

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×