Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b) Nghiệp vụ kế toán chi phí

b) Nghiệp vụ kế toán chi phí

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thảo luận





Bài tập về tính giá thành SP







Đặt giả thiết cho hoạt động hạch



tốn CPSX và tính Z của một đơn vị



 Xây dựng mơ hình CSDL ở mức ý niệm (minh họa

bằng lưu đồ chứng từ, sơ đồ dòng dữ liệu)



3.2.2 Chu trình cung cấp

Chức năng:Ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến mua

hàng hố, DV

a)Các hoạt động chính trong chu trình:



 Lập đơn đặt hàng đến nhà cung cấp

 Nhận hàng hoá từ nhà cung cấp

 Xác nhận nghĩa vụ thanh tốn

 Thanh tốn cho người bán



Thơng tin cần cung cấp





Các loại vật tư hàng hóa cần mua







Các loại vật tư, hàng hóa đã mua







Xác nhận nợ phải trả và vấn đề thanh toán nợ



b) Nghiệp vụ kế toán mua hàng

Chứng từ

-Yêu cầu mua hàng, đơn đặt hàng, chứng từ thanh

toán…





Sổ sách kế toán







Báo cáo mua hàng



Thảo luận nhóm





Đặt giả thiết về 1 DN có các hoạt động mua hàng và

cung cấp chính xác về thơng tin mua hàng trong kỳ







Xử lý nghiệp vụ thơng tin kế tốn



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b) Nghiệp vụ kế toán chi phí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×