Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Tính toán thiết kế

4 Tính toán thiết kế

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP39Chiều rộng patch (Wp)17,39 mmChiều dài patch (Lp)13,07 mmChiều rộng mặt phẳng đất (Wg)26,99 mmChiều dài mặt phẳng đất (Lg)22,67 mmĐộ rộng đường tiếp điện (Wf)2,98 mmKhoảng cách điểm tiếp điện ăn sâu vào patch (y0)4,88 mmKhoảng cách đường tiếp điện với patch (Gpf)0,096 mm Mô phỏng anten vi dải đơn bằng CST

Sử dụng phần mềm CST mơ phỏng anten vừa tính tốn được, mặt trước

anten được thể hiện như hình bên dưới.Hình 3. 2 Hình dạng anten vi dải hình chữ nhật tiếp điện bằng đường vi dải

cắt sâu

Hình bên dưới mơ tả hình dạng của anten cơ bản khi chưa áp dụng cải thiện

băng thông bằng tăng độ dày chất nền kết hợp cấu trúc DGS:GVHD: Ts. Hoàng Thị Phương ThảoSVTH: Lê Thị HoàiBÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP40Hình 3. 3 Cấu trúc 3D anten vi dải ban đầu

Tăng băng thông cho anten vi dải ta sử dụng đồng thời phương pháp tăng độ

dày chất nền và cấu trúc DGS, độ cao chất nên tăng lên độ cao h=2,6 mm, khi đó để

phối hợp trở kháng 50 Ohm thì độ rộng đường feed sẽ bằng wf=5,15 mm, cấu trúc

DGS có dạng hình chữ H với kích thước được cho như bảng sau:

Bảng 4: Thơng số kích thước của cấu trúc DGS

A1 (mm)A2 (mm)A3 (mm)A4 (mm)Ad (mm)61,152,481,53,4Hình dạng 3D của anten khi kết hợp cấu trúc DGS hình chữ H với cấu trúc DGS

cho như hình:Hình 3. 4 Anten vi dải sau khi kết hợp cấu trúc DGS dạng 3D và mặt sau

antenGVHD: Ts. Hoàng Thị Phương ThảoSVTH: Lê Thị HoàiBÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP3.541Kết quả mô phỏng

Kết quả mô phỏng tần số cộng hưởng có sự chênh lệch so với tính tốn lýthuyết do phương pháp tính tốn lý thuyết bỏ qua các suy hao trên đường truyền.Hình 3. 5 Tần số cộng hưởng tính theo lý thuyết bị lệch

Tinh chỉnh lại các thơng số để có được tần số cộng hưởng 5,25 GHz; với các

thông số được đặt lại là: Wp = 17,36 mm; Lp = 13,06 mm; y0 = 4,78 mm, Wf =

3,08 mm, Gpf = 0,9 mm.S11Hình 3. 6 Thông số S11 của anten vi dải với f= 5,25 GHz

Tại tần só 5.25 GHz, hệ số phản xạ S 11 đạt giá trị -14,748 dB, việc phối hợp

trở kháng của anten là khá tốt ở tần số đó.

Băng thơng cuả anten ten tần số cộng hưởng 5,25 GHz tại S11 = -10 dB là:

5,3074-5,1869 = 0,1205(GHz) = 120,5 (MHz).GVHD: Ts. Hoàng Thị Phương ThảoSVTH: Lê Thị HoàiBÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP42Hình 3. 7 Bức xạ 3D và 2D của anten ban đầu

 Theo giản đồ 3D:

-Hiệu suất bức xạ (dB): -1,651-Hiệu suất bức xạ tổng (dB): -1,870-Độ lợi (dB): 4,356 Theo giản đồ cực:

-Cường độ búp sóng chính (dBi): 5,98-Hướng búp chính: 10-HPBW: 96,7Hình 3. 8 Tham số VSWR của anten vi dảiGVHD: Ts. Hoàng Thị Phương ThảoSVTH: Lê Thị HoàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Tính toán thiết kế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×