Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính cấp thiết của đề tài

Tính cấp thiết của đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

đó khẳng định cá nhân có quyền xác định lại giới tính và việc

chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Đây

là văn bản pháp lí đầu tiên ghi nhận chính thức về cá nhân có

thể thực hiện việc chuyển đổi giới tính. Với sự ghi nhận này, cơ

hội để được sống thật với tâm tư, nguyện vọng của người

chuyển giới được mở ra.

Một điểm đáng ghi nhận là Điều 37 BLDS năm 2015 đã

thừa nhận cho cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa

vụ đăng kí thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ

tịch. Việc đăng kí thay đổi hộ tịch của những cá nhân chuyển

giới là mong mỏi, là điều kiện để họ giải quyết “rắc rối pháp lí”

trong cuộc sống khi họ chưa được ghi nhận quyền này.Với ghi

nhận này cá nhân đã tiến hành chuyển đổi giới tính trước ngày

01/01/2017 được quyền thay đổi giới tính trên giấy tờ như:

chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu… Việc ghi

nhận cho các cá nhân chuyển đổi giới tính được đăng kí thay đổi

hộ tịch là một điểm tiến bộ, giải quyết được nhiều bất cập đang

tồn tại trong thời gian qua, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong

việc áp dụng các quy định của pháp luật hộ tịch, pháp luật hình

sự, pháp luật tố tụng hình sự… liên quan đến nhóm người này.

Tuy nhiên việc thực hiện trên thực tế về chuyển đổi giới

tính của cá nhân cũng như quy định về quyền chuyển đổi giới

tính của cá nhân vẫn còn phải chờ các văn bản luật khác được

ban hành, vì hiện tại trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện

hành, chưa có bất kỳ văn bản hay quy định pháp luật nào quy

định cụ thể về vấn đề này. Cần phải xem xét cụ thể các điều

kiện về độ tuổi, tình trạng hơn nhân… sao cho phù hợp với

thông lệ quốc tế cũng như truyền thống đạo đức của dân tộc,

tránh sự định hướng lệch lạc về giới tính, đặc biệt là đối với bộ

phận thanh thiếu niên ở độ tuổi nhận thức về giới tính còn chưa

sâu sắc và dễ bị ảnh hưởng lẫn nhau, bởi xu hướng, phong trào.

Đây thực sự là những vấn đề phức tạp trên thực tế mà các nhà

làm luật cần đưa ra những quy định phù hợp để bảo đảm thực

hiện việc chuyển đổi giới tính cũng như quy định về quyền

chuyển đổi giới tính được đi vào đời sống một cách phù hợp và

hiệu quả.

2Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên, nhóm nghiên cứu đã

lựa chọn đề tài “Thực tiễn quyền chuyển đổi giới tính ở

Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình để làm rõ

lên quyền của nhóm người chuyển đổi giới tính trong đời sống

xã hội cũng như trong quy định của pháp luật.32. Tình hình nghiên cứu đề tài

Trong những năm vừa qua tại Việt Nam đã có khá nhiều

nghiên cứu liên quan đến vấn đề quyền được chuyển đổi giới

tính được thực hiện, có rất nhiều cơng trình khoa học các cấp,

và các bài viết nghiên cứu, trao đổi quan đến vấn đề quyền

chuyển đổi giới tính trong đó tiêu biểu có thể kể như: Nghiên

cứu Xã hội, Kinh tế và Mơi trường (ISEE) (2015) “Có bao nhiêu

nước hợp pháp hóa chuyển đổi giới tính. Có phải bởi vì tơi là

LGBT”; Lương Thế Huy và Phạm Quỳnh Phương (2015), “Phân

biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới tại Việt

Nam”, Viện nghiên cứu tính Xã hội Kinh tế và Mơi trường iSEE;

Báo cáo Quốc gia Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp

quốc UNDP Việt Nam (2014), “Là người đồng, song tính và

chuyển giới (LGBT) ở Châu Á”; Trương Hồng Quang (2014),

“Người chuyển giới và pháp luật thế giới về người chuyển giới”,

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Bộ Tư pháp; Trung tâm ICS, tổ

chức Bảo vệ và thúc đẩy quyền của Người Đồng tính, Song tính

và Chuyển giới (LGBT) (2012), “Báo cáo khuyến nghị: Nội dung

cần sửa đổi đối với Bộ Luật Lao động liên quan tới quyền và lợi

ích của người lao động là người đồng tính, song tính và chuyển

giới tại Việt Nam”; ThS. Đoàn Thị Ngọc Hải (2018), “Quyền

chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật dân sự Việt

Nam”, Bộ tư pháp; Trương Hồng Quang (2015), “Công nhận

chuyển đổi giới tính: Việt Nam đang trên đường bồi đắp giá trị

nhân văn của pháp luật”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Bộ Tư

pháp; Nguyễn Văn Cừ, Trần Thị Huệ (2017), “Bình luận khoa học

Bộ luật dân sự 2015 của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam”, Nhà xuất bản công an nhân dân, Hà Nội; PGS.TS. Đỗ Văn

Đại (Chủ biên) (2016), “Bình luận khoa học những điểm mới của

bộ luật dân sự năm 2015”, Nhà xuất bản Hồng Đức- Hội Luật gia

Việt Nam, Hà Nội.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã

nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn qua các tài liệu

sau:4Sách chuyên khảo

1. Nguyễn Văn Cừ, Trần Thị Huệ (2017), Bình luận khoa

học Bộ luật dân sự 2015 của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam, Nhà xuất bản công an nhân dân, Hà Nội. Trong sách

này tác giả đã phân tích và bình luận tất cả các điều luật trong

BLDS 2015. Cụ thể, trong Điều 37 về chuyển đổi giới tính tác giả

đã phân tích rõ nội dung của điều luật và đưa ra những bình

luận tích cực cũng như tiêu cực của pháp luật từ đó đưa ra kiến

nghị để hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này.

2. PGS.TS. Đỗ Văn Đại (Chủ biên) (2016), Bình luận khoa

học những điểm mới của bộ luật dân sự năm 2015, Nhà xuất

bản Hồng Đức- Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội. Tài liệu chủ yếu

bình luận phân tích những điểm mới trong BLDS năm 2015,

phân tích làm rõ nội dung của từng điều luật; bình luận các nội

dung tích cực và phù hợp với thực tiễn thực hiện và áp dụng các

quy định của Bộ luật dân sự; phát hiện những nội dung còn hạn

chế, chồng chéo, trùng lập, thiếu khuyết từ đó có định hướng

hồn thiện.

Báo cáo, đề tài

3. Trung tâm ICS, tổ chức Bảo vệ và thúc đẩy quyền của

Người Đồng tính, Song tính và Chuyển giới (LGBT) (2012), Báo

cáo khuyến nghị: Nội dung cần sửa đổi đối với Bộ Luật Lao động

liên quan tới quyền và lợi ích của người lao động là người đồng

tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam. Báo cáo phân tích

cái nhìn tổng quan về mơi trường lao động của người chuyển

giới tại Việt Nam, những vấn đề có liên quan trực tiếp tới quyền

và lợi ích hợp pháp của người LGBT trong quan hệ lao động và

ứng xử trong môi trường lao động, đưa ra các quan điểm tích

cực về quyền của người LGBT – Tổng quan Pháp luật Việt Nam

và xu thế Quốc tế, xu thế Quốc tế trong cách xây dựng chính

sách lao động cho người LGBT. Từ vấn đề tổng quan trên đã đưa

ra các kiến nghị cụ thể trong BLLĐ để bảo vệ nhóm nguời

chuyển giới.5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính cấp thiết của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×