Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.13: Kết quả phỏng vấn xác định các nội dung kiểm tra giữa kỳ cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ (n=05)

Bảng 3.13: Kết quả phỏng vấn xác định các nội dung kiểm tra giữa kỳ cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ (n=05)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luật thi đấu, phương thức trọng tài và tổ chức thi đấuHP 5Nghiên cứu khoa học trong mơn bóng chuyền.

Biên soạn giáo án.

Xây dựng biên soạn chương trình giảng dạy mơn bóng

chuyền.

Lập kế hoạch giảng dạy - huấn luyện.

Luật thi đấu, phương thức trọng tài và tổ chức thi đấu5

5

5

5

5

510

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

000000000000014

- Điểm kiểm tra cuối học phần (chiếm 60%)

Trên cơ sở phân tích và thơng qua tham khảo các tài liệu chuyên môn,

thông qua kết quả phỏng vấn bảng 3.11 luận án xác định được các test

đánh giá cuối kỳ cho từng học phần.

Như vậy, luận án đã xác định được các nội dung kiểm tra đánh giá chi

tiết cho từng học phần thể hiện qua bảng 3.14.

Để thuận lợi cho việc đánh giá một cách khách quan, luận án áp dụng

cách tính điểm học phần theo cơng văn 223/ĐHCT-ĐT ngày 17/03/2014

của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, “về việc quy định điểm học

phần” và được trình bày qua phụ lục (phụ lục 9).

Bảng 3.14: Tổng hợp các nội dung đánh giá kết quả học tập theo từng

học phần.

Học

phầnYêu cầuNội dung

Chuyền bóng vào ơ quy định (20 quả)

Học

Phát triển kỹ

Đệm bóng vào ơ quy định (20 quả)

phần thuật và thể lực

Phát bóng cao tay trước mặt 6m cuối sân 5 quả (điểm)

1

chung.

Đập bóng số 4 tồn sân 5 quả (điểm)

Đỡ phát bóng thấp tay (số 5-3) 5 quả (điểm)

Phát triển kỹ

Học

thuật và khả nâng Chuyền bóng cao tay trước mặt (số 3 - 4) 5 quả (điểm)

phần

phối hợp vận

Phát bóng cao tay trước mặt 4.5m cuối sân 5 quả (điểm)

2

động.

Đập bóng số 2 chéo sân 5 quả (điểm)

Đỡ phát bóng thấp tay (số 5-3) 3 quả và (số 1-3) 2 quả (điểm)

Học

Nâng cao kỹ

Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân 5 quả (điểm)

phần thuật và sức

Đập bóng số 4 chéo sân 3 quả, số 2 chéo sân 2 quả (điểm)

3

nhanh di động.

Chạy 9-3-6-3-9 (s)

Chuyền bóng cao tay (số 3-4) 3 quả và (số 3 - 2) 2 quả (điểm)

Học

Nâng cao kỹ thuật

Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân 5 quả (điểm)

phần và khả nâng phối

Đập bóng trung bình số 3 tồn sân 5 quả (điểm)

4

hợp vận động.

Chạy cây thông 92 m (s)

Học

Nâng cao năng lực Ứng dụng thực hành trọng tài bóng chuyền

phần ứng dụng và tác Thực hành giảng dạy các kỹ thuật cơ bản mơn bóng chuyền

5

phong sư phạm.

Kiểm tra cơng tác tổ chức 01 tiết học mơn bóng chuyền

3.2.4. Xây dựng chương trình giảng dạy đổi mới mơn chun sâu bóng chuyền

ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ

3.2.4.1. Xác định mục tiêu chung và chuẩn đầu ra chương trình mơn học chuyên

sâu bóng chuyền ngành GDTC Trường ĐHCT3.2.4.2. Đặc điểm đối tượng học chương trình mơn học chun sâu

bóng chuyền ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ.15

3.2.4.3. Phân phối thời gian của chương trình chun sâu bóng

chuyền ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ

Phân phối thời gian chung:

Căn cứ vào chương trình đào tạo ngành GDTC Trường Đại học Cần

Thơ; Căn cứ vào kết quả phỏng vấn, kết quả nghiên cứu… chương trình

giảng dạy mơn chun sâu Bóng chuyền ngành GDTC trường Đại học Cần

Thơ được xây dựng gồm 05 học phần với 15 tín chỉ 375 giờ và được sắp

xếp giảng dạy qua 05 học kỳ (tương ứng với 05 học phần), thời lượng của

từng học phần được phân bổ qua bảng 3.15.

Bảng 3.15: Phân phối thời gian chung chương trình chun sâu

bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ.

TTTÊN HỌC PHẦN1

2

3

4

5Chuyên sâu bóng chuyền 1

Chuyên sâu bóng chuyền 2

Chuyên sâu bóng chuyền 3

Chuyên sâu bóng chuyền 4

Chun sâu bóng chuyền 5

TổngSố

Tổng

tín

số

chỉ

giớ

3

3

3

3

3

1575

75

75

75

75

375THỜI GIANthuyết

15

15

15

15

15

75Thực hành

Tập

luyện

60

54

54

50

46

264Phướng

pháp

0

6

6

10

14

36GHI

CHÚPhân phối thời gian cụ thể:

Để phân phối thời gian cụ thể cho từng học phần luận án tiến hành

phỏng vấn về việc lựa chọn và sắp xếp các nội dung học của từng học

phần.

- Căn cứ vào kết quả phỏng vấn bảng 3.11.

- Căn cứ vào các nội dung được lựa chọn.

- Sau khi có bảng phân phối thời gian chung về chương trình chun

sâu bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ, luận án tiến hành

phân bố nội dung và thời gian chi tiết, cụ thể theo từng học phần và được

trình bày qua bảng 3.16.Bảng 3.16: Bảng phân phối thời gian cụ thể cho từng học phần chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC

Trường Đại học Cần Thơ.

Nội dung

Lịch sử và xu hướng, đặc điểm, tính chất và tác dụng, q trình hình thành

và phát triển bóng chuyền.

Khái niệm và phân tích nguyên lý kỹ thuật cơ bản trong bóng chuyền

Khái niệm và phân tích các loại hình chiến thuật trong bóng chuyền

Luật thi đấu, phương thức trọng tài và tổ chức thi đấu

Công tác tuyển chọn, huấn luyện cơ bản.

Nghiên cứu khoa học trong mơn bóng chuyền.

Biên soạn giáo án.

Xây dựng biên soạn chương trình giảng dạy mơn bóng chuyền.

Lập kế hoạch giảng dạy - huấn luyện.

Tổng giờ lý thuyết

Kỹ thuật cơ bản khơng bóng.

Kỹ thuật cơ bản với bóng.

Phát triển kỹ năng phối hợp chun mơn.

Phát triển kỹ năng về kỹ - chiến thuật bóng chuyền.

Kỹ thuật tấn cơng, phòng thủ ứng dụng và thi đấu.

Chiến thuật tấn cơng, phòng thủ.

Huấn luyện thể lực chung.

Huấn luyện thể lực chuyên môn.

Phát triển các yếu tố thể lực.

Phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng chuyền.

Phương pháp huấn luyện thể lực.

Phương pháp huấn luyện chiến thuật.

Thực hành tập giảng trong bóng chuyền.

Phương pháp kiểm tra và đánh giá.

Tổng giờ thực hành và phương pháp

Tổng số giờ của mỗi học phầnHP1

6

6

3HP2

4

6

3

2HP33

4

4

415

6

20

14

6151516

18

8810844

4

216

16

4

6

4

4HP4HP54

4

4

3

154

4

4

3

1516

16

88

16

86

4

6260

7560

7560

754

60

756

4

4

8

6

60

7516

3.2.4.4. Xây dựng đề cương chi tiết cho từng học phần chuyên sâu

bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ

3.2.4.5. Tổ chức thực nghiệm

Bảng 3.17: Bảng kế hoạch thực nghiệm cho mỗi học phần

TTTên học phầnHọc kỳ1Chuyên sâu bóng chuyền 1HKII 2014/20152Chuyên sâu bóng chuyền 2HKI 2015/20163Chuyên sâu bóng chuyền 3HKII 2015/20164Chuyên sâu bóng chuyền 4HKI 2016/20175Chuyên sâu bóng chuyền 5HKII 2016/2017Thời gian

01/2015 –

06/2015

09/2015 –

01/2016

01/2016 –

06/2016

09/2016 –

01/2017

01/2017 –

06/2017Thời gian thực nghiệm bắt đầu từ 01/2015, mỗi học kỳ tương ứng với

mỗi học phần và tổ chức giảng dạy trong 15 tuần, trong đó có 15 tiết lý

thuyết, 60 tiết thực hành và thời gian kiểm tra đánh giá, được trình bày cụ

thể qua tiến trình biểu của từng học phần (phụ lục 11).

Để thuận lợi cho việc giảng dạy cho từng buổi học, luận án tiến hành

lên kế hoạch giảng dạy và xây dựng giáo án cho từng buổi học (mẫu giáo

án được trình bày qua phụ lục 12).

3.2.5. Những điểm mới trong chương trình mơn học chun sâu bóng chuyền

ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ đã xây dựng đổi mới so với chương trình cũNhững điểm khác nhau của chương trình mơn học chun sâu bóng

chuyền ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ đã xây dựng đổi mới so với

chương trình cũ được trình bày qua bảng 3.18.17Bảng 3.18: Những điểm mới trong chương trình mơn học chun sâu bóng

chuyền ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ đã xây dựng đổi mới so với

chương trình cũ

TChương trình cũ 210 tiếtChương trình mới 375 tiếtT

Chỉ bắt buộc tiết giảm chương Q trình cải tiến có quyết định thành lập

1trình mà khơng có thành lập ban Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Tổ điều chỉnh

chỉ đạo, tổ điều chỉnh chương chương trình đào tạo của Ban Giám Hiệu

trình

nhà trường

Chưa có hướng dẫn cụ thể về Có hướng dẫn về mục tiêu chương trình và2mục tiêu chương trình và chuẩn chuẩn đầu ra theo Công văn số 2098/ĐHCT

đầu racủa trường Đại học Cần Thơ

Thời lượng chương trình là 375 tiết, phânThời lượng chương trình là 210 bổ cho 5 học phần, cấu trúc thành 15 tín chỉ

3tiết phân bổ cho 3 học phần, cấu và được xắp xếp giảng dạy qua 05 học kỳ,

trúc thành 8 tín chỉ và được xắp mỗi học phần gồm 3 tín chỉ (1 tín chỉ lý

xếp giảng dạy qua 03 học kỳthuyết và 2 tín chỉ thực hành), với tổng thờilượng là 75 tiết cho mỗi học phần

Chỉ có trình bày được mục tiêu Có quy định về mục tiêu, kiến thức, thái độ

4nhưng không có trình bày kiến cụ thể, phương pháp giảng dạy rõ ràng; có

thức, thái độ trong đề cương chi quy định chuẩn đầu ra phù hợp với từng học

tiết

phần môn học một cách rõ ràng

Khơng có phỏng vấn để xây

dựng chương trình mà chỉ căn cứ Có phỏng vấn để xác định các môn tự chọn5vào cơ sở vật chất và đội ngũ phù hợp với lứa tuổi, giới tính và phù hợp

giảng viên để xây dựng chương với trình độ sinh viên bậc đại học

trình

Nội dung kiểm tra đánh giá cho6ít, mang tính chung chung chưa

đáp ứng nhu cầu học tập sinh viên7Xác định các nội dung kiểm tra đánh giá

cho cả nam và nữ sinh viên chuyên sâu

bóng chuyền ngành GDTC trường ĐHCTcụ thể cho từng học phần

Công tác kiểm tra đánh giá Công tác kiểm tra đánh giá được cụ thể hơn,thông qua kiểm tra giữa kỳ và đánh giá với nhiều hình thức như: điểm

thi kết thúc mơn học. Chưa tác chun cần, điểm q trình, kiểm tra giữa

động nhiều đến thái độ tích cực kỳ và thi kết thúc môn học...nhằm nâng cao89của sinh viên

thái độ tích cực cho sinh viên

Chưa chú trọng đến cơng tác

Xây dựng câu lạc bộ bóng chuyền có chính

ngoại khóa, các hình thức tập

sách hỗ trợ giảng viên trực tiếp giảng dạy

luyện tự phát là chủ yếu

Xây dựng được 5 tiến trình biểu (cho 5 học

Chưa có tiến trình giảng dạy và phần), mẫu giáo án để thực nghiệm và xây

đề cương chi tiết cụ thể.dựng 5 đề cương chi tiết cho mỗi học phần

để đưa vào giảng dạy.17

3.2.6. Bàn luận xây dựng đổi mới chương trình giảng dạy mơn

chun sâu bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ

Tóm lại:

- Luận án đã xây dựng được chương trình mơn học chuyên sâu bóng

chuyền ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ với 375 tiết, phân bổ cho 5

học phần, cấu trúc thành 15 tín chỉ và được xắp xếp giảng dạy qua 05 học

kỳ, mỗi học phần gồm 3 tín chỉ (1tín chỉ lý thuyết và 2 tín chỉ thực hành),

với tổng thời lượng là 75 tiết cho mỗi học phần.

- Qua nghiên cứu luận án xác định các nội dung kiểm tra đánh giá cho

cả nam và nữ sinh viên chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC trường

ĐHCT cụ thể cho từng học phần. Đây cũng là những nội dung cơ bản

thường được sử dụng trong kiểm tra đánh giá trình độ tập luyện ở mơn

Bóng chuyền, mang tính định lượng tương đối rõ ràng.

- Nội dung và mục tiêu của chương trình phù hợp với khả năng tiếp

thu của sinh viên, đã xác định những điểm mới trong nội dung đổi mới.

Cấu trúc chương trình và thời lượng chương trình đảm bảo tính sư phạm,

tính cập nhật… đủ điều kiện để sinh viên hình thành các kỹ năng, kỹ xảo

vận động và thành tích thể thao. Đồng thời qua nghiên cứu luận án còn xây

dựng được 5 tiến trình biểu (cho 5 học phần), mẫu giáo án để thực nghiệm

và xây dựng 5 đề cương chi tiết cho mỗi học phần để đưa vào giảng dạy.

3.3. Đánh giá hiệu quả việc thực nghiệm chương trình giảng dạy đổi

mới mơn chuyên sâu bóng chuyền cho sinh viên ngành GDTC tại

Trường Đại học Cần Thơ

3.3.1. Trước thực nghiệm

3.3.1.1. Đánh giá chất lượng giờ lên lớp

Luận án tiến hành thống kê mật độ chung và mật độ vận động của giờ

lên lớp học phần chuyên sâu bóng chuyền 1 trong buổi đầu tiên (mẫu biên

bản thống kê mật độ được trình bày qua phụ lục 13), chi tiết được trình

bày qua bảng sau:18

Bảng 3.19: Kết quả thống kê mật độ chung và mật độ vận động ban đầu

của giờ lên lớp học phần chuyên sâu bóng chuyền (n=31)PhầnChuẩn bị

Cơ bản

Kết thúc

Tổng cộng

% t có ích

% t lãng phíThời

gian

sinh

viên

tập

luyện

5

28

3

36

36Thời gian GV

chỉ đạo, giải

thích, hướng

dẫn

Hợp Không hợp2

0

6

1

2

0

10

1

10

1Thời gian SV Thời gian điều

quan sát, bảo chỉnh đội ngũ,

hiểm giúp đỡ

tổ chức lớp

nhau

Hợp Không Hợp Khônhợp lýg hợp1

1

3

2

9

7

7

8

1

0

2

1

11

8

12

11

11

12

9

14Thời gian hồi

phụcHợp0

0

5

5

5Khôn

g hợp0

2

0

2

2Qua các nội dung đánh giá mật độ chung và mật độ vận động của giờ

lên lớp ban đầu cho thấy: Thời gian giáo viên phân tích, giảng giải, hướng

dẫn chiếm 10%; Thời gian sinh viên tập luyện chiếm 36%; Thời gian sinh

viên quan sát, bảo hiểm, giúp đỡ nhau chiếm 11%; Thời gian điều chỉnh

đội ngũ, tổ chức lớp chiếm 12%; Thời gian nghỉ hồi phục chiếm 5% và

thời gian lãng phí chiếm đến 26%.

3.3.1.2. Kiểm tra ban đầu trước khi ứng dụng chương trình chun sâu

mơn bóng chuyền vào giảng dạy cho sinh viên ngành GDTC Trường Đại

học Cần Thơ

Luận án tiến hành kiểm tra ban đầu trước khi học tập học phần

chuyên sâu mơn bóng chuyền 1 vào đầu học kỳ, áp dụng 19 test đã lực

chọn mục 3.2.3.2 và đã xác định đủ độ tin cậy để đánh giá trình độ kỹ

thuật và thể lực cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyền ngành giáo dục thể

chất Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả thu được trình bày qua bảng 3.20.

Như vậy, kết quả kiểm tra các test đánh giá về trình độ kỹ thuật và thể

lực của sinh viên chuyên sâu bóng chuyền là tương đương nhau khơng có

sự chênh lệch đáng kể. Kết quả này cho phép luận án sử dụng và ứng dụng

chương trình mới vào để giảng dạy và đánh giá hiệu quả chương trình

chun sâu mơn bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ.Bảng 3.20: Kết quả kiểm tra ban đầu trình độ kỹ thuật và thể lực sinh viên chuyên

sâu bóng chuyền ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ (n=31)

TT10Chỉ số

Chuyền bóng vào ô quy định 20

quả (điểm)

Chuyền bóng cao tay trước mặt

(số 3 - 4) 5 quả (điểm)

Chuyền bóng cao tay sau đầu

(số 3 - 2) 5 quả (điểm)

Đỡ phát bóng thấp tay (số 5-3)

5 quả (điểm)

Đỡ phát bóng thấp tay (số 1-3) 5

quả (điểm)

Đệm bóng vào ơ quy định 20

quả (điểm)

Phát bóng cao tay trước mặt 3m

cuối sân 5 quả (điểm)

Đập bóng số 4 chéo sân 5 quả

(điểm)

Đập bóng số 2 chéo sân 5 quả

(điểm)

Đập bóng trung bình 5 quả

(điểm)11Chạy 30m xuất phát cao (s)12

13Gập thân (cm)

Tại chỗ ném bóng rổ bằng 2 tay

từ sau đầu ra trước (m)14Lực kế tay thuận (kg)15Bật cao tại chỗ (cm)16Bật cao có đà (cm)17Chạy 12 phút (Test Cooper) (m)18Chạy cây thông 92 m (s)19Chạy 9-3-6-3-9 (s)1

2

3

4

5

6

7

8

9Nam (n=23)

x ± SD

Cv

5.78 ±

1.73

11.93

4.83 ±

1.07

12.22

3.87 ±

0.63

16.17

5.33 ±

0.91

11.13

4.85 ±

1.08

12.3

4.96 ±

2.08

11.92

4.43 ±

0.71

16.05

4.48 ±

0.73

16.31

4.04 ±

1.69

9.84

4.7 ±

1.06

12.64

4.56 ±

0.28

6.22

17.13 ±

1.22

7.11

15.22 ±

2.05

13.46

46.43 ±

7.11

15.28

286.30

± 9.56

3.34

295.43

± 11.17 3.78

1997.39

± 47.31 2.37

24.5 ±

1.34

5.49

7.81 ±

0.43

5.55ε

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01Nữ (n=8)

x ± SD

Cv

5.13 ±

1.13

13.97

4.75 ±

1.28

16.98

3.63 ±

1.09

10.17

5.13 ±

0.92

12.88

4.63 ±

1.30

13.16

4.75 ±

1.16

14.53

4.25 ±

1.07

15.151.07

16.73

3.82 ±

1.10

14.85

3.56 ±

0.68

12.03

5.10 ±

0.19

3.72

18.73

±0.48

2.58

9.59 ±

1.27

13.2

31.5 ±

4.28

13.58

246.25

± 6.16

2.5

251.25

± 8.24 3.28

1956.25

± 79.63 4.07

26.86 ±

1.31

4.89

9.02 ±

0.42

4.65ε

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.13: Kết quả phỏng vấn xác định các nội dung kiểm tra giữa kỳ cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ (n=05)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×