1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Kỹ năng bán hàng >

Bộ đề thi pháp luật về nhà ở

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (295.24 KB, 48 trang )


a. Người có cồng với cách mạng theo quy định của pháp lu ật v ề ưu

đãi người có cơng với cách mạng;

b. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

c. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn k ỹ thu ật,

quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong c ơ quan, đơn v ị thu ộc công

an nhân dân và quân đội nhân dân;

d. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định c ủa pháp lu ật v ề cán

bộ, công chức, viên chức;

e. Các phương án trên đều đúng

Câu 6: Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là những điều

kiện nào sau đây:a. Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc

thuê mua nhà ở xã hội, chưa được h ưởng chính s ẫch h ỗ tr ợ nhà ở, đất ở

dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập;

b. Có nhà ở thuộc sở hữu của minh nhưng diện tích nhà ở bình qn

đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở t ối thi ểu do

Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực

c. Cả hai phương án trên

Câu 7: Diện tích ban cơng, lơ gia của căn hộ chung cư có được t ỉnh trong ph ần

diện tích sở hữu riêng hay khơng?a. Có

b. Khơng

Câu 8. Hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà

chung cư bao gôm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, t ường phân chia

các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang b ộ, thang m ảy, đường thoát

hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, hệ thong cấp điện, cắp nước, cấp ga, h ệ th ống thông

tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thốt nước, b ể phổt, thu lơi, c ứu ho ả có ph ải là

phần sử hữu chưng của nhà chung cư khơng?a. Có

b. Khơng

Câu 9. Diện tích sử dụng căn hộ Vđược tính theo kích thước tim tường, đúng

hay sai?a. Đúng

b. Sai

Câu 10. Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà cổ từ bao nhiêu căn hộ trở lên

thì phải phải thành lập Ban quản ừị nhà chung cư,a. 50

b. 20

Câu 11. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chưng cư có bao gồm kinh phí bảo trì

phần sở hữu chung hay khơng?a. Có

37b. Khơng

Câu 12. Phỉ hảo trì nhà chung cư hiện nay bằng bao nhiêu giả tr ị c ăn hộ?a. 1%

b. 2%

c. 2.5%

d. 3%

Câu 13. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, th ể ch ấp, góp vốn

bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện nào sau đây:a. Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, tr ừ trường họp

pháp luật có quy định khác

b. Khơng thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khi ếu ki ện v ề

quyền sở hữu; đang trong thời hạn sờ hữu nhà ở đối với tr ườnẹ h ợp s ở

hữu nhà ở có thời hạn;

c. Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để ch ấp

hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật c ủa c ơ quan nhà

nước có thấm quyền;

d. Khơng thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thơne báo gi ải

tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

e. Tất cả các phương án trên

Cáu 14: Điều kiện được bán nhà chung cư hình thành trong t ương lai:a. Thi cơng xong móng

b. Thi cơng xong tầng hầm

Câu 15. Trước khỉ bán nhà chung cư hình thành trong tương lai chủ đầu t ư ph ải

báo cáo sở xây dựng khơng?a. Có

b. Khơng

Câu 16. Cá nhân nước ngồi được mua nhà ở do người dân xây dựng khơng?a. Có

b. Khơng

Câu 17: Người nước ngồi khơng nhập cảnh vào Việt Nam có được mua nhà ở

tại Việt Nam khơnga. Có

b. Khơng

Câu 18. Khi bán nhà ở hình thành trong tương lai, ch ủ đầu t ư Lu ật KD B ĐS b ắt

buộc phải làm gì tại Ngân hàng thương mạia. Ký hợp đồng vay vốn

b. Ký hợp đồng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính

Câu 19. Chỗ đề xe máy, xe đạp trong tòa nhà chung cư thuộc sở h ữu c ủa c ư

dân hay của chủ đầu tư?a. Của chủ đầu tư

38b.Của cư dân

Lưu ý: Ơ tơ thì ko phải

Câu 20: Hợp đồng mua bán nhà ở của chủ đầu tư với cá nhân cỏ phải công

chứng không?a. Có

b. Khơng

Câu 21. Nhà ở hình thành trong tương lai cỏ được thế chấp tại ngân hàng

khơng?a. Có

b. Khơng

Câu 22. Trước khi bán nhà ở hình thành trong tươỉĩg lai chủ đầu tư phải được sự

đồng ỷ của cơ quan nào dưới đây:a. Bộ Xây dựng

b. UBND tỉnh

c. Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (Sở xây dựng)Câu h ỏi v ề thị tr ường b ất động s ản

Câu 1. Thị trường Bất động sản được hiểu là:a. Q trình giao dịch hàng hóa Bất động sản giữa các bên liên quan.

b. Là nơi diễn ra các hoạt động mua – bán, chuy ển nh ượng, cho thuê,

thể chấp và các dịch vụ khác có liên quan như trung gian, m ội gi ới, t ư

vẩn… giữa các chủ thể trên thị trường.

c. Là nơi mà vai trò quản lý của nhà nước có tác động quy ết định đến

sự thúc đẩy phát triển hay kìm hãm hoạt động kinh doanh trên th ị tr ường

Bất động sản.

d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 2: Thị trường Bất động sản được hình thành và phát triển chịu tác động của

yếu tố nào sau đây:a. Kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật

b. Tốc độ phát triển của dân cư

c. Cả a, b đều đúng

d. Cả a, b, c đều sai

Câu 3: Trong nền kinh tế thị trường, thị trường Bất động sản được hình thành và

phát triển cùng với các loại thị trường chủ yếu nào sau đây:a. Thị trưòng hàng hóa, thị trường vốn.

b. Trị trường hàng hóa, thị trường lao động

c. Thị trường hàng hóa, thị trường vốn, thị trường lao động

d. Cả a,b, c đều đúng

Câu 4. Trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế trong hơn 20 năm qua, nhu

cầu về Bất động sản tại Việt Nam đã tăng lên rất cao, theo anh/ch ị nguyên nhân là do:39a. Quy mô dân số tăng nhanh đã thúc đấy nhu cầu về nhà ở tăng cao.

b. Việc bùng nổ đơ thị hóa ở Việt Nam.

c. Việc phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa

d. Cả a, b, c đều đúng.Câu h ỏi thi t ự lu ận thị tr ường b ất động

s ản

Câu 1: Anh (chị) hãy nêu khái quát tổng quan về tình hình th ị tr ưòng b ất động

sản từ năm 2008 đến nay

Câu 2: Anh (chị) hãy nêu các yếu tố liên quan đến sự phát tri ển c ủa th ị tr ương

bất động sản

Câu 3: Anh (chị) hãy nêu các xu hướng phát triển của thị tr ường b ất động s ản

trong thời gian 5 năm tới

Câu 4: Anh (chị) hãy nêu những nội dung cơ bản c ủa qu ản lý nhà n ước v ề th ị

trường bất động sản

Câu 5: Cầu bất động sản là gì? Hãy phân tích các yếu íố ảnh hưởng đến cầu bất

động sản?

Câu 6: Cung bất động sản là gì? Hãy phân tích các yếu t ố ảnh h ưởng đến cung

bẩt động sản?

Câu 7: Thị trường bất động sản bao gồm những thành phần nào? Hãy phân tích

các thành phần cẩu thành nên thị trường bất động sản

Câu 8: Trình bày khái niệm và đặc điểm của thị trưòug bất động sản

Câu 9: Phân loại thị trường bất động sản?

Câu 10: Trình bày vai trò của thị trường bấí động sản đốỉ với nền kinh tế xã hội?

Câu 11: Trình bày vai trò cửa nhà nước đối vói thị trường bất động sản?Câu h ỏi v ề đầu t ư

Câu 1. Chủ đầu tư và nhà đầu tư có khác nhau khơng?a. Có

b. Khơng

Câu 2. Điều kiện của tồ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản íà gì?a. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành l ập doanh

nghiệp hoặc họp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghi ệp) và có v ốn

pháp định khơng được thấp hon 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định t ại

khoản 2 Điều này.

b. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nh ượng, cho thuê, cho

thuê mua bất động sản quy mơ nhỏ, khơng thường xun thì không ph ải

thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai n ộp thuê theo quy định c ủa

pháp luật.

c. Cả hai phương án trên.

Câu 3. Tổ chức, cá nhân trong nước được kỉnh doanh bất động sản có được

mua nhà, cơng trình xây dựng đê bán, cho th, cho th mua?a. Có

b. Khơng

40Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

×