1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.12 MB, 60 trang )


CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn+ Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 hướng dẫn chế độ quản

lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

+ Thông tư số 76/2003/TT-BTC ngày 4/8/2003 của Bộ Tài chính hướng

dẫn về bảo hiểm trong đầu tư xây dung;

+ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng

dẫn thực hiện Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT;

+ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số

14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày

11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế

thu nhập doanh nghiệp;

+ Thơng tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 hướng dẫn quyết tốn dự

án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

+ Thơng tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/06/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp

và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;

+ Quyết định 725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 của Bộ Xây dựng Công bố

Tập Suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết

cấu cơng trình năm 2011;

+ Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc

công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình.

Vốn đầu tư được tính tốn trên cơ sở đơn giá và chính sách tại thời điểm

lập dự án. Trong quá trình thực hiện dự án nếu có những thay đổi về chế độ

chính sách của Nhà nước thì việc tính tốn sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với

điều kiện thực tế trong khuôn khổ các văn bản pháp luật quy định.

6.2.Thành phần vốn đầu tư.

6.2.1.Vốn đầu tư cố định.

Theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2007 của Bộ trưởng Bộ

Xây dựng về: Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình,

chi phí đầu tư cố định gồm:

a, Chi phí xây dựng : Cơng trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật.

b, Chi phí thiết bị:Cơng trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật.c, Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí

khác:

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Cơng viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)47CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn+ Chi phí quản lý dự án: Bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các

công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi

hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa cơng trình vào khai thác sử dụng.

+ Chi phí tổ chức công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc trách

nhiệm của chủ đầu tư.

+ Chi phí tổ chức lập Quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ TC.

+ Chi phí tổ chức thẩm tra, thẩm định quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư,

thiết kế bản vẽ thi cơng.

+ Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu, quản lý chất lượng, khối lượng, tiến

độ, chi phí xây dựng.

+ Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn, vệ sinh mơi trường.

+ Chi phí tổ chức kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng cơng

trình.

+ Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh tốn, quyết tốn hợp đồng và vốn

đầu tư xây dựng cơng trình.

+ Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao, khởi cơng, khánh thành, tuyên

truyền quảng cáo.

+ Chi phí tổ chức thực hiện các công việc quản lý khác.

Do chủ đầu tư đủ năng lực thực hiện các công việc quản lý dự án nên

không thuê tư vấn quản lý, do đó các chi phí quản lý dự án được giảm thiểu. Chỉ

dự trù kinh phí để tổ chức các cơng việc, còn chi phí nhân sự được hạch tốn

chung vào chi phí lương chung tồn cơng ty.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm:

+ Chi phí lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động mơi trường.

+ Chi phí thiết kế bản vẽ thi cơng.

+ Chi phí thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự tốn.

+ Chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.

+ Chi phí giám sát thi cơng.

Các cơng việc khác như: Lập dự án đầu tư, Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá

hồ sơ dự thầu - do chủ đầu tư tự thực hiện.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)48CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn6.2.2 Vốn dự phòng.

+ Là lượng vốn dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh chưa lường

hết được và cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án.

+ Vốn dự phòng được tính trong thời gian thi công xây dựng .

6.3 Nhu cầu tổng mức đầu tư.

Tổng mức đầu tư được xác định trên cơ sở tính tốn và khối lượng cơng

việc trong phạm vi đầu tư .

Tổng mức đầu tư được thể hiện ở “Bảng Tổng mức đầu tư khái toán”.

Bằng số:341.462.000.000 đồng./.( Làm tròn đến hàng triệu)Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi mốt tỷ bốn trăm sáu mươi hai triệu đồng.Bảng: Tổng mức đầu tư khái tốnĐơnvịtính:VNĐKHÁI TỐN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG

VĨNH HẰNG MỞ RỘNG LẦN 2

Địa chỉ : Xã Vật Lại, huyện Ba vỡ, thnh ph H Ni

ĐVT: VND

ST

T

IThành phần chi phí

CHI PH XY DNGgiá trị

trớc thuế (GTT)thuế vat (vat)giá trị

sau thuế (gST)176.112.360.00017.611.236.000193.723.596.000108.000.000.00010.800.000.000118.800.000.00029.480.000.0002.948.000.00032.428.000.000PHN HẠ TẦNGI.1San nền - Kè bờ1San nền - Kè bờI.2

1Giao thơng - Hạ tầng kỹ

thuật

Đường giao thơng bê tơng

chính2Hệ thống cấp nước4.600.000.000460.000.0005.060.000.0003Hệ thống cấp điện7.500.000.000750.000.0008.250.000.0004Hệ thống thoát nước mưa15.000.000.0001.500.000.00016.500.000.0005Cây xanh8.500.000.000850.000.0009.350.000.000I.3PHẦN CÁC HẠNG MỤC CƠNG

TRÌNH XÂY DỰNG1Nhà lưu trữ tro cốt1.207.360.000120.736.0001.328.096.0002Chòi Nghỉ Chân1.125.000.000112.500.0001.237.500.000Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)49CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn3Lư Hương700.000.00070.000.000770.000.000IICHI PHÍ THIẾT BỊ300.000.00030.000.000330.000.0001Thiết bị Trạm biến áp300.000.00030.000.000330.000.000IIICHI PHÍ GIẢI PHĨNG MẶT

BẰNGIIICHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN3.776.988.628377.698.8631Chi phí quản lý dự án3.776.988.628377.698.8636.602.628.917660.262.892IV

1

2

3

4CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG

Chi phí lập quy hoạch chi tiết

1/500

Chi phí lập dự án đầu tư xây

dựng cơng trình

Chi phí thiết kế kỹ thuật thi

cơng

Chi phí lập báo cáo đánh giá

tác động mơi trường5Chi phí thẩm tra thiết kế6Chi phí thẩm tra tổng dự tốn7

8

9110.000.000.000Chi phí giám sát thi cơng XDVCHI PHÍ KHÁCVICHI PHÍ DỰ PHỊNG

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CHƯA

GỒM LÃI VAY

LÃI VAY TRONG TG XÂY

DỰNG

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ BAO

GỒM LÃI VAY4.154.687.490

4.154.687.490

7.817.291.808504.000.00050.400.000554.400.000553.934.81055.393.481609.328.2912.853.020.232285.302.0233.138.322.25590.909.0919.090.909100.000.00082.913.8098.291.38191.205.190183.468.85418.346.885201.815.740174.351.23617.435.124191.786.360267.00026.700293.700945.00094.5001.039.5002.662.818.883266.281.8882.929.100.772Chi phí lập HSMT, đánh giá

HSDT thi cơng XD

Chi phí lập HSMT, đánh giá

HSDT cung cấp vật tư thiết bị

Chi phí giám sát thi cơng thiết

bị10110.000.000.000---9.339.598.877933.959.88810.273.558.765306.131.576.00019.613.158.000326.299.134.00015.163.243.435

321.294.819.43515.163.243.435

19.613.158.000341.462.377.435341.462.000.000Làm tròn số:Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi mốt tỷ bốn trăm sáu mươi hai triệu đồng6.4 Nguồn vốn đầu tư .

Dự kiến nguồn vốn đầu tư là:341.462.377.000 (đồng)Trong đó:

+ Nguồn vốn tự có của chủ đầu tư 60%:

+ Nguồn vốn vay NH thương mại 40%:195.779.480.000 (đồng);

130.519.654.000 (đồng);Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)50CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn6.5 Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án.

6.5.1 Xác định doanh thu.

Doanh thu được xác định dựa trên dự báo lượng người mất trong 1 năm;

số lượng người thuê, mua đất trong dự án.

Bao gồm các doanh thu : Doanh thu từ dịch vụ trông giữ xe, doanh thu từ

bán đất phần mộ, doanh thu từ các dịch vụ hung táng, cát táng và dịch vụ mộ

chơn 1 lần.

Chi phí hoạt động của dự án bao gồm: Chi phí trả lương cho cán bộ,

cơng nhân viên phục vụ; Chi phí thường xuyên (bao gồm chi phí điện nước, chi

phí văn phòng, chi phí phục vụ cán bộ cơng nhân viên; phúc lợi, bảo dưỡng

cơng trình, hệ thống kỹ thuật, thiết bị).

a, Chi phí trả lương cho cán bộ công nhân viên phục vụ được dự toán theo

cơ cấu tố chức dự kiến và quy định của nhà nước bao gồm cả bảo hiểm và phúc

lợi. Chi phí này thường chiếm 5% doanh thu ;

b, Chi phí điện nước tham khảo dự án có quy mơ tương tự thường chiếm

5% doanh thu ;

c, Chi phí bảo dưỡng sửa chữa chiếm 2% doanh thu ;

d, Khấu hao: 12 năm (Xác định dựa trên Thông tư 203/2009/TT-BTC

ngày 20/10/2009 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản

cố định).

e, Lãi vay ngân hàng dự kiến trả lãi theo từng bán niên (6 tháng) và trả

đều gốc trong 10 năm theo bán niên (chia thành 20 lần trả đều). Dự kiến lãi suất

vay dài hạn là 15%/năm.

6.5.2. Phân tích lỗ lãi trong kinh doanh.

Cơng thức tính tốn lỗ lãi:

LNtrước thuế = Doanh thu (khơng VAT) - Chi phí SXKD (khơng VAT)

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

TTNDN = LNtrước thuế x TS

TS: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)

Lợi nhuận ròng thu được:LNròng = LNtrước thuế - TTNDNLợi nhuận bình quân:

LN BQ 3.042.565.199.604

 253.547.099.967 (vnđ)

12Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)51CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnLợi nhuận ròng hàng năm được tính tốn cụ thể trong bảng phân tích lỗ

lãi phần phụ lục. Theo đó hàng năm doanh nghiệp đều có lãi. Tỷ suất lợi nhuận

trên doanh thu tăng dần theo số năm hoạt động.

6.5.3. Phân tích hiệu quả tài chính.

Lãi suất tối thiểu chấp nhận được (r) 15% ,

Thời gian tính tốn dự án 12 năm, gốc tính tốn là thời điểm đưa dự án

vào vận hành.

6.5.3.1 Đánh giá hiệu quả tài chính thơng qua chỉ tiêu hiện giá hiệu số

thu chi (NPV)

a, Căn cứ xác định:

Dòng tiền hiệu số thu chi của dự án trong thời gian hoạt động,

Lãi suất tối thiểu chấp nhận được,

Tuổi thọ của dự án.

b ,Theo chỉ tiêu NPV:

Trong đó:

năm t, ...

a.nBt  Ctt 0(1r )NPV tBt là thu nhập của dự án ởMô tả dòng tiền dự án:

P0C1C2Ct-1 ...Ct ...Cn12tB1B2t1

Bt-1 ...n

BnBt ...Trong đó:

P: Chi phí đầu tư ban đầu,

Ct: Chi phí hàng năm,

Bt: Doanh thu hàng năm.

Kết quả : qua tính tốn tại bảng NPV (Xem trong phần phụ lục)

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)52CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnNPV = 53.236.201 (VNĐ)

Kết luận : NPV > 0 dự án đáng giá

6.5.3.2. Đánh giá hiệu quả tài chính thơng qua thời hạn thu hồi vốn có

tính đến hệ số chiết khấu (thời hạn hồn vốn tính theo phương pháp động):

Theo bảng tính NPV thấy rằng: dòng tiền thuần chiết khấu cộng dồn đổi

dấu từ âm (-) ở năm thứ 7 sang dương (+) ở cuối năm thứ 8, tính tốn nội suy ra

thời hạn thu hồi vốn là 8 năm.

6.5.3.3 Đánh giá hiệu quả tài chính thông qua suất thu lợi nội tại (IRR):

Căn cứ xác định:

Dựa vào dòng tiền hiệu số thu chi của dự án trong suốt thời gian vận

hành,

Dựa vào giả định các suất thu lợi nội tại khác nhau để khi dùng nó chiết

khấu dòng tiền hiệu số thu chi về gốc và cộng chúng lại thoả mãn điều kiện bằng

không.

Ghi chú: Các khoản đầu tư, doanh thu, chi phí đưa vào tính tốn là khơng

kể VAT.

Bằng phương pháp thử dần ta có:

Khi IRR =15% thì NPV = 53.236.201 (VNĐ)

Khi IRR =25% thì NPV = -985.542.328 (VNĐ)

Suất thu lợi nội tại của dự án:

IRR  15% 53.236.201�(25%  15%)

 15,51%

53.236.201  985542328Kết luận: Dự án có suất thu lợi nội tại IRR = 15,51% năm > r = 15%

năm.

Vậy dự án đáng giá.

6.5.4 Phân tích khả năng trả nợ.

Theo tính tốn hệ số khả năng trả nợ từ nguồn lợi nhuận và khấu hao thì

hệ số khả năng trả nợ tất cả các năm đều >1 do đó hoàn toàn có khả năng trả nợ

ngân hàng. Dự án được kết luận an toàn về khả năng trả nợ.

(Xem Bảng hệ số khả năng trả nợ được tính ở phần Phụ lục).

Kết luận chung:

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)53CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnDự án đầu tư Xây dựng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng(Giai

đoạn 2), tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội được Công ty cổ phần

Ao Vua đầu tư như thiết kế là rất khả thi về mặt tài chính, điều này chắc chắn sẽ

thúc đẩy nhà đầu tư quyết tâm hơn trong việc triển khai dự án đúng tiến độ và

chất lượng để nhanh chóng đưa dự án vào khai thác, hoạt động đồng bộ.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)54CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnCHƯƠNG VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

7.1 Tổ chức thực hiện :

Dự án đầu tư xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng

(Giai đoạn 2) là dự án thuộc nhóm B, việc đầu tư được thực hiện theo Nghị

định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ nước CHXHCN Việt

Nam về Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình.

7.2. Các mốc tiến độ thực hiện dự án:Stt Nội dung công việcThời gian

hoàn

Ghi chú

thành

(dự kiến)IGiai đoạn chuẩn bị đầu tư:3 tuần1Chủ đầu tư thương thảo ký kết Hợp đồng kinh

tế với Đơn vị tư vấn để triển khai các Bước lập

Hồ sơ "thiết kế sơ bộ" phục vụ xin “ Thoả

thuận kiến trúc - quy hoạch”, Lập Hồ sơ TKCS 2 ngày

- Dự án đầu tư xây dựng cơng trình và Lập Hồ

sơ BVTC Dự án: Đầu tư xây dựng công viên

nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng lần 2Chủ đầu tư và

Đơn vị Tư vấn

thiết kế2Triển khai Thiết kế sơ bộ phục vụ xin "Thoả

5 ngày

thuận Kiến trúc - Quy hoạch"Đơn vị Tư vấn

thiết kế3Thông qua Lãnh đạo Công ty cổ phần Ao Vua

để xem xét và phê duyệt Hồ sơ Thiết kế sơ bộ 2 ngày

phục vụ xin “Thỏa thuận Kiến trúc Quy hoạch”4Chủ đầu tư Lập Hồ sơ xin "Thoả thuận phương

5 ngày

án Kiến trúc - Quy hoạch tổng mặt bằng"5Điều chỉnh lựa chọn phương án Thiết kế Kiến 1 tuầnKhông kể thời

gian Sở

Xây

dựng Hà Nội xem

xét hồ sơ và cấp

Thỏa thuận KTQHBáo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)55CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vntrúc chính thức theo "Thoả thuận Kiến trúc Quy hoạch" đã được Sở Xây dựng Hà Nội phê

chuẩn

IIGiai đoạn thực hiện đầu tư:51 tuần1Triển khai lập Hồ sơ "Dự án đầu tư xây dựng

cơng trình"(gồm Hồ sơ Thiết kế cơ sở, Thuyết 4 tuần

minh dự án và Thuyết minh TKCS)2Thông qua Chủ đầu tư xem xét, điều chỉnh và

phê duyệt Hồ sơ Thiết kế cơ sở và Dự án đầu 1 tuần

tư XDCT3Bổ sung, điều chỉnh Hồ sơ thiết kế cơ sở và

Dự án đầu tư xây dựng cơng trình (theo u

cầu Chủ đầu tư nếu có) và hồn chỉnh Hồ sơ 1 tuần

giao Chủ đầu tư để phê duyệt trình Sở XD

thẩm định.4Chủ đầu tư Lập Hồ sơ xin thoả thuận PCCC,

1 tuần

Môi trường và cấp Điện, Nước…5Chủ đầu tư trình Sở Xây dựng Hà nội thẩm

định Hồ sơ Thiết kế cơ sở và xin cấp Giấy 1 tuần

phép xây dựng cho cơng trình6Chủ đầu tư phê duyệt "Dự án đầu tư xây

dựng cơng trình" (trên cơ sở HS TKCS đã

1 tuần

được Sở XD thẩm định và ra quyết định đầu tư

xây dựng cơng trình)7Đơn vị Tư vấn triển khai Thiết kế Bản vẽ thi

5 tuần

công và lập Dự tốn chi tiết cơng trình.8Chủ đầu tư tổ chức Thẩm tra Hồ sơ Thiết kế

bản vẽ thi công + Dự tốn chi tiết cơng trình 1 tuần

hoặc th đơn vị Tư vấn thẩm tra (nếu có)Khơng kể thời

gian Chủ đầu tư

khoan KSĐC lấy

số liệu phục vụ

TKCS và TK

BVTCĐơn vị Tư vấn

thiết kếBáo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)56Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×