1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.12 MB, 60 trang )


CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vntrúc chính thức theo "Thoả thuận Kiến trúc Quy hoạch" đã được Sở Xây dựng Hà Nội phê

chuẩn

IIGiai đoạn thực hiện đầu tư:51 tuần1Triển khai lập Hồ sơ "Dự án đầu tư xây dựng

cơng trình"(gồm Hồ sơ Thiết kế cơ sở, Thuyết 4 tuần

minh dự án và Thuyết minh TKCS)2Thông qua Chủ đầu tư xem xét, điều chỉnh và

phê duyệt Hồ sơ Thiết kế cơ sở và Dự án đầu 1 tuần

tư XDCT3Bổ sung, điều chỉnh Hồ sơ thiết kế cơ sở và

Dự án đầu tư xây dựng công trình (theo u

cầu Chủ đầu tư nếu có) và hồn chỉnh Hồ sơ 1 tuần

giao Chủ đầu tư để phê duyệt trình Sở XD

thẩm định.4Chủ đầu tư Lập Hồ sơ xin thoả thuận PCCC,

1 tuần

Môi trường và cấp Điện, Nước…5Chủ đầu tư trình Sở Xây dựng Hà nội thẩm

định Hồ sơ Thiết kế cơ sở và xin cấp Giấy 1 tuần

phép xây dựng cho cơng trình6Chủ đầu tư phê duyệt "Dự án đầu tư xây

dựng cơng trình" (trên cơ sở HS TKCS đã

1 tuần

được Sở XD thẩm định và ra quyết định đầu tư

xây dựng cơng trình)7Đơn vị Tư vấn triển khai Thiết kế Bản vẽ thi

5 tuần

công và lập Dự tốn chi tiết cơng trình.8Chủ đầu tư tổ chức Thẩm tra Hồ sơ Thiết kế

bản vẽ thi công + Dự tốn chi tiết cơng trình 1 tuần

hoặc th đơn vị Tư vấn thẩm tra (nếu có)Khơng kể thời

gian Chủ đầu tư

khoan KSĐC lấy

số liệu phục vụ

TKCS và TK

BVTCĐơn vị Tư vấn

thiết kếBáo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)56CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn9Chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt Hồ sơ

Thiết kế Bản vẽ thi cơng và Dự tốn chi tiết 1 tuần

cơng trình10Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu lựa chọn Đơn vị

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

1 tuần

(nếu có) và Tư vấn lập HS mời thầu & chấm

thầu (nếu có)11Triển khai lập Hồ sơ mời thầu Gói thầu xây

1 tuần

lắp.12Chủ đầu tư xem xét, điều chỉnh và phê duyệt

1 tuần

Hồ sơ mời thầu Gói thầu xây lắp.13Tổ chức Mời thầu, Chấm thầu, Thẩm định và

1 tuần

công bố kết quả Đấu thầu Gói thầu xây lắp.14Chủ đầu tư thương thảo, ký kết Hợp đồng với

1 tuần 19

Đơn vị trúng thầu Gói thầu xây lắp.15Triển khai thi cơng xây dựng và hoàn thiện Gói 52 tuần

thầu xây lắp

(14 tháng)16Triển khai lập Hồ sơ mời thầu các mua sắm 2 tuần

hàng hoá của Hệ thống điện, và Hệ thống Kỹ

thuật hạ tầng- các trò chơi.Chủ đầu tư17Chủ đầu tư tổ chức Đấu thầu, Chấm thầu,

Thẩm định và công bố kết quả đấu thầu các

1 tuần

Gói thầu mua sắm hàng hoá của Hệ thống

điện,… và Hệ thống Kỹ thuật hạ tầng.CĐT & đơn vị Tư

vấn chấm thầu.18Chủ đầu tư thương thảo ký kết Hợp đồng với

các đơn vị trúng thầu các Gói thầu mua sắm

1 tuần

hàng hố của Hệ thống điện và Hệ thống Kỹ

thuật hạ tầng.19Triển khai thi công lắp đặt các thiết bị của Hệ

thống điện, điện lạnh, điện nhẹ … và Hệ thống 5 tuần

Kỹ thuật hạ tầng cho cơng trình.Chủ đầu tưCĐT& đơn vị Tư

vấn chấm thầu.Các Nhà thầuBáo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)57CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnIIIGiai đoạn kết thúc xây dựng đưa Dự án vào

11 tuần

khai thác sử dụng:1Chủ đầu tư Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất

lượng các hạng mục cơng trình xây dựng hồn

1 tuần

thành và tổ chức bàn giao đưa cơng trình vào

khai thác sử dụng.Các Nhà thầu2Lập Hồ sơ hồn cơng cơng trình.2 tuầnCác Nhà thầu3Thẩm tra và quyết tốn cơng trình.3 tuầnChủ đầu tư &

Các Nhà thầu4Thẩm định Hồ sơ quyết tốn cơng trình.2 tuầnChủ đầu tư5Phê duyệt quyết tốn, thanh lý, thanh toán các

Hợp đồng cho các Nhà thầu thi cơng và tổ chức

triển khai cơng việc bảo trì, bảo dưỡng cơng 3 tuần

trình theo các điểm khoản của các Hợp đồng

được ký kết bàn giao CĐT và các Nhà thầu.Chủ đầu tư70 tuần

Tổng cộng thời gian:(Dự kiến)(18,5

tháng)Thời gian thực hiện đầu tư Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng

mở rộng (Giai đoạn 2), dự kiến:

+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:trong Quý III đến Quý IV năm 2015+ Giai đoạn đầu tưtừ Quý III/2015 đến hết Quý IV/2016.:+ Giai đoạn hoàn thành đầu tư :trong Quý IV/2016 .7.3. Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan tới dự án:

Quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến dự án được quy

định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ nước

CHXHCN Việt Nam về Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Cơng viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)58CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn7.3.1 Cơ quan quyết định đầu tư.

UBND thành phố Hà Nội đã có công văn số 1462/UBND-KH&ĐT về việc

chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, huyện

Ba Vì

7.3.2. Cơ quan chủ đầu tư.

Cơng ty cổ phần Ao Vua là đơn vị được UBND thành phố Hà Nội giao

làm Chủ đầu tư dự án, điều hành dự án từ khâu chuẩn bị, thực hiện đầu tư và

đưa dự án vào khai thác sử dụng theo đúng quy định.

Chủ đầu tư dự án có nhiệm vụ quản lý và điều hành dự án theo Luật Xây

dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

7.3.3. Cơ quan tư vấn.

+ Công ty cổ phần Parabol là đơn vị tư vấn giúp Chủ đầu tư lập Lập dự án

đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở các hạng mục cơng trình đồng thời tư vấn cho

Chủ đầu tư các thủ tục xây dựng cơ bản hiện hành.

+ Cơ quan tư vấn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và chủ đầu tư về các

nội dung đã cam kết trong hợp đồng, bao gồm cả số lượng, chất lượng, thời gian

thực hiện, tính chính xác của sản phẩm và chất lượng sản phẩm tư vấn của mình.

7.3.4.Các cơ quan chức năng của tỉnh.

Sở Xây dựng, Sở NN&PTNN, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở

Tài nguyên và Môi trường, Điện lực thành phố Hà Nội, UBND huyện Ba vì...

theo chức năng và nhiệm vụ của mình giúp đỡ tham mưu UBND thành phố Hà

Nội phê duyệt, để Dự án sớm được triển khai và đưa vào sử dụng theo tiến độ đã

đề ra.

7.3.5.Cơ quan thi công.

Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu và thực hiện theo các quy định tại Luật Xây

dựng số 50/2014/QH13, ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

7.4. Kết luận.

Với vị trí thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng của Dự án đầu tư xây dựng

Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2). Việc triển khai các dự

án kịp thời sao cho hiệu quả và đảm bảo được quỹ đất cho việc hung táng, hỏa

táng và cát táng là việc làm cần thiết và khẩn trương. Việc lập báo cáo đầu tư

làm cơ sở pháp lý thực hiện các bước đầu tư xây dựng là hết sức cần thiết.

Việc đầu tư xây dựng cơng trình và đưa vào hoạt động sẽ có những tác

động tích cực bao gồm:

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)59CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn- Đáp ứng nhu cầu cải táng và chôn cất của nhân dân thành phố Hà Nội

- Quy tập mồ mả chôn cất rải rác tập trung vào khu cải táng, tạo điều kiện

thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng, phát triển các dự án, phát triển và quy

hoạch thủ đơ

- Hạn chế tình trạng quá tải tại các nghĩa trang trong nội thành

7.5. Kiến nghị.

Chủ đầu tư kính đề nghị UBND thành phố Hà Nội, Sở tài nguyên và Môi

Trường, và các ban ngành chức năng sớm tổ chức thẩm định và phê duyệt Báo

cáo đầu tư Dự án: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai

đoạn 2) để dự án sớm được triển khai theo đúng tiến độ.

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO

CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOLBáo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)60Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×