1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

1 Cơ sở xác định tổng mức đầu tư.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.12 MB, 60 trang )


CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn+ Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 hướng dẫn chế độ quản

lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

+ Thông tư số 76/2003/TT-BTC ngày 4/8/2003 của Bộ Tài chính hướng

dẫn về bảo hiểm trong đầu tư xây dung;

+ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng

dẫn thực hiện Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT;

+ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số

14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày

11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế

thu nhập doanh nghiệp;

+ Thơng tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 hướng dẫn quyết tốn dự

án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

+ Thơng tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/06/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp

và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;

+ Quyết định 725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 của Bộ Xây dựng Công bố

Tập Suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết

cấu cơng trình năm 2011;

+ Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc

công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình.

Vốn đầu tư được tính tốn trên cơ sở đơn giá và chính sách tại thời điểm

lập dự án. Trong quá trình thực hiện dự án nếu có những thay đổi về chế độ

chính sách của Nhà nước thì việc tính tốn sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với

điều kiện thực tế trong khuôn khổ các văn bản pháp luật quy định.

6.2.Thành phần vốn đầu tư.

6.2.1.Vốn đầu tư cố định.

Theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2007 của Bộ trưởng Bộ

Xây dựng về: Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình,

chi phí đầu tư cố định gồm:

a, Chi phí xây dựng : Cơng trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật.

b, Chi phí thiết bị:Cơng trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật.c, Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí

khác:

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Cơng viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)47CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn+ Chi phí quản lý dự án: Bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các

công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi

hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa cơng trình vào khai thác sử dụng.

+ Chi phí tổ chức công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc trách

nhiệm của chủ đầu tư.

+ Chi phí tổ chức lập Quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ TC.

+ Chi phí tổ chức thẩm tra, thẩm định quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư,

thiết kế bản vẽ thi cơng.

+ Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu, quản lý chất lượng, khối lượng, tiến

độ, chi phí xây dựng.

+ Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn, vệ sinh mơi trường.

+ Chi phí tổ chức kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng cơng

trình.

+ Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh tốn, quyết tốn hợp đồng và vốn

đầu tư xây dựng cơng trình.

+ Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao, khởi cơng, khánh thành, tuyên

truyền quảng cáo.

+ Chi phí tổ chức thực hiện các công việc quản lý khác.

Do chủ đầu tư đủ năng lực thực hiện các công việc quản lý dự án nên

không thuê tư vấn quản lý, do đó các chi phí quản lý dự án được giảm thiểu. Chỉ

dự trù kinh phí để tổ chức các cơng việc, còn chi phí nhân sự được hạch tốn

chung vào chi phí lương chung tồn cơng ty.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm:

+ Chi phí lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động mơi trường.

+ Chi phí thiết kế bản vẽ thi cơng.

+ Chi phí thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự tốn.

+ Chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.

+ Chi phí giám sát thi cơng.

Các cơng việc khác như: Lập dự án đầu tư, Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá

hồ sơ dự thầu - do chủ đầu tư tự thực hiện.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)48CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn6.2.2 Vốn dự phòng.

+ Là lượng vốn dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh chưa lường

hết được và cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án.

+ Vốn dự phòng được tính trong thời gian thi công xây dựng .

6.3 Nhu cầu tổng mức đầu tư.

Tổng mức đầu tư được xác định trên cơ sở tính tốn và khối lượng cơng

việc trong phạm vi đầu tư .

Tổng mức đầu tư được thể hiện ở “Bảng Tổng mức đầu tư khái toán”.

Bằng số:341.462.000.000 đồng./.( Làm tròn đến hàng triệu)Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi mốt tỷ bốn trăm sáu mươi hai triệu đồng.Bảng: Tổng mức đầu tư khái tốnĐơnvịtính:VNĐKHÁI TỐN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG

VĨNH HẰNG MỞ RỘNG LẦN 2

Địa chỉ : Xã Vật Lại, huyện Ba vỡ, thnh ph H Ni

ĐVT: VND

ST

T

IThành phần chi phí

CHI PH XY DNGgiá trị

trớc thuế (GTT)thuế vat (vat)giá trị

sau thuế (gST)176.112.360.00017.611.236.000193.723.596.000108.000.000.00010.800.000.000118.800.000.00029.480.000.0002.948.000.00032.428.000.000PHN HẠ TẦNGI.1San nền - Kè bờ1San nền - Kè bờI.2

1Giao thơng - Hạ tầng kỹ

thuật

Đường giao thơng bê tơng

chính2Hệ thống cấp nước4.600.000.000460.000.0005.060.000.0003Hệ thống cấp điện7.500.000.000750.000.0008.250.000.0004Hệ thống thoát nước mưa15.000.000.0001.500.000.00016.500.000.0005Cây xanh8.500.000.000850.000.0009.350.000.000I.3PHẦN CÁC HẠNG MỤC CƠNG

TRÌNH XÂY DỰNG1Nhà lưu trữ tro cốt1.207.360.000120.736.0001.328.096.0002Chòi Nghỉ Chân1.125.000.000112.500.0001.237.500.000Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)49CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn3Lư Hương700.000.00070.000.000770.000.000IICHI PHÍ THIẾT BỊ300.000.00030.000.000330.000.0001Thiết bị Trạm biến áp300.000.00030.000.000330.000.000IIICHI PHÍ GIẢI PHĨNG MẶT

BẰNGIIICHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN3.776.988.628377.698.8631Chi phí quản lý dự án3.776.988.628377.698.8636.602.628.917660.262.892IV

1

2

3

4CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG

Chi phí lập quy hoạch chi tiết

1/500

Chi phí lập dự án đầu tư xây

dựng cơng trình

Chi phí thiết kế kỹ thuật thi

cơng

Chi phí lập báo cáo đánh giá

tác động mơi trường5Chi phí thẩm tra thiết kế6Chi phí thẩm tra tổng dự tốn7

8

9110.000.000.000Chi phí giám sát thi cơng XDVCHI PHÍ KHÁCVICHI PHÍ DỰ PHỊNG

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CHƯA

GỒM LÃI VAY

LÃI VAY TRONG TG XÂY

DỰNG

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ BAO

GỒM LÃI VAY4.154.687.490

4.154.687.490

7.817.291.808504.000.00050.400.000554.400.000553.934.81055.393.481609.328.2912.853.020.232285.302.0233.138.322.25590.909.0919.090.909100.000.00082.913.8098.291.38191.205.190183.468.85418.346.885201.815.740174.351.23617.435.124191.786.360267.00026.700293.700945.00094.5001.039.5002.662.818.883266.281.8882.929.100.772Chi phí lập HSMT, đánh giá

HSDT thi cơng XD

Chi phí lập HSMT, đánh giá

HSDT cung cấp vật tư thiết bị

Chi phí giám sát thi cơng thiết

bị10110.000.000.000---9.339.598.877933.959.88810.273.558.765306.131.576.00019.613.158.000326.299.134.00015.163.243.435

321.294.819.43515.163.243.435

19.613.158.000341.462.377.435341.462.000.000Làm tròn số:Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi mốt tỷ bốn trăm sáu mươi hai triệu đồng6.4 Nguồn vốn đầu tư .

Dự kiến nguồn vốn đầu tư là:341.462.377.000 (đồng)Trong đó:

+ Nguồn vốn tự có của chủ đầu tư 60%:

+ Nguồn vốn vay NH thương mại 40%:195.779.480.000 (đồng);

130.519.654.000 (đồng);Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)50Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×