1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

5 Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.12 MB, 60 trang )


CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnLợi nhuận ròng hàng năm được tính tốn cụ thể trong bảng phân tích lỗ

lãi phần phụ lục. Theo đó hàng năm doanh nghiệp đều có lãi. Tỷ suất lợi nhuận

trên doanh thu tăng dần theo số năm hoạt động.

6.5.3. Phân tích hiệu quả tài chính.

Lãi suất tối thiểu chấp nhận được (r) 15% ,

Thời gian tính tốn dự án 12 năm, gốc tính tốn là thời điểm đưa dự án

vào vận hành.

6.5.3.1 Đánh giá hiệu quả tài chính thông qua chỉ tiêu hiện giá hiệu số

thu chi (NPV)

a, Căn cứ xác định:

Dòng tiền hiệu số thu chi của dự án trong thời gian hoạt động,

Lãi suất tối thiểu chấp nhận được,

Tuổi thọ của dự án.

b ,Theo chỉ tiêu NPV:

Trong đó:

năm t, ...

a.nBt  Ctt 0(1r )NPV tBt là thu nhập của dự án ởMơ tả dòng tiền dự án:

P0C1C2Ct-1 ...Ct ...Cn12tB1B2t1

Bt-1 ...n

BnBt ...Trong đó:

P: Chi phí đầu tư ban đầu,

Ct: Chi phí hàng năm,

Bt: Doanh thu hàng năm.

Kết quả : qua tính tốn tại bảng NPV (Xem trong phần phụ lục)

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)52CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnNPV = 53.236.201 (VNĐ)

Kết luận : NPV > 0 dự án đáng giá

6.5.3.2. Đánh giá hiệu quả tài chính thơng qua thời hạn thu hồi vốn có

tính đến hệ số chiết khấu (thời hạn hồn vốn tính theo phương pháp động):

Theo bảng tính NPV thấy rằng: dòng tiền thuần chiết khấu cộng dồn đổi

dấu từ âm (-) ở năm thứ 7 sang dương (+) ở cuối năm thứ 8, tính tốn nội suy ra

thời hạn thu hồi vốn là 8 năm.

6.5.3.3 Đánh giá hiệu quả tài chính thơng qua suất thu lợi nội tại (IRR):

Căn cứ xác định:

Dựa vào dòng tiền hiệu số thu chi của dự án trong suốt thời gian vận

hành,

Dựa vào giả định các suất thu lợi nội tại khác nhau để khi dùng nó chiết

khấu dòng tiền hiệu số thu chi về gốc và cộng chúng lại thoả mãn điều kiện bằng

không.

Ghi chú: Các khoản đầu tư, doanh thu, chi phí đưa vào tính tốn là khơng

kể VAT.

Bằng phương pháp thử dần ta có:

Khi IRR =15% thì NPV = 53.236.201 (VNĐ)

Khi IRR =25% thì NPV = -985.542.328 (VNĐ)

Suất thu lợi nội tại của dự án:

IRR  15% 53.236.201�(25%  15%)

 15,51%

53.236.201  985542328Kết luận: Dự án có suất thu lợi nội tại IRR = 15,51% năm > r = 15%

năm.

Vậy dự án đáng giá.

6.5.4 Phân tích khả năng trả nợ.

Theo tính tốn hệ số khả năng trả nợ từ nguồn lợi nhuận và khấu hao thì

hệ số khả năng trả nợ tất cả các năm đều >1 do đó hoàn toàn có khả năng trả nợ

ngân hàng. Dự án được kết luận an toàn về khả năng trả nợ.

(Xem Bảng hệ số khả năng trả nợ được tính ở phần Phụ lục).

Kết luận chung:

Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)53CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnDự án đầu tư Xây dựng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng(Giai

đoạn 2), tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội được Công ty cổ phần

Ao Vua đầu tư như thiết kế là rất khả thi về mặt tài chính, điều này chắc chắn sẽ

thúc đẩy nhà đầu tư quyết tâm hơn trong việc triển khai dự án đúng tiến độ và

chất lượng để nhanh chóng đưa dự án vào khai thác, hoạt động đồng bộ.Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)54CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vnCHƯƠNG VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

7.1 Tổ chức thực hiện :

Dự án đầu tư xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng

(Giai đoạn 2) là dự án thuộc nhóm B, việc đầu tư được thực hiện theo Nghị

định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ nước CHXHCN Việt

Nam về Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình.

7.2. Các mốc tiến độ thực hiện dự án:Stt Nội dung cơng việcThời gian

hồn

Ghi chú

thành

(dự kiến)IGiai đoạn chuẩn bị đầu tư:3 tuần1Chủ đầu tư thương thảo ký kết Hợp đồng kinh

tế với Đơn vị tư vấn để triển khai các Bước lập

Hồ sơ "thiết kế sơ bộ" phục vụ xin “ Thoả

thuận kiến trúc - quy hoạch”, Lập Hồ sơ TKCS 2 ngày

- Dự án đầu tư xây dựng cơng trình và Lập Hồ

sơ BVTC Dự án: Đầu tư xây dựng công viên

nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng lần 2Chủ đầu tư và

Đơn vị Tư vấn

thiết kế2Triển khai Thiết kế sơ bộ phục vụ xin "Thoả

5 ngày

thuận Kiến trúc - Quy hoạch"Đơn vị Tư vấn

thiết kế3Thông qua Lãnh đạo Công ty cổ phần Ao Vua

để xem xét và phê duyệt Hồ sơ Thiết kế sơ bộ 2 ngày

phục vụ xin “Thỏa thuận Kiến trúc Quy hoạch”4Chủ đầu tư Lập Hồ sơ xin "Thoả thuận phương

5 ngày

án Kiến trúc - Quy hoạch tổng mặt bằng"5Điều chỉnh lựa chọn phương án Thiết kế Kiến 1 tuầnKhông kể thời

gian Sở

Xây

dựng Hà Nội xem

xét hồ sơ và cấp

Thỏa thuận KTQHBáo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)55CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL

Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535

Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vntrúc chính thức theo "Thoả thuận Kiến trúc Quy hoạch" đã được Sở Xây dựng Hà Nội phê

chuẩn

IIGiai đoạn thực hiện đầu tư:51 tuần1Triển khai lập Hồ sơ "Dự án đầu tư xây dựng

công trình"(gồm Hồ sơ Thiết kế cơ sở, Thuyết 4 tuần

minh dự án và Thuyết minh TKCS)2Thông qua Chủ đầu tư xem xét, điều chỉnh và

phê duyệt Hồ sơ Thiết kế cơ sở và Dự án đầu 1 tuần

tư XDCT3Bổ sung, điều chỉnh Hồ sơ thiết kế cơ sở và

Dự án đầu tư xây dựng cơng trình (theo u

cầu Chủ đầu tư nếu có) và hồn chỉnh Hồ sơ 1 tuần

giao Chủ đầu tư để phê duyệt trình Sở XD

thẩm định.4Chủ đầu tư Lập Hồ sơ xin thoả thuận PCCC,

1 tuần

Môi trường và cấp Điện, Nước…5Chủ đầu tư trình Sở Xây dựng Hà nội thẩm

định Hồ sơ Thiết kế cơ sở và xin cấp Giấy 1 tuần

phép xây dựng cho công trình6Chủ đầu tư phê duyệt "Dự án đầu tư xây

dựng cơng trình" (trên cơ sở HS TKCS đã

1 tuần

được Sở XD thẩm định và ra quyết định đầu tư

xây dựng cơng trình)7Đơn vị Tư vấn triển khai Thiết kế Bản vẽ thi

5 tuần

cơng và lập Dự tốn chi tiết cơng trình.8Chủ đầu tư tổ chức Thẩm tra Hồ sơ Thiết kế

bản vẽ thi cơng + Dự tốn chi tiết cơng trình 1 tuần

hoặc thuê đơn vị Tư vấn thẩm tra (nếu có)Khơng kể thời

gian Chủ đầu tư

khoan KSĐC lấy

số liệu phục vụ

TKCS và TK

BVTCĐơn vị Tư vấn

thiết kếBáo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2)56Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×