1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Tài liệu Tiếng Việt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.61 MB, 187 trang )


150

25. Trần Thu Hà (2016), Một vài suy nghĩ về hội nhập quốc tế trong đào tạo

tài năng âm nhạc ở thời kỳ mới, Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Đào tạo âm

nhạc chuyên nghiệp trong xu thế hội nhập và phát triển”, Nxb Hồng Đức.

26. Phạm Cao Hoành (2014), Tự học để trở thành ca sĩ, Nxb Hồng Đức.

27. HVANQGVN (2011), Đề cương Xây dựng chiến lược phát triển nhân lực

văn hóa, thể thao, du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

28. Phạm Tú Hương (2007), Âm nhạc Việt Nam, tác giả - tác phẩm, Viện Âm

nhạc, Hà Nội.

29. Mai Khanh (1997), Sách học TN, Nxb Trẻ, TPHCM.

30. Lâm Tuấn Khanh (1963), Cơ sở khoa học của phát âm ca hát, Nxb

Nghệ thuật Thượng Hải.

31. Nguyễn Trung Kiên (1982), Phương pháp học hát, Nxb Văn hóa, Hà

Nội.

32. Nguyễn Trung Kiên (1996), Phấn đấu vì một nền nghệ thuật hát tiên tiến

đậm đà bản sắc dân tộc, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 10.

33. Nguyễn Trung Kiên (1997), Cơng tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, Thực

chất và hướng phát triển, Tạp chí Văn hóa Văn nghệ số 6.

34. Nguyễn Trung Kiên (2001), Chương trình chuyên ngành TN hệ trung

học VNHN, Hà Nội.

35. Nguyễn Trung Kiên (2001), Phương pháp sư phạm TN, Viện Âm nhạc,

Hà Nội.

36. Nguyễn Trung Kiên (2002), Giáo trình TN, Vụ đào tạo-Bộ VHTT, Hà

Nội.

37. Nguyễn Trung Kiên (2004), Nghệ thuật Opera, Viện Âm nhạc, Hà Nội.

38. Nguyễn Trung Kiên (2006), Chương trình chuyên ngành TN ĐH Bộ

VHTT, Hà Nội.

39. Nguyễn Trung Kiên (2008), Giáo trình TN đại học, Hà Nội.

40. Nguyễn Trung Kiên (2011), Lược sử Opera, Nxb Từ điển Bách Khoa,

Hà Nội.

41. Nguyễn Trung Kiên (2011, dịch và chọn lọc), Lược sử opera và 50 vở

opera chọn lọc, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội.151

42. Nguyễn Trung Kiên (2011), Đào tạo tài năng biểu diễn âm nhạc đỉnh cao

ở Việt Nam (do Trần Thu Hà làm chủ nhiệm), Chương 5, Đề tài cấp Bộ,

Hà Nội.

43. Nguyễn Trung Kiên (2014), Những vấn đề sư phạm TN, Nxb Âm nhạc,

Hà Nội.

44. Hồ Mộ La (2005), Lịch sử nghệ thuật TN phương Tây, Nxb Từ điển Bách

khoa, Hà Nội.

45. Hồ Mộ La (2008), Phương pháp dạy TN, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà

Nội.

46. Trần Ngọc Lan (2011), Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật

ca hát, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

47. Trần Thị Ngọc Lan (2011), Phương pháp giữ gìn tiếng hát, Nxb Khoa học

Kỹ thuật, Hà Nội.

48. Trần Ngọc Lan (2015), Biên soạn và phiên âm, Romance F.Schubert,

TLLHNB, HVANQGVN, Hà Nội.

49. Vũ Tự Lân (2015), “Từ điển âm nhạc”, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội.

50. Nguyễn Phúc Linh (1993), Phát triển đào tạo bồi dưỡng năng khiếu tài

năng, Nxb VHTT, HN.

51. Nguyễn Thụy Loan (1995), Lược sử âm nhạc Việt Nam, Nxb Âm nhạc,

Hà Nội.

52. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Phúc Linh (2016), Phương pháp tư duy tích cực và

sáng tạo trong giáo dục âm nhạc, Nxb Hồng Đức.

53. Nguyễn Thụy Loan (1995), Lược sử âm nhạc Việt Nam, Nhạc viện Hà

Nội, NXB Âm nhạc, Hà Nội.

54. Nguyễn Thị Tân Nhàn (2017), TN Việt Nam - tiến trình hội nhập quốc

tế: thực trạng và giải pháp phát triển, Tạp chí Giáo dục Âm nhạc, Số 1

(105), 3/2017.

55. Nguyễn Thị Nhung (2001), Âm nhạc Thính phòng Giao hưởng Việt

Nam, Viện Âm nhạc, HN.

56. Nhiều tác giả (1977), Tiếng hát Việt Nam (Tập II-1964-1975), Nxb Văn

hóa, Hà Nội.152

57. Nhiều tác giả (1975), Tiếng hát Việt Nam (Tập I, 1930- 1963), Nxb Văn

hóa, Hà Nội.

58. Nhiều tác giả (2005), Âm vang thời gian, Nxb Âm nhạc, Hà Nội.

59. Nhiều tác giả (2005), Bài ca đất nước, Nxb Âm nhạc, Hà Nội.

60. Nhiều tác giả (2003), Hợp tuyển nghiên cứu Lý luận Phê bình Âm nhạc

Việt Nam thế kỷ XX, tập Vb, Viện Âm nhạc, Hà Nội.

61. Nhiều tác giả (2000), Âm nhạc mới Việt Nam tiến trình và thành tựu, Nxb

Viện Âm nhạc.

62. Nguyễn Thị Tố Mai (2014), Opera Việt Nam, Nxb Âm nhạc, HN.

63. Hoàng Phê (1988), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

64. Đặng Hữu Phúc (2008), 60 Romance và ca khúc cho giọng hát với piano,

Hà Nội.

65. Lô Thanh, Vài suy nghĩ về bộ môn TN Việt Nam”, báo Văn nghệ số 49 năm

1977, Hà Nội.

66. Trương Ngọc Thắng (2005), Ca hát chuyên nghiệp Việt nam: những

chặng đường phát triển, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế số 26.

67. Quang Thọ (2013), biên soạn, Vietnam Songs 1 & Vieetnam songs 2,

HVANQGVN, Hà Nội.

68. Nguyễn Văn Tuấn (2011), Chất lượng giáo dục đại học nhìn từ góc độ

hội nhập, Nxb Tổng hợp, TPHCM.

69. Trần Thu Hà, Nguyễn Phúc Linh, Ngơ Văn Thành, Đỗ Xn Tùng (2011),

Những tiêu chí xác định năng khiếu âm nhạc để tuyển chọn học sinh cho các

cơ sở đào tạo trên phạm vi toàn quốc, Viện Âm nhạc, Hà Nội.

70. Viện Ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng.

71. Lê Thị Minh Xuân (2015), Đổi mới đào tạo TN chuyên nghiệp, Tạp chí

Văn hóa Nghệ Thuật số 375, tháng 9-2015.

Tài liệu nước ngoài, tài liệu dịch thuật

72. Ardoin, John; Gerald Fitzgerald (1974), Callas: The Art and the Life,

New York: Holt, Rinehart and Winston, ISBN 0-03-011486-1

73. A. E. Varlamlov (1949), Trường dạy hát, Nxb Âm nhạc quốc gia,

Moskva (tài liệu dịch).153

74. David Adams (1999), A handbook of diction for singer, Italian,

German, French, Oxford University Press, New York.

75. David A, Lowe biên tập (1986), Callas: As They Saw Her, New York:

Ungar Publishing Company, ISBN 0-8044-5636-4 .

76. Driscoll. F. Paul; Brian Kellow (2006), The 25 Most Powerful Names

in U,S, Opera, Opera News 71 (2)

77. Gioanchino Rosini (1997), Arie, Ariette e Romance, BMG Ricordi, Rome.

78. Giuseppe Concone (1998), 15 vocalizzi Op.12 per soprano o

mezzosoprano.

79. Leonard Bernstein (1983), PBS tribute to Callas on the Anniversary of

her Death, New York.

80. M. E. Donets-Tesseir, Kinh nghiệm dạy giọng Soprano (tài liệu dịch).

81. Richard Miller (2000), Training Soprano Voices Nxb Đại học Oxford.

82. Richard Miller (2011), On the Art of Singing, Nxb Đại học Oxford.

83. Robert L. Larsen (1991), compiled and edited, Arias for mezzo - soprano,

copyright by G.Schirmer, New York.

84. W.A.Mozart, Twenty one Concert Arias for Soprano volume 1, Original

Texts with English Versions by Lorraine noel finley. Copyright by

G.Schirmer, New York.

85. W.A.Mozart, Twenty one Concert Arias for Soprano volume 2, Original

Texts with English Versions by Lorraine noel finley. Copyright by

G.Schirmer, New York.

86. Petsalis-Diomidis, Nicholas (2001), The Unknown Callas: The Greek

Years, Amadeus Press, ISBN 1-57467-059-X .

Luận án, luận văn đã cơng bố

87. Đồn Văn Dũng (2015), Quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục đại

học, Luận án tiến sĩ, Học viện Hành chính quốc gia, Hà Nội.

88. Đỗ Quốc Hưng (2017), Đào tạo ca sĩ hát Opera tại HVANQGVN, Luận

án tiến sĩ, HVANQGVN.

89. Võ Văn Lý (2011), Phát âm tiếng Việt trong TN, Luận án tiến sĩ,

HVANQGVN.154

90. Nguyễn Thị Phương Nga (2017), Âm nhạc Mozart trong đào tạo TN

chuyên nghiệp Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, HVANQGVN.

91. Trương Ngọc Thắng (2007), Quá trình hình thành và phát triển ca hát

chuyên nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc, Nhạc

Viện Hà Nội.

92. Trần Diệu Thúy (1999), Tính khoa học trong giảng dạy và giáo trình TN,

Luận văn Cao học, HVANQGVN, Hà Nội.

93. Nguyễn Bích Vân (2010), Rèn luyện bản lĩnh biểu diễn cho học sinh, SV

nhạc cụ cổ điển phương Tây. Luận án Tiến sĩ -HVANQGVN, Hà Nội.

94. Lê Thị Minh Xuân (2015), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo

TN chuyên nghiệp trong giai đoạn mới, Luận án tiến sĩ, Hà Nội.

Trang web

95. Http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/V-V/-all.html

96. Https://vi.wikipedia.org/wiki/Soprano

97. Https://www.elib.vn/thong-tu-23-2014-tt-bgddt-dao-tao-chat-luong-caotrinh-do-dai-hoc-448068.html.

98. Https://luatvietnam.vn/giao-duc/quyet-dinh-1341-qd-ttg-thu-tuong-chinhphu-106793-d1.html.

99. Http://www.nghiencuubiendong.vn/toan-cau-hoa-hoi-nhap-kinh-te/2014hoi-nhap-quoc-te-mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien.

100.Http://hoinhacsi.vn/q=taxonomy/term/7/3741Trangthôngđiện tử Hội nhạc sĩ Việt Nam.

101.

all.html.Http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/V-V/-tinXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (187 trang)

×